недеља, 29.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 04.10.2017. у 20:20 М. Бра­ко­че­вић

Београђанима још два кутка за уживање

У престоници живи 307.804 старијих од 65 година, али има и 406.774 пензионера. – Уз постојећих 26 клубова за старе до краја године за њих ће бити отворена нова састајалишта на Врачару и у Батајници
Чекају се но­ве услу­ге у обла­сти со­ци­јал­не за­шти­те (Фото Д. Јевремовић)

Ста­ри­ји да­нас прак­тич­но де­ле суд­би­ну свих гра­ђа­на ко­ји ве­о­ма те­шко жи­ве. Тре­ћи­на гра­ђа­на је­два са­ста­вља крај с кра­јем, али је де­мо­граф­ско ста­ре­ње ста­нов­ни­штва и да­ље нај­ви­дљи­ви­је у глав­ном гра­ду за ко­ји се че­сто мо­же чу­ти да је у ста­ди­ју­му ду­бо­ке де­мо­граф­ске ста­ро­сти. Две бе­о­град­ске оп­шти­не – Вра­чар и Ста­ри град, ме­ђу „нај­ста­ри­јим” су у зе­мљи. Нај­ве­ћи број вре­ме­шних Бе­о­гра­ђа­на жи­ви и у Но­вом Бе­о­гра­ду (42.555), за­тим их до­ста има на Чу­ка­ри­ци (32.124), Во­ждов­цу (31.048) и у Зе­му­ну (29.883).

И док су­гра­ђа­ни ко­ји су цео рад­ни век уло­жи­ли у град сма­тра­ју да за­слу­жу­ју бо­ље усло­ве жи­во­та, над­ле­жни уве­ра­ва­ју да ће на­ста­ви­ти да уво­де но­ве услу­ге у обла­сти со­ци­јал­не за­шти­те.

– Бе­о­град има 307.804 ста­ри­ја су­гра­ђа­ни­на пре­ма ко­ји­ма град има по­себ­ну оба­ве­зу. Због њих ра­ди 26 клу­бо­ва где мо­гу да се дру­же, еду­ку­ју и иду на за­јед­нич­ке из­ле­те, али и слу­жба „по­мо­ћи у ку­ћи” рас­по­ре­ђе­на на 14 од 17 град­ских оп­шти­на – ис­ти­чу у Се­кре­та­ри­ја­ту за со­ци­јал­ну за­шти­ту Бе­о­гра­да.

И гра­до­на­чел­ник Си­ни­ша Ма­ли не­дав­но је по­твр­дио да ће у пре­сто­ни­ци уско­ро по­че­ти да ра­де но­ви клу­бо­ви. 

– Са­мо ове го­ди­не отво­ре­но је шест клу­бо­ва за ста­ре, а до кра­ја го­ди­не још два про­сто­ра. На­сто­ја­ће­мо да обез­бе­ди­мо још два и у 2018. го­ди­ни – ис­та­као је Ма­ли, и до­дао да се ре­кон­стру­и­шу и по­сто­је­ћи објек­ти ка­ко би ста­ри­ји су­гра­ђа­ни ква­ли­тет­но про­во­ди­ли сло­бод­но вре­ме.

Град ина­че бри­не о от­при­ли­ке 10.000 ста­рих су­гра­ђа­на ко­ји ко­ри­сте клу­бо­ве. По­ред ре­ви­та­ли­за­ци­је по­сто­је­ћих клу­бо­ва и обез­бе­ђе­ња но­ве опре­ме за клу­бо­ве на оп­шти­на­ма Обре­но­вац, Ста­ри град, Па­ли­лу­ла и Во­ждо­вац, у прет­ход­не три го­ди­не у пре­сто­ни­ци је отво­ре­но шест но­вих ку­та­ка за при­пад­ни­ке тре­ћег до­ба – на Во­ждов­цу, Но­вом Бе­о­гра­ду, Зе­му­ну, Ра­ко­ви­ци, Зве­зда­ри и Ба­ра­је­ву. У ре­сор­ном се­кре­та­ри­ја­ту ис­ти­чу да су ре­ба­лан­сом бу­џе­та за 2017. обез­бе­ђе­ни усло­ви за отва­ра­ње два но­ва клу­ба – на Вра­ча­ру и у зе­мун­ском на­се­љу Ба­тај­ни­ца, док ће би­ти ре­но­ви­ра­ни и клу­бо­ви у Мла­де­нов­цу и на оп­шти­ни Сав­ски  ве­нац.

У гра­ду ра­ди и пр­ви кре­а­тив­но-еду­ка­тив­ни цен­тар, а Скуп­шти­на гра­да Бе­о­гра­да по­др­жа­ва и ма­ни­фе­ста­ци­је „Са­јам тре­ће до­ба (55+)” и Фе­сти­вал ства­ра­ла­штва ста­ри­јих „Злат­но до­ба”.

Ка­да је реч о услу­зи „по­моћ у ку­ћи”, њу чи­не 643 ге­рон­то­до­ма­ћи­це ко­је су де­сна ру­ка ста­ри­ма и из­не­мо­гли­ма. У пр­вих шест ме­се­ци ове го­ди­не услу­гом је би­ло об­у­хва­ће­но 2.550 ко­ри­сни­ка, а у ове свр­хе на ме­сеч­ном ни­воу из град­ског бу­џе­та из­два­ја се око 36.000.000 ди­на­ра.

Пре­ма по­да­ци­ма до­би­је­ним из Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, у Бе­о­гра­ду има 406.774 пен­зи­о­не­ра (про­сеч­на јул­ска пен­зи­ја 30.851 ди­нар), од ко­јих су 26.317 ко­ри­сни­ци нај­ни­жих пен­зи­ја. 

– Пен­зи­о­не­ри са ни­ским при­ма­њи­ма оства­ру­ју пра­ва из обла­сти со­ци­јал­не за­шти­те сход­но про­пи­си­ма ко­ји ре­гу­ли­шу ову област. Пре­ма по­да­ци­ма Цен­тра за со­ци­јал­ни рад у Бе­о­гра­ду у 2016. пра­во на нов­ча­ну со­ци­јал­ну по­моћ је оства­ри­ло 8.178 до­ма­ћин­ства – на­во­де у се­кре­та­ри­ја­ту.

 

Си­ја­сет ме­ра за­шти­те за нај­у­гро­же­ни­је

Гра­ђа­ни­ма ко­ји жи­ве ис­под гра­ни­це си­ро­ма­штва Бе­о­град по­ма­же обез­бе­ђи­ва­њем ма­те­ри­јал­не по­др­шке, оства­ри­ва­њем пра­ва на јед­но­крат­ну, по­вре­ме­ну, ин­тер­вент­ну или стал­ну нов­ча­ну по­моћ, бес­плат­ни оброк, сти­пен­ди­ју и суб­вен­ци­је по осно­ву тро­шко­ва на ко­му­нал­не про­из­во­де, услу­ге и за­куп­ни­ну. Ин­тер­вент­ним ме­ра­ма за­шти­те нај­у­гро­же­ни­јих гра­ђа­на, по раз­ли­чи­тим осно­ва­ма, као што су ни­ска при­ма­ња, не­за­по­сле­ност, уче­шће у ра­ту и оства­ре­но пра­во на ту­ђу не­гу и по­моћ по ре­ше­њу Град­ског цен­тра за со­ци­јал­ни рад, об­у­хва­ће­но је око 60.000 ко­ри­сни­ка. На ме­сеч­ном ни­воу из бу­џе­та гра­да Бе­о­гра­да из­два­ја се око 60 ми­ли­о­на ди­на­ра за оства­ри­ва­ње пра­ва на бес­плат­не обро­ке за со­ци­јал­но ма­те­ри­јал­но угро­же­не ко­ри­сни­ке, и то за ви­ше од 12.000 нај­си­ро­ма­шни­јих, на 52 ди­стри­бу­тив­на пунк­та у свих 17 град­ских оп­шти­на.

Коментари0
80774
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља