понедељак, 16.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:27

Отплата на рате и са пензионерским чеком

Просечно годишње око 800.000 пензионера има административну забрану по вољном задужењу
Аутор: Марија Бракочевићпонедељак, 17.07.2017. у 20:02
(Фото Д. Јевремовић)

„На вра­та ми је не­дав­но по­ку­цао тр­го­вац ко­ји ми је по­ну­дио бо­цу за гас за ко­ју је твр­дио да је нај­јеф­ти­ни­ја на тр­жи­шту. Уве­ра­вао ме је и да је реч о по­у­зда­ном про­из­во­ду ко­ји је ате­сти­ран, а то ми је га­ран­то­вао ти­ме што већ го­ди­на­ма има уго­вор са Фон­дом за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње ко­ји ме­ни као пен­зи­о­не­ру омо­гу­ћу­је пла­ћа­ње на ра­те. Све то би­ло ми је ве­о­ма чуд­но, ни­сам ве­ро­ва­ла да баш би­ло ко тек та­ко мо­же да скло­пи уго­вор са фон­дом.

Од ку­по­ви­не сам на кра­ју од­у­ста­ла”, по­ве­ри­ла се на­шем ли­сту чи­та­тељ­ка Сла­ви­ца К. из Ва­ље­ва, ина­че ду­го­го­ди­шња пен­зи­о­нер­ка, пи­та­ју­ћи да ли по­сто­је кри­те­ри­ју­ми ко­је не­ка фир­ма мо­ра да ис­пу­ни пре не­го што от­поч­не са­рад­њу са Фон­дом ПИО. 

– Бит­но је да је пред­у­зе­ће ре­ги­стро­ва­но у АПР-у, да по­се­ду­је ПИБ, уго­вор (отво­рен ра­чун) са бан­ком, кар­тон де­по­но­ва­них пот­пи­са, обра­зац ОП-1, од­но­сно да је фир­ма ре­ги­стро­ва­на у фи­нан­сиј­ско-по­ре­ском си­сте­му Ср­би­је. Пред­у­зе­ћа та­ко­ђе до­ста­вља­ју и кра­так до­пис ко­ји са­др­жи пред­мет по­сло­ва­ња, од­но­сно де­та­љан опис де­лат­но­сти – об­ја­шња­ва­ју у Фон­ду ПИО, али и до­да­ју да пен­зи­о­не­ри не­ма­ју раз­ло­га да се жа­ле фон­ду уко­ли­ко има­ју по­вод за жал­бу, јер фонд са­мо спро­во­ди у прак­си оно што су са­ми пен­зи­о­не­ри вољ­но пот­пи­са­ли. 

Ова ре­пу­блич­ка уста­но­ва ина­че је скло­пи­ла уго­во­ре са пред­у­зе­ћи­ма за про­да­ју ро­бе на кре­дит, удру­же­њи­ма гра­ђа­на и јав­ним пред­у­зе­ћи­ма, та­ко да пен­зи­о­не­ри има­ју мо­гућ­ност пла­ћа­ња ад­ми­ни­стра­тив­ном за­бра­ном, од­но­сно от­пла­те на ра­те, при ку­по­ви­ни ро­бе ши­ро­ке по­тро­шње. 

У њу спа­да­ју и ме­ди­цин­ска опре­ма, фар­ма­це­ут­ски про­из­во­ди, оп­тич­ка по­ма­га­ла, на­бав­ка зим­ни­це и огре­ва, ту­ри­стич­ке услу­ге... Над­ле­жни под­се­ћа­ју и да су уго­во­ри та­ко­ђе за­кљу­че­ни и са удру­же­њи­ма пен­зи­о­не­ра за на­бав­ку зим­ни­це и огре­ва, за­тим са јав­ним и ко­му­нал­ним пред­у­зе­ћи­ма за пла­ћа­ње ко­му­нал­них услу­га, као и са јав­ним ко­му­нал­ним пред­у­зе­ћи­ма и прав­ним ли­ци­ма за пла­ћа­ње по­греб­них тро­шко­ва. 

Пу­тем ад­ми­ни­стра­тив­не за­бра­не, а за­хва­љу­ју­ћи уго­во­ри­ма ко­је је фонд скло­пио са де­сет оси­гу­ра­ва­ју­ћих дру­шта­ва у Ср­би­ји, ко­ри­сни­ци пен­зи­ја мо­гу пла­ћа­ти оси­гу­ра­ње имо­ви­не, жи­во­та, ауто­мо­би­ла та­ко што ће им се уку­пан из­нос по­де­ли­ти на ра­те и од­би­ја­ти од пен­зи­ја на ме­сеч­ном ни­воу.

Пен­зи­о­не­ри, та­ко­ђе, мо­гу ре­а­ли­зо­ва­ти бан­кар­ске кре­ди­те у ви­ше од 20 ба­на­ка с ко­ји­ма је фонд скло­пио уго­вор о са­рад­њи, а пре­ма усло­ви­ма ко­је бан­ке ну­де.

– Фонд тре­нут­но има скло­пље­не уго­во­ре са ви­ше од 1.000 пред­у­зе­ћа. Про­сеч­но го­ди­шње не­што ви­ше од 800.000 пен­зи­о­не­ра има ад­ми­ни­стра­тив­ну за­бра­ну по вољ­ном за­ду­же­њу. При­ли­ком ку­по­ви­не, пен­зи­о­нер тре­ба да до­ста­ви про­дав­цу ко­пи­ју по­след­њег че­ка од пен­зи­је, од­но­сно из­ве­штај из бан­ке о при­ма­њу, као и да у три при­мер­ка по­пу­ни из­ја­ву – ре­ше­ње о ад­ми­ни­стра­тив­ној за­бра­ни (обра­зац РФ ПИО), ко­ји ће до­би­ти од про­дав­ца – на­по­ми­њу у фон­ду. 

Ад­ми­ни­стра­тив­на за­бра­на за пен­зи­о­не­ре из ка­те­го­ри­је за­по­сле­них, ко­ји при­ма­ју пен­зи­ју из два де­ла, уко­ли­ко је у пи­та­њу фик­сни из­нос, спро­во­ди се на пр­вом де­лу пен­зи­је, од­но­сно и на дру­гом, уко­ли­ко из пр­вог де­ла пен­зи­је не мо­же да се на­ми­ри цео из­нос. Ка­да је реч о про­цен­ту­ал­ним об­у­ста­ва­ма, оне се спро­во­де и на пр­вом и на дру­гом де­лу пен­зи­је.


Коментари0
3bcb1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља