петак, 14.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 12.07.2017. у 20:22 Дејана Ивановић

Да ли беба треба да спава у кутији?

У САД у току је кампања дељења беби-кутија које могу да се користе и за спавање
(Фото Пиксабеј)

Вла­да у Фин­ској, ко­ја спа­да у зе­мље са нај­ни­жом сто­пом мор­та­ли­те­та но­во­ро­ђен­ча­ди, де­це­ни­ја­ма по­ро­ди­ља­ма да­је кар­тон­ску ку­ти­ју пу­ну бе­би-опре­ме. Ова ку­ти­ја мо­же да се ко­ри­сти и као кре­ве­тац за бе­бу. Од­не­дав­но аме­рич­ке бол­ни­це, али и др­жав­не ин­сти­ту­ци­је ко­је се ба­ве здра­вљем де­це, по­че­ле су да снаб­де­ва­ју мла­де ро­ди­те­ље слич­ним ку­ти­ја­ма у ци­љу спре­ча­ва­ња из­не­над­не смр­ти бе­бе у сну.

Пре не­ко­ли­ко ме­се­ци у Њу Џер­зи­ју по­ро­ди­ља­ма је по­кло­ње­но ви­ше од 105.000 ова­квих ку­ти­ја, док ће у Оха­ју то­ком 2017. бу­ду­ћим ро­ди­те­љи­ма би­ти да­то укуп­но 140.000 ку­ти­ја.

Оне се по­кла­ња­ју по­ро­ди­ца­ма са бе­ба­ма и у Тек­са­су, Ала­ба­ми и дру­гим др­жа­ва­ма у САД. У ку­ти­ји ко­ја се да­је као део на­ци­о­нал­не кам­па­ње за без­бед­ност бе­ба у сну на­ла­зе се оде­ћа, пе­ле­не и ко­зме­ти­ка за нај­мла­ђег чла­на по­ро­ди­це као и бе­би-ду­шек. Али бр­зи­на ко­јом се про­грам ши­ри аме­рич­ким др­жа­ва­ма бри­не екс­пер­те ко­ји ка­жу да ку­ти­је ни­су до­вољ­но ис­пи­та­не као без­бед­но ме­сто за спа­ва­ње де­те­та, ни­ти као ефи­ка­сан „алат” за спре­ча­ва­ње смр­ти бе­ба то­ком сна, пре­но­си „Њу­јорк тајмс”.

„Из­не­на­ђе­на сам ко­ли­чи­ном ен­ту­зи­ја­зма љу­ди ко­ји су кре­ну­ли у ову ак­ци­ју. Сма­тра­ју да ће све би­ти у ре­ду са­мо за­то што сли­чан про­је­кат функ­ци­о­ни­ше у Фин­ској”, ка­же др Реј­чел Мун, пред­сед­ни­ца оде­ље­ња за ис­пи­ти­ва­ње син­дро­ма из­не­над­не смр­ти но­во­ро­ђен­ча­ди аме­рич­ке Ака­де­ми­је за пе­ди­ја­три­ју.

За раз­ли­ку од дру­гих про­из­во­да на­ме­ње­них нај­мла­ђи­ма, ку­ти­је за спа­ва­ње ни­су про­шле те­сти­ра­ње ко­ми­си­је по­тро­ша­ча ко­ја ис­пи­ту­је без­бед­ност, ни­ти има­ју сер­ти­фи­кат за без­бед­ност оба­ве­зан за све про­из­во­де на­ме­ње­не за спа­ва­ње бе­ба. 

„Сви про­из­во­ди за бе­бе мо­ра­ју да ис­пу­не стан­дар­де ко­ји су ре­гу­ли­са­ни на ви­со­ком ни­воу. За­то је у слу­ча­ју ку­ти­ја за спа­ва­ње по­треб­но би­ти по­себ­но опре­зан”, ка­же Ен Ма­ри Бар­кли, пред­сед­ни­ца ко­ми­си­је за про­ве­ру без­бед­но­сти про­из­во­да. Она ис­ти­че мно­го­број­не не­по­зна­ни­це ко­је пра­те по­ме­ну­те ку­ти­је: од че­га су на­пра­вље­не, ко­ли­ко су от­пор­не, ако их ко­ри­сти­те за не­ко­ли­ко де­це хо­ће ли би­ти до­вољ­но из­др­жљи­ве?

У ком­па­ни­ји ко­ја про­из­во­ди ве­ћи­ну ку­ти­ја за бе­бе ка­жу да су свој про­из­вод до­бро­вољ­но те­сти­ра­ли у не­за­ви­сној ла­бо­ра­то­ри­ји и твр­де да ис­пу­ња­ва без­бед­но­сне стан­дар­де ко­ји се од­но­се на дру­ге слич­не про­из­во­де. На­во­де да ро­ди­те­љи уче­ству­ју у јед­ном од њи­хо­ва три про­гра­ма за под­у­ча­ва­ње у ве­зи са без­бед­ним сном, не­гом бе­бе и ис­хра­ном. Али, ро­ди­те­љи мо­гу и са­ми ку­по­ви­ном он­лајн да на­ру­че овај про­из­вод ко­ји ко­шта од 70 до 225 до­ла­ра, у за­ви­сно­сти од то­га да ли је на­пу­ње­на бе­би-опре­мом.

Рејчел Мун на­по­ми­ње да без­бед­но­сне стан­дар­де мо­ра­ју да про­пи­шу не­при­стра­сни струч­ња­ци, а не ком­па­ни­је ко­је про­из­во­де ку­ти­је. Она под­се­ћа на мно­га пи­та­ња без од­го­во­ра: за ко­ји уз­раст и те­жи­ну де­те­та су на­ме­ње­не ку­ти­је, да ли је без­бед­но по­ди­ћи ку­ти­ју док је де­те у њој, ка­кав је ква­ли­тет ва­зду­ха у ку­ти­ји, ко­ли­ко је без­бед­но да ку­ти­ја бу­де на ви­со­кој по­вр­ши­ни?

По­ме­ну­ти ен­ту­зи­ја­зам у Аме­ри­ци ка­да су ку­ти­је за спа­ва­ње у пи­та­њу за­и­ста је ве­ли­ки, пре све­га због ста­ти­стич­ких по­да­та­ка ко­ји се ти­чу Фин­ске: у овој европ­ској зе­мљи сто­па мор­та­ли­те­та бе­ба је 17 смрт­них слу­ча­је­ва на хи­ља­ду но­во­ро­ђе­не де­це, што је ма­ње од јед­не тре­ћи­не у од­но­су на САД. У Фин­ској бе­би-ку­ти­је су бес­плат­не за све по­ро­ди­ље. Ипак, у овој зе­мљи сма­тра­ју да су ку­ти­је за бе­бе са­мо је­дан од на­чи­на за­шти­те здра­вља бе­ба. Ани­та Ха­та­ја, ис­тра­жи­вач у ком­па­ни­ји ко­ја про­из­во­ди и ис­по­ру­чу­је па­ке­те за по­ро­ди­ље у Фин­ској, ка­же да ни­су ра­ђе­на ис­пи­ти­ва­ња ко­ја би по­твр­ди­ла да ку­ти­је спре­ча­ва­ју смрт но­во­ро­ђен­ча­ди. 

„Ве­ћи­на ро­ди­те­ља у Фин­ској чак и не ко­ри­сти ове ку­ти­је као кре­вет за бе­бе. Нај­но­ви­је ис­тра­жи­ва­ње по­ка­зу­је да са­мо 37 од­сто по­ро­ди­ца ко­је има­ју но­во­ро­ђен­че ку­ти­ју ко­ри­сте да бе­ба у њој спа­ва. Ку­ти­ја као ме­сто за спа­ва­ње бе­бе је мар­ги­нал­на ствар за нас, мно­го ва­жни­ја је здрав­стве­на бри­га о де­те­ту. А ни­ску сто­пу мор­та­ли­те­та бе­ба оства­ру­је­мо за­хва­љу­ју­ћи бес­плат­ној здрав­стве­ној не­зи, сер­ви­си­ма и во­ди­чи­ма за бе­бе”, на­по­ми­ње Ха­та­ја.

Др Џејмс Грин­берг, ди­рек­тор нео­на­то­ло­ги­је на ин­сти­ту­ту Деч­је бол­ни­це у Син­си­на­ти­ју, ка­же да је ни­ска сто­па пре­вре­ме­них по­ро­ђа­ја у Фин­ској глав­ни раз­лог што је и смрт­ност но­во­ро­ђен­ча­ди ни­ска у по­ре­ђе­њу са САД.

„Иде­ја да бе­би-ку­ти­ја мо­же да спре­чи мор­та­ли­тет бе­ба не­ма мно­го сми­сла. Ова ку­ти­ја не мо­же да ума­њи пре­вре­ме­ни по­ро­ђај ко­ји је глав­ни узрок смрт­но­сти бе­ба”, на­по­ми­ње др Грин­берг.

Ме­ђу­тим, ис­пи­ти­ва­ње на Уни­вер­зи­те­ту Темпл по­ка­за­ло је да бе­би ку­ти­је има­ју до­бру стра­ну: мла­де ма­ме ко­је од осо­бља бол­ни­це по­сле по­ро­ђа­ја до­би­ја­ју упут­ство ка­ко да бри­ну о бе­би и да ко­ри­сте ку­ти­ју, че­шће спа­ва­ју са­ме, а не са бе­бом по­ред се­бе. Не­ка ис­пи­ти­ва­ња ука­зу­ју да је за 25 про­це­на­та ма­ње ро­ди­те­ља ко­ји ста­вља­ју но­во­ро­ђен­че у свој кре­вет, што је до­бар знак. Де­ље­ње кре­ве­та за бе­бу је ри­зик, а по­ве­зу­је се и са син­дро­мом из­не­над­не смр­ти бе­бе у сну. 

Коментари2
55375
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Popić Milenko
Bolje i u takvoj kutiji nego, jučer popodne, rasplakana 3- sedmična beba, u kolicima, na šalteru MUP Čukarica, dok je majka, za pola sata, iako uz prioritet i kod ljubaznog osoblja /službenica je umirivala pitanjem:"Šta je dušo jesi li gladna?", pribavljala uvjerenje za roditeljski dodatak. Poenta je, kako bi rekli mnogi koji se na tv bave praznoslovljem, što je na vratima pored šaltera, ironično izgledao zalijepljeni letak, na kojem je pisalo: "E-uprava. Kliknite slobodno!"
Србо
Како су заостали! Ми већ живимо у картон кутијама које, додуше, најмимо од државе (за дебеле паре зване: "порез на имовину") а она нам их по својим личним државним потребама и уклања! Живи били...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља