понедељак, 03.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 04.10.2017. у 21:11 Данијела Давидов-Кесар

Лековита Селтерс бања спремна за Арапе

У Институт за рехабилитацију најчешће долазе пацијенти који су доживели шлог, они којима је уграђен вештачки зглоб, као и болесници са запаљенским реуматизмом
(Фото Зоран Анастасијевић)

Уко­ли­ко се оства­ре пла­но­ви Ми­ни­стар­ства здра­вља, у Ин­сти­тут за ре­ха­би­ли­та­ци­ју „Сел­терс” сле­де­ће го­ди­не ће ор­га­ни­зо­ва­но на ле­че­ње до­ла­зи­ти жи­те­љи Ује­ди­ње­них Арап­ских Еми­ра­та. Оче­ку­је се да ће њи­хо­ве здрав­стве­не вла­сти кра­јем го­ди­не отво­ри­ти кан­це­ла­ри­ју у Бе­о­гра­ду, из ко­је би упу­ћи­ва­ли па­ци­јен­те у срп­ске ба­ње, а јед­на од ода­бра­них је упра­во Сел­терс Ба­ња у Мла­де­нов­цу.

У овој уста­но­ви, ко­ја се на­ла­зи на око 50 ки­ло­ме­та­ра од Бе­о­гра­да, ка­жу да су спрем­ни да до­че­ка­ју стран­це и да се тру­де да и до­ма­ћим и ино­стра­ним па­ци­јен­ти­ма по­ну­де што бо­ље услу­ге и усло­ве за бо­ра­вак. Ка­ко на­гла­ша­ва при­ма­ри­јус др Сне­жа­на Ко­стић, ди­рек­тор­ка ин­сти­ту­та, ов­де нај­че­шће до­ла­зе па­ци­јен­ти ко­ји су до­жи­ве­ли те­шка не­у­ро­ло­шка ста­ња по­пут шло­га, они код ко­јих је уграђен ве­штач­ки згло­б као и бо­ле­сни­ци код ко­јих је утвр­ђен за­па­љен­ски ре­у­ма­ти­зам.

Они ко­ји су до­жи­ве­ли мо­жда­ни удар има­ју пра­во о тро­шку др­жа­ве да бо­ра­ве у уста­но­ви до 45 да­на, а ор­то­пед­ски бо­ле­сни­ци до 21 дан. Они­ма ко­ји има­ју ди­ја­бе­тес или оште­ће­но ср­це тре­ба ви­ше вре­ме­на за опо­ра­вак, па се од­лу­чу­ју да из свог џе­па до­пла­те за још ко­ји дан ви­ше. Ма­ли­ша­ни углав­ном до­ла­зе због про­бле­ма са це­ре­брал­ном па­ра­ли­зом, по­сле те­шких пре­ло­ма екс­тре­ми­те­та, а пра­во на ре­ха­би­ли­та­ци­ју има­ју и они ко­ји су пре­жи­ве­ли ма­лиг­ну бо­лест. Ин­сти­тут рас­по­ла­же са 300 кре­ве­та. Днев­но за бо­ра­вак у дво­кре­вет­ној или тро­кре­вет­ној со­би, пре­гле­де, ре­ха­би­ли­та­ци­ју и пун пан­си­он, осо­ба уко­ли­ко не­ма упут ле­ка­ра ко­ји је ове­рен у фи­ли­ја­ли РФ­ЗО-а, тре­ба да из­дво­ји од 3.200 ди­на­ра. Ов­де су бо­ра­ви­ле мно­ге по­зна­те лич­но­сти па се по њи­хо­вим име­ни­ма у не­зва­нич­ним раз­го­во­ри­ма са ме­ди­ци­на­ри­ма на­зи­ва­ју не­ке со­бе. На при­мер, апарт­ман 317 за­у­век ће се сма­тра­ти со­бом глум­ца Ба­те Жи­во­ји­но­ви­ћа.

– У ста­ци­о­на­ру два има­мо 187 по­сте­ља у со­ба­ма ко­је су у ран­гу хо­те­ла са че­ти­ри зве­зди­це. Љу­де при­вла­чи и вел­нес и спа-цен­тар ко­ји је ле­по уре­ђен, а ту су и отво­ре­ни и за­тво­ре­ни ба­зе­ни, са ле­ко­ви­том и обич­ном во­дом. Сле­ди нам ре­но­ви­ра­ње хи­дро­бло­ка у ста­ром де­лу ин­сти­ту­та јер пла­ни­ра­мо да по­ве­ћа­мо број ка­да са ми­не­рал­ном ле­ко­ви­том во­дом ко­ја је од­лич­на у те­ра­пи­ји, као и да об­но­ви­мо кри­ла бол­ни­це ко­ја су у нај­ло­ши­јем ста­њу. Про­шле го­ди­не смо уве­ли швед­ски сто у ре­сто­ра­ну и па­ци­јен­ти­ма се то мно­го до­па­ло. Од оно­га што за­ра­ди­мо, мо­же­мо не­што да уре­ди­мо у објек­ти­ма – ка­же др Ко­стић.

Од­ли­ко­ва­на во­да
Пр­ви по­да­ци о „Сел­тер­су” по­ти­чу из 1893. го­ди­не, ка­да је и ис­ко­пан пр­ви бу­нар са то­плом и сла­ном во­дом. По­сле ана­ли­за утвр­ђе­на је слич­ност овог тер­мо-ми­не­рал­ног из­во­ра са ба­ња­ма Бад Ем­са у Не­мач­кој, Роа у Фран­цу­ској, Лу­ха­цо­ви­че у Че­шкој. Ме­ђу­тим, нај­слич­ни­ја је во­ди ба­ње Сел­терс у Не­мач­кој, па је та­ко до­би­ла име, срп­ски Сел­терс. Во­да је од­ли­ко­ва­на у Бри­се­лу 1906, а го­ди­ну да­на ка­сни­је и у Лон­до­ну. За осни­ва­ње ле­чи­ли­шта за­слу­жан је др На­ум Ата­на­си­је­вић ко­ји је про­дао на­сле­ђен пар­ни млин и тим нов­цем по­ди­гао ви­лу са 30 ле­жа­је­ва.

Ин­сти­тут рас­по­ла­же и са но­вим отво­ре­ним ба­зе­ном, а пла­ни­ра­но је да се по­ред ње­га из­гра­де три спорт­ска те­ре­на, деч­је игра­ли­ште и бун­га­ло­ви. То је ва­жно ка­ко би ов­де љу­ди до­ла­зи­ли не са­мо због ле­че­ња већ и због пре­вен­ци­је. 

–Сел­терс Ба­ња је ср­це и ду­ша на­шег ин­сти­ту­та, ко­ме осим овог објек­та при­па­да обје­кат у Со­ко­бањ­ској ули­ци у Бе­о­гра­ду, где до­ла­зе на ре­ха­би­ли­та­ци­ју љу­ди ко­ји су пре­жи­ве­ли ин­фаркт ср­ца, као и обје­кат „Вр­мац” у цр­но­гор­ском Прч­њу – до­да­је др Ко­стић. 

У „Сел­тер­су” сва­ки па­ци­јент има свог те­ра­пе­у­та са ко­јим ве­жба. Од сат и по до три са­та па­ци­јен­ти про­во­де на рад­ној те­ра­пи­ји и на ве­жба­њу у ки­не­зи са­ли, а по по­тре­би са њи­ма ра­де и ло­го­пе­ди. То се по­себ­но од­но­си на љу­де ко­ји­ма је због шло­га од­у­зе­та де­сна стра­на те­ла. 

– Са не­ким бо­ле­сни­ци­ма ве­жба се у по­сте­љи јер не мо­гу да се по­ме­ра­ју. На рад­ној те­ра­пи­ји их оспо­со­бља­ва­мо да мо­гу са­ми да бри­ну о се­би. Не­по­крет­не па­ци­јен­те хра­не се­стре – на­гла­ша­ва прим. др Оља Ше­ку­ла­рац, по­моћ­ник ди­рек­то­ра за ме­ди­цин­ска пи­та­ња у „Сел­тер­су”.

Мар­ко За­ви­шић, од­го­вор­ни те­ра­пе­ут Вел­нес цен­тра, ка­же да се че­сто у те­ра­пи­ја­ма ко­ри­сти бла­то са ле­ко­ви­том во­дом, нај­че­шће за по­бољ­ша­ње цир­ку­ла­ци­је, јер за­гре­ва ло­кал­но тки­во, опу­шта ми­ши­ће и сма­њу­је бол. Пра­ви се та­ко што се ле­ко­ви­тој во­ди до­да­је гли­на и зе­о­лит, а за­тим „са­зре­ва” у спе­ци­јал­ном ба­зе­ну, па се по­сле чу­ва на тем­пе­ра­ту­ри од 40 сте­пе­ни Цел­зи­ју­со­вих.

Тер­мо­ми­не­рал­на во­да „Сел­тер­са” мо­же да се ко­ри­сти за пи­ће, ку­па­ње, ин­ха­ла­ци­ју и ис­пи­ра­ње. Ње­но кон­зу­ми­ра­ње се пре­по­ру­чу­је осо­ба­ма ко­је па­те од не­ин­фек­тив­них за­па­ље­ња гр­ла, же­лу­ца, цре­ва, жуч­них пу­те­ва и мо­краћ­них ка­на­ла, осо­ба­ма ко­је па­те од не­до­стат­ка же­лу­дач­не ки­се­ли­не, осо­ба­ма ко­је има­ју ка­мен­це у жуч­ној ке­си и они­ма са хро­нич­ном оп­сти­па­ци­јом. Ис­пи­ја­ње во­де тре­ба да из­бе­га­ва­ју они ко­ји има­ју ви­сок крв­ни при­ти­сак.

Коментари5
b09e4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Vesna
Ja imam veoma lose utiske o osoblju i tretmanu nepokretnih i polupokretnih bolesnika. Jedna mlada sestra se zali lwkaru pred pacijentima i nama posetiocima da rade sa ludacima - misleci na pacijente! Nisu se davale terapije, ne saceka se da bolesnik popije lek te sam cesto nalazila lekove koje otac nije popio na krevetu, dijabeticar je a nije dobio dorucak do 11h sto znaci da nije imao obrok vise od 15 h Insulin se daje inekcijama a ne penkalima te sami kazu da ove starije seatre i ne vise dobro koliko daju Idemo dalje... Kada sam donela penkalo posle 2 dana polomljeno je Trazila sam ga nazad i donela drugo kazu bacili su ga. Bilo je kradje od krema do pelena za odrasle Sestre puse u ordinacijama Pacijenti se plase sestara kazu da su im pretile a da ae na poziv ne odazivaju Lekari bez autoriteta sem rerkih Opste rasulo
Ендру
Не бригајте. Видећете како ће ниво услуге и исказивање пажње да скочи до невиђених граница кад дође црни Арапин. Да се брчка у српској бањи. Која је недоступна многим Србима.
Nevena
Ne znam sta ocekujete, magiju? Upravo sam se vratila posle 3 nedelje oporavka, potpuno opravljena posle operacije kuka. Terapeuti pazljivi i odgovorni, osoblje strpljivo ali neki pacijenti nisu za boravak medju ljudima!
srboljub nikolic
Koliko je voda lekovita je jedno pitanje a nivo usluga sasvim drugo. U delu banje gde se lece pacijenti of posledica sloga slika je vise nego tuzna, pogotovu za one cije kretanje je otezano ili nemoguce. A to je bas onaj deo kriticno bolesne populacije gde pravovremeni tretman moze da doprinese najvise nihovom povratku u normalan funkcionalan zivot. Moja tetka je pobegla (pre-vremeno napustila) iz bolnice. Za 2 nedelje uspeli su da je vrate 3 meseca unazad. Otisla je ukocena I sa upalama mokracnih I disajnih puteva. Sramota of nebrige.
у ствари
А суседно крило је соба за умирање пацијената из болнице "Св. Сава".

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља