среда, 20.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:16

„Хернија сервис” решава тегобе са брухом

Једном када настане, кила се свакодневно увећава и не постоје вежбе које би је елиминисале, па је операција једино решење
Аутор: Данијела Давидов-Кесарпонедељак, 10.07.2017. у 20:22
Др Владимир Цијан са пацијенткињом (Фо­то лична архива)

Иако не­ки љу­ди ки­ле до­жи­вља­ва­ју као бе­за­злен про­блем, чи­ње­ни­ца је да се због овог про­бле­ма у опе­ра­ци­о­ном са­ла­ма ши­ром све­та оба­ви нај­ве­ћи број ин­тер­вен­ци­ја. Тр­бу­шна хер­ни­ја, брух или ки­ла пред­ста­вља про­лаз тр­бу­шне ма­ра­ми­це и ор­га­на кроз уро­ђе­но или сте­че­но осла­бље­но ме­сто на тр­бу­шном зи­ду (пу­пак, пре­по­на…). Сма­тра се да ће сва­ка де­се­та осо­ба на све­ту до­би­ти ки­лу то­ком жи­во­та, а са­мо у САД се го­ди­шње по­тро­ши 840 ми­ли­о­на до­ла­ра на опе­ра­ци­је пре­пон­ских хер­ни­ја, док се 2,5 ми­ли­јар­ди до­ла­ра укуп­но утро­ши на ком­пли­ка­ци­је овог про­бле­ма и од­ла­зак на бо­ло­ва­ња.

У Ср­би­ји опе­ра­ци­је ки­ле чи­не око 25 од­сто свих опе­ра­ци­ја ко­је се оба­ве у бол­ни­ца­ма оп­штег ти­па.

При­ма­ри­јус др Вла­ди­мир Ци­јан, спе­ци­ја­ли­ста оп­ште хи­рур­ги­је, шеф Од­се­ка за хи­рур­ги­ју пред­њег тр­бу­шног зи­да и осни­вач „Хер­ни­ја сер­ви­са” бе­о­град­ског Кли­нич­ко-бол­нич­ког цен­тра „Зве­зда­ра”, по­ја­шња­ва да ки­ле углав­ном на­ста­ју ка­да до­ђе до по­ве­ћа­ња при­ти­ска у тр­бу­шној ду­пљи ко­ји гу­ра тр­бу­шну ма­ра­ми­цу кроз при­род­не отво­ре и та­ко их ши­ри и то при­ли­ком по­ди­за­ња те­шког те­ре­та, на­пи­ња­ња при­ли­ком оба­вља­ња ну­жде, ја­ког ка­шља, ки­ја­ња. Код ста­ри­јих осо­ба зна­ча­јан фак­тор за на­ста­нак хер­ни­је пред­ста­вља сла­бље­ње и де­ге­не­ра­ци­ја ми­ши­ћа тр­бу­шног зи­да. Не­ки од фак­то­ра ри­зи­ка за по­ја­ву хер­ни­је су го­ја­зност, фи­зич­ка не­ак­тив­ност, пу­ше­ње…

– Око 75 од­сто свих ки­ла ја­вља се у пре­пон­ској ре­ги­ји, и то углав­ном код му­шка­ра­ца, док су код же­на нај­за­сту­пље­ни­је пуп­ча­не и бут­не хер­ни­је. Ве­ли­ку гру­пу ки­ла пред­ста­вља­ју по­сто­пе­ра­тив­не хер­ни­је ко­је се ја­вља­ју ка­да ра­не од опе­ра­ци­је на тр­бу­ху „не за­вр­ше” за­ра­ста­ње. Пре­вен­ци­ја хер­ни­ја огле­да се у здра­вом жи­во­ту. Сма­ње­ње го­ја­зно­сти и фи­зич­ка ак­тив­ност успо­ра­ва­ју де­ге­не­ра­ци­ју и сла­бље­ње ми­ши­ћа тр­бу­шног зи­да, здрав на­чин ис­хра­не омо­гу­ћа­ва ре­дов­ну сто­ли­цу, пре­ста­нак пу­ше­ња укла­ња ри­зик упор­ног ка­шља­ња, ре­дов­не кон­тро­ле про­ста­те от­кла­ња­ју те­го­бе оте­жа­ног мо­кре­ња – на­гла­ша­ва др Ци­јан.

Па­ци­јент ки­лу при­ме­ти углав­ном при­ли­ком уста­ја­ња или хо­да­ња као ма­њи или ве­ћи оток на тр­бу­шном зи­ду. Па­ци­јент мо­же да има симп­то­ме по­пут бо­ла и дис­ком­фо­ра на кил­ном отво­ру, ма­да ве­ћи­на  не­ма ни­ка­кве те­го­бе. Јед­ном ка­да на­ста­не, ки­ла се сва­ко­днев­но уве­ћа­ва и не по­сто­је ве­жбе ко­је би је ели­ми­ни­са­ле.

Ле­че­ње ки­ле је го­то­во ис­кљу­чи­во хи­рур­шко, а са­вре­ме­не ме­то­де да­нас до­зво­ља­ва­ју да се опе­ри­шу и па­ци­јен­ти у по­зним го­ди­на­ма, што ра­ни­је ни­је био слу­чај. Пре­по­ру­ка је да се ки­ла опе­ри­ше што пре, јер што је ма­ња хер­ни­ја – ма­ња је и ин­тер­вен­ци­ја хи­рур­га, а опо­ра­вак бр­жи. Но­ше­ње по­ја­са за хер­ни­је са­мо од­ла­же про­блем и не мо­же да учи­ни да ки­ла не­ста­не.

– У по­след­ње две де­це­ни­је, при­ме­ном по­пу­лар­них „мре­жи­ца” ко­је за­ме­њу­ју из­гу­бље­но или де­ге­не­ри­са­но тки­во на ме­сту кил­ног отво­ра, зна­чај­но су по­бољ­ша­ни ре­зул­та­ти ле­че­ња хер­ни­ја. До­шло је до сма­ње­не сто­пе по­нов­ног ја­вља­ња ки­ле, скра­ће­ног бо­рав­ка у бол­ни­ци, убр­за­ног опо­рав­ка и по­врат­ка нор­мал­ним жи­вот­ним ак­тив­но­сти­ма.

Опе­ра­ци­ја нај­за­сту­пље­ни­је пре­пон­ске хер­ни­је да­нас је јед­но­став­на и без­бед­на ин­тер­вен­ци­ја ко­ја се оба­вља у ло­кал­ној ане­сте­зи­ји и по­год­на је за па­ци­јен­те свих жи­вот­них до­би. Па­ци­јент на­пу­шта бол­ни­цу убр­зо по опе­ра­ци­ји и вра­ћа се сва­ко­днев­ним и по­слов­ним ак­тив­но­сти­ма за пет до се­дам да­на, а спорт­ским ак­тив­но­сти­ма за три до че­ти­ри не­де­ље – на­гла­ша­ва др Ци­јан.

Са ви­ше од 1.100 опе­ри­са­них хер­ни­ја пред­њег тр­бу­шног зи­да го­ди­шње,  Хи­рур­шка кли­ни­ка „Ни­ко­ла Спа­сић” КБЦ „Зве­зда­ра” пред­ста­вља нај­ве­ћи хер­ни­о­ло­шки цен­тар у Ср­би­ји и ре­ги­о­ну. Го­ди­не

2012. у окви­ру кли­ни­ке осно­ван је Цен­тар за ле­че­ње ин­гви­нал­них хер­ни­ја „Хер­ни­ја сер­вис”. До са­да је на овом ме­сту опе­ри­са­но ви­ше од 800 па­ци­је­на­та са пре­пон­ским хер­ни­ја­ма. Пра­ви­ло је та­кво да па­ци­јент до­ла­зи у бол­ни­цу ују­тро ка­да се и оба­вља и опе­ра­ци­ја у ло­кал­ној ане­сте­зи­ји, а већ су­тра ују­тро се от­пу­шта на кућ­ни опо­ра­вак. Опе­ра­ци­ја тра­је у про­се­ку 50 ми­ну­та. Не­по­сред­но по­сле за­хва­та, па­ци­јент мо­же да хо­да, узи­ма теч­ност и хра­ну. У овом пе­ри­о­ду опе­ри­са­но је и око 300 па­ци­је­на­та са пуп­ча­ним и ма­њим тр­бу­шним хер­ни­ја­ма по прин­ци­пи­ма јед­но­днев­не хи­рур­ги­је. Да би не­ко по­стао па­ци­јент „Хер­ни­ја сер­ви­са”, по­треб­но је да се при­ја­ви ле­ка­ру оп­ште прак­се ко­ји ће га упу­ти­ти у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ну хер­ни­о­ло­шку ам­бу­лан­ту у КБЦ „Зве­зда­ра”, где ће га пре­гле­да­ти спе­ци­ја­ли­ста за хер­ни­је и за­ка­за­ти тер­мин при­је­ма и опе­ра­ци­је.


Коментари0
12894
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља