петак, 18.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:59

Крагујевац – Баточина као Скадар на Бојани

Аутор: Бране Карталовићуторак, 03.10.2017. у 21:41
Пре­лаз пре­ко Ник­шић­ког бр­да у две уме­сто че­ти­ри тра­ке (Фото Б. Карталовић)

Кра­гу­је­вац – Про­ме­ни­ли су се тро­ји­ца пред­сед­ни­ка, пе­то­ро пре­ми­је­ра и си­ја­сет ре­сор­них ми­ни­ста­ра, а пут од Кра­гу­јев­ца до Ба­то­чи­не, укуп­не ду­жи­не 25 ки­ло­ме­та­ра, још ни­је за­вр­шен, иако су ра­до­ви на дру­гој тра­ци отво­ре­ни још у је­сен 2004.

Пре не­ко­ли­ко го­ди­на, ка­да је, на­вод­но, све би­ло ре­ше­но, ис­кр­сла је га­зда­ри­ца Ми­ра, вла­сни­ца ка­фа­не „Од­мор” на Ник­шић­ком бр­ду, и за­у­ста­ви­ле ра­до­ве, не­за­до­вољ­на це­ном ко­ја јој је би­ла по­ну­ђе­на за от­куп пар­це­ле, при­де тра­же­ћи да јој се на­док­на­ди ште­та ко­ју су по­чи­ни­ли мај­сто­ри, бес­прав­но јој ру­ше­ћи огра­ду ис­пред ње­ног уго­сти­тељ­ског објек­та.

Остао је упам­ћен и ди­ја­лог из­ме­ђу бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка Кра­гу­јев­ца Ве­ро­љу­ба Сте­ва­но­ви­ћа и бив­шег ми­ни­стра Ми­лу­ти­на Мр­ко­њи­ћа. Сте­ва­но­вић је јед­не дав­не го­ди­не твр­дио ка­ко ће пут би­ти за­вр­шен до Ђур­ђев­да­на – Да­на гра­да, а Мр­ко­њић је но­ви­на­ри­ма ве­се­ло по­ру­чио ка­ко ће пут би­ти за­вр­шен пре, до пр­вог ма­ја – Да­на ра­да.

Из­ме­ђу ова два до­га­ђа­ја, ко­је је те­шко пре­ци­зно да­ти­ра­ти услед мно­го­број­них зго­да и не­зго­да, на пе­тљи „Ка­па­вац” у Цве­то­јев­цу по­ја­ви­ла се Ве­ри­ца Ка­ла­но­вић, ми­ни­стар­ка од­го­вор­на за спро­во­ђе­ње не­ка­да­шњег На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на, ре­кав­ши ка­ко ће све ићи лак­ше и бр­же, јер су ко­нач­но при­ба­вље­ни про­је­кат и до­зво­ла.

Пут се, да­кле, го­ди­на­ма пре то­га гра­дио без по­треб­не до­ку­мен­та­ци­је. За­то су мај­сто­ри у јед­ном тре­нут­ку мо­ра­ли да ски­ну ки­ло­ме­тар-два ас­фал­та ка­ко би ис­пра­ви­ли хо­ри­зон­тал­ни на­гиб пу­та ко­ји је уме­сто ка ка­на­лу за од­вод во­де гре­шком био наг­нут на дру­гу стра­ну. Ис­прав­ка је ко­шта­ла, ни ма­ње, ни ви­ше, не­го ми­ли­он евра.

И пре но што пре­ђе­мо на ак­ту­ел­на де­ша­ва­ња, са­мо још под­се­ћа­ња на ре­ше­ње гра­ђе­вин­ске ин­спек­ци­је од пре три-че­ти­ри го­ди­не, ко­јим је на­ло­же­но да се све до­тад ура­ђе­но по­ру­ши и пут вра­ти у пр­во­бит­но ста­ње ка­ко због гре­ша­ка на­ста­лих при­ли­ком из­во­ђе­ња ра­до­ва не би на­стра­дао не­ко од уче­сни­ка у са­о­бра­ћа­ју. Био је то, де­лом, по­ли­ти­кант­ски по­тез, ко­јим су се по­је­ди­ни пред­став­ни­ци ре­пу­блич­ких вла­сти све­ти­ли град­ским функ­ци­о­не­ри­ма од­бе­глим из Срп­ског по­кре­та об­но­ве у ко­ме су не­ка­да за­јед­но би­ли.

Не­дав­но је у ме­ди­ји­ма про­стру­ја­ла ка­фан­ска при­ча о то­ме да је пут до Ба­то­чи­не за­вр­шен, али се не пу­шта у са­о­бра­ћај, јер се, на­вод­но, че­ка да ак­ту­ел­на ми­ни­стар­ка гра­ђе­ви­не Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић на­ђе ма­ло сло­бод­ног вре­ме­на ка­ко би до­шла и пре­се­кла врп­цу.

Но, ис­по­ста­ви­ло се да ни пар­че од ка­фа­не „Но­ви пут” у Ми­ла­тов­цу до кру­жног то­ка из­ме­ђу Бад­њев­ца и Жи­ров­ни­це, ду­гач­ко је­два три ки­ло­ме­тра, та­ко­ђе, ни­је па­пи­ро­ло­шки сре­ђе­но. То је об­зна­ни­ла ми­ни­стар­ка Ми­хај­ло­вић ре­кав­ши да ће де­о­ни­ца би­ти отво­ре­на тек кад „Пу­те­ви Ср­би­је”, баш као и дру­ги из­во­ђа­чи, при­ба­ве нео­п­ход­ну до­ку­мен­та­ци­ју.

Та­ко су се из­ме­ђу Кра­гу­јев­ца и Ба­то­чи­не, за прет­ход­них 13 го­ди­на, из­ре­ђа­ле све на­ше по­ли­тич­ке пар­ти­је и сви на­ши, ма­ли и ве­ли­ки, по­ли­ти­ча­ри, а пут од 25 ки­ло­ме­та­ра је по­стао ле­ген­да ко­јој ни­је ра­ван ни еп­ски Ска­дар, ни ста­ри­ца Ђек­на из ових вре­ме­на.

Да је за­и­ста реч о сво­је­вр­сној ле­ген­ди све­до­чи и не­дав­но до­би­је­на ин­фор­ма­ци­ја о то­ме да у Ба­то­чи­ни, где тре­ба да се гра­ди још је­дан кру­жни ток или пе­тља, ни­је за­вр­ше­на екс­про­при­ја­ци­ја зе­мљи­шта. Ода­тле до на­плат­не рам­пе код ка­фа­не „Ка­пи­ја Шу­ма­ди­ја” и укљу­че­ња на европ­ски Ко­ри­дор 10 оста­ло је још око пет ки­ло­ме­та­ра.

Да при­ча бу­де још ин­те­ре­сант­ни­ја, пут од Кра­гу­јев­ца до Ба­то­чи­не већ по­сто­ји. Са­да се гра­ди са­мо дру­га тра­ка ка­ко би овај ма­ги­страл­ни пра­вац до­био про­фил ауто-пу­та или бр­зог пу­та пр­вог ре­да. А сва­ко га мо­же зва­ти ка­ко год хо­ће, јер де­о­ни­ца кроз Кра­гу­је­вац има за­у­став­ну тра­ку, а ве­ћи део пу­та од око два­де­сет ки­ло­ме­та­ра – не­ма.

И на кра­ју, без­бед­но­сти ра­ди, јед­но упо­зо­ре­ње: на де­ло­ви­ма пу­та Кра­гу­је­вац–Ба­то­чи­на, у се­ли­ма Јо­ва­но­вац, Цве­то­је­вац, Ми­ла­то­вац, Бад­ње­вац – при­ме­ће­ни су ме­шта­ни ко­ји, прем­да им ни­је оста­вље­на дру­га мо­гућ­ност да стиг­ну до сво­јих има­ња, пре­ска­чу за­штит­не огра­де и пре­ла­зе ко­ло­воз ко­јим ко­ла ју­ре ви­ше од 100 ки­ло­ме­та­ра на сат.


Коментари1
8c018
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Trifun
Razlog nezavrsavanja autoputa Batocina-Kragujevac je "gazdarica Mira"."Пре не­ко­ли­ко го­ди­на, ка­да је, на­вод­но, све би­ло ре­ше­но, ис­кр­сла је га­зда­ри­ца Ми­ра, вла­сни­ца ка­фа­не „Од­мор” на Ник­шић­ком бр­ду, и за­у­ста­ви­ле ра­до­ве.. Interes gazdarice Mire je,znaci,veci od interesa Kragujevca i cele Srbije(s obzirom na znacaj industrije Kg za Srbiju)!Da li ovo podseca na slucaj SAVAMALA i da li je i slucaj Savamale trebalo resiti kao slucaj "gazdarice Mire" i zaustaviti,na vise godina,projekat "Beograd na vodi",od strateskog znacaja za Srbiju(u kojeg su ulozena ogromna sredstva i trud Srbije i stanog partnera)?O cemu se ovde radi?O zloupotrebi necijeg prava i nedorecenosti zakona koji regulisu ovu oblast? Da li je interes "gazdarice Mire" ili "vlasnika nelegalno sagradjenih baraka na Savamali" veci i jaci u odnosu na opsti interes Srbije,Kragujevca i Beograda?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља