субота, 30.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 17.09.2017. у 22:00 Го­ран Ко­зић
ЗА­ШТО МР­ЗИМ ПО­НЕ­ДЕ­ЉАК

Филозофија Џека Праудија

Сукоби на белгијском стадиону Хејсел 29. маја 1985. године (Фотодокументација „Политике”)

По­сле не­срећ­не утак­ми­це Ли­вер­пул – Но­тин­гем фо­рест и 96 жр­та­ва, Ен­гле­зи су пр­о­ме­ни­ли пу­бли­ку.

Си­ро­ти­њу су оте­ра­ли у па­бо­ве, енорм­но по­ску­пе­ли ула­зни­це и на три­би­не до­ве­ли бо­га­ти­је и мир­ни­је.

Без­бед­ни­је је да­нас гле­да­ти дер­би Пре­ми­јер ли­ге на пу­ном ста­ди­о­ну не­го Чу­ка­рич­ки – Рад на пра­зном.

 

***

Свет­ско пр­вен­ство у фуд­ба­лу, ко­је из­гле­да ово­га пу­та не­ће пр­о­ћи без нас, тек што ни­је по­че­ло, а у Ср­би­ји се и да­ље игра­ју утак­ми­це са пра­зним три­би­на­ма као ка­зном због ху­ли­ган­ства. 

Без­раз­ло­жно на­си­ље ко­је на­ви­ја­чи пр­о­по­ве­да­ју ни­је ме­ђу­тим срп­ска из­ми­шљо­ти­на. 

Исто­ри­ја фуд­ба­ла је и исто­ри­ја на­си­ља. 

Раз­ли­ка се ме­ђу­тим на­ла­зи у чи­ње­ни­ци да су раз­ви­је­ни­је зе­мље тај пр­о­блем – ре­ши­ле.

***

„Они ће до­ћи саб­ве­јом, ко­ли­ма и пе­шке, су­прот­ста­ви­ће­мо се на­шом елит­ном ко­њич­ком је­ди­ни­цом, на че­лу ће би­ти Џек Пра­у­ди, че­ка­мо их, че­ка­мо на­ше не­при­ја­те­ље.”

Ова­ко се ко­њич­кој бри­га­ди, спе­ци­јал­ној је­ди­ни­ци за бор­бу пр­о­тив на­ви­ја­ча, обра­тио ко­ман­дир у ра­но пре под­не у пр­ља­вом пред­гра­ђу Ман­че­сте­ра. На­ви­ја­чи су да­кле не­при­ја­те­љи, а Џек Пра­у­ди је коњ ко­ји као нај­бо­љи но­си име по пр­вом пот­ки­ва­чу је­ди­ни­це.

Меч Ман­че­стер ју­нај­те­да и Ро­ме оце­њен је оце­ном Ц +, што зна­чи да је у пи­та­њу ма­ни­фе­ста­ци­ја ви­со­ког ри­зи­ка. За ен­гле­ску по­ли­ци­ју на­ви­ја­чи ни­су на­ви­ја­чи, то су љу­ди ко­ји же­ле да по­вре­де дру­ге љу­де...

***

По­чет­ком два­де­се­тог ве­ка но­го­мет по­ста­је нај­ва­жни­ја спо­ред­на ствар на све­ту. Мно­гим љу­ди­ма Евро­пе и Ју­жне Аме­ри­ке и нај­ва­жни­ја. А ка­да је не­што нај­ва­жни­је оно са со­бом но­си ин­те­ре­се, емо­ци­је, али и на­си­ље. 

Крај пр­о­шлог ве­ка до­че­кан је у ого­ље­ном на­си­љу на­ви­ја­ча. Евро­па је сво­је ус­пе­ла да ре­ла­тив­но до­ве­де у ред, код нас се то тек по­ку­ша­ва. Ода­тле и оно­мад не­спо­ра­зу­ми око „Прав­де за Уро­ша”. За на­ви­ја­че он је мо­мак ко­ји је до­шао да на­ви­ја за свој тим и да се за­ба­ви, за др­жа­ву он је уби­ца у по­ку­ша­ју. 

Епи­лог је он­да оче­ки­ван и ре­а­лан.

А ка­да је у ства­ри за­ба­ва по­че­ла?

***

Пр­ви не­ре­ди по­чи­њу да се по­ја­вљу­ју од­мах по на­стан­ку но­го­ме­та. По­чет­ком 14. ве­ка ен­гле­ски се­ља­ци га­ђа­ли су пр­о­тив­ни­ке свињ­ским бе­ши­ка­ма, па је власт ре­а­го­ва­ла. Та­ко је то ишло са ме­ка­ним ма­те­ри­ја­лом све не­где до 19. ве­ка ка­да је глав­ни хит по­стао ка­ме­но­ва­ње пр­о­тив­нич­ких игра­ча. 

По­сле Дру­гог свет­ског ра­та мла­ди су сво­је фру­стра­ци­је по­че­ли да ре­ша­ва­ју пе­сни­ца­ма и мот­ка­ма и та­да мо­же­мо го­во­ри­ти о пр­о­цва­ту на­ви­јач­ких не­ре­да ко­ји се пр­о­ши­рио и на Ју­жну Аме­ри­ку.

Та­мо ни­је би­ло ве­ће фр­ке, а он­да је 1964. у Пе­руу на утак­ми­ци из­ме­ђу до­ма­ћи­на и Арген­ти­не по­ги­ну­ло три­ста, а по­вре­ђе­но пет­сто љу­ди!

***

Свет се пре­пао, али би­ло је ка­сно. Дух са на­ви­јач­ком ба­ти­ном на­ме­сто за­ста­ве већ је на­пу­стио бо­цу. Али је ни­је ис­пу­штао из ру­ку. Пре­ма по­да­ци­ма не­мач­ке по­ли­ци­је, од сто ухап­ше­них на­ви­ја­ча увек је око осам­де­сет би­ло у вид­но ал­ко­хо­ли­са­ном ста­њу. Што ни­је ис­кљу­чи­ло упо­тре­бу ла­ких др­о­га. При­ли­ком хап­ше­ња код свих су пр­о­на­ђе­не и слич­не, ма­ле су­ме нов­ца, упа­дљи­во исте и упа­дљи­во у истим апо­е­ни­ма, те су се ја­ви­ле сум­ње у орга­ни­зо­ва­ње на­ви­ја­ча и њи­хо­во пот­пла­ћи­ва­ње од стра­не клу­бо­ва. Из тог вре­ме­на да­ти­ра и та јав­на тај­на ко­ју и клу­бо­ви и на­ви­ја­чи де­ман­ту­ју – а то је да ови пр­ви под­ми­ћу­ју во­ђе на­ви­ја­ча, уно­се не­до­зво­ље­на сред­ства за ак­ци­ју на ста­ди­о­не, пла­ћа­ју ави­он­ске и оста­ле кар­те, да­ју на­ви­ја­чи­ма пр­о­сто­ри­је и дру­ге бе­не­фи­ци­је. 

Сва­ки ис­кре­ни тре­нер ће вам ре­ћи да се пла­ши на­ви­јач­ког су­да ви­ше не­го пред­сед­ни­ка клу­ба.

***

Кад је реч о на­си­љу, Ен­гле­зи су по­ста­ви­ли те­ме­ље по­на­ша­ња за све на­ви­јач­ке гру­пе у све­ту иако ни­ка­да ни­су иза­зва­ли пра­ви рат као што се то де­си­ло 1969. го­ди­не Сал­ва­до­ру и Хон­ду­ра­су по­сле ква­ли­фи­ка­ци­ја за Свет­ско пр­вен­ство ка­да су го­сти из Хон­ду­ра­са по­сле ту­че на ста­ди­о­ну спа­ли­ли глав­ни град, уби­ја­ли и си­ло­ва­ли. Рат је тра­јао шест да­на и ни­ка­да ни­је са­оп­штен бр­ој жр­та­ва, али се пр­о­це­њу­је на хи­ља­де, а пот­пу­ни ди­пло­мат­ски од­но­си ус­по­ста­вље­ни су тек 2006.

Да­кле, мо­дер­ним не­ре­ди­ма ше­зде­се­тих ни­је се при­да­ва­ло мно­го па­жње те су се орга­ни­за­ци­је на­ви­ја­ча раз­ви­ја­ле, ја­ча­ле и пу­сти­ле скин­хед­се у сво­је ре­до­ве.

До 1970. сви су ен­гле­ски  клу­бо­ви има­ли орга­ни­зо­ва­не на­ви­јач­ке гру­пе, али пра­ви цир­кус је кре­нуо 1973. ка­да је Ман­че­стер за­вр­шио у дру­гој ли­ги па су ње­го­ви на­ви­ја­чи по­че­ли да пра­ве ха­ос на свим сле­де­ћим утак­ми­ца­ма, што је до­ве­ло до смр­ти јед­ног на­ви­ја­ча и по­вре­де дру­гих. Та­да је из­ми­шљен ка­вез за на­ви­ја­че.

***

Кра­јем 1985. на­ви­ја­чи су де­мо­ли­ра­ли град Лу­тон, а исте го­ди­не у Бел­ги­ји у ту­чи на­ви­ја­ча Ли­вер­пу­ла и Ју­вен­ту­са по­ги­ну­ло је 39 Ју­вен­ту­со­вих на­ви­ја­ча...

„Не­ма ре­чи, не­ма мо­гу­ћег оправ­да­ња. Кри­ви­ца је у пот­пу­но­сти ен­гле­ска”, ре­кла је Че­лич­на ле­ди и кре­ну­ла у об­ра­чун са ху­ли­га­ни­змом. Та­чер­ка и кра­љи­ца Ели­за­бе­та Дру­га по­сла­ле су фор­мал­на из­ви­ње­ња вла­да­ма и на­ро­ду Бел­ги­је и Ита­ли­је. Ле­ген­дар­ни Бо­би Чарл­тон ре­као је да се те но­ћи сти­део то­га што је Бри­та­нац. По­ли­ци­ја је ко­нач­но по­хап­си­ла мно­ге во­ђе ху­ли­ган­ских бан­ди. До­ба ху­ли­га­ни­зма за­вр­ше­но је на исти на­чин на ко­ји је по­че­ло – ди­рект­ним ТВ пре­но­сом.

Вла­да Бел­ги­је је 30. ма­ја за­бра­ни­ла бри­тан­ским клу­бо­ви­ма на­ступ на сво­јој те­ри­то­ри­ји, а ен­гле­ска ФА сле­де­ћег да­на по­ву­кла је клу­бо­ве из европ­ских так­ми­че­ња на го­ди­ну да­на. Не­за­до­вољ­ни ти­ме чел­ни­ци УЕФА су 2. ју­на пр­о­гла­си­ли су­спен­зи­ју Ен­гле­за на нео­д­ре­ђе­но вре­ме, а ФИ­ФА је че­ти­ри да­на ка­сни­је за­бра­ну пр­о­ши­ри­ла на све ме­че­ве ен­гле­ских клу­бо­ва са стран­ци­ма. Три­на­е­стог ју­на ФИ­ФА је за­бра­ну по­но­во пр­о­ши­ри­ла, са­да и на при­ја­тељ­ске ме­че­ве, а још се­дам да­на ка­сни­је Ли­вер­пу­лу је од­ре­ђе­на ка­зна од три до­дат­не го­ди­не, од тре­нут­ка ка­да се оста­ли Ен­гле­зи вра­те у евро­так­ми­че­ња. За­ко­ни до­не­ти по­сле тра­ге­ди­ја у Бред­фор­ду и Бри­се­лу, а по­себ­но по­сле Хил­збо­роа ’89, ме­ња­ли су струк­ту­ру пу­бли­ке, али и имиџ фуд­ба­ла, ко­ји ви­ше не­ће би­ти са­мо спорт. 

Бел­гиј­ски пар­ла­мент фор­ми­рао је ко­ми­си­ју дан по­сле тра­ге­ди­је, а она је већ сле­де­ћег да­на утвр­ди­ла низ гре­ша­ка у при­пре­ми утак­ми­це. За­кљу­чак је до­нет 6. ју­ла, а гла­сио је: вла­да, ру­ко­вод­ство по­ли­ци­је и фуд­бал­ског са­ве­за има­ју удео у кри­ви­ци за тра­ге­ди­ју. Вла­да Бел­ги­је па­ла је због Хеј­се­ла.

***

Че­ти­ри го­ди­не ка­сни­је у Ше­фил­ду при­ли­ком стам­пе­да, 96 Ли­вер­пу­ло­вих на­ви­ја­ча је по­ги­ну­ло. 

Ча­ша се пре­ли­ла као те­рен мр­твим те­ли­ма. 

По­сле то­га до­не­то је низ стро­гих за­ко­на ко­јим су ен­гле­ски на­ви­ја­чи ста­вље­ни под кон­тро­лу.

Од та­да ако на­ви­јач са­мо за­ко­ра­чи на тра­ву, иде пет го­ди­на у за­твор. 

Ни­је пр­о­шло ме­сец да­на, а за ка­ве­зи­ма ви­ше ни­је би­ло по­тре­бе...

Коментари2
fc688
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Brat Anderson
Од та­да ако на­ви­јач са­мо за­ко­ра­чи на тра­ву, иде пет го­ди­на у за­твор. Molio bi cenjenog autora da navede tacan podatak u vezi ove tvrdnje...kad je neko osudjen zbog ovog prekrsaja na ovoliku kaznu posto takva kazna ne postoji u Britaniji za ovo delo...a to daj e huliganizam iskorenjen u Evropi imali smo cast da vidimo proteklih dana u Londonu na utakmici LE izmedju Aesenala i Kelna koja je pocela sa citavih sat vremena zakasnjena zbog nasilja navijaca na ulicama i oko stadiona u prestonici Britanije...
Синиша
Сви ћемо се сложити да је насиље (не само на спортским манифестацијама) велики проблем нашег друштва. Зар не почиње све од насилног дискурска који можемо чути на "обраћањима јавности"?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља