четвртак, 27.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:50

И комшије муче феномени „Болоње”

Аутор: Снежана Ковачевићнедеља, 24.09.2017. у 09:30
Групна фотографија из ректората Универзитета у Новом Саду са јучерашњег скупа (Фото Танјуг/Ј. Пап)

Но­ви Сад – Мла­ди љу­ди с ди­пло­ма­ма пр­вог сте­пе­на ви­со­ког обра­зо­ва­ња ко­је тр­жи­ште ра­да уоп­ште не тра­жи ни­су са­мо у Ср­би­ји фе­но­мен бо­лоњ­ског си­сте­ма сту­ди­ра­ња. С истим про­бле­мом су­о­ча­ва се и хр­ват­ско дру­штво, су­де­ћи по ре­чи­ма др­жав­ног се­кре­та­ра у ми­ни­стар­ству на­у­ке и обра­зо­ва­ња Ре­пу­бли­ке Хр­ват­ске, до­цен­та др Мат­ка Глун­чи­ћа. По­пу­лар­на „Бо­ло­ња” до­не­ла је на овим про­сто­ри­ма, ка­ко ка­же рек­тор­ка Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре, про­фе­сор­ка Рад­ми­ла Вој­во­дић, хи­пер­фин­фла­ци­ју ди­пло­ма.

Го­во­ре­ћи за „По­ли­ти­ку” о хр­ват­ском ис­ку­ству, др­жав­ни се­кре­тар у ми­ни­стар­ству на­у­ке и обра­зо­ва­ња Глун­чић ре­као је да је Хр­ват­ска сва­ка­ко спро­ве­ла Бо­лоњ­ску де­кла­ра­ци­ју, али да у то­ме по­сто­је и про­бле­ми.

„Има­мо зна­чај­них про­бле­ма у про­во­ђе­њу ’Бо­ло­ње’. Је­дан од тих бит­них про­бле­ма је што у Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској ни­је пре­по­знат ни­во пр­во­ступ­ни­ка. Има­те тај низ сту­де­на­та ко­ји за­вр­ша­ва­ју као пр­во­ступ­ни­ци и не­ма­ју се где за­по­сли­ти”, об­ја­шња­ва Глун­чић.

„Пр­во­ступ­ни­ци”, или они ко­ји за­вр­ше пр­ви део сту­ди­ја по бо­лоњ­ском си­сте­му (три–че­ти­ри го­ди­не), по­сле тих сту­ди­ја мо­гу ићи на још две го­ди­не у дру­гом сте­пе­ну. Мно­ги то и чи­не – ка­ко то Глун­чић ка­же, пре­ко 95 од­сто њих. 

„Јед­но­став­но, ти сту­ден­ти мо­ра­ју на­ста­ви­ти сту­ди­ра­ти, иако је би­ла иде­ја да се рас­те­ре­ти ви­со­ко обра­зо­ва­ње, од­но­сно да се је­дан ве­ли­ки део сту­де­на­та за­по­сли од­мах на­кон три или че­ти­ри го­ди­не сту­ди­ра­ња”, до­да­је хр­ват­ски др­жав­ни се­кре­тар за на­у­ку и обра­зо­ва­ње. 

Глун­чић је у Но­вом Са­ду при­су­ство­вао ме­ђу­на­род­ном ску­пу о обра­зо­ва­њу, одр­жа­ном 21. и 22. сеп­тем­бра. Скуп је ки­не­ска ини­ци­ја­ти­ва ко­јом ова зе­мља под­сти­че ди­ја­лог, са­рад­њу и ства­ра чвр­шће ве­зе са 16 др­жа­ва цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе, а део је све­о­бу­хват­ног про­јек­та Ки­не „По­јас и пут”.

Ску­пу је при­су­ство­ва­ла и рек­тор­ка Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре, ко­ја је на мар­ги­на­ма овог до­га­ђа­ја за „По­ли­ти­ку” на­ве­ла да је „Бо­ло­ња” на бив­шим ју­го­сло­вен­ским про­сто­ри­ма до­не­ла ве­ли­ку по­пу­ла­ри­за­ци­ју и ома­со­вље­ње ви­со­ког обра­зо­ва­ња. То и је­сте био циљ, ка­же про­фе­сор­ка Вој­во­дић, тог флек­си­бил­ног на­чи­на сту­ди­ра­ња, али на­по­ми­ње да је „Бо­ло­ња” исто та­ко до­не­ла хи­пе­рин­фла­ци­ју ди­пло­ма.

„По­ста­ла је ва­жна ди­пло­ма, а не зна­ње. На­стао је је­дан огро­ман ’гап’ из­ме­ђу оно­га што про­из­во­де обра­зов­не ин­сти­ту­ци­је и тр­жи­ште ра­да”, ис­ти­че.

Огром­на је ин­фла­ци­ја и уни­вер­зи­тет­ских ин­сти­ту­ци­ја, а то, до­да­је, тре­ба кон­тро­ли­са­ти. „Про­сто, ни­чу и ни­чу уни­вер­зи­те­ти, не­ма до­вољ­но кон­тро­ле ква­ли­те­та, не­ма до­вољ­но аген­ци­ја, не­ма не­за­ви­сно­сти тих аген­ци­ја. То су ја­ко те­шке по­сле­ди­це по зна­ње, по по­тре­бу да су­штин­ски оспо­со­бља­ва­мо љу­де да раз­ви­ја­ју на­ше зе­мље ко­је па­те у овим тран­зи­ци­о­ним окол­но­сти­ма и у овим не­пре­ста­ним по­ли­тич­ким тен­зи­ја­ма, у овом за­сто­ју у при­ла­зу Европ­ској уни­ји, где и те ка­ко тр­пи­мо у том ста­тус кво ста­њу”, на­во­ди Вој­во­ди­ће­ва.

Цр­но­гор­ски уни­вер­зи­тет, по ње­ним ре­чи­ма, као ин­те­гри­са­ни уни­вер­зи­тет мо­гао је да спро­ве­де „ре­фор­му ре­фор­ме” и по­след­ње три го­ди­не ра­дио је на „те­шком, кр­ва­вом по­слу”. Би­ло је ту и мно­го от­по­ра, јер су обра­зов­ни си­сте­ми, об­ја­шња­ва, тро­ми – „не тр­пе про­ме­не, па­ра­док­сал­но, али је та­ко”. На­во­ди да су се кроз ту „ре­фор­му ре­фор­ме” при­ла­го­ди­ли мо­де­лу „3+2+3”, сма­њи­ли огро­ман број ег­зо­тич­них сме­ро­ва ко­ји су на­ста­ја­ли у не­ким фа­за­ма раз­во­ја уни­вер­зи­те­та...


Коментари6
88745
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ljubisa
" Hiperinflacija diploma" ( rekao bih hiperinflacija bezvrednih diploma). Ugusicemo se " bolonjskim" konceptom obrazovanja. Od pocerka ' invalidan kincept obrazovanja' i, posebno, invalidan naucni koncept. Doktori nauka bez bilo kakvog iskustva. Ono sto znamo u mnogim centrima obrazovanja ( Pariz, na primer) ne prepoznaju " bolonju' - kako da bolonja ' egzistira' pored Sorbone. Bice da je pre u pitanju uloga koju su nam izdefinisali i obrazovni sistem koji treba udovolji tim " zahtevima"
Drnda
Zivim na zapadu vec neko vreme. Kod nas sam studirao, ovde radim kao inzenjer. Iz teksta i vasih predhodnih komentara se vidi koliko zaostajemo za zapadom. Prvo ovde vecina zavrsava bachelor studije i prica da se za tri godine ne moze nauciti ni limarski zanat je smesna. Jedino kod nas se toliko paznje obraca na diplomu, ovde se na to jako malo gleda, najbitnije je iskustvo i preporuka predhodnog poslodavca. Zato je malo teze doci do prvog posla. Naravno od vas se trazi da konstantno ucite, da se usavrsavate i budete kreativni i konstruktivni. Imate godisnje sednice sa predpostavljenim gde se ocenjuje vas rad. Dok sam radio kod nas bitna je bila diploma i po kom stepenu ce mi se obracunati plata, sta i kako radim bilo je manje bitno. Zato i jesmo tu gde smo.
Боривоје Банковић
"На­стао је је­дан огро­ман ’гап’"!? Забога! А шта је струка уважене ректорке Војводић? Фејсбук или кафићологија?
Милош Лазић
Многе државе нису прихватиле такав систем студија, иако је нама то било представљено као обавеза, као некакво морање? Истина је да се за три године не може ваљано научити ни аутолимарски занат, а последице ћемо трпети и ми, и генерације за нама.
Mimica
Hah, Radmila Vojvodić. Prvo političar, pa ostalo; sve što je zapadno, ič nije po volji.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља