среда, 16.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:49

Ход по бес­ко­нач­ној ли­ни­ји

Нај­ве­ћа стрип-из­ло­жба у Ср­би­ји „Но­ва фе­сти­вал” до­во­ди у Пан­че­во 100 стрип-ауто­ра из чи­та­вог све­та ода­ју­ћи по­част „Ла Ли­неи” и ње­го­вом оцу Освал­ду Ка­ван­до­ли­ју
Аутор: Ол­га Јан­ко­вићпонедељак, 02.10.2017. у 22:00
Зо­гра­фов рад „Ла Ли­неа” (Фо­то Ко­му­ни­карт)

Пан­че­во – Нео­до­љи­ви пр­о­му­ћур­ни чо­ве­чу­љак од јед­не ли­ни­је „Ла Ли­неа”, ро­ђен 1969. го­ди­не, а на­ро­чи­то по­пу­ла­ран осам­де­се­тих го­ди­на пр­о­шлог ве­ка, оку­пи­ће у окви­ру „Но­ва фе­сти­ва­ла 2017” ви­ше од 100 ауто­ра из чи­та­вог све­та нај­ве­ћом стрип-из­ло­жбом у нас „Жи­вео Ка­ван­до­ли! – Ход по бес­ко­нач­ној ли­ни­ји”, у част ње­го­вог твор­ца Освал­да Ка­ван­до­ли­ја, ко­ја ће све­ча­но би­ти отво­ре­на ве­че­рас у 19 ча­со­ва у би­о­ско­пу „Вој­во­ди­на” у Пан­че­ву.

По­вра­так ани­ми­ра­ном се­ри­ја­лу у ко­јем глав­ни ју­нак, хо­да­ју­ћи кр­оз ви­ше од 250 епи­зо­да, стал­но на­и­ла­зи на пре­пре­ке, а он­да их уз по­моћ свог цр­та­ча Ка­ван­до­ли­ја ве­што пре­ва­зи­ла­зи, обе­ле­жа­ва овом ве­ли­ком ме­ђу­на­род­ном стрип-из­ло­жбом де­се­то­го­ди­шњи­цу смр­ти пр­о­сла­вље­ног ита­ли­јан­ског ани­ма­то­ра. У ње­го­ву част МУ­СИЛ – Фон­да­ци­ја му­зе­ја ин­ду­стри­је из гра­да Бре­ше, за­јед­но са удру­же­њем „Ко­му­ни­карт” и Ита­ли­јан­ским ин­сти­ту­том за кул­ту­ру у Бе­о­гра­ду, уго­сти­ће на ве­че­ри отва­ра­ња Сер­ђа Ка­ван­до­ли­ја, Освал­до­вог си­на, Пје­ра То­ни­на, на­ста­вља­ча Ка­ван­до­ли­је­вог ра­да и да­нас нај­по­зна­ти­јег ани­ма­то­ра у Ита­ли­ји, Фу­са­ко Ју­са­ки, по­зна­ту ја­пан­ску стрип-цр­та­чи­цу, као и до­ма­ће стрип-ауто­ре ко­ји су ства­ра­ли у част ве­ли­ког умет­ни­ка. „Но­ва фе­сти­вал” већ три го­ди­не пр­о­мо­ви­ше са­вре­ме­ну умет­нич­ку сце­ну, до­ма­ћу и ино­стра­ну, ак­цен­ту­ју­ћи два сег­мен­та – стрип и му­зи­ку, а ове се ши­ри из Пан­че­ва и на Ко­вин и у Бе­о­град.

Уз ис­ка­за­но за­до­вољ­ство што овај пр­о­је­кат до­во­ди у Ср­би­ју, Да­вид Скал­ма­ни, ди­рек­тор Ита­ли­јан­ског ин­сти­ту­та за кул­ту­ру, ис­ти­че да Ка­ван­до­ли­је­ва „Ли­ни­ја” у се­би но­си чи­та­ву исто­ри­ју и кул­ту­ру Евро­пе, а да оно што га и да­нас чи­ни при­сут­ним и жи­вим су ње­го­ва ви­тал­ност и иро­ни­ја, док се­лек­тор стрип-сег­мен­та фе­сти­ва­ла Са­ша Ра­ке­зић, али­јас Алек­сан­дар Зо­граф, ис­ти­че да су на из­ло­жбу у Пан­че­ву по­зва­ни и до­ма­ћи стрип-ауто­ри ко­ји су сво­јим ра­до­ви­ма до­при­не­ли обе­ле­жа­ва­њу де­се­то­го­ди­шњи­це смр­ти ве­ли­ког мај­сто­ра и ожи­вља­ва­њу ани­ми­ра­не кре­а­ци­је – ира­ци­о­нал­ној пр­зни­ци, ко­ји се као та­кав мо­же кан­ди­до­ва­ти за пра­вог бал­кан­ског хе­ро­ја.

„Но­ва фе­сти­вал” на­ја­вљу­је и пра­те­ћи пр­о­грам из­ло­жбе и не­ко­ли­ко ва­жних и зна­чај­них пре­да­ва­ња. Та­ко ће по­се­ти­о­ци мо­ћи да по­слу­ша­ју при­чу Сер­ђа Ка­ван­до­ли­ја о оцу, ње­го­вом ра­ду и жи­во­ту и бо­га­тој кул­тур­ној за­о­став­шти­ни о ко­јој са­да он бри­не. У то­ме ће му по­мо­ћи Пјер То­ни­но, стрип-цр­тач и ани­ма­тор мла­ђе ге­не­ра­ци­је ита­ли­јан­ских ауто­ра, ко­га кри­ти­ка сма­тра јед­ним од нај­по­зна­ти­јих на­ста­вља­ча Ка­ван­до­ли­је­вог ра­да.

У уто­рак 10. ок­то­бра архе­о­лог др Адам Цр­но­бр­ња из На­род­ног му­зе­ја Бе­о­гра­да одр­жа­ће пре­да­ва­ње „Скри­ве­не при­че све­де­них фор­ми” – пра­ве­ћи за­ни­мљи­ву па­ра­ле­лу из­ме­ђу кре­а­ци­је об­ли­ко­ва­ња у гли­ни нео­лит­ског чо­ве­ка са ре­ше­њем до ко­јег је до­шао је­дан са­вре­ме­ни умет­ник, шест и по хи­ља­да го­ди­на ка­сни­је, док по­себ­ну це­ли­ну чи­ни бес­пла­тан пр­о­грам у Бе­о­гра­ду 12. ок­то­бра у пр­о­сто­ри­ја­ма „Wi­re­less me­dia”, ко­ји је осми­слио Ла­зар Џа­мић, наш ис­так­ну­ти кре­а­тив­ни стра­тег, пи­сац и пре­да­вач, под на­зи­вом „Ла Ли­неа и мар­ке­тинг: ка­ко ожи­ве­ти не­жи­во”, а у окви­ру овог се­ри­ја­ла пре­да­ва­ња мо­ћи ће да се чу­ју и из­ла­га­ња не­ко­ли­ко до­ма­ћих мар­ке­тин­шких струч­ња­ка.

У окви­ру му­зич­ког сег­мен­та, ко­ји ће се тра­ја­ти од 5. до 8. ок­то­бра, у са­рад­њи са Аустриј­ским кул­тур­ним фо­ру­мом и ам­ба­са­дом Пољ­ске, у три гра­да на пр­о­гра­му је пет кон­це­ра­та и је­дан аудио-пер­фор­манс. Пр­ве ве­че­ри у Цен­тру за кул­ту­ру Ко­вин на­сту­пи­ће Ми­ла­на За­рић/Ри­чард Ба­рет дуо (Ср­би­ја/В. Бри­та­ни­ја), на­ред­не фе­сти­вал се се­ли у Пан­че­во, у дво­ра­ну „Апо­ло”, где ће на­сту­па­ти до­ма­ћи Фи­лип Кру­мес квар­тет и ЛАМ трио из Пољ­ске, док ће тре­ће фе­сти­вал­ско ве­че би­ти одр­жа­но у ве­ли­кој дво­ра­ни Ко­лар­че­ве за­ду­жби­не кон­цер­том Ка­та­ри­на Кле­мент/Мар­тин Си­верт – дуа из Аустри­је и орке­стра „Ту­шта и тма” из Ср­би­је. На по­себ­ном пр­о­гра­му, 8. ок­то­бра, Ка­та­ри­на Кле­мент ће се у Ис­тра­жи­вач­кој ста­ни­ци за са­вре­ме­ну умет­ност „Пер­пе­ту­ум мо­би­ле” пред­ста­ви­ти и нео­бич­ним звуч­ним пер­фор­ман­сом по­све­ће­ним Бе­о­гра­ду.


Коментари0
6dd5a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља