уторак, 19.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:39
Конгрес перинаталне медицине

За здравије мајке и бебе

Половина трудница на свету не добије адекватну негу током трудноће
Аутор: Д. Да­ви­дов-Ке­сарнедеља, 29.10.2017. у 21:41
Важно је да њима буде добро (Фото Анђелко Васиљевић)

Око 2.000 струч­ња­ка из ги­не­ко­ло­ги­је, нео­на­то­ло­ги­је, пе­ди­ја­три­је, ане­сте­зи­о­ло­ги­је, деч­је хи­рур­ги­је, кар­ди­о­ло­ги­је, па­то­ло­ги­је и ге­не­ти­ке из це­лог све­та оку­пи­ло се ових да­на у Бе­о­гра­ду на Свет­ском кон­гре­су пе­ри­на­тал­не ме­ди­ци­не.

Реч је о пр­вом свет­ском кон­гре­су у обла­сти ме­ди­ци­не ко­ји је ор­га­ни­зо­ван у Ср­би­ји, а где су еми­нент­ни струч­ња­ци из 40 зе­ма­ља све­та го­во­ри­ли о број­ним те­ма­ма ве­за­ним за здра­вље же­на, мај­ки и де­це, о нај­ве­ћим ко­шма­ри­ма ги­не­ко­ло­га, сте­ри­ли­те­ту и ре­про­дук­ци­ји, цар­ском ре­зу и ути­ца­ју на но­во­ро­ђен­че, де­тек­ци­ји и про­це­ни фе­тал­не ано­ма­ли­је, раз­во­ју но­во­ро­ђе­них бе­ба у ри­зич­ним труд­но­ћа­ма.

По­се­бан део кон­гре­са био је по­све­ћен про­бле­ми­ма ре­про­дук­ци­је у Ср­би­ји и зе­мља­ма ре­ги­о­на.

Про­фе­сор др Алек­сан­дар Љу­бић, пред­сед­ник кон­гре­са и за­ме­ник ге­не­рал­ног се­кре­та­ра Свет­ске асо­ци­ја­ци­је за пе­ри­на­тал­ну ме­ди­ци­не, на­гла­сио је да на­ша зе­мља пра­ти свет­ске трен­до­ве у не­ким обла­сти­ма пе­ри­на­тал­не ме­ди­ци­не, али да и да­ље не­ма ефи­ка­сна ре­ше­ња за си­ту­а­ци­је по­пут уче­ста­ло­сти пре­вре­ме­ног по­ро­ђа­ја и по­ве­ћа­ног бро­ја труд­но­ћа са по­ви­ше­них при­ти­ском, што чи­ни од 30 до 40 од­сто труд­но­ћа.  

– Нај­ви­ше са­зна­ња има из обла­сти ге­не­ти­ке и мо­ле­ку­лар­них ис­тра­жи­ва­ња. Али, увек тре­ба ра­ди­ти на ума­ње­њу смрт­но­сти де­це и мај­ки, јер се та­кве ства­ри де­ша­ва­ју и у раз­ви­је­ним зе­мља­ма. И у САД ра­сте смрт­ност код же­на у труд­но­ћи. Овај кон­грес је са­мо је­дан пу­то­каз где су струч­ња­ци оце­ни­ли ка­ко мај­ке и бе­бе мо­гу да бу­ду здра­ви­је – на­гла­сио је др Љу­бић.

Око 15.000 до 20.000 па­ро­ва го­ди­шње тра­жи по­моћ због сте­ри­ли­те­та, а сма­тра се да код око 7.500 па­ро­ва тре­ба хит­но да поч­не са по­ступ­ком ван­те­ле­сне оплод­ње. У осно­ви ре­про­дук­ци­је ле­жи ства­ра­ње пол­них ће­ли­ја, спер­ма­то­зо­и­да и јај­них ће­ли­ја. Сма­ње­на функ­ци­ја јај­ни­ка мо­же да се ма­ни­фе­сту­је сма­ње­ним по­тен­ци­ја­лом ства­ра­ња јај­них ће­ли­ја. Та­да се, ка­же др Љу­бић, мо­же оба­ви­ти ме­то­да под­мла­ђи­ва­ња јај­ни­ка, ко­ја се при­ме­њу­је код ста­ре­ња јај­ни­ка, због „по­пра­вља­ња” функ­ци­је пра­вље­ња јај­них ће­ли­ја и омо­гу­ћа­ва­ња труд­но­ће. Ме­то­да се са­сто­ји из об­ра­де соп­стве­не кр­ви, из­два­ја­ња по­је­ди­них вр­ста ће­ли­ја и ак­ти­ви­ра­ња раз­ли­чи­тих фак­то­ра ра­ста у њи­ма. Др Љу­бић твр­ди да ова ме­то­да до­во­ди до по­бољ­ша­ња хор­мон­ског ста­ту­са, по­ја­ве ве­ћег бро­ја и бо­љег ква­ли­те­та јај­них ће­ли­ја и бро­ја труд­но­ћа.

– Осим нас, сад ви­ше зе­ма­ља ра­ди ме­то­де под­мла­ђи­ва­ња јај­ни­ка. Но­ви­на је да смо по­че­ли да оба­вља­мо и по­ступ­ке под­мла­ђи­ва­ња те­сти­са код му­шка­ра­ца. Циљ нам је да „по­кре­не­мо при­ро­ду” да ра­ди ако се „успа­ва­ла”. И у обла­сти ван­те­ле­сне оплод­ње пра­ти­мо трен­до­ве и ко­ри­сти­мо све тех­но­ло­ги­је ко­је се ра­де у све­ту – на­гла­сио је др Љу­бић.

Алар­ман­тан је по­да­так да по­ло­ви­на труд­ни­ца на све­ту не до­би­је аде­кват­ну не­гу то­ком труд­но­ће и да са­мо 50 од­сто њих ура­ди ми­ни­мум че­ти­ри пре­гле­да ко­ји се пре­по­ру­чу­ју у труд­но­ћи, на шта је ука­зао про­фе­сор др Ми­лан Ста­но­је­вић, пред­сед­ник Свет­ске асо­ци­ја­ци­је пе­ри­на­тал­не ме­ди­ци­не. Он је пре­до­чио да сва­ко­га да­на у све­ту умре 830 же­на због ком­пли­ка­ци­ја у труд­но­ћи или на по­ро­ђа­ју, што је ско­ро 300.000 из­гу­бље­них жи­во­та же­на сва­ке го­ди­не. Ве­ћи­на смрт­них слу­ча­је­ва мај­ки мо­же би­ти спре­че­на кроз аде­кват­ну не­гу у труд­но­ћи, на по­ро­ђа­ји­ма и хит­ном збри­ња­ва­њу. Ци­ље­ви одр­жи­вог раз­во­ја УН те­же сма­ње­њу гло­бал­не сто­пе мор­та­ли­те­та мај­ке до 2030. го­ди­не на 70 од 100.000 жи­во­ро­ђе­них, уз то да ни­јед­на зе­мља не­ма сто­пу смрт­но­сти мај­ки два пу­та ве­ћу од гло­бал­ног про­се­ка. Три че­твр­ти­не смрт­них слу­ча­је­ва но­во­ро­ђен­че­та у све­ту на­ста­ју због ком­пли­ка­ци­ја при­ли­ком пре­вре­ме­ног по­ро­ђа­ја и нео­на­тал­них ин­фек­ци­ја.


Коментари1
8fe05
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovan Milanovic
Zasto za zdravije, valjda treba za zdrave...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља