понедељак, 26.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 31.07.2017. у 20:22 Тома Тодоровић

Трновитим путем до врхунске болнице

У КЦ Ниш 1982. године основана је прва служба за пластичну хирургију, која је пре једне деценије прерасла у Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију
Зна­ча­јан део ан­га­жо­ва­ња лекара је и у обла­сти естет­ског до­те­ри­ва­ња па­ци­је­на­та (Фото Пиксабеј)

Ниш – Јед­на из гру­пе нај­мла­ђих гра­на ме­ди­ци­не, естет­ска хи­рур­ги­ја обе­ле­жи­ла је ових да­на у Ни­шу сво­ја два ју­би­ле­ја – три и по де­це­ни­је од осни­ва­ња пр­ве слу­жбе за пла­стич­ну хи­рур­ги­ју 1982. го­ди­не у скло­пу Кли­ни­ке за оп­шту хи­рур­ги­ју та­да­шње Град­ске бол­ни­це и де­це­ни­ју од фор­ми­ра­ња са­мо­стал­не Кли­ни­ке за пла­стич­ну и ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју ко­ја је по­че­ла да ра­ди 2007. го­ди­не у Кли­нич­ком цен­тру Ниш. З

а ве­о­ма крат­ко вре­ме, ре­као је ди­рек­тор кли­ни­ке проф. др Пре­драг Ко­ва­че­вић, ова ви­со­ко­струч­на здрав­стве­на уста­но­ва ус­пе­ла је да до­стиг­не из­у­зет­но ви­сок ни­во пру­жа­ња услу­га па­ци­јен­ти­ма, што је свр­ста­ва у ред нај­бо­љих и нај­у­спе­шни­јих не са­мо у Ср­би­ји већ и овом де­лу Бал­ка­на и Евро­пе.

– Чи­ње­ни­ца је да се на­ша кли­ни­ка ви­со­ко ко­ти­ра нај­ви­ше за­хва­љу­ју­ћи струч­но­сти и успе­шно­сти на­ших ле­ка­ра и оста­лог ме­ди­цин­ског осо­бља на пла­ну ре­кон­струк­тив­но-пла­стич­них опе­ра­тив­них за­хва­та и да не за­о­ста­је ни у че­му за слич­ним уста­но­ва­ма у на­шој зе­мљи и ино­стран­ству. Не­пре­ста­но на­ши струч­ња­ци пра­те нај­са­вре­ме­ни­је трен­до­ве ове хи­рур­шке обла­сти те су овла­да­ли вр­хун­ском тех­ни­ком и нај­но­ви­јим ме­то­да­ма ко­је се при­ме­њу­ју у са­вре­ме­ној ме­ди­ци­ни. Прет­ход­них го­ди­на, а ни­је би­ло ни­ма­ло ла­ко из­бо­ри­ти се за ме­сто „под сун­цем” и афир­ми­са­ти у пра­вом сми­слу ре­чи ре­ла­тив­но мла­ду ме­ди­цин­ску гра­ну, чи­ни­ли смо све ка­ко би­смо са­вла­да­ли и до­сти­гли вр­хун­ске до­ме­те у ре­кон­струк­тив­ним опе­ра­тив­ним за­хва­ти­ма и тех­ни­ци. Ти­ме се па­ци­јен­ти­ма пру­жа не­про­це­њи­ва по­моћ и по­ма­же да на­ста­ве нор­ма­лан жи­вот по­сле озбиљ­них, ком­пли­ко­ва­них и ве­о­ма че­сто хи­рур­шких ин­тер­вен­ци­ја ко­ји су од пре­суд­ног зна­ча­ја за обо­ле­ле или стра­да­ле у не­сре­ћа­ма и не­зго­да­ма – ка­же за „По­ли­ти­ку” др Ко­ва­че­вић.

Сва­ко­днев­ни рад ле­ка­ра и дру­гог осо­бља на Кли­ни­ци за пла­стич­ну и ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју, ис­та­као је ди­рек­тор уста­но­ве, под­ра­зу­ме­ва из­у­зет­но озбиљ­не ин­тер­вен­ци­је. Да­но­ноћ­но се сре­ћу са нео­п­ход­ним за­хва­ти­ма код па­ци­је­на­та са ту­мо­ри­ма ко­же и ме­ких тки­ва – ма­лиг­ним и бе­ниг­ним, али и ком­пли­ко­ва­ним опе­ра­тив­ним ин­тер­вен­ци­ја­ма на екс­тре­ми­те­ти­ма и дру­гим де­ло­ви­ма те­ла по­сле по­вре­ђи­ва­ња. Основ­ни за­да­так ове обла­сти хи­рур­ги­је је­сте да се па­ци­јент из­ле­чи, али још ви­ше и да се екс­тре­ми­те­ти мак­си­мал­но ре­ха­би­ли­ту­ју и вра­те у пу­ну функ­ци­ју. 

– За­то је наш нај­ве­ћи успех ка­да по­сле хи­рур­шких за­хва­та пот­пу­но вра­ти­мо па­ци­јен­та нор­мал­ном жи­во­ту и функ­ци­о­ни­са­њу. Зна­ча­јан део ан­га­жо­ва­ња свих нас на кли­ни­ци је и у обла­сти естет­ског до­те­ри­ва­ња па­ци­је­на­та ко­ји то са­ми тра­же. Али, естет­ске ин­тер­вен­ци­је не под­ле­жу оба­ве­зним ви­до­ви­ма здрав­стве­не за­шти­те у на­шој зе­мљи, та­ко да је њих ипак ма­ње – ре­као је др Ко­ва­че­вић. 

Ру­ко­вод­ство и за­по­сле­ни на овој кли­ни­ци у Ни­шу мно­го оче­ку­ју од за­вр­шет­ка но­вог објек­та Кли­нич­ког цен­тра Ниш за ко­ји ка­жу да пред­ста­вља ве­ли­ки ко­рак за здрав­ство овог де­ла Ср­би­је и Ни­ша. У но­вом про­сто­ру пред­ви­ђе­ном за ову уста­но­ву и са нај­са­вре­ме­ни­јом опре­мом ко­ја се уве­ли­ко мон­ти­ра има­ће да­ле­ко бо­ље и мо­дер­ни­је усло­ве за још ква­ли­тет­ни­ји рад и уна­пре­ђе­ње ове ме­ди­цин­ске гра­не, али и по­себ­но за еду­ка­ци­ју и за­по­шља­ва­ње но­ве ге­не­ра­ци­је струч­ња­ка у обла­сти пла­стич­не и естет­ске хи­рур­ги­је.

Коментари0
59e3d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља