четвртак, 04.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 06.08.2017. у 22:00 Ненад Радичевић

Немачки новинари „искривљују” јавну слику о избеглицама

У медијима несразмерно више прича о мигрантима криминалцима него о нападима на странце. – Десничарска глад за лажним вестима
Ла­жним ве­сти­ма де­сни­чар­ски блог нај­бр­же при­ву­као па­жњу чи­та­ла­ца (Фо­то Н. Ра­ди­че­вић)

Од на­шег до­пи­сни­ка
Франк­фурт, Хај­дел­берг – За раз­ли­ку од 2015. и пр­вих ме­се­ци 2016. го­ди­не, ка­да су не­мач­ки но­ви­на­ри у из­ве­шта­ва­њу углав­ном за­не­ма­ри­ва­ли или пот­це­њи­ва­ли зна­чај кри­вич­них де­ла ко­је су по­чи­ни­ле из­бе­гли­це, ме­диј­ски рад­ни­ци са­да су оти­шли у дру­гу крај­ност. Они са­да не­сра­змер­но ви­ше из­ве­шта­ва­ју о кри­ми­на­лу иза ко­јег сто­је ми­гран­ти не­го што јав­но­сти пре­но­се при­че о кри­вич­ним де­ли­ма ко­ји по­чи­не Нем­ци, на­ро­чи­то о на­си­љу над тра­жи­о­ци­ма ази­ла.

У про­те­кле три го­ди­не за око тре­ћи­ну је по­ве­ћан број на­па­да на стран­це ко­је жи­ве у Не­мач­кој, али је за око тре­ћи­ну по­ве­ћан и број кри­вич­них де­ла за ко­је се сум­њи­че осо­бе ми­грант­ског по­ре­кла.

Ове чи­ње­ни­це ни­су та­ко пред­ста­вље­не у из­ве­шта­ји­ма во­де­ћих не­мач­ких днев­них ли­сто­ва и ТВ ста­ни­ца, утвр­дио је у на­уч­ној сту­ди­ји ис­тра­жи­вач­ки тим Фа­кул­те­та за ме­ди­је „Ма­кро­ме­ди­ја”.

„Ме­ди­ји ће ра­ди­је ста­ви­ти у пр­ви план пре­ступ­ни­ке ко­ји по­ти­чу из ино­стран­ства”, ис­ти­че про­фе­сор др То­мас Хе­штер­ман, шеф ове сту­ди­је, у ко­јој се ис­ти­че да је то пот­пу­ни пре­о­крет на­чи­на из­ве­шта­ва­ња у од­но­су на Но­ву го­ди­ну 2016. ка­да су но­ви­на­ри не­ко­ли­ко да­на иг­но­ри­са­ли чи­ње­ни­цу да су на јав­ном до­че­ку у Кел­ну углав­ном тра­жи­о­ци ази­ла и осо­бе ми­грант­ског по­ре­кла пљач­ка­ли и сек­су­ал­но уз­не­ми­ра­ва­ли и зло­ста­вља­ли на сто­ти­не же­на. 

Ис­тра­жи­ва­чи су утвр­ди­ли да су ТВ ста­ни­це ове го­ди­не у од­но­су на 2014. еми­то­ва­ле че­ти­ри пу­та ви­ше из­ве­шта­ја о осум­њи­че­ним кри­ми­нал­ци­ма ими­грант­ског по­ре­кла, иако је у том пе­ри­о­ду број осум­њи­че­них кри­ми­на­ла­ца не­не­мач­ког по­ре­кла по­ве­ћан тек за тре­ћи­ну. На­су­прот то­ме, об­ја­вље­но је ду­пло ма­ње из­ве­шта­ја о на­си­љу над љу­ди­ма ими­грант­ског по­ре­кла, упр­кос то­ме што је еви­ден­тан по­раст ова­квих на­па­да иза ко­јих сто­је де­сни­чар­ске гру­пе.

Нај­ти­ра­жни­ји не­мач­ки лист „Билд” у чак 64 од­сто сво­јих из­ве­шта­ја ко­ји се ти­чу стра­на­ца за­пра­во је пи­сао о осум­њи­че­ним за кри­вич­но де­ло. 

Хе­штер­ман ис­ти­че да је сту­ди­ја утвр­ди­ла да су из­бе­гли­це ре­ла­тив­но рет­ко ин­тер­вју­и­са­не, а слич­но је утвр­ђе­но и не­дав­но об­ја­вље­ној сту­ди­ји о из­ве­шта­ји­ма не­мач­ких штам­па­них ме­ди­ја 2015. и по­чет­ком 2016. го­ди­не. По­то­ња сту­ди­ја је утвр­ди­ла да су ме­ди­ји у том пе­ри­о­ду иг­но­ри­са­ли ле­ги­тим­ну за­бри­ну­тост де­ла ста­нов­ни­штва, по­на­ша­ју­ћи се као сво­је­вр­сни учи­те­љи „кул­ту­ре до­бро­до­шли­це” за из­бе­гли­це.

То што су во­де­ћи ме­ди­ји по­ти­ски­ва­ли кри­тич­ке гла­со­ве до­при­не­ло је да по­је­ди­ни Нем­ци пре­ђу у још екс­трем­ни­ју опо­зи­ци­ју та­ко да са­да ме­ђу пу­бли­ком на­кло­ње­ној крај­њој де­сни­ци, ка­ко ка­жу на­уч­ни­ци, по­сто­ји по­при­лич­на „глад” за ве­сти­ма у ко­ји­ма су из­бе­гли­це при­ка­за­не као не­га­тив­ци, док се ла­жне ве­сти ко­је под­у­пи­ру ра­си­стич­ке ста­во­ве ши­ре нај­бр­же на дру­штве­ним мре­жа­ма. Да би от­кри­ли ка­ко функ­ци­о­ни­шу ла­жне ве­сти, ис­тра­жи­ва­чи Уни­вер­зи­те­та Хо­ен­хајм у Штут­гар­ту пред­во­ђе­ни про­фе­со­ром др Вол­фган­гом Швај­ге­ром на­пра­ви­ли су јед­но­ме­сеч­ни екс­пе­ри­мент та­ко што су на ин­тер­не­ту на­пра­ви­ли но­вин­ски блог ко­ји об­ја­вљу­је ве­сти, по­том и стра­ну и че­ти­ри ла­жна про­фи­ла на „Феј­сбу­ку”. Пр­ве две не­де­ље су об­ја­вљи­ва­ли исти­ни­те ве­сти, али су се фо­ку­си­ра­ли на не­га­тив­не стра­не из­бе­глич­ке по­ли­ти­ке и ис­ти­ца­ли кри­вич­на де­ла тра­жи­ла­ца ази­ла.

Блог су на­зва­ли „Фолк­сбе­о­бах­тер” (На­род­ни по­сма­трач), што под­се­ћа на на­ци­стич­ки лист „Фел­ки­шер Бе­о­бах­тер”, на ко­ји је асо­ци­рао и ло­го са ор­лом ра­ши­ре­них кри­ла. Де­сни­чар­ска пу­бли­ка је при­ву­че­на и та­ко што су се по­ве­за­ли са сај­то­ви­ма де­сни­чар­ских ор­га­ни­за­ци­ја – Ал­тер­на­ти­ве за Не­мач­ку, По­кре­та Евро­пља­на про­тив исла­ми­за­ци­је За­па­да (Пе­ги­да) и Иден­ти­тар­ног по­кре­та.

Иако су сте­кли тек око 250 „феј­сбук при­ја­те­ља”, пра­ви бум су до­жи­ве­ли ка­да су об­ја­ви­ли ла­жну вест да су у ме­сту Бад Ој­лен (ко­је не по­сто­ји) из­бе­гли­це ко­ри­сти­ле услу­ге про­сти­тут­ки, при че­му је то пла­ће­но из по­кра­јин­ске ка­се. Са­мо за че­ти­ри са­та ову „вест” је ви­де­ло чак 11.000 љу­ди, 150 љу­ди ју је по­де­ли­ло на „Феј­сбу­ку”, при че­му је до­шла го­ми­ла не­га­тив­них ко­мен­та­ра, а са­мо не­ко­ли­ко ко­ри­сни­ка је при­ме­ти­ло да је у пи­та­њу из­ми­шљо­ти­на.

„Ве­ли­ки део ових де­сни­чар­ски фил­три­ра­них ве­сти, ко­ји­ма смо све­до­ци, по­ти­че од ве­о­ма ма­лог бро­ја љу­ди, ко­ји су, ме­ђу­тим, ве­о­ма ак­тив­ни”, ка­же за Ра­дио СВР про­фе­сор Швај­гер.

Коментари2
380e9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Иван Р
Немачки медији су класика. Када криминално дело изврши Петар Петровић (немачки држављанин) онда је Србин (евентуално Немац са српским коренима). Када Албанци са КиМ (српски грађани) изврше злочин онда су Срби. Када неки Хрват и Муслиман ураде нешто немило онда су са Балкана.
marko
Istorija nas uci da Nemci uvek pedantno idu u krajnosti. U toj svojoj pedanteriji se i preracunaju ali tragedija je da mnogo nevinih strada dok se ne dovedu u red. Nisam nikad bio "crven" ili Rusofil ali Gorbacov je najveci kriivac jer je povukao trupe iz istocne Nemacke.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља