понедељак, 14.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:57
„ПО­ЛИ­ТИ­КА” У КИ­НИ – ПИН­ГЈАО ИФФ

По­бед­нич­ке да­ме и ве­ра у моћ фил­ма

На­гра­де „Ро­бер­то Ро­се­ли­ни” Ели­за­ве­ти Сти­шо­вој и Клое Жанг, а на­гра­да „Феј Му” Ви­ви­јан Чу за нај­бо­љи филм на ки­не­ском је­зи­ку
Аутор: Дубравка Лакићнедеља, 05.11.2017. у 22:02
Ру­ски­ња Ели­за­ве­та Сти­шо­ва са на­гра­дом за филм „Пла­ни­на Су­леј­ман” (Фо­то: Прес слу­жба фе­сти­ва­ла)

Пин­гјао - По­сле се­дам ча­роб­них фе­сти­вал­ских да­на и но­ћи, ква­ли­тет­них филм­ских про­јек­ци­ја у но­во­и­згра­ђе­ном хра­му фил­ма ре­зул­тат та­ко­зва­ног нул­тог из­да­ња ме­ђу­на­род­ног „При­кри­ве­ни ти­гар, скри­ве­ни змај” Пин­гјао фе­сти­ва­ла са­да је већ по­знат. Глав­не фе­сти­вал­ске на­гра­де за сво­је хра­бре и сна­жне ег­зин­стен­ци­ја­ли­стич­ке фил­мо­ве од­не­ле су чак три ре­ди­тељ­ске да­ме – Ру­ски­ња Ели­за­ве­та Сти­шо­ва, Ки­не­ски­ња на ра­ду у Аме­ри­ци Клое Жанг и Ки­не­ски­ња Ви­ви­јан Чу.

На­гра­ду „Ро­бер­то Ро­се­ли­ни” за нај­бо­љи филм у Пин­гјау на ве­ли­кој сце­ни под отво­ре­ним не­бом пе­то­чла­ни жи­ри – у чи­јем су ра­ду уче­ство­ва­ли ин­диј­ски, ки­не­ски и ја­пан­ски сце­на­ри­сти и про­ду­цен­ти, али и европ­ски ре­ди­те­љи Алек­сеј Гер­ман ју­ни­ор и Ар­но Де­пле­шен, уру­чио је Ели­за­ве­ти Сти­шо­вој за филм „Пла­ни­на Су­леј­ман” ру­ско-кир­ги­ске про­дук­ци­је. Овај филм, ина­че ура­ђен са ве­ли­ким ен­ту­зи­ја­змом и ствар­ном фа­сци­на­ци­јом за не­ве­ро­ват­не а аутен­тич­не ли­ко­ве, осво­јио је ср­ца и жи­ри­ја ки­не­ске пу­бли­ке (55 иза­бра­них гле­да­ла­ца), па та­ко и на­гра­ду „Из­бор гле­да­ла­ца”.

Ина­че, „Пла­ни­на Су­леј­ман” је де­би­тант­ски ду­го­ме­тра­жни игра­ни филм Сти­шо­ве, ко­ја је сту­ди­је фил­ма за­вр­ши­ла у Мо­скви и до са­да је са успе­хом сни­ми­ла три крат­ка фил­ма. У Пин­гјау јој је уз на­гра­ду ко­ја но­си име ле­ген­дар­ног ита­ли­јан­ског ре­ди­те­ља Ро­се­ли­ни­ја, као јед­ног од узо­ра ки­не­ског ауто­ра и фе­сти­вал­ског осни­ва­ча Ђа Жанг­кеа, при­пао и нов­ча­ни из­нос од де­сет хи­ља­да аме­рич­ких до­ла­ра за на­ред­ни филм ко­ји ће сни­ми­ти. Ова­кав успех на фе­сти­ва­лу Ели­за­ве­та Сти­шо­ва је за­слу­жи­ла, јер ње­но де­ло ни­је са­мо вред­но због истин­ске ду­би­не емо­ци­ја, већ и због ре­ди­тељ­ки­ног ду­бо­ког уве­ре­ња у моћ фил­ма.

Сти­шо­ва је гле­да­о­це фил­ма по­ве­ла на нео­бич­но пу­то­ва­ње кроз се­о­ске пре­де­ле Кир­ги­ста­на, за­јед­но са сво­јим ли­ко­ви­ма – са Ка­ра­ба­сом, ње­го­ве две же­не и од смр­ти тек отрг­ну­тим си­ном. Те­жак је жи­вот, те­шке су и окол­но­сти њи­хо­вог пла­нин­ског жи­во­та, па очи­глед­не ла­жи по­ста­ју је­ди­ни на­чин ства­ра­ња исти­не. Ка­ра­бас је ста­вљен пред те­шку ди­ле­му: од­ре­ћи се те­жач­ког пла­нин­ског или очин­ског жи­во­та, а све то у пеј­за­жи­ма кир­ги­стан­ске пла­ни­не Су­леј­ман у са­мом цен­тру древ­ног Пу­та сви­ле. Пла­ни­не по­зна­те као Су­леј­ма­нов пре­сто (Taht-i- Su­le­i­man), је­ди­не свет­ске ба­шти­не у Кир­ги­ста­ну под за­шти­том Уне­ска, ме­сто у ко­јем је пре­ма ве­ро­ва­њи­ма са­хра­њен краљ Со­ло­мон (ње­гов му­сли­ман­ски на­зив је Су­леј­ман). Упра­во ту се од­ви­ја нео­бич­на филм­ска дра­ма ко­ја као да је ис­трг­ну­та стра­ни­ца из ка­квог ро­ма­на До­сто­јев­ског. Са­мо што Ели­за­ве­та Сти­шо­ва ба­ра­та и ху­мо­ром ко­ји је утка­ла у драм­ску тек­сту­ру, по­шту­ју­ћи кир­ги­ску кул­ту­ру и древ­не оби­ча­је, по­се­жу­ћи и за древ­ном по­е­мом Ма­нас...

На­гра­ду „Ро­бер­то Ро­се­ли­ни” за нај­бо­љу ре­жи­ју (и пет хи­ља­да до­ла­ра за на­ред­ни филм) осво­ји­ла је Клое Жанг за филм „Ја­хач”, за ко­ји је ове го­ди­не и у Ка­ну осво­ји­ла и глав­ну на­гра­ду у про­гра­му „15 да­на ауто­ра”. А ово је тек дру­ги ду­го­ме­тра­жни филм Жан­го­ве, у ко­јем је она опет по­ка­за­ла и сво­је спи­са­тељ­ске и сво­је ре­ди­тељ­ске спо­соб­но­сти, као и та­ле­нат за уоча­ва­ње и пла­си­ра­ње фи­них, ма­лих де­та­ља из ствар­ног жи­во­та. Њен филм „Ја­хач” је лир­ски пор­трет ју­на­ко­вог жи­во­та по­сле ро­деа, а ју­нак је мла­ди ро­део-ја­хач ко­ји се по­сле те­шке по­вре­де гла­ве бо­ри за оп­ста­нак. Ово је и при­лич­но пре­ци­зан груп­ни пор­трет аме­рич­ког на­чи­на жи­во­та из­ван до­бро по­зна­тих ме­тро­по­ла. И филм аутор­ке ко­ја и по­шту­је, во­ли и сла­ви жи­вот...

За нај­бо­љи филм на ки­не­ском је­зи­ку, на­гра­ду „Феј Му” су­пер­и­ор­но је осво­ји­ла Ви­ви­јан Чу за филм „Ан­ђе­ли но­се бе­ло”, ко­ји је и је­се­нас у Ве­не­ци­ји без сум­ње био је­дан од нај­бо­љих фил­мо­ва. У овом свом ви­зу­ел­но моћ­ном фил­му на те­му од­ра­ста­ња де­вој­чи­ца у са­вре­ме­ној Ки­ни, Ви­ви­јан Чу је по­ка­за­ла сву суп­тил­ност и сна­гу сво­је ре­жи­је, отва­ра­ју­ћи про­стор за ква­ли­тет­ну глу­му (ве­ћи­ном) не­про­фе­си­о­нал­них глу­ми­ца, по­ка­зу­ју­ћи и ве­шти­ну до­сти­за­ња уни­вер­зал­ног пла­на упр­кос по­што­ва­њу ки­не­ске спе­ци­фич­но­сти.

Филм „Ан­ђе­ли но­се бе­ло” ука­зу­је на то да би Ви­ви­јан Чу мо­гла да има у бу­дућ­но­сти зна­чај­ну ре­ди­тељ­ску ка­ри­је­ру и да сто­ји ра­ме уз ра­ме са сво­јим слав­ним прет­ход­ни­ци­ма – све са­мим му­шкар­ци­ма. И у том сми­слу је фе­сти­вал у Пин­гјау ис­пу­нио сво­ју ми­си­ју от­кри­ва­ња и мла­дих ки­не­ских и мла­дих свет­ских ауто­ра. На­гра­ђи­ва­ње чак три же­не са­мо је до­дат­ни ко­рак уна­пред. У бу­дућ­ност ра­зно­род­не, а већ ду­го и на свет­ском пла­ну ве­о­ма зна­чај­не, ки­не­ске ки­не­ма­то­гра­фи­је...


Коментари0
652e2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља