недеља, 24.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 06.08.2017. у 22:00 Ана Та­сић

Укроћена горопад и неукроћени фестивал

У марту ове године рад „Града театра” је био блокиран, плате су касниле пет месеци, а дуг био већи од милион евра. Но, то нису били разлози за одустајање од фестивала
Зна­чењ­ски фо­кус Шек­спи­ро­ве дра­ме је на те­ми дру­штве­ног пре­тва­ра­ња и пре­ру­ша­ва­ња (Фо­то Град те­а­тар Бу­два)

Бу­два – У окви­ру про­гра­ма 31. фе­сти­ва­ла „Град те­а­тар” ко­ји се одр­жа­ва од 5. ју­ла до 17. ав­гу­ста, пре­ми­јер­но је из­ве­де­на Шек­спи­ро­ва „Укро­ће­на го­ро­пад” мла­дог ре­ди­те­ља Зо­ра­на Ра­ко­че­ви­ћа. Реч је о ко­про­дук­ци­ји Гра­да те­а­тра, Цр­но­гор­ског на­род­ног по­зо­ри­шта и Фа­кул­те­та драм­ских умет­но­сти на Це­ти­њу, по­др­жа­ној од стра­не Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре Цр­не Го­ре. 

Про­грам „Гра­да те­а­тра” се ове го­ди­не од­ви­ја у окол­но­сти­ма из­ра­зи­те скром­но­сти, због че­га је ода­бран мо­то „За три гро­ша”, ин­спи­ри­сан Брех­то­вом „Опе­ром за три гро­ша”.

Тре­нут­но ста­ње у овој ин­сти­ту­ци­ји об­ја­сни­ла је за „По­ли­ти­ку” в. д. ди­рек­тор­ке Ми­ле­на Лу­бар­да Ма­ро­је­вић, ко­ја је на том ме­сту од 8. мар­та ове го­ди­не: „У том тре­нут­ку је рад „Гра­да те­а­тра” пот­пу­но био бло­ки­ран, пла­те за­по­сле­ни­ма су ка­сни­ле пет ме­се­ци, а из­ве­штај не­за­ви­сног ре­ви­зо­ра еви­ден­ти­рао је на­го­ми­ла­ни дуг од ма­ло ви­ше од ми­ли­он евра”. Но, то ни­ка­ко ни­су би­ли раз­ло­зи за од­у­ста­ја­ње од фе­сти­ва­ла, већ, на­про­тив, за озбиљ­но пре­стро­ја­ва­ње и раз­го­во­ре са упра­вом гра­да као осни­ва­чем. То нам је та­ко­ђе ре­кла Лу­бар­да Ма­ро­је­вић, до­да­ју­ћи: „Став град­ске упра­ве је био ја­сан: фе­сти­вал се не сме уга­си­ти, он пред­ста­вља је­дан од при­о­ри­те­та ка­да су раз­вој и обе­леж­ја гра­да у пи­та­њу”.

Због ово­го­ди­шњих по­себ­но те­шких ма­те­ри­јал­них окол­но­сти, из­ве­де­на је са­мо јед­на по­зо­ри­шна пре­ми­је­ра. Од­и­гра­на је на Бри­је­гу од Бу­две, пла­жи ис­под нај­ста­ри­је бу­дван­ске цр­кве Сан­та Ма­ри­ја у Ста­ром гра­ду. Ова пла­жа ко­ја се пр­ви пут ко­ри­сти као сцен­ски про­стор, до­не­дав­но се зва­ла „Ри­чар­до­ва гла­ва”, по глум­цу Ри­чар­ду Вид­мар­ку ко­ји је ту бо­ра­вио пре по­ла ве­ка. 

Ам­би­јент је функ­ци­о­нал­но ода­бран и те­мељ­но ис­ко­ри­шћен, јер се рад­ња од­ви­ја у окви­ри­ма це­ре­мо­ни­је вен­ча­ња, у ба­ру на пла­жи. Шек­спи­ров ко­мад је ра­ди­кал­но адап­ти­ран, скра­ћен и про­ме­њен, у по­гле­ду ли­ко­ва, као и за­пле­та (дра­ма­тур­ги­ја Јо­ва­на Бо­јо­вић). Зна­чењ­ски фо­кус је на те­ми дру­штве­ног пре­тва­ра­ња и пре­ру­ша­ва­ња, што се у нај­ве­ћој ме­ри из­ра­жа­ва пу­тем тра­ве­сти­је. Ка­та­ри­ну игра му­шка­рац (Ву­ле Мар­ко­вић), док су Бап­ти­ста (Ма­ри­ја Ђу­рић) и Хор­тен­сио (Је­ле­на Ђу­кић) же­не, што код Шек­спи­ра ни­је слу­чај. Ова за­ме­на по­ло­ва је до­ве­ла и до гу­ше­ња ми­зо­ги­нич­них зна­че­ња. Они су у Шек­спи­ро­вој ко­ме­ди­ји при­сут­ни – му­шкар­ци тре­ти­ра­ју же­не са ужа­сним ни­по­да­шта­ва­њем и су­ро­во­шћу. У пред­ста­ву је та­ко­ђе уве­ден и ле­збиј­ски мо­тив. Спан­ђа­ва­ње Бјан­ке (Са­ња Ву­ји­сић) са Хор­тен­си­ом има сми­сао жен­ске не­за­ви­сно­сти и мо­гућ­но­сти сло­бо­де из­бо­ра. Та­ко се још сна­жни­је не­ги­ра­ју ми­зо­ги­нич­не иде­је у по­ла­зном тек­сту.

У по­гле­ду ква­ли­те­та глу­мач­ке игре по­себ­но тре­ба из­дво­ји­ти Ву­ле­та Мар­ко­ви­ћа ко­ји Ка­та­ри­ну об­ли­ку­је де­ли­кат­но, исто­вре­ме­но суп­тил­но и од­луч­но. Упе­ча­тљив је и Сте­ван Ра­ду­си­но­вић као Пе­тру­чио, ов­де све­ште­ник. Убе­дљи­ве су сце­не ње­го­ве про­шње Ка­та­ри­не, ка­да из­и­гра­ва му­шкар­чи­ну, на­су­прот ње­го­вој кон­сти­ту­ци­ји, што иза­зи­ва ко­мич­ки ефе­кат. Ко­мич­ко у пред­ста­ви углав­ном про­из­и­ла­зи из тра­ве­сти­је, а не из бр­зе фи­зич­ке рад­ње, што је уоби­ча­јен слу­чај са сцен­ским ту­ма­че­њи­ма ове ко­ме­ди­је, али не и ов­де.

Ли­ко­ви су еле­гант­но об­у­че­ни, сви су у бе­лом, вла­да ат­мос­фе­ра по­зер­ског ку­ли­ра­ња ко­ју бит­но во­ди елек­трон­ска поп му­зи­ка Бел­ги­јан­ца Стро­меа (ко­сти­мо­гра­фи­ја Оли­ве­ра Ера­ко­вић Ко­сић, Зо­ран Ра­ко­че­вић). Ак­те­ри се сно­бов­ски пре­не­ма­жу, ме­ђу­соб­но се сни­ма­ју ка­ме­ром, а пра­ве и сел­фи­је. Ови при­зо­ри од­ра­жа­ва­ју на­ше вре­ме у ко­ме је лич­ни мар­ке­тинг осно­ва дру­штве­ног по­сто­ја­ња, док је вир­ту­ал­на ствар­ност дру­штве­них мре­жа по­ста­ла да­ле­ко ва­жни­ја од са­ме ствар­но­сти. Они су исто­вре­ме­но у ве­зи са основ­ном ре­ди­тељ­ском иде­јом, кри­ти­ком оп­ште дру­штве­не тра­ве­сти­је.

На­ро­чи­то је ва­жно на­по­ме­ну­ти да из­во­ђе­ње ове пред­ста­ве у цен­тру Бу­две ни­је би­ло пре­ки­да­но бу­ком, што је на­жа­лост би­ло уоби­ча­је­но за „Град те­а­тар” у по­след­њим го­ди­на­ма. О то­ме се и у срп­ским ме­ди­ји­ма че­сто из­ве­шта­ва­ло по­во­дом го­сто­ва­ња на­ших про­дук­ци­ја, на при­мер „Аве­та“ или „Ју­ли­ја Це­за­ра”. За­то су умет­ни­ци по­не­ка­да не­ра­до игра­ли у Бу­дви, док је упра­ва фе­сти­ва­ла ра­ни­је по­ку­ша­ва­ла да ре­ши про­блем из­ме­шта­њем сце­не из гра­да, са ве­ћим или ма­њим успе­хом. 

Мо­же се за­то ре­ћи да из­во­ђе­ње ове пред­ста­ве озна­ча­ва од­ре­ђе­ну вр­сту пре­о­кре­та, ре­зул­тат во­ље град­ске упра­ве. То је за наш лист та­ко­ђе про­ко­мен­та­ри­са­ла Лу­бар­да Ма­ро­је­вић: „Фе­сти­вал не­ће бе­жа­ти од бу­ке из гра­да, већ ће ње­го­ва ба­за оста­ти ту, на ма­тич­ним сце­на­ма. Гра­до­на­чел­ник Дра­ган Кра­по­вић је лич­но во­дио са­стан­ке на ко­ји­ма се раз­го­ва­ра­ло о ути­ша­ва­њу бу­ке за вре­ме из­во­ђе­ња про­гра­ма, и ту су по­стиг­ну­ти до­го­во­ри ко­јих се сви при­др­жа­ва­ју”.

Коментари0
9dca6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља