среда, 20.06.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:41
АУТОБУСКО И ЖЕЛЕЗНИЧКО ЧВОРИШТЕ У БЛОКУ 42

Први објекат у децембру, цео комплекс 2019.

У анексу – првенцу биће шалтер сала, службене просторије, канцеларије, мокри чворови... – То ће бити „Ластино” полазиште док не буде изграђено здање главне аутобуске станице
Аутор: Далиборка Мучибабић / Дејан Алексићсубота, 05.08.2017. у 22:00
(Фото М. Величковић)

Први објекат годинама најављиване модерне аутобуске станице у новобеоградском Блоку 42 коначно би требало да буде завршен у децембру, потврдили су за наш лист у Дирекцији за грађевинско земљиште. Реч је о такозваном анексу од 1.400 квадратних метара испод УМП-а (унутрашњи магистрални полупрстен), односно приступних путева Мосту на Ади који ће када комплекс за две године буде саграђен повезати главну аутобуску станицу и железничку „Нови Београд”.

Да се није каснило са издавањем локацијских услова који су неопходни за израду техничке документације на основу које се издаје грађевинска дозвола, анекс би био изграђен прошлог месеца када је почело рушење „Ластине” станице у Савском амфитеатру.

– Првобитни рок за завршетак пројектовања био је фебруар ове године, а јул за изградњу. Нови уговорени рок за израду техничке документације је август, а завршетак изградње померен је за децембар. Вредност пројектовања и изградње анекса аутобуске станице је 140,4 милиона динара, а тим уговором биће обезбеђени и пројекaт за изградњу паркинга испод УМП-а – истичу у Дирекцији за грађевинско земљиште и додају да је главни извођач радова за анекс фирма „Баувесен”, a пројектант је Саобраћајни институт ЦИП.

Синиша Мали:'Станица ће бити интегрисана, што значи да ће објединити међуградски, међумесни и међународни саобраћај, по узору на лисабонску'

У том првом објекту биће шалтер сала, службене просторије, канцеларије, мокри чворови... и он ће да функционише као привремена станична зграда односно као будуће „Ластино” полазиште док не буде изграђено здање главне аутобуске станице у Блоку 42 где ће бити пресељена она из Савског амфитеатра. Кад комплекс буде завршен, приградски саобраћај биће одвојен од међуградских и међународних полазака, а долазни и одлазни перони повезаће се са јавним превозом укључујући и шински на УМП-у.

Последња папиролошка препрека за почетак градње главне аутобуске станице у Новом Београду уклоњена је почетком јула када је град са БАС-ом потписао уговор о заједничкој изградњи и уређењу тог комплекса. Како за „Политику” најављује градоначелник Синиша Мали, комплетна пројектна документација требало би да буде завршена до децембра ове године, а план је да тог месеца или најкасније у јануару 2018. градња модерног БАС-овог чворишта и почне. Према тој динамици, додаје Мали, завршетак изградње можемо очекивати у марту 2019, а почетак рада станице од маја те године. Али, пре полагања камена темељца у Блоку 42 неопходно је припремити и урадити пројектно-техничку документацију, прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу за изградњу у складу са важећим прописима.

– Изградња нове станице један је од најважнијих пројеката и доказује нашу одлучност и озбиљност да потпуно уредимо функционисање градског саобраћајног система. Ово је истовремено још једно обећање које смо дали грађанима и испуњавамо га. Смањујемо саобраћајне гужве у центру и време путовања и растерећујемо га од аутобуског саобраћаја. Податак да око 1.200 различитих аутобуса свакога дана пролази кроз центар и долази на постојећу аутобуску станицу говори зашто је овај пројекат толико важан. За разлику од неких пре нас, који су о томе причали деценијама, а нису знали ниједну циглу да помере, резултати нашег рада се виде – наглашава Мали.

Нова аутобуска станица ће, додаје први човек престонице, имати око 13.000 квадрата. Чиниће је станични трг, плато, паркинг и пратећи садржаји. Станица ће бити интегрисана, што значи да ће објединити међуградски, међумесни и међународни саобраћај, по узору на лисабонску. Град ће у станицу чије се пресељење на Нови Београд најављује дуже од две деценије, уложити земљиште, а БАС новац, односно око 25 милиона евра.

Недовршена реплика Теразија, у коју је претходна градска власт уложила око 72 милиона 
динара, срушена је 2015. (Фото Р. Крстинић) 

До 2019. се из Савског амфитеатра сели и железница

До краја 2019. требало би коначно да буде измештена и железница из Савског амфитеатра. Уређени перонски део железничке станице „Београд центар” отворен је у јануару 2016, а станица „Прокоп” недавно је добила и прве савремене приступне саобраћајнице. Али, то је тек део неопходног посла.

Како је измештање постојеће железничке станице са десне обале Саве услов за другу фазу „Београда на води”, уговорна обавеза је да се пруга која тренутно тамо пролази измести до краја 2019. Овај посао је значајан и за довршетак савременог „Београдског железничког чвора”.

– Од примарне важности су завршетак станице „Београд центар”, као и Транспортно-путничке станице (ТПС) у Земуну. За „Прокоп” је разрађен модел по коме би приватни партнер изградио комерцијалне садржаје и о свом трошку саградио и станичну зграду. У наредих неколико месеци очекујемо објављивање позива у ту сврху. Позив који је прошлог лета расписан био је необавезујући, али после разговора са бројним инвеститорима разрађен је модел који би требало да доведе до успешног проналаска инвеститора – објашњава градоначелник.

Изградња ТПС Земун, према истим најавама, почеће половином следеће године, и тек када буде завршен тај посао већина железничких садржаја из Савског амфитеатра моћи ће да се измести. И железничка станица на Новом Београду, једна од четири будућа централна железничка путничка чворишта у престоници, требало би да буде преуређена. Добиће станичну зграду, нове пероне, седам колосека, пунктове за паркирање двоточкаша и 200 паркинг места.

– Железничка инфраструктура је, према закону, у надлежности „Железница Србије”. Суштина преуређене станице у Новом Београду је у физичкој интеграцији аутобуског и шинског подсистема на једном терминалу – истиче Мали.

Градоначелник наводи да је у припреми и студија која ће преиспитати постојећу регулативу у вези са железничким превозом опасних материја и ризиком при превозу опасних материја кроз „Београдски железнички чвор” и алтернативним варијантама.

– Рок за израду студије је осам до девет месеци после избора консултанта, а за њену примену је крај 2018. године. Биће изабрана варијанта која треба да омогући измештање пруге око Калемегдана на најбезбеднији и најефикаснији начин – каже Мали.

Модерaн аутобуски комплекс

200 паркинг места у подземној јавној гаражи са приступима из Антифашистичке борбе и Јурија Гагарина.

135 перона

55 паркинг места за дуже задржавање аутобуса

Део Блока 42 пре 11 година
(Фото З. Анастасијевић)

Ромско насеље, старе Теразије и дивљи бувљак

Ка­да би пар­це­ле у Бло­ку 42 мо­гле да про­го­во­ре, у ро­ман би ста­ло шта су све са­мо у прет­ход­ној де­це­ни­ји пре­ко пле­ћа пре­гу­ра­ле и ко се за ту те­ри­то­ри­ју мал­те­не пр­са у пр­са бо­рио. Пре де­сет го­ди­на по­ља­не је оку­пи­ра­ло се­дам­де­се­так ром­ских по­ро­ди­ца та­ко што су се под не­ја­сним окол­но­сти­ма из Бло­ка 67 пре­се­ли­ле на сло­бод­но зе­мљи­ште у Ули­ци Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа. Чим су се до­се­ли­ли, мно­ги­ма је уру­че­но ре­ше­ње ко­му­нал­не ин­спек­ци­је Но­вог Бе­о­гра­да на осно­ву ко­јег је тре­ба­ло да укло­не ку­ћи­це са јав­не по­вр­ши­не. Не­ки од њих су се по­том ску­ћи­ли ис­под „Га­зе­ле” и у Бло­ку 70. Али то их ни­је спре­чи­ло да на пла­тоу ис­под же­ле­знич­ке ста­ни­це „Но­ви Бе­о­град” где се био угне­здио „ди­вљи бу­вљак” на­ста­ве да за­ра­ђу­ју за жи­вот. 

Уза­луд су оп­штин­ске и град­ске ко­му­нал­не слу­жбе по­ку­ша­ва­ле да спре­че не­ле­гал­ну про­да­ју све док део ис­под над­во­жња­ка по­чет­ком 2010. ни­су огра­ди­ле. Про­да­ја по­лов­не ро­бе по­том је по­ме­ре­на на ле­ди­ну пре­ко пу­та „бу­вља­ка”. Док је цве­та­ла улич­на про­да­ја, та­да­шње град­ске вла­сти до­се­ти­ле су се ка­ко да обо­га­те ту­ри­стич­ку по­ну­ду пре­сто­ни­це – осми­сли­ле су те­мат­ски парк „Те­ра­зи­је из 1930” на углу ули­ца Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа и Ан­ти­фа­ши­стич­ке бор­бе. Уло­жи­ле су око 72 ми­ли­о­на ди­на­ра, а ре­пли­ка ни­ка­да ни­је до­вр­ше­на. Ка­да је у ме­ди­је до­спе­ло да је тај мон­та­жни ком­плекс не­ле­гал­но при­кљу­чен на елек­трич­ну мре­жу, пре­ли­ла се ча­ша не­за­до­вољ­ства „По­тем­ки­но­вим пар­ком”. По­ру­шен је пре две го­ди­не. 

Чим је мон­та­жни ком­плекс 2015. укло­њен, на ту ло­ка­ци­ју су се ис­кр­ца­ли не­ле­гал­ни про­дав­ци. Ко­мад го­ле зе­мље из­над над­во­жња­ка пре­кри­ле су ста­ре ци­пе­ле, из­но­ше­на гар­де­ро­ба, фе­но­ви, на­кит… Тек про­шле го­ди­не плац пре­ко пу­та „Ве­ра” на ко­јем је пла­ни­ра­на згра­да же­ле­знич­ке ста­ни­це „Но­ви Бе­о­град” и по­слов­но зда­ње ви­си­не до 100 ме­та­ра огра­ђен је. Пар­кинг пре­ко пу­та „бу­вља­ка” из­ме­штен је у ав­гу­сту 2016. по­сле 22 го­ди­не, а два ме­се­ца ка­сни­је и ту­ри­стич­ки ауто­бу­си су се од­се­ли­ли са те ло­ка­ци­је. 

По­ста­вља­ње огра­да око Бло­ка 42 Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште за­вр­ши­ла је про­шлог ме­се­ца што зна­чи да је та ло­ка­ци­ја са­да спрем­на за те­ме­ље глав­не ауто­бу­ске ста­ни­це.   


Коментари4
8f9a0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дарак
Нешто размишљам... Мост на ади где му место није, Београд на води зазида ми поглед, фонтана на Славији а саобарћај на Славији не решен, безразложно измештам станицу на НБГД, срушим станицу а нову нисам направио... Тешко да овде било ко пита струку за било шта.
Mara
Apsolutno nepotrebno izmestanje Autobuske stanice! Uopste ne razmisljaju o ljudima iz provincije koji u velikom broju svakodnevno dolaze u BG, najpre da idu u Klinicki centar ili obavljaju poslove po gradu. Sada ce da im treba vise para kada dolaze u Beograd , jer provincija mnooogo losije zivi od Beogradjana. Stariji ljudi slabo umeju da koriste gradski prevoz, a taksi koji je i inace skup, bice im sada jos skuplji. A sve to zbog necijih ortackih talova, koje ocigledno moraju gradjani da plate. Da gradska vlast zna za sramotu, rekla bih im : Sram vas bilo ! Al ne znaju, na nasu zalost... Nadam se da ce Beogradjani da razmisle kome i zasto daju glas na gradskim izborima ..
Mirjana B
Ima li iko smisaono objasnjenje zbog cega nisu planirane stanice istok/zapad/sever/jug i obilaznice umesto da i dalje saobracaj prolazi kroz Beograd? Ima li smisla da npr. putnici iz Vrsca prolaze preko Pancevackog mosta do Novog Beograda ili da neko sa Zvezdare ili Dircola ide do Novog Beograda pa da se vraca prema Vrscu? Isto vazi za sve putne pravce.
Aranđel Mihajlović
,, Kašnjenje sa izdavanjem lokacijskih uslova '' je samo jeftin izgovor za neupućene . Razlozi su političko - kadrovsko - finansijske prirode , koje vi nebiste objavili . Drugi veliki problem koji će se javiti kada autobuske stanice budu završene , je neizgrađena veza sa obilaznicom kroz Surčinsko polje . Tako da će deset hiljada autobusa svakodnevno i dalje prolaziti kroz grad .

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља