субота, 08.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 08.09.2017. у 09:16 Александар Апостоловски

Сунчеве олује доносе облаке и кишу за почетак

Због утицаја соларних бура осетљивије особе би требало да буду опрезне,објашњава начелник одељења за геомагнетизам и аерономију у Републичком геодетском заводу проф. др Споменко Ј. Михајловић
Истраживачка станица, попут ове у Брестовику, увек је ван града (Фото А. Васиљевић)

Не­ма сум­ње да по­че­так со­лар­не и ге­о­маг­нет­ске бу­ре ко­ју су ре­ги­стро­ва­ли ин­стру­мен­ти Ге­о­маг­нет­ске оп­сер­ва­то­ри­је, сме­ште­ни у се­лу Бре­сто­вик код Гроц­ке, у но­ћи из­ме­ђу 6. и 7. сеп­тем­бра мо­же да ути­че на здра­вље љу­ди, али и рад са­те­лит­ских и ко­му­ни­ка­ци­о­них си­сте­ма, елек­тро­мре­же, мо­бил­не те­ле­фо­ни­је, џи-пи-ес тех­но­ло­ги­ја, ра­дар­ских си­сте­ма и си­сте­ма за на­ви­га­ци­ју. 

Про­ме­не Сун­че­вог зра­че­ња, ак­тив­но­сти Сун­че­вих пе­га и сна­жне екс­пло­зи­је на Сун­цу еми­ту­ју огром­ну енер­ги­ју ко­ја ула­зи у сна­жан Сун­чев ве­тар и то­ко­ве че­сти­ца усме­ра­ва пре­ма Зе­мљи, а по­сле­ди­це ће се на чи­та­вој пла­не­ти осе­ћа­ти у на­ред­них пет до шест да­на, из­ја­вио је за „По­ли­ти­ку” на­чел­ник оде­ље­ња за ге­о­маг­не­ти­зам и аеро­но­ми­ју у Ре­пу­блич­ком ге­о­дет­ском за­во­ду проф. др Спо­мен­ко Ј. Ми­хај­ло­вић. 

Ура­га­ни „Ир­ма” и „Хар­ви”, ко­ји пу­сто­ше аме­рич­ки кон­ти­нент и пот­кон­ти­нент, по ње­го­вим ре­чи­ма ди­рект­на су по­сле­ди­ца слич­них со­лар­них ге­о­маг­нет­ских по­ре­ме­ћа­ја за­бе­ле­же­них у ав­гу­сту ове го­ди­не. Ма­да, под­се­ћа про­фе­сор Ми­хај­ло­вић и онај из­не­над­ни тор­на­до ко­ји је у се­лу Тор­да код Жи­ти­шта 2013. го­ди­не уни­штио ви­ше од 100 ку­ћа исто та­ко­ђе су иза­зва­ле екс­пло­зив­не про­ме­не на Сун­цу. 

Про­фе­сор упо­зо­ра­ва да би би­ло до­бро да љу­ди сво­ју осе­тљи­вост на со­лар­не ути­ца­је на­ред­них да­на при­ла­го­де но­во­на­ста­лим окол­но­сти­ма. 

– Пре­по­руч­љи­во је да се на­по­љу не бо­ра­ви у пре­по­днев­ним са­ти­ма до 10 или 11 ча­со­ва, ка­да је фак­тор ри­зи­ка со­лар­них ути­ца­ја нај­ве­ћи. Осо­бе ко­је има­ју пејс­меј­ке­ре и стен­то­ве мо­ра­ју да во­де ра­чу­на о сво­јим ак­тив­но­сти­ма и да слу­ша­ју упут­ства ле­ка­ра. То ва­жи и за труд­ни­це и де­цу ко­ја та­ко­ђе тре­ба да бо­ра­ве че­шће у за­тво­ре­ним про­сто­ри­ја­ма. Пут­ни­ци то­ком ду­го­трај­них ави­он­ских ле­то­ва у вре­ме со­лар­них ге­о­маг­нет­ских усло­ва при­ма­ју ве­ће ко­ли­чи­не икс зра­че­ња – на­по­ми­ње про­фе­сор, ука­зу­ју­ћи да су тре­нут­не ак­тив­но­сти на Сун­цу у кла­си уме­ре­них, та­ко да ни­су по­треб­не екс­трем­не ме­ре др­жав­них ор­га­на, као што су за­тва­ра­ње шко­ла или про­ме­на рад­ног вре­ме­на. 

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, ути­цај ових бу­ра на здра­вље љу­ди мо­же тра­ја­ти до на­ред­них пет до осам да­на. Сун­че­ве олу­је су пла­не­тар­ног ка­рак­те­ра и не до­га­ђа­ју се са­мо у Ср­би­ји. 

– Из бо­сан­ских ме­ди­ја су нас, ре­ци­мо, пи­та­ли кад ће та бу­ра да до­ђе код њих – на­ста­вља про­фе­сор, ис­ти­чу­ћи да је др­жа­ва, пре­ко Ре­пу­блич­ког ге­о­дет­ског за­во­да (РГЗ), пр­ви пут на­ја­ви­ла ова­кве до­га­ђа­је, уме­сто ра­ни­је прак­се да се ве­сти пре­но­се са свет­ских ме­ди­ја и сај­то­ва. 

На на­ше пи­та­ње, да ли је та на­ја­ва мо­гла да се об­ја­ви и ра­ни­је, а не 6. сеп­тем­бра, ка­да је то учи­ње­но на сај­ту РГЗ, ка­ко би се ме­те­о­ро­па­те и хи­пер­сен­зи­тив­ни љу­ди би­ли опре­зни­ји на­ред­них да­на, про­фе­сор ка­же да је зва­нич­но са­оп­ште­ње об­ја­вље­но за­то што су еруп­ци­је на Сун­цу, та­ко­зва­ни со­лар­ни фле­ро­ви, де­тек­то­ва­ни на со­лар­ним оп­сер­ва­то­ри­ја­ма НА­СА и слич­ним свет­ским ис­тра­жи­вач­ким цен­три­ма 5. сеп­тем­бра. 

– Еруп­ци­је су на­ја­ви­ле со­лар­ну и ге­о­маг­нет­ску бу­ру а  пр­ви ефек­ти у Ср­би­ји по­ја­ви­ли су се ју­че ују­тру. По­ве­ћа­на је облач­ност, што зна­чи да је спек­тар Сун­че­вог зра­че­ња имао ути­цај на про­ме­не ме­те­о­ро­ло­шких па­ра­ме­та­ра – кон­ста­ту­је наш са­го­вор­ник.  

Про­фе­сор Ми­хај­ло­вић под­се­ћа да су се ин­тен­зив­не ге­о­маг­нет­ске бу­ре по­ја­вљи­ва­ле у прет­ход­ним Сун­че­вим ци­клу­си­ма. Нај­ве­ћа је за­бе­ле­же­на ав­гу­ста дав­не 1859. го­ди­не, ка­да је огром­на Сун­че­ва пе­га сво­јом екс­пло­зи­јом иза­зва­ла ве­ли­ке кли­мат­ске про­ме­не на кон­ти­нен­ти­ма. 

– У но­ви­је вре­ме, до­бро се пам­ти ути­цај ге­о­маг­нет­ске бу­ре из мар­та 1989. го­ди­не, ко­ја је иза­зва­ла ко­лапс енер­гет­ског си­сте­ма у ка­над­ској др­жа­ви Кве­бек и у САД. Ја­ке бу­ре су за­бе­ле­же­не и 2013, на дан Све­тог Па­три­ка (17. до 19. март), па је та­кав до­га­ђај на­зван маг­нет­ска бу­ра „Све­тог Па­три­ка”. Ње­не по­сле­ди­це су се осе­ти­ле у ба­нат­ској оп­шти­ни Жи­ти­ште две не­де­ље ка­сни­је, ка­да се за два до три са­та раз­вио сна­жан тор­на­до – ис­ти­че про­фе­сор ко­ји во­ди ге­о­маг­нет­ску оп­сер­ва­то­ри­ју у се­лу Бре­сто­ви­ку. 

Ло­ка­ци­ја не­да­ле­ко од Гроц­ке је од­ре­ђе­на за­то што се ис­тра­жи­вач­ке ста­ни­це, ко­је бе­ле­же про­ме­не маг­нет­ског по­ља Зе­мље, по пра­ви­лу гра­де из­ван под­руч­ја ве­ли­ких енер­гет­ских по­стро­је­ња, ин­ду­стриј­ских ком­би­на­та и дру­гих из­во­ра смет­њи у Зе­мљи­ном елек­тро­маг­нет­ском по­љу. 

 

Коментари0
2f7e6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља