недеља, 06.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 06.08.2017. у 08:30 Бо­го­љуб Ка­рић

Реч Микија Савићевића вредела је више од сваког папира

Телефонским позивом заустављао танкер с нафтом, мењао му правац пловидбе и усмеравао га у југословенску луку
(Фотодокументација „Политике”)

Умро је Ми­о­драг Ми­ки Са­ви­ће­вић. Наш друг, наш учи­тељ. Ни­је за­ду­жио Ср­би­ју код ММФ-а или ма ко­је свет­ске бан­ке кре­ди­ти­ма, већ је ча­шћу и по­ште­њем учи­нио обр­ну­то. У свет­ску по­слов­ну ели­ту ни­је за­ко­ра­чио на ве­ли­ка вра­та сво­јим его­и­змом, већ па­три­о­ти­змом! За­то се с пра­вом чи­ни­ло да су, кад је Ми­ки ко­ман­до­вао ју­го­сло­вен­ском и срп­ском при­вре­дом, ММФ и сил­не бан­ке ду­го­ва­ли на­ма, а не ми њи­ма. 

Са­ви­ће­ви­ће­ва реч вре­де­ла је ви­ше од сва­ког па­пи­ра.

Био сам све­док ка­ко је те­ле­фо­ном за­у­ста­вљао тан­кер са наф­том, ме­њао му пра­вац пло­вид­бе и усме­ра­вао га у ју­го­сло­вен­ску лу­ку. Са­мо на реч. Ни­је Ми­ки да­вао ни акре­ди­ти­ве ни бан­кар­ске га­ран­ци­је, већ са­мо свој образ и та­ко је сте­као огром­но по­што­ва­ње у дру­штву свет­ских маг­на­та. Због то­га су вла­сни­ци тан­ке­ра ве­ро­ва­ли Ми­ки­ју да ће сва ба­сно­слов­но вред­на ро­ба би­ти ис­пла­ће­на до по­след­њег до­ла­ра. 

То је био Ми­ки Са­ви­ће­вић, ди­рек­тор „Ге­нек­са”, ком­па­ни­је ко­ја је би­ла по­јам на свим ме­ри­ди­ја­ни­ма. Ми­ки­ја ви­ше не­ма, као ни „Ге­нек­са”. Али, на­жа­лост, одав­но Ми­ки ни­је био ме­ђу љу­ди­ма ко­ји су упра­вља­ли срп­ском еко­но­ми­јом. 

И те­бе је, мој Ми­ки, по­ко­си­ла су­је­та и не­прав­да не­спо­соб­них кри­ми­нал­них ква­зи­би­зни­сме­на, ује­ди­ње­них са ко­рум­пи­ра­ном по­ли­тич­ком струк­ту­ром. И та хи­дра, на­жа­лост, за свој зло­чин пре­ма те­би, срп­ским хе­ро­ји­ма и ми­ли­о­ни­ма за­по­сле­них, још не од­го­ва­ра. 

Не же­лим, као пред­сед­ник Удру­же­ња ин­ду­стри­ја­ла­ца и пред­у­зет­ни­ка Ср­би­је и као чо­век ко­ји се и сам ба­ви ве­ли­ким би­зни­сом у све­ту, по­ку­ша­ва­ју­ћи да то пре­не­сем и у сво­ју зе­мљу, на би­ло да ко­га ути­чем. Са­мо бих хтео да под­се­тим ста­ри­је љу­де и мла­ђе упу­тим на иде­је тих ве­ли­ка­на ко­ји су нас из­во­ди­ли на пут нај­ра­зви­је­ни­јих зе­ма­ља Евро­пе и све­та. То су чи­ни­ли у вре­ме кад је у ко­му­ни­стич­кој Ју­го­сла­ви­ји ка­пи­тал био про­ка­жен по­јам и ру­ко­во­де­ћим љу­ди­ма „Ге­нек­са”, „Инек­са” или „Про­гре­са” за­и­ста је тре­ба­ло му­дро­сти да те ком­па­ни­је уве­ду у дру­штво оних ко­ји су на осно­ву свог бо­гат­ства вла­да­ли све­том. 

То би на­ши по­том­ци мо­ра­ли, не због нас, већ због се­бе. Тре­ба да на­у­че ка­ко не­ма гра­ни­це ни сте­ге што мо­же спу­та­ти оне ко­ји су ис­пред вре­ме­на, ко­ји свој уну­тра­шњи бунт не усме­ра­ва­ју у ру­ши­лач­ке оп­струк­ци­је, већ ства­ра­ју исто­ри­ју ко­ју ће срп­ски на­род ваљ­да јед­ног да­на да из­у­ча­ва и пам­ти, као не­што што је свет по­др­жао и раз­вио га. Не­ма ма­лих и ве­ли­ких зе­ма­ља, већ зна­чај­них, ства­ра­лач­ких и не­мир­них умо­ва, што сто­је на­су­прот они­ма ко­ји би по сва­ку це­ну за­тво­ри­ли у сво­је ка­ве­зе вла­сти све што им се ис­пре­чи на пу­ту соп­стве­ног бо­га­ће­ња, без ра­да, на туђ ра­чун.

За­то, кад се опра­шта­мо од јед­ног од нај­ве­ћих ме­ђу на­ма, же­лим да по­ме­нем и ње­го­ве са­бор­це, да под­се­тим на Ми­лој­ка Ве­љо­ви­ћа, за­чет­ни­ка ма­лог при­вред­ног чу­да у Гор­њем Ми­ла­нов­цу, или Вла­ди­ми­ра Ја­си­ћа, ко­ји је не са­мо по­ди­гао „Елек­трон­ску ин­ду­стри­ју Ниш”, већ је и у моћ­ном „Фи­лип­су” до­био парт­не­ра ко­ји је сво­је­вре­ме­но угра­ђи­вао ни­шке екра­не у сво­је те­ле­ви­зо­ре. 

Да­на­шњи „По­љо­при­вред­ни ком­би­нат Бе­о­град” ства­рао је наш хе­рој Пе­тар Зе­че­вић са за­тво­ре­ни­ци­ма из Па­дин­ске Ске­ле. Зе­че­вић се су­прот­ста­вљао вла­сти и до­био бит­ку – при­хва­ти­ли су ње­го­ву ви­зи­ју и ство­ри­ли смо ПКБ као узор ком­па­ни­је у свет­ским раз­ме­ра­ма. Да­нас, кад се ПКБ про­да­је, же­лео бих да оста­не у ру­ка­ма срп­ских до­ма­ћи­на. По­ред мно­гих дру­гих по­ро­ди­ца, и по­ро­ди­ца Ка­рић је спрем­на да пре­у­зме од­го­вор­ност и вра­ти сјај ста­ром ПКБ-у. 

Ту­жно је гле­да­ти и не­ка­да­шњих 47 огром­них згра­да „Роб­них ку­ћа Бе­о­град” ши­ром Ју­го­сла­ви­је, а не при­се­ти­ти се да ни Аме­ри­ка ни­је има­ла та­кве тр­го­вин­ске лан­це и да су РК „Бе­о­град” би­ле њи­хо­ва пре­те­ча. Ге­не­рал­ни ди­рек­тор РК „Бе­о­град” Че­да Је­ле­нић јав­но је из­ја­вио да ће сва­ком ко до­не­се ра­чун за би­ло ко­ји про­из­вод ку­пљен не­где дру­где по ни­жој це­ни тај ар­тикл от­ку­пи­ти и по­кло­ни­ти му исти та­кав из асор­ти­ма­на РК „Бе­о­град”.

Мно­го је би­ло та­квих ли­де­ра пред­у­зет­ни­штва ко­ји су у со­ци­ја­ли­зму ус­пе­ли да ство­ре пред­у­зе­ћа не­у­по­ре­ди­ва с би­ло ко­јим да­на­шњим, гра­ђе­ним на пљач­ки дру­штве­не имо­ви­не, а не лич­ној уме­шно­сти и та­лен­ту.

Ме­ђу њи­ма је и мој брат Сре­тен Ка­рић, ко­ји је с на­ма по­чео по­слов­ну ка­ри­је­ру у га­ра­жи и до­нео нај­са­вре­ме­ни­ју тех­но­ло­ги­ју у „Моб­тел”, из­ни­као на ру­ше­ви­на­ма Ју­го­сла­ви­је и у усло­ви­ма санк­ци­ја та­да хер­ме­тич­ки за­тво­ре­не Ср­би­је. Сре­тен ни­је до­био за­слу­же­на дру­штве­на при­зна­ња, као ни то­ли­ки дру­ги ко­ји су сво­јим ру­ка­ма ства­ра­ли ка­пи­тал и чи­ни­ли Ср­би­ју раз­ви­је­ном и еко­ном­ски ја­ком... Са сво­је стра­не, ма­кар смо им се де­лом оду­жи­ли. Фон­да­ци­ја и Уни­вер­зи­тет „Бра­ћа Ка­рић” до­де­ли­ли су им по­ча­сне док­то­ра­те.

На на­ма је, у Удру­же­њу ин­ду­стри­ја­ла­ца и пред­у­зет­ни­ка, да оста­ви­мо на­след­ни­ци­ма мо­но­гра­фи­ју и пи­са­ни ма­те­ри­јал о они­ма ко­ји су Ср­би­ју чи­ни­ли сна­жном. 

Цар­ство не­бе­ско срп­ским хе­ро­ји­ма и вјеч­на­ја па­мјат.

Коментари15
cff4f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bole
Premotavam vreme upoznavanja Petra Zečevića koji je zaista bio doajen, legenda PKB i kojeg sam kao dete upoznao jer je bio prijatelj moga oca. To je bilo vreme njegovog najaktivnijeg upravljanja PKB-om, bila je to još ona stara Jugoslavija, ali sam siguran da Bogoljuba Karića tada nigde nije bilo, ne bar kao nekog jakog i u to vreme poznatog privrednika. Tako da mi se čini i da je ovaj omaž gospodinu Savićeviću neprimeren, da ga piše Bogoljub Karić.
Gagi
Kao dete PKB(otac je od 45 ucestvovao u izgradnji PKB)rodjen u Padinskoj Skeli radio u PKB tesko mi pada cinjenica da je takav gigant unisten.Sve vlasti u predhodnom periodu su ga unistavale kako bi ga neko od njih otkupio za male pare.I danas se o tome prica i pokusava da se proda Arapima ili ne znam ni ja kome.Ako smo patriote to ne smemo da dozvolimo.Ako vec mora da se proda neka to bude nekom Srpskom domacinu.Iskreno nemam nista protiv da to bude Bogoljub,jer je dokazao svoju sposobnost u svim oblastima.
Vladija Sarac
Postovani Gagi, u kojim se "svim" oblastima Bogoljub Karic istakao? Vratio se u Srbiju jer je optuzba zastarela, a ne zato sto je utvrdjeno da je nevin. Da u Srbiji vlada zakon, on bi u PKB usao kao jos jedan zatvorenik iz Padinske Skele da plevi luk, a ne kao vlasnik.
Владија Шарац
Као прво, чланак нема везе са дотичним Микијем, то Карићи себе рекламирају не би ли се докопали ПКБа, Мики је само изговор да се Богољуб огласи. Друго, кад су Карићи имали монопол на мобилну телефонију цена минута разговора је била три пута већа него у богатијим земљама. Биће нам и храна трипут скупља ако уграбе ПКБ. Треће, у свим цивилизованим земљама купопродаја се регулише уговорима. Каква је то небулоза да је неко могао телефонским позивом да присвоји танкер? Објасни Карићу чији је био танкер, чија нафта, чије паре?
Saša Jeremić
Ovakva reč, reč velikih ljudi... Snažna reč koja i stenu može da dodrži. Obavezuje sve privrednike kojima je Srbija na srcu, da prate njihov primer i rade za Srbiju. Neka je večna slava i Hvala!
Bosiljka
Kakav je to gigant bio taj Geneks, takvih vise nema. Nema ni te drzave u kojoj je geneks poslovao a i ljudi kao sto je bio Miki Savicevic ostalo je malo. Na prste jedne ruke se mogu izbrojati. Medju njima realno i jeste Bogoljub Karic jel je on domacin covek i slazem se da bi PKB pod njegovim vodjstvom bio prosperitetna firma.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља