среда, 01.04.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:08

Полазак у школу – удар на кућни буџет

Прибор извуче најмање 6.500 динара из родитељског новчаника. –Свеске, бојице и ранчеви најповољнији у хипермаркетима. –За одећу и обућу требало би планирати бар 8.000.
Аутор: А. Јо­ва­но­вићнедеља, 27.08.2017. у 22:02
Из­бор је ве­ли­ки, нај­ма­ње се мо­ра из­дво­ји­ти око 900 ди­на­ра, а ана­том­ски об­ли­ко­ван ра­нац са чвр­стим стра­на­ма кошта и до 7.500 ди­на­ра (Фотографије Латиф Адровић)

Би­ра­ње све­за­ка и ран­че­ва са оми­ље­ним ли­ко­ви­ма, школ­ског при­бо­ра, но­ве обу­ће и оде­ће, де­ца, али и ро­ди­те­љи, схва­та­ју ве­о­ма озбиљ­но. Док је за шко­лар­це то за­ба­ва, за ро­ди­те­ље је ве­ли­ка оба­ве­за, али и јед­на од нај­ску­пљих став­ки у кућ­ном бу­џе­ту. Об­но­ва ор­ма­ра но­вом гар­де­ро­бом – а ту су и па­ти­ке, чи­зме, је­се­ње па и зим­ске јак­не, уџ­бе­ни­ци, све­ске, пер­ни­це, бо­ји­це – ста­је нај­ма­ње 15.000 ди­на­ра, па ће мно­гим по­но­сним ма­ма­ма и та­та­ма ко­ји ис­пра­ћа­ју де­те у шко­лу би­ти по­треб­на нов­ча­на по­моћ.

Не­ки ће то за­тра­жи­ти од нај­бли­жих – ба­ке, де­ке, тет­ки, уја­ка и стри­че­ва, а би­ће и оних ко­ји ће по­ди­за­ти кре­ди­те ка­ко би њи­хов ђак био опре­мљен но­вим ства­ри­ма.

Да би се об­но­ви­ла гар­де­ро­ба шко­лар­ца, по­треб­но је из­дво­ји­ти нај­ма­ње 8.000 ди­на­ра за је­се­њу јак­ну, ду­бо­ке ци­пе­ле, па­ти­ке, фар­мер­ке и дукс. Про­дав­ци у бу­ти­ци­ма деч­је гар­де­ро­бе ну­де је­се­ње јак­не по це­на­ма од 2.300 до 4.000 ди­на­ра, ци­пе­ле су од 2.000 до 4.500, па­ти­ке од 1.800 до 12.000, фар­мер­ке од 1.200 до 3.000, а дук­се­ви од 800 до 3.000. За­по­сле­ни у про­дав­ни­ци деч­је оде­ће об­ја­шња­ва­ју да па­за­ри по­ста­ју ве­ћи од сре­ди­не ав­гу­ста, ка­да се про­да­је оде­ћа за пред­школ­ски и ни­жи школ­ски уз­раст. Тр­гов­ци у цен­тру гра­да ка­жу да је по­след­ња не­де­ља ав­гу­ста се­зо­на ку­по­ви­не све­га што је нео­п­ход­но за пр­ва­ка. По­пу­ста, углав­ном, има, јер ка­ко ка­жу – та­ко се по­спе­шу­је про­да­ја. По­пу­лар­не ак­ци­је „ку­пиш два, тре­ћи 80 од­сто јеф­ти­ни­ји” или „па­ти­ке плус ра­нац јед­на­ко је по­клон 2.000 ди­на­ра” нај­ви­ше при­вла­че куп­це. 

– Нај­че­шће се тра­же то­пла оде­ћа и обу­ћа, као и школ­ски ран­че­ви. У за­ви­сно­сти од то­га ко­ли­ко нов­ца су спрем­ни да по­тро­ше, ро­ди­те­љи мо­гу да би­ра­ју ро­бу раз­ли­чи­тих це­на. Ран­че­ви ко­шта­ју од 2.500 до 8.500 ди­на­ра за брен­ди­ран рук­сак – ка­жу у јед­ној рад­њи спорт­ске опре­ме.

Али, ту су и хи­пер­мар­ке­ти ко­ји ну­де школ­ске тор­бе по не­што при­сту­пач­ни­јим це­на­ма. Из­бор је ве­ли­ки, а нај­ма­ње се мо­ра из­дво­ји­ти око 900 ди­на­ра, а за оне ко­ји же­ле ана­том­ски об­ли­ко­ван ра­нац са чвр­стим стра­на­ма по­треб­но је и до 7.500 ди­на­ра. 

Да „обу­ћа гла­ву чу­ва”, то до­бро зна­ју ро­ди­те­љи, па углав­ном не ште­де но­вац да би ма­ли­ша­не опре­ми­ли ква­ли­тет­ним па­ти­ка­ма и ци­пе­ла­ма. Це­ну нај­че­шће од­ре­ђу­је роб­на мар­ка.

– Нај­јеф­ти­ни­је па­ти­ке су око 1.700 ди­на­ра, а нај­ску­пље су и до 12.000. Све за­ви­си ко­ли­ко су ма­ме и та­те спрем­не да из­дво­је за обу­ћу. Де­ча­ци увек би­ра­ју кла­сич­не мо­де­ле, на­лик они­ма ко­је но­се од­ра­сли, док се де­вој­чи­це од­лу­чу­ју за па­ти­чи­це у јар­ким бо­ја­ма, са све­тлу­ца­вим де­та­љи­ма, а оне су углав­ном ску­пље – ка­жу у спорт­ској рад­њи у Бу­ле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра. 

Хи­пер­мар­ке­ти при­вла­че све ве­ћи број ро­ди­те­ља да код њих ку­пу­ју нео­п­ход­не ства­ри за шко­лу. Осим школ­ског при­бо­ра, у ве­ћи­ни се мо­же па­за­ри­ти и оде­ћа и обу­ћа. По­је­ди­ни ар­ти­кли, ко­ји се пред по­че­так школ­ске го­ди­не че­сто на­ла­зе у по­тро­шач­ким кор­па­ма, знат­но су сни­же­ни. Тре­нер­ка мо­же да се на­ђе и за 1.100 ди­на­ра, док се дук­се­ри­це про­да­ју за 350 до 500. Ма­ње бро­је­ве па­ти­ка на ра­фо­ви­ма про­на­ћи ће и по це­ни од око 900 ди­на­ра.

По­се­бан ужи­так ма­ли­ша­ни­ма пред­ста­вља ку­по­ви­на школ­ског при­бо­ра, а за ђа­ка пр­ва­ка тај спи­сак је нај­ду­жи бу­ду­ћи да не­ма ни­че­га од прет­ход­не го­ди­не. За ком­плет уџ­бе­ни­ка, фло­ма­сте­ре, бо­ји­це, гра­фит­не олов­ке, за­ре­за­че, гу­ми­це, тем­пе­ре, пер­ни­цу и де­сет ма­лих и де­сет ве­ли­ких све­за­ка тре­ба из­дво­ји­ти, пре­ма про­сеч­ним це­на­ма, нај­ма­ње 6.500 ди­на­ра. Ма­ле све­ске ко­шта­ју од 9 до 170 ди­на­ра за оне са 70 ли­сто­ва, али и 190 са твр­дим по­ве­зом. Ве­ли­ке А4 мо­гу се ку­пи­ти по це­ни од 20 до 370 ди­на­ра. За ли­ков­но су по­треб­ни и фло­ма­сте­ри ко­ји ста­ју од 80 до 510 ди­на­ра, тем­пе­ре и до 600... Пр­ва­чи­ћи­ма су нео­п­ход­не и др­ве­не бо­ји­це, а ком­плет од 24 бо­је из­но­си око 350 ди­на­ра. 

Не­ки ро­ди­те­љи во­де се ло­ги­ком да до­би­ју ви­ше за ма­ње нов­ца. Та­ко се гра­фит­не олов­ке мо­гу на­ћи по по­је­ди­нач­ној це­ни од од 20 до 50 ди­на­ра, али и у па­ко­ва­њу од 12 ко­ма­да за 140 ди­на­ра. Ту су и за­ре­за­чи од 35 до 230 ди­на­ра у об­ли­ку жи­во­ти­ња, гу­ми­це за бри­са­ње од 10 до 70... Све то би­ће спа­ко­ва­но у пер­ни­цу. Мо­жда не­ку јед­но­став­ну или ону на „три спра­та” са оми­ље­ним цр­та­ним ју­на­ком или спор­ти­стом. Ђа­ци има­ју мо­гућ­ност да са­ми пу­не пер­ни­цу ко­ја ко­шта од 90 и ви­ше ди­на­ра у хи­пер­мар­ке­ти­ма или да све до­би­ју у пер­ни­ци ко­ја мо­же да из­но­си и до 2.200 ди­на­ра. О то­ме ће, ипак, од­лу­чи­ва­ти ро­ди­те­љи. 

– У ку­ћи има­мо два шко­лар­ца. Је­дан кре­ће у пр­ви раз­ред, а дру­ги у пе­ти. Де­ца се увек „за­ле­пе” за нај­ску­пље ства­ри. Све све­ске ко­је су му ин­те­ре­сант­не ни­су од 30 ди­на­ра, већ су 130. А кад се кре­ће у пр­ви раз­ред, жао ми је да му не уго­дим да има леп при­бор ко­ји хо­ће. На­рав­но, на не­ким ства­ри­ма тру­дим се да уште­дим – ка­же ма­ма Ми­ле­на Ра­дић и до­да­је да је са пе­та­ки­њом још ком­пли­ко­ва­ни­је. Де­вој­чи­це во­ле при­бор ко­јим мо­гу да се по­хва­ле, за­ни­мљи­ве хе­миј­ске, „кул” ран­че­ве...

А на све ове тро­шко­ве мо­ра се до­да­ти и це­на уџ­бе­ни­ка ко­ја ра­сте са раз­ре­ди­ма и из­у­зет­но је ви­со­ка став­ка. 

Да би тор­бу пр­ва­ка ис­пу­ни­ли школ­ским шти­вом, ро­ди­те­љи тре­ба да из­дво­је око 6.000 ди­на­ра за нов ком­плет. На штан­до­ви­ма по­лов­них уџ­бе­ни­ка у Ко­сов­ској ули­ци и на Тр­гу Ни­ко­ле Па­ши­ћа мо­же се па­за­ри­ти и по упо­ла ни­жој це­ни.


Коментари6
56c99
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Toza
TAcno,udar ,sa 40000 din. primanja i 3(tri) skolarca mozete misliti kakav je to udarac.Ovog meseca se placao i porez i ... kad bi mi ostalo za konopac.Ne moze covek ni da se obesi.
Boki
Imam 50 godina. I kada smo stariji brat i ja polazili u školu,to je bila aktivnost koja se planirala ranije i znalo se da košta. Nikada moji roditelji nisu pravili pitanje oko "cene škole" jer su znali da nema bolje porodične investicije. I bili su u pravu. Inače, slažem se da je naslov senzacionalustički kao da je iz nedajbože ONIH novina (ne bih da im ime spomenem da se ne uprljam).
Sasa Trajkovic
Tendenciozan naslov ... zar odlazak na letovnje nije udar na kucni budzet, kako smo to postali drustvo koje sve posmatra kroz novac. Postali smo veci kapitalisti od kapitalista robovi potrosackog mentaliteta materijalistickog drustva. Skola je investicija u buducnost vaseg deteta a ne trosak promenite perspektivu i shvaticete sustinu.
Marko
Na sve te stvari koje su navedene covek moze donekle da se spremi, da isplanira. Pravi udar na budžet se dešava na prvom roditeljskom sastanku. Pare za knjizicu, obezbeđenje, rekreativnu, zimsku solsticiju itd.
Cika Toma
Nije to udar na budzet, nego jedna jako lepa stvar. Ovako kako je odabran naslov ispada kao da je udar i na sam zivot. Sve dok budemo ovako mracili nece nam biti bolje. Dajte, ljudi, malo optimizma. Ovo je, bar, velika POLITIKA, i sigurno dobro znate sta to znaci. Djaci, zelim vam sve najbolje u novoj skolskoj godini. Vas Cika Toma
Маја М:
Јесте удар за плате које радници добијају од страних инвеститора.
Препоручујем 0

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља