недеља, 07.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 13.08.2017. у 22:00 Сандра Гуцијан
У СУСРЕТ ШАНГАЈСКОЈ ЛИСТИ НАЈБОЉИХ УНИВЕРЗИТЕТА НА СВЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Београдски универзитет бољи од париске Сорбоне

Ове године су први пут на листу по областима науке ушли универзитети у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и то у математици
(Фо­то Д. Јевремовић)

Тач­но у по­ноћ (по шан­гај­ском вре­ме­ну), 15. ав­гу­ста, зна­ће­мо да ли је Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду за­др­жао ме­сто у дру­штву 500 нај­бо­љих уни­вер­зи­те­та у све­ту и да ли се на Шан­гај­ској ли­сти евен­ту­ал­но на­шао и још не­ки срп­ски уни­вер­зи­тет.

Ову ли­сту, ко­ју ака­дем­ска за­јед­ни­ца ши­ром све­та сва­ке го­ди­не у aвгусту до­че­ку­је с ве­ли­ким не­стр­пље­њем, од 2003. го­ди­не об­ја­вљу­је ки­не­ски Уни­вер­зи­тет Ци­ао Тонг.

***

Реч уред­ни­ка

По­што­ва­ни чи­та­о­ци,

„По­ли­ти­ка” по­но­во отва­ра стра­ну „На­у­ка”, ко­ју је го­ди­на­ма успе­шно во­дио наш ко­ле­га Стан­ко Сто­јиљ­ко­вић. Сва­ког по­не­дељ­ка ће­мо се ба­ви­ти озбиљ­ним про­бле­ми­ма срп­ске на­у­ке, уз за­ни­мљи­во­сти из све­та, зна­чај­ним да­ту­ми­ма у исто­ри­ји на­у­ке, али ће­мо пред­ста­вља­ти и успе­шне на­уч­ни­ке, про­јек­те, ин­сти­ту­те... Пи­ши­те нам, пред­ла­жи­те, оче­ку­је­мо ва­ше иде­је...

Стра­ну отва­ра­мо при­чом о Шан­гај­ској ли­сти нај­бо­љих уни­вер­зи­те­та на све­ту, ко­ја ће би­ти об­ја­вље­на су­тра, а на ко­јој не би би­ло на­шег нај­ста­ри­јег – Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, да ни­је ње­го­вих на­уч­ни­ка ко­ји­ма се по­но­се и Ср­би­ја и свет. На­да­мо се да ће­мо, ако не већ су­тра, он­да на­ред­них го­ди­на на овој ли­сти угле­да­ти и оста­ле срп­ске уни­вер­зи­те­те.

Сан­дра Гу­ци­јан

Јед­на је од најутицаjнијих на све­ту у обла­сти ви­со­ког обра­зо­ва­ња, а кључ­ни кри­те­ри­ју­ми за ран­ги­ра­ње уни­вер­зи­те­та су бр­ој об­ја­вље­них на­уч­них ра­до­ва у ме­ђу­на­род­ним ча­со­пи­си­ма, ци­ти­ра­ност, бр­ој до­бит­ни­ка но­бе­ло­вих на­гра­да и филд­со­вих ме­да­ља... Ана­ли­зи­ра се ви­ше од 1.200 уни­вер­зи­те­та, а об­ја­вљу­је са­мо ранг-ли­ста 500 нај­бо­љих.

Бе­о­град­ски уни­вер­зи­тет је на ли­сту ушао пр­ви пут 2012. го­ди­не, ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста и од та­да је са­мо на­пре­до­вао. За­ни­мљи­во је да је упра­во „По­ли­ти­ка” у ра­ним ју­тар­њим са­ти­ма об­ра­до­ва­ла та­да­шњег рек­то­ра пр­оф. др Бран­ка Ко­ва­че­ви­ћа. Ака­дем­ска за­јед­ни­ца је та­да би­ла опи­је­на од оду­ше­вље­ња јер су при­пре­ме за ула­зак у дру­штво нај­бо­љих тра­ја­ле го­ди­на­ма. С ин­сти­ту­та су се, ме­ђу­тим, чу­ле дру­га­чи­је ре­ак­ци­је јер су на­уч­ни­ци сма­тра­ли да им ни­је ода­то ду­жно при­зна­ње за ула­зак Уни­вер­зи­те­та на Шан­гај­ску ли­сту. Ка­ко су твр­ди­ли, а то се и да­нас чу­је, пр­о­фе­со­ри БУ не би ни­ка­да мо­гли да из­бо­ре ула­зак ме­ђу нај­бо­ље да ни­је би­ло дра­стич­них ме­ра ми­ни­стар­ства ко­је је чак и сма­њи­ло пла­те на­уч­ни­ци­ма с ин­сти­ту­та ко­ји на сво­јим ра­до­ви­ма ни­су упи­си­ва­ли да при­па­да­ју БУ већ свом ин­сти­ту­ту.

Пр­о­бле­ма­тич­ни кри­те­ри­ју­ми
Иако се ка­же да је Шан­гај­ска ли­ста рав­на ме­да­љи на олим­пи­ја­ди, огро­ман бр­ој пр­о­фе­со­ра ука­зу­је на чи­ње­ни­цу да је ме­то­до­ло­ги­ја ран­ги­ра­ња ве­о­ма спор­на и да фа­во­ри­зу­је аме­рич­ке уни­вер­зи­те­те јер је је­дан од кри­те­ри­ју­ма и бр­ој до­бит­ни­ка Но­бе­ло­ве на­гра­де или Филд­со­ве ме­да­ље. САД на ли­сти обич­но има око 150 ви­со­ко­о­бра­зо­ва­них ин­сти­ту­ци­ја. Чуд­но је, на при­мер, да је па­ри­ска Сор­бо­на тек пр­о­шле го­ди­не ушла у дру­штво 500 нај­бо­љих и то ме­ђу по­след­њих 100 ран­ги­ра­них уни­вер­зи­те­та. Бу­не се и чла­ни­це Европ­ске уни­је, чи­јих де­вет др­жа­ва не­ма ни­је­дан уни­вер­зи­тет ме­ђу нај­бо­љи­ма. 

Ка­ко би­ло, тек три го­ди­не је БУ био рангирaни из­ме­ђу 301. и 400. ме­ста, а ла­не је по­стиг­нут до са­да нај­ве­ћи успех и пла­сман из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста. Ка­да је реч о обла­сти­ма на­у­ке, по­ка­за­ло се да смо нај­бо­љи у ма­те­ма­ти­ци, а по­том су нас об­ра­до­ва­ли и фи­зи­ча­ри. У 2013. го­ди­ни је ма­те­ма­ти­ка у Ср­би­ји сме­ште­на на вр­ло ви­со­ко ме­сто – по­зи­ци­ја је би­ла из­ме­ђу 101. и 150. ме­ста, а на­ред­не го­ди­не је и фи­зи­ка свр­ста­на у ранг изе­ђу 151. и 200. ме­ста.

Ре­зул­та­ти по обла­сти­ма се обич­но об­ја­вљу­ју ме­сец да­на пре не­го ком­плет­на Шан­гај­ска ли­ста, та­ко да нам ове го­ди­не на­ду бу­ди да ће се на глав­ној ли­сти на­ћи и још не­ки срп­ски уни­вер­зи­те­ти. На­и­ме, уни­вер­зи­те­ти у Кра­гу­јев­цу и у Но­вом Са­ду на­шли су се ове го­ди­не пр­ви пут на ли­сти за област ма­те­ма­ти­ке (из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста). Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду је из фи­зи­ке ран­ги­ран из­ме­ђу 151. и 200. ме­ста, а из ма­те­ма­ти­ке из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста. Такође, ове године је по први пут на листу, у области математике, ушао и Универзитет у Нишу (рангиран између 301. и 400. места).

То су ујед­но и нај­бо­љи ре­зул­та­ти ако се упо­ре­де уни­вер­зи­те­ти с пр­о­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­ви­је. На Шан­гај­ској ли­сти пр­ви се на­шао Уни­вер­зи­тет у Љу­бља­ни, још 2007. го­ди­не, али то­ком ових го­ди­на ни­је на­пре­до­вао, увек је ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста. Ме­ђу­тим, ка­да је реч о обла­сти­ма, овај сло­ве­нач­ки уни­вер­зи­тет је ран­ги­ран и у ма­те­ма­ти­ци (201–300), у фи­зи­ци (151–200) и у хе­ми­ји (401–500). Уни­вер­зи­те­та у Ма­ри­бо­ру не­ма на ли­сти 500 нај­бо­љих, али је ушао на ли­сте у обла­сти ма­те­ма­ти­ке (201–300) и фи­зи­ке (401–500).

Све­у­чи­ли­ште у За­гре­бу је нај­у­спе­шни­ји хр­ват­ски уни­вер­зи­тет, ко­ји је имао успо­не и па­до­ве на Шан­гај­ској ли­сти. Пр­ви пут је ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста 2011. го­ди­не, али је ис­пао 2014. и 2015, да би са ла­не вра­тио у дру­штво нај­бо­љих с по­зи­ци­јом по­но­во из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста. Уни­вер­зи­тет у За­гре­бу је ран­ги­ран и у ма­те­ма­ти­ци (301–400) и фи­зи­ци (401–500). За­ни­мљи­во је да се ме­ђу нај­бо­ље хр­ват­ске уни­вер­зи­те­те уме­шао и Уни­вер­зи­тет у Спли­ту, ко­ји је ове го­ди­не ран­ги­ран у по­љу фи­зи­ке и то из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста!

До­ми­на­ци­ју на Шан­гај­ској ли­сти нај­бо­љих, као и на ли­ста­ма по обла­сти­ма, др­же аме­рич­ки уни­вер­зи­те­ти, а ме­ђу 10 нај­бо­љих су са­мо два бри­тан­ска уни­вер­зи­те­та. Хар­вард др­жи пр­во ме­сто од 2003. го­ди­не, ка­да је уве­де­но ран­ги­ра­ње, а та­ко­ђе је ме­ђу нај­бо­љи­ма и у свим оста­лим обла­сти­ма (ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, хе­ми­ја, еко­но­ми­ја, ме­ди­ци­на, дру­штве­не не­у­ке), је­ди­но се у ен­гле­ском ни­је по­ка­зао до­бро (ран­ги­ран од 25 до 42 ме­ста то­ком 14 го­ди­на). „Ло­ше” сто­ји и у ком­пју­тер­ским на­у­ка­ма, где је од че­твр­тог до 11. ме­ста. Овај нај­ста­ри­ји аме­рич­ки уни­вер­зи­тет је у сво­јој 400 го­ди­на ду­гој исто­ри­ји дао осам пред­сед­ни­ка, 48 но­бе­ло­ва­ца и 18 но­си­ла­ца Филд­со­ве ме­да­ље. Стен­форд је ве­чи­ти гу­бит­ник, увек на дру­гом ме­сту у гло­бал­ном по­рет­ку, али је за­то не­над­ма­шив у ком­пју­тер­ским на­у­ка­ма, где је го­ди­на­ма на пр­вом ме­сту.

Шан­гај­ски уни­вер­зи­тет ко­ји пра­ви ли­сту је по­след­ње три го­ди­не за­др­жао ме­сто из­ме­ђу 101. и 150. а, на при­мер, Уни­вер­зи­тет у Бо­ло­њи је из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста.

Коментари22
07378
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jana
Moram samo da pohvalim autorku teksta, koja u komentarima diskutuje sa citaocima. Bravo, to je prava retkost! Obzirom da se na drugim portalima tekstovi kradu i nakazno prevode preko Google translate. Takvi "autori/novinari" ne usudjuju se ni da se potpisu punim imenom, a kamoli da odgovore na pitanja i kritike. Iako i Politika brlja u poslednje vreme, ovo je pravo osvezenje. Hvala!
Mile
Hahaha! Vidim vec da ce studenti sa Sorbone sad da predju kod nas da studiraju. Mozda i dobiju stipendiju, ako su islamse veroispovesti. To je sada u trendu..
Aleksa
Naravno da je bolji jer samo kod nas mozes da kupis diplpme za 7 dana bices pekar lekar apotekar itd...
Dragana
Po kojim to kriterijumima ?Mozda "bolonja"?Studenti redovno prate predavanja zarade bodove i ne moraju na ispit!?A sto se tice obrazovanja U Srbiji gde je na vlasti osveta losih djaka znamo samo mi roditelji kako je danas.I nazalost jadna ova omladina.Jad i cemer sta reci...
Деда Милоје
Београдски факултет је светски лидер на пољу виртуелне реалности, Приштински на пољу земљописа, Крагујевачки права, Нишки електронике и медицине, а Универзитет одбране на пољу опште народне одбране.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља