субота, 31.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 13.08.2017. у 22:00 О. М.
ПИНК ПАНТЕРИ: ПОТЕРА ДУГА ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ

Ухвати ме, ако можеш

Највеће пљачке обављају у року од максимално једног минута, говоре више светских језика, користе најмодернију технологију, лако се прилагођавају и утапају у околину
(Фото Еуропол)

На­вр­ша­ва­ју се две де­це­ни­је от­кад мно­ге по­ли­ци­је све­та нај­че­шће уза­луд­но тра­га­ју и по­ста­вља­ју зам­ке озло­гла­ше­ној ме­ђу­на­род­ној гру­пи пљач­ка­ша по­зна­тих под на­зи­вом „Пинк пан­те­ри”. Из­ме­ђу 1997. и 2016. го­ди­не би­ло је око 400 ору­жа­них пљач­ки лук­су­зних зла­та­ра ко­је су по­чи­ни­ли „Пинк пан­те­ри”.

Пре­ма про­це­ни Ин­тер­по­ла, до са­да су опљач­ка­ли по­ла ми­ли­јар­де до­ла­ра у дра­гом ка­ме­њу, зла­ту и на­ки­ту ко­ји ни­ка­да ни­су про­на­ђе­ни.

Нај­ве­ће свет­ске пљач­ке из­ве­ли су у ју­ве­лир­ни­ца­ма у Ја­па­ну, Па­ри­зу, Лон­до­ну и Ду­ба­и­ју. У стро­гом цен­тру Па­ри­за 2008. го­ди­не од­не­ли су 90 ми­ли­о­на евра, док су се у цен­тар Ду­ба­и­ја до­ве­зли с два ауто­мо­би­ла у шо­пинг цен­тар и филм­ском бр­зи­ном од­не­ли дра­го­це­но­сти у вред­но­сти од 11 ми­ли­о­на евра. Ве­о­ма ма­ли по­сто­так пљач­ка­ша зла­та­ра за­вр­шио је у за­тво­ру, а они ко­ји и стиг­ну та­мо вр­ло убр­зо по­бег­ну.

Клу­зо у Ђе­но­ви
Због ло­ше ко­му­ни­ка­ци­је ме­ђу ита­ли­јан­ским по­ли­цај­ци­ма, цр­но­гор­ски др­жа­вља­нин ко­јег је пре де­се­так да­на за­у­ста­ви­ла са­о­бра­ћај­на по­ли­ци­ја у пред­гра­ђу Ђе­но­ве, због лу­дач­ке во­жње би­ци­клом и оба­ра­ња пе­ша­ка, пу­штен је на сло­бо­ду иако је упра­во он са­мо не­ко­ли­ко ми­ну­та пре то­га опљач­као зла­та­ру ко­ја се на­ла­зи­ла не­ко­ли­ко ули­ца да­ље. У ран­цу је имао де­се­ти­не злат­них брен­ди­ра­них са­то­ва, али га по­ли­цај­ци ни­су пре­тре­сли. По­сле ле­ги­ти­ми­са­ња и пи­са­ња пре­кр­шај­не при­ја­ве, јер ни­је имао бо­ра­ви­шну до­зво­лу, пу­штен је јер са­о­бра­ћај­ни по­ли­цај­ци ни­си зна­ли да се не­ко­ли­ко тре­ну­та­ка ра­ни­је до­го­ди­ла пљач­ка, те да су по­чи­ни­о­ци с ли­ца ме­ста по­бе­гли упра­во би­ци­кли­ма.

Сма­тра се да ор­га­ни­за­ци­ју чи­ни око 160 чла­но­ва, од ко­јих њих 60 ре­дов­но уче­ству­је у ра­зним ак­ци­ја­ма. И мит је да су чла­но­ви бан­де углав­ном с Бал­ка­на јер у овој ор­га­ни­за­ци­ји има и чла­но­ва из дру­гих зе­ма­ља...

Не­ки сма­тра­ју да су пљач­ка­ши дра­гог ка­ме­ња ве­ли­ки љу­би­те­љи фил­мо­ва јер их је по јед­ном култ­ном фил­му Ин­тер­пол и кр­стио. Це­ло­куп­на ор­га­ни­за­ци­ја до­би­ла је име „Пинк пан­терс” по узо­ру на филм Блеј­ка Едвард­са „По­вра­так Пинк Пан­те­ра” из 1975. го­ди­не где се не­спрет­ни ин­спек­тор Клу­зо, ко­га ту­ма­чи Пи­тер Се­лерс, бо­ри с пљач­ка­ши­ма ди­ја­ма­на­та. Упра­во на иден­ти­чан на­чин ова гру­па из­ве­ла је број­не пљач­ке по при­ме­ру ле­ген­дар­ног фил­ма, до те ме­ре да чак ими­ти­ра­ју сце­не. Про­фе­си­о­нал­ни, уигран и ве­о­ма до­бро раз­ра­ђен тим нај­ве­ће пљач­ке по све­ту оба­вља у ро­ку од мак­си­мал­но јед­ног ми­ну­та, го­во­ре ви­ше свет­ских је­зи­ка, ла­ко се при­ла­го­ђа­ва­ју и ута­па­ју у око­ли­ну, а ме­сто за ко­је се од­лу­че да опљач­ка­ју не­ко­ли­ко не­де­ља осма­тра­ју и раз­ра­де план до по­след­њег де­та­ља. Сва­ко у ти­му има по­себ­ну уло­гу у че­му је нај­бо­љи, а не зна се ни по­сле две де­це­ни­је ко је на вр­ху ове кри­ми­нал­не хи­је­рар­хи­је. По­сто­је са­мо на­га­ђа­ња и те­о­ри­је.

Сво­је­вре­ме­но је лон­дон­ски „Гар­ди­јан” пи­сао да, на не­сре­ћу Ин­тер­по­ла и по­ли­ци­ја из два­де­се­так зе­ма­ља у ко­ји­ма су опе­ри­са­ли, ова бан­да по­се­ду­је од­ре­ђе­ни стил и гла­мур и ско­ро нео­ба­ве­зну нон­ша­лан­ци­ју с ко­јом пљач­ка ју­ве­лир­ни­це са­мо за нај­бо­га­ти­је. У Бер­ну је, по­чет­ком 2012. го­ди­не, одр­жан и са­ста­нак сто­ти­нак по­ли­ца­ја­ца из два­де­се­так зе­ма­ља ко­ји су три да­на раз­го­ва­ра­ли о „Пинк пан­те­ри­ма”, јер им је сви­ма за­да­так да их стр­па­ју иза ре­ше­та­ка. Бу­ду­ћи да они по­ста­ју све ин­вен­тив­ни­ји, ко­ри­сте се ра­зним тех­но­ло­ги­ја­ма, а по­ли­ци­ја ско­ро увек за­о­ста­је ба­рем ко­рак. То је за­кљу­чак Евро­по­ла, ко­ји је не­дав­но пред­ста­вио про­јект под на­зи­вом „ Ди­ја­мант по­чи­ње та­мо где је Пинк Пан­тер пре­стао”. По­кре­ну­ти про­јект тре­ба­ло би да ује­ди­ни европ­ске, али и свет­ске по­ли­ци­је у бор­би про­тив кра­дљи­ва­ца ди­ја­ма­на­та, а као што се из на­зи­ва ви­ди Евро­пол је ин­спи­ра­ци­ју до­био од већ по­ма­ло ле­ген­дар­них „Пинк пан­те­ра”. У успе­шном ло­ву на ло­по­ве џен­тлме­не, ка­ко су их кр­сти­ли по­је­ди­ни свет­ски ме­ди­ји, ни­је по­мо­гло ни то што је Ин­тер­пол 2007. осно­вао по­ли­циј­ски „Пинк пан­тер тим” ко­ји се спе­ци­ја­ли­зи­рао за лов на ло­по­ве о ко­ји­ма се зна са­мо да до­ла­зе с под­руч­ја за­пад­ног Бал­ка­на, од­но­сно с под­руч­ја Ср­би­је и Цр­не Го­ре. Ин­тер­по­лов тим уга­шен је 2016, а на­сле­дио га је Евро­по­лов про­је­кат „Ди­ја­мант” ко­ји би се, осим ло­по­ви­ма са за­пад­ног Бал­ка­на, ба­вио и они­ма ко­ји до­ла­зе с Бал­ти­ка и ју­го­за­па­да Евро­пе.

Коментари1
1c629
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovan Milanovic
Da li je skupocjeni nakit kupio neki bogatun ili ga je maznuo neki lopov meni se podjednako hvata ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља