субота, 19.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:08
ИН­ТЕР­ВЈУ: ГО­РАН РА­КИЋ, пред­сед­ник Срп­ске ли­сте

О За­јед­ни­ци срп­ских оп­шти­на ви­ше не­ма пре­го­во­ра

Од ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це зах­те­ва­мо да за­у­ста­ви нео­сно­ва­на хап­ше­ња Ср­ба, али и да се они ко­ји их ла­жно при­ја­вљу­ју нај­о­штри­је ка­зне, ис­ти­че гра­до­на­чел­ник се­вер­не Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це
Аутор: Биљана Радомировићнедеља, 05.11.2017. у 22:00
Горан Ракић (Фото Танјуг)

Не­ма оп­стан­ка Ср­ба на КиМ без при­су­ства др­жа­ве Ср­би­је, то смо ре­кли и Бра­ја­ну Хој­ту Ји­ју. Ову по­ру­ку у ин­тер­вјуу за „По­ли­ти­ку” ис­ти­че пр­ви чо­век Срп­ске ли­сте Го­ран Ра­кић, ко­ји је на не­дав­ним ло­кал­ним из­бо­ри­ма по­но­во од­нео по­бе­ду с ви­ше од 66 од­сто гла­со­ва и да­ле­ко иза се­бе оста­вио про­тив­кан­ди­да­те у тр­ци за гра­до­на­чел­ни­ка.

На по­чет­ку но­вог че­тво­ро­го­ди­шњег ман­да­та на че­лу се­вер­не Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це ка­же да га ра­ду­је што је по­бе­дио с ова­квом раз­ли­ком и што три­јумф ни­је био на „клац­ка­ли­ци” већ да је убе­дљив и да је Срп­ска ли­ста осво­ји­ла ви­ше од 80 од­сто гла­со­ва.

Од­ба­цу­ју­ћи спе­ку­ла­ци­је, Ра­кић за наш лист по­на­вља је­дин­ствен став Срп­ске ли­сте да не­ће по­др­жа­ти фор­ми­ра­ње та­ко­зва­не вој­ске Ко­со­ва. Оче­ку­је да ко­нач­но кре­не осни­ва­ње За­јед­ни­це срп­ских оп­шти­на, око ко­је ви­ше не­ма пре­го­во­ра. Од ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це зах­те­ва да за­у­ста­ви нео­сно­ва­на хап­ше­ња Ср­ба, али и да се нај­о­штри­је ка­зне и они ко­ји срп­ске по­врат­ни­ке ла­жно при­ја­вљу­ју.

Ре­кли сте да је по­бе­да Срп­ске ли­сте за­пра­во по­бе­да срп­ског на­ро­да на КиМ, али је ути­сак да је то и по­бе­да зва­нич­ног Бе­о­гра­да. Ко­ли­ко је по­др­шка Вла­де Ср­би­је до­при­не­ла по­бе­ди Срп­ске ли­сте?

По­бе­да Срп­ске ли­сте у свих де­сет оп­шти­на са срп­ском ве­ћи­ном је по­бе­да срп­ског на­ро­да на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и она ни­је од­раз тре­нут­не сна­ге, већ ре­зул­тат на­пор­ног и пре­да­ног ра­да Срп­ске ли­сте у скла­ду са стра­те­шким пла­ном ко­ји смо за­цр­та­ли пре че­ти­ри го­ди­не. За­јед­но с пред­сед­ни­ком Ву­чи­ћем и ди­рек­то­ром Ђу­ри­ћем, ко­ји су по­сла­ли ја­сну по­ру­ку ко се на Ко­сме­ту искре­но бо­ри за гра­ђа­не и ко шти­ти ин­те­ре­се др­жа­ве на овим про­сто­ри­ма.

Ха­шим Та­чи је на­ја­вио фор­ми­ра­ње та­ко­зва­не вој­ске Ко­со­ва. Мо­гу ли ал­бан­ске пар­ти­је да за­о­би­ђу Срп­ску ли­сту и осну­ју ору­жа­не сна­ге ми­мо устав­них про­ме­на?

Фор­ми­ра­ње вој­ске Ко­со­ва зах­те­ва устав­не про­ме­не за ко­је је по­треб­на дво­тре­ћин­ска ве­ћи­на гла­со­ва ма­њин­ских за­јед­ни­ца, а то су гла­со­ви свих де­вет по­сла­ни­ка у по­кра­јин­ском пар­ла­мен­ту. Ср­би те гла­со­ве не­ће да­ти и тај по­ку­шај је осу­ђен на не­у­спех. Али, уко­ли­ко би у При­шти­ни од­лу­чи­ли да из­бег­ну про­це­ду­ре и уме­сто устав­них про­ме­на из­гла­са­ју не­ка­кав за­кон, то не би има­ло ле­ги­ти­ми­тет и би­ло би мр­тво сло­во на па­пи­ру. Та­кав по­тез не би имао по­др­шку чак ни ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це на Ко­сме­ту, али ни у се­ди­шту Европ­ске уни­је у Бри­се­лу и се­ди­шту НА­ТО-а.

По­сто­је ли, евен­ту­ал­но, усло­ви под ко­ји­ма би Срп­ска ли­ста ипак по­др­жа­ла тран­сфор­ма­ци­ју без­бед­но­сних сна­га у вој­ску Ко­со­ва?

Не. Од­го­вор је ја­сан. По Ре­зо­лу­ци­ји 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти Ује­ди­ње­них на­ци­ја, Кфор је је­ди­на ле­гал­на и ле­ги­тим­на ору­жа­на сна­га на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји.

Ка­кав је став Срп­ске ли­сте по­во­дом зах­те­ва Хој­та Јиа, за­ме­ни­ка по­моћ­ни­ка др­жав­ног се­кре­та­ра САД, да да се пре­ки­ну бли­ски од­но­си Срп­ске ли­сте и Бе­о­гра­да?

Без при­су­ства др­жа­ве Ср­би­је не­ма оп­стан­ка Ср­ба на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји. Не­ма­мо дру­ге др­жа­ве осим Ср­би­је и то је чи­ње­ни­ца. То смо и ре­кли го­спо­ди­ну Ји­ју. На­жа­лост, ско­ра­шњи ло­кал­ни из­бо­ри су по­ка­за­ли да по­сто­је по­је­дин­ци ко­ји су спрем­ни да за­рад лич­них и ма­те­ри­јал­них ин­те­ре­са ра­де на сма­ње­њу при­су­ства на­ше др­жа­ве на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји.

Ка­да се оче­ку­ју раз­го­во­ри око За­јед­ни­це срп­ских оп­шти­на и по­сто­ји ли мо­гућ­ност, ка­ко се по­не­кад чу­је, да Ср­би са­ми фор­ми­ра­ју ЗСО уко­ли­ко ал­бан­ска стра­на и да­ље бу­де оп­стру­и­са­ла до­го­вор?

За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на је оба­ве­за ко­ју је При­шти­на пре­у­зе­ла Бри­сел­ским спо­ра­зу­мом. Оче­ку­је­мо да ко­нач­но за­поч­не про­цес фор­ми­ра­ња она­ко ка­ко је то до­го­во­ре­но у Бри­се­лу, а не ка­ко би то не­ко же­лео у При­шти­ни. О ЗСО ви­ше не­ма пре­го­во­ра, већ су по­треб­не кон­крет­не рад­ње на ње­ном ус­по­ста­вља­њу.

Ка­ко ста­ти на пут хап­ше­њи­ма Ср­ба ко­ји се те­ре­те за те­шка кри­вич­на де­ла на осно­ву, ка­ко се твр­ди, ла­жних све­до­че­ња Ал­ба­на­ца? До­бро вам је по­знат слу­чај при­тво­ре­ног Бог­да­на Ми­тро­ви­ћа и Ми­лан­ке Тер­зић, ко­ја је, ис­по­ста­ви­ло се, би­ла у кућ­ном при­тво­ру без ика­квог осно­ва. Да ли сте упо­зна­ти с не­ка­квим тај­ним спи­ско­ви­ма Ал­ба­на­ца на ко­ји­ма су име­на Ср­ба оп­ту­же­них за нај­те­жа кри­вич­на де­ла и да ли је мо­гућ ма­сов­ни по­вра­так ка­да се пре­ти за­стра­ши­ва­њи­ма и хап­ше­њем?

У Срп­ској ли­сти нај­о­збиљ­ни­је ра­ди­мо на ре­ша­ва­њу овог про­бле­ма у са­рад­њи с при­вре­ме­ним ко­сов­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма и ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма ко­је су ов­де. Пре не­ко­ли­ко да­на по­сла­ни­ци Срп­ске ли­сте су од На­та­ли­је Апо­сто­ло­ве, пред­став­ни­це ЕУ на Ко­сме­ту, нај­ди­рект­ни­је зах­те­ва­ли да се ЕУ укљу­чи ка­ко би се за­у­ста­ви­ла нео­сно­ва­на хап­ше­ња. Али и да се они ко­ји ла­жно при­ја­вљу­ју Ср­бе нај­о­штри­је ка­зне, јер је то је­ди­ни на­чин да се по­врат­ни­ци не су­о­ча­ва­ју с оп­ту­жба­ма оних ко­ји су им узур­пи­ра­ли имо­ви­ну.


Коментари20
d6ff6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Oljka
Neka Drzavni vrh Srbije, po ugledu na Spaniju, uhapsi tzv.predsednika Kosova i njihove ministre.To treba poruciti medjunarodnoj zajednici u otvorenom pismu i Savetu bezbednosti, jer ta ista medjunarodna zajednica, kojoj Vlada Srbije tezi, podrzava Spaniju.Hvala.
Мирјана
Одлична идеја. Предлажем да најпре ви пошаљете тамо вашег мужа/оца/сина. Нека они врше та хапшења. Можда бисте се тада манули хушкачке реторике?
Препоручујем 6
nećemo pregovore - hoćemo Kosovo
Prekidamo sve pregovore i dogovaramo se nekog drugog puta, kada budemo imali sa kime. Za sada - status quo, odosno Kosovo je Srbija!
Dragan
Poštovani, Kosmet je trenutno nezavistan, pa stataus quo znači održanje postojećeg stanja. Pazite šta pričate, u interesu Srbije je da povrati Kosmet (ni pravi naziv niste iskoristili), a nikako da održava status quo.
Препоручујем 4
Pera Pera
Ja ne sumnjam da se Srbi na KiM ne bi organizovali da NEMAJU OPSTRUKCIJU same kompradorske vlade Srbije i nesrpskog predsednika . Njima je NEOPHODNA POLITICKA PODRSKA IZ CENTRALNE SRBIJE a ne zakulisne i perfidne igre koje im se serviraju.
Tomica Pantinac
Sve dok BGd nije "uzeo stvari u svoje ruke" Srbi sa Kosova i Metohije su čuvali prisustvo Srbije na tim prostorima u meri u kojoj se to moglo. Na Severu apsolutno a manje u južnom delu pokrajine. Priština nije ukinula institucije Srbije na KiM-u, niti su to učinili UN i Eulex. Bgd i vlast SNS su uveli trajne privremene mere kojima su ugasili svoje i srpske institucije. A ZSO je jedna velika obmana. Tamo neme ni slova o bilo kakvim pitanjima o kojima odlučuje srpski narod. A NI NAROD VIŠE NISMO. SADA SMO ETNIČKA MANJINA. Sa manjinskim pravima, čuj kod Šiptara sa takvim pravima. Samo da se zna! Da zna i Srbija šta je ko uradio na Kosmetu poslednjih godina.
Препоручујем 14
Velikomoravac
Nema pregovora, sve je već dogovoreno!
Trifun
"ZSO" je maximum za koji su Srbija i Srbi mogli izboriti u Briselu u datim okolnostima(pristrasnost "zapada"kosovskoj "nezavisnosti").Medjutim,PROBLEM je sto se taj deo 'briselskih sporazuma" ne provodi,ni posle 4 godine,od njegovog ugovaranja.."Zapad" je,i na ovom primeru,pokazao svoju nedoslednost,pristrasnost i nepouzdanost kao "medijator",ujedno i garant za sprovodjenje dogovorenog.Kada srpska strana zakasni sa primenom svojih obaveza,digne se celi Brisel(i sire) u osudi Srbije.."Zajednica srpskih opstina"je bitna za odrziv opstanak Srba na KiM.Ako KiM napuste preostali Srbi,ono je nepovratno izgubljeno."ZSO" je i nukleus njihove autonomije i subjektiviteta..Zato Srbija mora insistirati na sprovodjenju tog dela "briselskih sporazuma"..GRESKA nasih pregovaraca u Briselu je sto se nisu drzali PRINCIPA "nista nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno".Srbija(Srbi) su dali(i sproveli)mnoge bolne ustupke,a ZSO jos "visi u vazduhu".Naravno,ODGOVORNOST je "zapada" za nesprovodjenje dogovora
Trifun
@Tomica Pantinac Optuzujete me,ni manje ni vise,nego za "zagovornoka " mekog puta" nestajanja Kosova i Metohije iz Srbije"!?Ma hajte!Jos kad bi mogli argumentovati tako teske optuzbe...Insirtiranje na provodjenu R SBUN 1244 i "Kumanovskog sprorazuma" su propustili oni koji su "petooktobarskim"pucem dovedeni na vlast u Srbiji 2.000.g.Zato su i dovedeni.Za vreme njihove vlasti,njihovi 'zapadni" sponzori su proglasili "Kosovsku nezavisnost",izvrsen je "martovski pogom" ,svesno je propusten "povratak vojske i policije Srbije na KiM(do 1000 pripadnika)..."Petooktobarci" su postavili diletantsko pitanje(kao da ga je Taci pisao) MSP u Hagu,kojim je potvrdjena "Kosovska nezavisnost".."Petooktobarci"su pregovore o KiM ,tragicno neodgovorno,premestili iz UN(gde smo imali podrsku Rusije i Kine..) u EU(gde je vecina i najvaznije drzave priznala "nezavisno Kosovo")..I posle svega navedenog vi mene optuzujete za "zagovornika mekog puta nestajanja KiM iz Srbije"?Ma hajte,molim vas!
Препоручујем 2
Tomica Pantinac
Trifun ili već ko zna ko si. Verovatno jedan od zagovornoka " mekog puta" nestajanja Kosova i Metohije iz Srbije. Dovoljno je bilo samo da se insistira na R 1244 UN-a i Kumanovskom sporazumu i na toj platformi istrajati kod Briselskih sporazuma. Ali bilo je po onome "dovedi me na vlast, daću sve što tražite".
Препоручујем 5
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља