среда, 19.06.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:17

За правилан развој најважнији су првих хиљаду дана живота

Позив државе на акцију за унапређење подршке деци у раном узрасту. – Приоритети су подршка родитељству, доступност предшколског образовања, безбедно детињство...
Аутор: Јулијана Симић-Теншићсреда, 11.10.2017. у 22:00
Славица Ђукић Дејановић, Афшан Кан и Зоран Ђорђевић на конференцији о раном развоју детета (Фо­то Уницеф Србија/Емил Ваш)

Пр­вих хи­ља­ду да­на жи­во­та кључ­ни су за пра­ви­лан раз­вој де­те­та, то је вре­ме ка­да де­те мо­же до­сти­ћи пу­ни по­тен­ци­јал али за то су по­треб­ни љу­бав, пра­вил­на не­га, ква­ли­тет­на ис­хра­на. Ово је јед­на од глав­них по­ру­ка кон­фе­рен­ци­је у ор­га­ни­за­ци­ји Уни­це­фа „Нај­ва­жни­је ула­га­ње у бу­дућ­ност зе­мље – ра­ни раз­вој де­це” одр­жа­ној не­дав­но у Бе­о­гра­ду. 

Про­грам се за­сни­ва на то­ме да се де­ци пру­жа по­др­шка у то­ку нај­ра­ни­јег уз­ра­ста ка­да се мо­зак раз­ви­ја бр­же не­го у би­ло ком дру­гом тре­нут­ку жи­во­та. А да би се по­ло­жај де­це и ква­ли­тет њи­хо­вог жи­во­та у на­шој зе­мљи уна­пре­дио, Вла­да Ср­би­је уз по­др­шку Уни­це­фа по­зва­ла је на ак­ци­ју чи­та­во дру­штво. На­црт тог по­зи­ва за­сни­ва се на нај­бо­љим ин­те­ре­си­ма сва­ког де­те­та, а по­др­шка ра­ном де­тињ­ству и њи­хо­вим по­ро­ди­ца­ма по­ста­вља се као при­о­ри­тет др­жа­ве.

Циљ ак­ци­је је да сва де­ца оства­ру­ју пу­не раз­ви­ја­ју­ће по­тен­ци­ја­ле у по­ро­ди­ца­ма и за­јед­ни­ца­ма ко­је ће им пру­жа­ти по­др­шку уз усме­ра­ва­ње на оне нај­о­се­тљи­ви­је гру­пе.

 Да би про­гра­ми на­ме­ње­ни нај­мла­ђи­ма би­ли де­ло­твор­ни у њи­хо­во спро­во­ђе­ње мо­ра­ју да бу­ду укљу­че­ни раз­ли­чи­ти сек­то­ри, ин­сти­ту­ци­је и ор­га­ни­за­ци­је. За по­сти­за­ње ре­зул­та­та нај­ва­жни­је је да се ус­по­ста­ве бо­ља парт­нер­ства из­ме­ђу по­ро­ди­ца и ин­сти­ту­ци­ја. 

– На­ша зе­мља је за­и­ста ра­ди­ла на по­љу по­др­шке ра­ном раз­во­ју ко­ји под­ра­зу­ме­ва њи­хо­во здра­вље, обра­зо­ва­ње, за­шти­ту од на­си­ља... Ср­би­ја је за­ко­ном од­ре­ди­ла да де­ца до три го­ди­не не сме­ју би­ти сме­ште­на у ин­сти­ту­ци­ју већ у по­ро­ди­цу. На европ­ском ни­воу ми смо ме­ђу зе­мља­ма са нај­ни­жом сто­пом ин­сти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­је де­це, на 10.000 нај­мла­ђих тек осам бу­де сме­ште­но у не­ку ин­сти­ту­ци­ју. Ус­пе­ли смо за пет го­ди­на да пре­по­ло­ви­мо сто­пу смрт­но­сти код бе­ба и де­це до пет го­ди­на – на­гла­си­ла је Сла­ви­ца Ђу­кић Де­ја­но­вић, ми­ни­стар­ка за­ду­же­на за де­мо­гра­фи­ју и по­пу­ла­ци­о­ну по­ли­ти­ку. 

А да би се оства­рио до­бар ква­ли­тет про­гра­ма по­др­шке де­ци у нај­ра­ни­јем де­тињ­ству ва­жна је ко­ор­ди­на­ци­ја ка­ко би она функ­ци­о­ни­са­ла као је­дин­стве­на, а не као низ за­себ­них ак­тив­но­сти, на­во­ди се из­ме­ђу оста­лог у за­јед­нич­кој по­ру­ци три ми­ни­стра – здра­вља, про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, и за рад за­по­шља­ва­ње, бо­рач­ка и со­ци­јал­на пи­та­ња. 

Да би це­ло­вит раз­вој де­це био по­др­жан по­треб­но је да се ра­ди на оства­ри­ва­њу шест при­о­ри­те­та. По­др­шка ро­ди­тељ­ству као при­мар­ном ме­сту за жи­вот и од­ра­ста­ње де­те­та под­ра­зу­ме­ва уна­пре­ђи­ва­ње зна­ња, прак­се и ве­шти­на. Ја­ча­ње по­ро­ди­це по­ве­ћа­ва ве­ро­ват­но­ћу да ће оне мо­ћи да обез­бе­де од­го­ва­ра­ју­ћу не­гу сво­јој де­ци. До­ступ­но пред­школ­ско вас­пи­та­ње и обра­зо­ва­ње за сва­ко де­те зна­чи да је по­треб­но уна­пре­ди­ти пред­школ­ске про­гра­ме и по­ве­ћа­ти ка­па­ци­те­те. До­би­ти од то­га по­себ­но има­ју де­ца из осе­тљи­вих гру­па ко­ји­ма би тре­ба­ло обез­бе­ди­ти при­о­ри­тет при упи­су. А код нас се, ка­ко је на­ве­ла Ана­ма­ри­ја Ви­чек, др­жав­на се­кре­тар­ка у Ми­ни­стар­ству про­све­те, при­пре­ма ре­фор­ма пред­школ­ског си­сте­ма и на том про­јек­ту се ра­ди де­таљ­но. Пред­ви­ђе­но је по­ве­ћа­ва­ње ка­па­ци­те­та ка­ко би се об­у­хва­тио што ве­ћи број де­це, као и обо­га­ћи­ва­ње пред­школ­ских про­гра­ма, а ујед­но се ра­ди и на ја­ча­њу ин­тер­ре­сор­не са­рад­ње. 

Ме­ђу при­о­ри­те­ти­ма је и без­бед­но де­тињ­ство јер де­ца би тре­ба­ло да од­ра­ста­ју у мир­ном дру­штву за­шти­ће­на од за­не­ма­ри­ва­ња, на­си­ља и си­ро­ма­штва. По­себ­но је ва­жна бри­га о мај­ка­ма ко­је мо­ра­ју да има­ју здра­ву ис­хра­ну, до­ступ­ну и ква­ли­тет­ну пре­на­тал­ну за­шти­ту и без­бе­дан по­ро­ђај. 

 

Раз­вој у де­тињ­ству осно­ва за раз­вој дру­штва

Ре­ги­о­нал­на ди­рек­тор­ка Уни­це­фа за Евро­пу и Цен­трал­ну Ази­ју Аф­шан Кан под­се­ти­ла је да уко­ли­ко де­те ни­је за­шти­ће­но од си­ро­ма­штва, има ло­шу ис­хра­ну, ни­је за­шти­ће­но од на­си­ља ње­гов је раз­вој под штет­ним ути­ца­јем. 

„Раз­вој у де­тињ­ству да­је основ за раз­вој бу­ду­ћег дру­штва”, по­ја­сни­ла је она и до­да­ла да се мо­же ви­ше ура­ди­ти да се по­ве­ћа об­у­хват де­це у пред­школ­ским уста­но­ва­ма, да ви­ше ром­ске де­це бу­де у вр­ти­ћи­ма, да се оче­ви ви­ше ан­га­жу­ју. Из­у­зет­но је за­хвал­на Ср­би­ји што је отво­ри­ла вра­та мно­го­број­ној де­ци ми­гран­ти­ма ко­ја су укљу­че­на у школ­ски си­стем, што пред­ста­вља до­бар при­мер свим европ­ским зе­мља­ма.


Коментари3
a6932
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ВлаДо
Љубав ,нега и исхрана. Љубав треба да буде таква да и дете воли нас а не само ми њега.Нега треба да буде таква да обезбедимо да дете све што може ради само и да га стимулишемо да ради све сложеније радње само.Исхрана таква да ми све спремимо а детету препустимо да једе самостално и толико колико само хоће да поједе.
Sasa Trajkovic
To je pitanje svih pitanja nasa deca... država mora da stalno aktuelizuje pitanje nataliteta ali i obrazovanja i zdravstva.
sloba car
Bogami I privatnici, ukljucujuci tajkune.
Препоручујем 3

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља