среда, 16.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ДО­СИ­ЈЕ: БА­РЕЛ ИЗ­ЛА­ЗИ ИЗ КРИ­ЗЕ

Нафт­но упо­зо­ре­ње из Та­шкен­та

Уз­лет гло­бал­не тра­жње, пад за­ли­ха и здру­же­на ак­ци­ја ОПЕК-а с „ру­ским бло­ком” под­сти­чу нај­ве­ћи раст свет­ске це­не наф­те од 2015: ста­би­ли­за­ци­ја гло­бал­ног пе­тро­тр­жи­шта ипак још ни­је из­ве­сна
Мохамад Баркиндо: Ко вуче конце на светском тржишту нафте (Фото Архива ОПЕК-а)

На знак Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, ми­ни­стри енер­ге­ти­ке Ру­си­је и Са­у­диј­ске Ара­би­је Алек­сан­дер Но­вак и Ха­лид ел Фа­лих ву­ку по­те­зе. Тим ре­чи­ма Мо­ха­мад Бар­кин­до, ге­не­рал­ни се­кре­тар ОПЕК-а, опи­сао је кра­јем ок­то­бра од­нос сна­га из­ме­ђу два кључ­на ак­те­ра исто­риј­ског спо­ра­зу­ма ОПЕК-а и бло­ка 11 др­жа­ва про­из­во­ђа­ча наф­те, де­цем­бра 2016. о збир­ном сма­ње­њу пе­тро­про­и­звод­ње за 1,8 ми­ли­о­на ба­ре­ла днев­но. Пр­ви но­во­ве­ков­ни до­го­вор 24 пе­тро­др­жа­ве (од Бру­не­ја до Ве­не­цу­е­ле) про­ду­жен је у ју­ну ове го­ди­не до мар­та 2018. Ње­го­ва да­ља суд­би­на на­ја­вље­на је те­ма нафт­ног оку­пља­ња 30. но­вем­бра у Бе­чу. Скуп је исто­вре­ме­но и тест да­љих ме­ђу­соб­них од­но­са во­де­ћих про­из­во­ђа­ча стра­те­шке си­ро­ви­не, ми­мо Аме­ри­ке.

Што се бер­зи ти­че, оче­ки­ва­ња су да ће Де­кла­ра­ци­ја о са­рад­њи гру­па­ци­је ОПЕК плус 11 по­тра­ја­ти ба­рем до кра­ја 2018. го­ди­не.

Оче­ки­ва­ње је за­сно­ва­но на успе­шним ово­го­ди­шњим ре­зул­та­ти­ма са­рад­ње но­вог пе­тро­са­ве­за, оства­ре­ним у пе­ри­о­ду по­твр­ђе­ног гло­бал­ног при­вред­ног ра­ста и вид­ног па­да за­ли­ха наф­те.

С јед­не стра­не, гло­бал­ни при­вред­ни опо­ра­вак, ко­ји ис­ти­чу и ММФ и Свет­ска бан­ка, до­вео је да пр­ви пут од 2013. тра­жња наф­те је­се­нас над­ма­ши по­ну­ду.

С дру­ге, ОПЕК и „ру­ски блок” од­лич­ном ме­ђу­соб­ном са­рад­њом под­ста­кли су ста­би­ли­за­ци­ју тр­жи­шта и на­мет­ну­ли су се као по­у­здан снаб­де­вач, оце­нио је Мо­ха­мед Бар­кин­до.

У ме­ђу­вре­ме­ну, оп­ти­ми­зам бер­зи да ће пе­тро­спо­ра­зум би­ти про­ду­жен до кра­ја иду­ће го­ди­не за­сно­ван је и на про­це­ни Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на по­чет­ком ок­то­бра то­ком су­сре­та са са­у­диј­ским кра­љем Сал­ма­ном у Мо­скви, као и из­ја­ва­ма ви­со­ких зва­нич­ни­ка Ри­ја­да пред крај про­шлог ме­се­ца.

По­чет­ком ок­то­бра, Пу­тин је ис­та­као да „по­др­жа­ва про­ду­же­так до­го­во­ра и на­кон мар­та 2018, уз огра­ду да ће та­кав став „за­ви­си­ти од раз­во­ја си­ту­а­ци­је”.

Кра­јем ок­то­бра принц Бин Сал­ман је на­гла­сио да „сва­ка­ко” по­др­жа­ва про­ду­же­так ва­же­ња де­кла­ра­ци­је.

„Кра­ље­ви­на по­твр­ђу­је спрем­ност за про­ду­же­так до­го­во­ра о сма­ње­њу про­из­вод­ње, ко­ји је по­ка­зао сво­ју вред­ност урав­но­те­же­њем по­ну­де и тра­жње”, на­вео је принц у са­оп­ште­њу „не­у­о­би­ча­је­ном за пе­тро­тр­жи­ште”, оце­нио је лон­дон­ски „Фај­нен­шал тајмс”.

Ве­ру­ју­ћи Бин Сал­ма­ну на реч, бер­зе су хи­тро по­ди­гле це­ну ба­ре­ла „брен­та” из­над 62 до­ла­ра, нај­ви­шу од ју­ла 2015. го­ди­не. Из слич­ног то­на­ли­те­та де­ло­ва­ла је и из­ја­ва са­у­диј­ског ми­ни­стра енер­ге­ти­ке Ха­лид ел Фа­ли­ха у Банг­ко­ку 2. но­вем­бра.

„Оче­ку­јем на­ста­вак по­бољ­ша­ња усло­ва на тр­жи­шту, ја као и мо­је ко­ле­ге из и из­ван са­ста­ва ОПЕК-а, са­ста­је­мо се за че­ти­ри сед­ми­це у Бе­чу. Оче­ку­јем да ће­мо об­но­ви­ти на­шу од­луч­ност да вра­ти­мо већ уна­пре­ђе­но ста­ње пе­тро­за­ли­ха на нор­ма­лан ни­во.”

А, он­да се не­где де­си­ло не­што.

На­и­ме, хи­тро на­кон прин­чев­ског са­оп­ште­ња, ру­ски ми­ни­стар енер­ге­ти­ке Алек­сан­дер Но­вак отво­ре­но је по­сум­њао да ће до­го­вор о про­ду­же­ном за­вр­та­њу сла­ви­на би­ти за­си­гур­но по­стиг­нут 30. но­вем­бра у Бе­чу.

„Спрем­ни смо да раз­го­ва­ра­мо о те­ми и, ако бу­де нео­п­ход­но, раз­мо­три­ће­мо про­ду­же­так. Ипак, би­ло би нео­п­ход­но да ана­ли­зи­ра­мо ја­ко мно­го по­да­та­ка да би­смо раз­у­ме­ли при­ли­ке у тре­нут­ку до­но­ше­ња од­лу­ке. Због то­га ве­ру­је­мо да би од­лу­ка мо­гла би­ти до­не­та и ка­сни­је”, из­ја­ву Но­ва­ка у Ри­ја­ду на­кон пре­во­да, пре­нео је Рој­терс по­чет­ком но­вем­бра.

Бер­зе су му­ње­ви­то уочи­ле да Мо­сква и Ри­јад ових да­на, на­из­глед из­не­на­да, ша­љу про­тив­реч­не по­ру­ке о днев­ном ре­ду ску­па у Бе­чу.

„Уну­тар пе­тро­са­ве­за као да се по­ста­вља пи­та­ње ко­хе­зи­је”, про­це­ну с Вол­стри­та пре­не­ла је аген­ци­ја Блум­берг.

Да би Мо­сква и Ри­јад ових да­на тре­ба­ло не­што да раз­ја­сне у че­ти­ри ока, по­све­до­чи­ла је пред крај про­шле сед­ми­це на­ја­ва су­сре­та ру­ског ми­ни­стра енер­ге­ти­ке Алек­сан­де­ра Но­ва­ка и ње­го­вог са­у­диј­ског ко­ле­ге Ха­ли­да ел Фа­ли­ха у глав­ном гра­ду Уз­бе­ки­ста­на Та­шкен­ту „у че­твр­так уве­че”. Но­вак и Ел Фа­лих из­да­ће два са­оп­ште­ња на­кон су­сре­та, об­ја­ви­ла је бри­тан­ска аген­ци­ја. Из Та­шкен­та за­тим све до су­бо­те по­сле под­не ни­је сти­гла ни­ка­ква вест о су­сре­ту Но­ва­ка и Фа­ли­ха.

По­том је Ха­лид ел Фа­лих из Та­шкен­та у свет по­слао за­го­нет­но упо­зо­ре­ње ко­је од­сту­па од ми­ни­стар­ског оп­ти­ми­зма, из­ре­че­ног у Банг­ко­ку.

„Ге­не­рал­но, за­до­вољ­ни смо стра­те­ги­јом 24 др­жа­ве ко­је су пот­пи­са­ле Де­кла­ра­ци­ју о са­рад­њи. Ипак, сви зна­ју да по­сао ни у ком слу­ча­ју ни­је за­вр­шен. Има­мо још до­ста да ура­ди­мо да би­смо обо­ри­ли гло­бал­не за­ли­хе. Ми­си­ја ни­је за­о­кру­же­на”, из­ја­вио је Ел Фа­лих на­кон су­сре­та с ми­ни­стри­ма енер­ге­ти­ке Ру­си­је, Ка­зах­ста­на и Уз­бе­ки­ста­на у Та­шкен­ту.

Бер­зе са­да по­чи­њу да сум­ња­ју да се не­што но­во ва­ља у ре­до­ви­ма но­вог пе­тро­са­ве­за.

Ипак, ве­ра бер­зи да је тро­го­ди­шња кри­за на пе­тро­тр­жи­шту при кра­ју још је по­сто­ја­на. Ту ве­ру за­сад не ума­њу­ју ни раст аме­рич­ког пе­тро­и­зво­за, ни ло­би­ра­ња око из­ла­ска са­у­диј­ског „Арам­ка” на бер­зе, ни­ти об­но­вље­не прет­ње Ва­шинг­то­на но­вом рун­дом еко­ном­ских санк­ци­ја пре­ма Ру­си­ји или оне о по­ни­шта­ва­њу ну­кле­ар­ног спо­ра­зу­ма с Ира­ном.

Коментари5
59406
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

СЕНОВИЋ
Неће изнад 60 долара. Одмах би Амери наступили са шкриљцима.
Боривоје Банковић
Нама је свеједно. Расте цена нафте, код нас расте цена горива. Пада цена нафте, код нас цена горива не мрда. Расте евро, све поскупљује. Пада евро, све поскупљује. Код нас је неолиберални капитализам достигао нирвану.
Милча Петринсћи
"Уз­лет гло­бал­не тра­жње, пад за­ли­ха и здру­же­на ак­ци­ја ОПЕК-а с „ру­ским бло­ком” под­сти­чу нај­ве­ћи раст свет­ске це­не наф­те од 2015: ста­би­ли­за­ци­ја гло­бал­ног пе­тро­тр­жи­шта ипак још ни­је из­ве­сна". Јаааоооооооооо, када почне сечење вена, бешење, тровање, скакање са облакодера.... међу западним државницима који уведоше санкције Русији, снижише цену барела нафте на најнижи ниво само да би напакостили Русији. Мислили су да ће ценом од 40 долара по барелу осиромашити Русију, да ће пасти на колена и сама предати своја природна богатства евроамеричким пљачкашима и лешинарима. Заборавили су да је осамдесетих година прошлог века барел нафте коштао 19-20 долара и сви су добро живели. А тек од 150 долара по барелу. Сада се цена нафте повећава и има предвиђања да ће бити око 100 долара. Овим западним мајмунацијама није оштећена само Русија, већ и Баја Патак, чувени нафтни богаташ из Патковграда.
Zivojin
Povecanje cene nafte bi dalo ogroman potstrek industriji automobila na elektricni pogon koja je jos u povoju ali uz ogromnu ekspanziju.
Владимир Матић
Наши стручњаци разматрају и друге алтернативе, а на једном угледном сајму у иностранству привукли су велику пажњу својом еколошки оправданом идејом о аутомобилском погону на воловску вучу.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља