уторак, 23.10.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:07
У НОВОБЕОГРАДСКОМ БЛОКУ 42

Градња аутобуске станице на пролеће 2018.

Како „Политика” сазнаје, одмах ће се градити главна станична зграда са припадајућом опремом
Аутор: Де­јан Алек­сић / Да­ли­бор­ка Му­чи­ба­бић субота, 11.11.2017. у 21:51
Овако је идејним конкурсним решењем замишљен будући комплекс

Ка­мен те­ме­љац за но­ву Бе­о­град­ску ауто­бу­ску ста­ни­цу у Бло­ку 42 би­ће по­ста­вљен кра­јем но­вем­бра, на­ја­вио је не­дав­но гра­до­на­чел­ник Си­ни­ша Ма­ли. Али, он та­да ни­је пре­ци­зи­рао да ли ће по­че­ти град­ња анек­са, ве­зе бу­ду­ће ауто­бу­ске и же­ле­знич­ке ста­ни­це Но­ви Бе­о­град, или глав­ног ауто­бу­ског ста­нич­ног зда­ња. Ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, од­у­ста­је се од анек­са, пр­вог објек­та на но­вој ста­ни­ци, и од­мах ће се гра­ди­ти глав­на ста­нич­на згра­да са при­па­да­ју­ћом опре­мом. Али, тај гра­ди­тељ­ски за­хват, ре­ал­но, мо­гао би да поч­не тек на про­ле­ће, од­но­сно у ма­ју ка­да би Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП тре­ба­ло да за­вр­ши про­је­кат бу­ду­ћег ста­нич­ног ком­плек­са – згра­ду, пе­ро­не, пар­кин­ге, га­ра­же... Наш из­вор, упу­ћен у бу­ду­ћи про­је­кат, твр­ди да ЦИП за­вр­ша­ва идеј­но ре­ше­ње, а по­том сле­де још три ко­ра­ка док тех­нич­ка до­ку­мен­та­ци­ја не бу­де спрем­на за из­да­ва­ње гра­ђе­вин­ске до­зво­ле. 

Ово ће, по све­му су­де­ћи, при­лич­но ути­ца­ти на по­ме­ра­ње ле­тос на­ја­вљи­ва­них ро­ко­ва из­град­ње мо­дер­ног ауто­бу­ског чво­ри­шта.

Ка­да је гра­до­на­чел­ник са ди­рек­то­ром БАС-а Ан­ђел­ком Му­чи­ба­би­ћем у ју­лу пот­пи­сао по­след­њи до­ку­мент за по­че­так град­ње но­ве ауто­бу­ске ста­ни­це, ре­че­но је да ће ка­мен те­ме­љац за њу би­ти по­ста­вљен у де­цем­бру и да ће у тај по­сао град уло­жи­ти зе­мљи­ште, а БАС око 25 ми­ли­о­на евра. Са­мо не­ко­ли­ко не­де­ља ка­сни­је, на­шем ли­сту је у Ди­рек­ци­ји за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште по­твр­ђе­но да ће до та­да би­ти из­гра­ђен анекс, што зна­чи да је ње­гов за­вр­ше­так сва­ка­ко био пла­ни­ран пре ка­ме­на те­мељ­ца за глав­но ста­нич­но зда­ње.

Уго­вор за анекс за­кљу­чен је са фир­мом „Ба­у­ве­сен” у ав­гу­сту про­шле го­ди­не. Вред­ност про­јек­то­ва­ња и из­град­ње је 140,4 ми­ли­о­на ди­на­ра. План је био да се у објек­ту од 1.400 ква­дра­та ис­под Уну­тра­шњег ма­ги­страл­ног по­лу­пр­сте­на (УМП) на­ђу шал­тер са­ла, слу­жбе­не про­сто­ри­је, кан­це­ла­ри­је… и он би до по­ди­за­ња це­лог ком­плек­са слу­жио као при­вре­ме­на ста­нич­на згра­да. За­вр­ше­так про­јек­то­ва­ња анек­са пр­во­бит­но је био пла­ни­ран за фе­бру­ар ове го­ди­не, а јул за окон­ча­ње ње­го­ве град­ње, на­во­ди се у до­ку­мен­та­ци­ји на пор­та­лу јав­них на­бав­ки гра­да. Он­да је уго­вор ме­њан чак че­ти­ри пу­та. Је­дан од раз­ло­га за до­са­да­шња ка­шње­ња би­ло је из­да­ва­ње ло­ка­циј­ских усло­ва нео­п­ход­них за из­ра­ду тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је на осно­ву ко­је се из­да­је гра­ђе­вин­ска до­зво­ла. 

По узо­ру на Ли­са­бон­ 

За­што град­ња анек­са ни­је по­че­ла и да ли ће ово ка­шње­ње узро­ко­ва­ти и про­би­ја­ње ро­ко­ва за це­ло ста­нич­но зда­ње, пи­та­ли смо над­ле­жне у гра­ду пре де­се­так да­на, али од­го­во­ре ни­смо до­би­ли. 

Све ово отва­ра пи­та­ње – хо­ће ли пр­ви ауто­бу­си са пе­ро­на бу­ду­ћег БАС-овог мо­дер­ног ауто­бу­ског ком­плек­са у Бло­ку 42 кре­ну­ти на ле­то 2019. или ће и тај по­след­њи рок за ње­но отва­ра­ње би­ти про­би­јен?  

У ав­гу­сту је Си­ни­ша Ма­ли ука­зао да би ком­плет­на про­јект­на до­ку­мен­та­ци­ја за но­ву ста­ни­цу тре­ба­ло да бу­де го­то­ва до кра­ја го­ди­не, да би ком­плекс ко­ји ће се про­сти­ра­ти на око 13.000 ква­дра­та мо­гао да бу­де го­тов већ у мар­ту 2019, а да но­ва ста­ни­ца при­ми пут­ни­ке у ма­ју исте го­ди­не. 

Но­ву ста­ни­цу, по­сле чи­јег отва­ра­ња ће у Сав­ском ам­фи­те­а­тру на­ста­ви­ти да се ши­ри „Бе­о­град на во­ди”, тре­ба­ло би да чи­ни 135 пе­ро­на и 55 пар­кин­га за ду­же за­др­жа­ва­ње ауто­бу­са, као и под­зем­на јав­на га­ра­жа са 200 пар­кинг ме­ста са при­сту­пи­ма из ули­ца Ан­ти­фа­ши­стич­ке бор­бе и Ју­ри­ја Га­га­ри­на. 

Ауто­бу­си ће се у Бло­ку 42 ба­шка­ри­ти на 9,25 хек­та­ра, што је го­то­во тро­стру­ко ве­ћа по­вр­ши­на од оне ко­ју су за­у­зи­ма­ли и „Ла­ста” и БАС у Сав­ском ам­фи­те­а­тру. Ка­ко би се на ви­ше ме­ста мо­гло при­ла­зи­ти ауто­бу­ској и же­ле­знич­кој ста­ни­ци на Но­вом Бе­о­гра­ду, план је и да ули­це Ан­ти­фа­ши­стич­ке бор­бе, Ју­ри­ја Га­га­ри­на и Мар­ка Хри­сти­ћа до­би­ју по још јед­ну са­о­бра­ћај­ну тра­ку. Ста­ни­ца ће би­ти ин­те­гри­са­на, што зна­чи да ће об­је­ди­ни­ти ме­ђу­град­ски, ме­ђу­ме­сни и ме­ђу­на­род­ни са­о­бра­ћај, а би­ће ура­ђе­на по узо­ру на ли­са­бон­ску. План је да се при­град­ски са­о­бра­ћај одво­ји од ме­ђу­град­ских и ме­ђу­на­род­них по­ла­за­ка, а до­ла­зни и од­ла­зни пе­ро­ни по­ве­за­ће се са јав­ним пре­во­зом укљу­чу­ју­ћи и шин­ски на УМП-у.    

Ауто­бу­ска ста­ни­ца у Но­вом Бе­о­гра­ду у Ге­не­рал­ни ур­ба­ни­стич­ки план пре­сто­ни­це пр­ви пут је уцр­та­на 1971. го­ди­не као јед­на од три јед­на­ко ран­ги­ра­на ауто­бу­ска тер­ми­на­ла. Озна­че­на као ста­ни­ца „за­пад” ра­ме уз ра­ме ста­ла је са још две – на ју­гу са Ауто­ко­ман­дом и на се­ве­ру са по­зи­ци­јом код Пан­че­вач­ког мо­ста, под­се­ћа ур­ба­ни­ста Ми­о­драг Фе­рен­чак. Све три ауто­бу­ске ста­ни­це пред­ви­ђе­не су и „ур­ба­ни­стич­ким уста­вом” Бе­о­гра­да из 1985. Осам­на­ест го­ди­на ка­сни­је, 2003, ур­ба­ни­сти су уки­ну­ли рав­но­прав­ност те три ло­ка­ци­је и пред­ност да­ли оној у Бло­ку 42. Ни та­да као ни са­да не­ма­ју ди­ле­му да је ста­ни­ца у Сав­ском ам­фи­те­а­тру ло­ше ре­ше­ње за ауто­бу­се, али по­вољ­но за пут­ни­ке. 

– По­зи­ци­ја ауто­бу­ске ста­ни­це у Но­вом Бе­о­гра­ду не­ма ма­ну – ис­ти­че Фе­рен­чак. 

Од­ба­ци­ва­њем Ауто­ко­ман­де као по­тен­ци­јал­не ста­ни­це мно­ги су од­лу­ку та­да­шњих град­ских вла­сти ко­мен­та­ри­са­ли као усту­пак Ми­ро­сла­ву Ми­шко­ви­ћу ка­ко би мо­гао да гра­ди тр­жни цен­тар „Дел­та пла­нет”. Је­дан од нај­бо­га­ти­јих љу­ди у Ср­би­ји две го­ди­не по­сле усва­ја­ња ГУП-а, 2005, ку­пио је пред­у­зе­ће „Ауто­ко­ман­да” и до­мо­гао се зе­мљи­шта на ко­ме би зи­дао, пла­ни­рао је, шо­пинг мол и две по­слов­не ку­ле од по 40 спра­то­ва. Пла­ном де­таљ­не ре­гу­ла­ци­је усво­је­ним 2007. ур­ба­ни­сти су спрат­ност обје­ка­та пре­по­ло­ви­ли. 

Од­лич­на ве­за са при­ла­зним пу­те­ви­ма пре­сто­ни­ци

– Сма­тра­ли смо да је Ми­шко­ви­ћев про­је­кат пре­ве­лик и нео­д­ме­рен и за­то је спрат­ност ума­ње­на. Али на­ме­на те ло­ка­ци­је ни­је би­ла спор­на – об­ја­шња­ва Фе­рен­чак. 

Ни са­о­бра­ћај­ни ин­же­њер проф. Ра­то­мир Вра­ча­ре­вић не ми­сли да је Ауто­ко­ман­да бо­ља по­зи­ци­ја од Бло­ка 42. Ма­на ста­ни­це „југ”, ка­ко об­ја­шња­ва, је­сте ка­ко да ауто­бу­си из прав­ца Ни­ша стиг­ну на њу. 

– Они би мо­ра­ли да се ис­кљу­че на пе­тљи Но­ва Ауто­ко­ман­да, до­ђу до кру­жног то­ка, окре­ну се и ис­кљу­че на ста­ни­цу, а зна­мо ко­ли­ко су и пе­тља и кру­жни ток на Ауто­ко­ман­ди са­о­бра­ћај­но за­гу­ше­ни – ис­ти­че Вра­ча­ре­вић.

Он се сла­же са Фе­рен­ча­ком да је Блок 42 нај­бо­ља ло­ка­ци­ја јер има до­бру по­ве­за­ност са ауто-пу­тем, трам­ва­ји­ма и ауто­бу­ским ли­ни­ја­ма, плац је ве­ли­ки и на ње­му мо­гу да ста­ну сви са­др­жа­ји ко­је мо­дер­но чво­ри­ште тре­ба да има. Осим то­га, ту ће се на­ћи и же­ле­знич­ка ста­ни­ца „Но­ви Бе­о­град” за ко­ју Вра­ча­ре­вић ка­же да ће би­ти у ран­гу „Про­ко­па”. 

„Ла­ста” на Но­ви Бе­о­град тре­ба­ло да од­ле­ти још 2016. 

– Нај­ве­ћа пред­ност те ло­ка­ци­је је то што ће, ка­да УМП бу­де за­вр­шен, по­ве­за­ти све при­ла­зне пу­те­ве Бе­о­гра­ду: из пра­ва­ца Ши­да са­да се већ мо­же бр­зо сти­ћи до Бло­ка 42 за­хва­љу­ју­ћи ве­зи УМП-а са То­ши­ним бу­на­ром, а уско­ро ће би­ти окон­ча­на и де­о­ни­ца Обре­но­вац – Сур­чин ко­ја ће омо­гу­ћи­ти бр­жу и бо­љу по­ве­за­ност са Чач­ком. Ауто-пу­тем из Ни­ша већ са­да се ла­ко сти­же, а ка­да УМП до­ђе до пе­тље Шу­ми­це ауто­бу­си ће мо­ћи да си­ђу са ауто-пу­та и УМП-ом стиг­ну до Бло­ка 42 – об­ја­шња­ва Вра­ча­ре­вић. 

Же­ле­знич­ка ста­ни­ца на Но­вом Бе­о­гра­ду у ме­ђу­вре­ме­ну би тре­ба­ло до­би­је ста­нич­ну згра­ду, но­ве пе­ро­не, али и пунк­то­ве за пар­ки­ра­ње дво­точ­ка­ша и 200 пар­кинг ме­ста. Из­ме­шта­ње по­сто­је­ће же­ле­знич­ке ста­ни­це из Сав­ског ам­фи­те­а­тра услов је за дру­гу фа­зу „Бе­о­гра­да на во­ди”. Уго­вор­на оба­ве­за је да се пру­га из Сав­ског ам­фи­те­а­тра из­ме­сти до кра­ја 2019, а план гра­да је да се до кра­ја на­ред­не го­ди­не уђе у тај по­сао.     

У но­во­бе­о­град­ски ауто­бу­ски ком­плекс и то упра­во у анекс нај­пре ће би­ти пре­се­ље­на „Ла­сти­на” ста­ни­ца чи­ји је нај­ве­ћи део по­ру­шен у Сав­ском ам­фи­те­а­тру. Али, због ка­шње­ња са по­ди­за­њем овог објек­та, „Ла­сти­ни” ауто­бу­си по­ла­зе са БАС-ове ста­ни­це. Да ни­је би­ло про­би­ја­ња ро­ко­ва, „Ла­сти­ни” пут­ни­ци би се са но­во­бе­о­град­ских пе­ро­на пре­во­зи­ли још од про­шлог ле­та. 

Идеј­но ре­ше­ње за Блок 42 до­би­је­но је на ин­тер­на­ци­о­нал­ном ур­ба­ни­стич­ко-ар­хи­тек­тон­ском кон­кур­су из 2014. Пр­ву на­гра­ду осво­ји­ле су ар­хи­тек­те Ми­лан и Вла­ди­мир Ло­ја­ни­ца.


Коментари8
61f43
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дејан
Аутобуска и железничка станица су увек једна поред друге (бар тако је скоро свуда по белом свету). Толико о "идеалној" локацији.
Дарко
Па поред аутобуске станице је железнићка станица Нови Београд. Немислите ли ваљда да је аутобуску станицу требало стрпати у Прокоп?
Препоручујем 7
Srećko Srećković
Glavna autobuska i glavna željeznička stanica moraju biti pored sebe. Ili povezane metroom. Tako je to u normalnom svetu.
Popić Milenko
Pretvaranja deponije u Vinči u energetski objekat, izgradnja toplovoda Obrenovac-Beograd, izmještanje autobuske stanice u Blok 42.... dio su, koliko se sjećam, od ukupno 15 tačaka, Programa za Beograd kojim se, kao predstavnik, kasnije nažalost samoupokojenog, DSS za Gradonačelnika, kandidovao dr Aleksandar Popović.
Bocko
Lokacija je promašaj. Pomislite samo koliko će autobusa pregaziti beogradske mostove da bi došlo do NBGD je strašno. 30% autobusa dolazi sa severa a 70% sa juga zemlje, centralnog dela juga i inostranstva. Makedonija, Grčka, Bugarska... Ti mostovi nakon 5 godina biće gotovi za zamenu i remont. Važno pitanje, možda čak i važnije od ovog jeste da stanica mora da bude organizovana onako kao što su sve moderne stanice u evropi. Dakle, nema ograda i naplaćivanja harača na ulazu, tzv. peronske karte to je termin nepoznat u civilizovanoj evropi! Stanicom upravlja Grad preko svojih JKP a na stanici ima osoblja za izdavanje karata i informacija. Na spratu stanice su lokali, u prizemlju je plato sa peronima. Sve je otvoreno, nema nikakvih ograda. O bezbednosti brine onaj koji je po Ustavu za to zadužen - policija. Dakle BAS ne može više da bude organizovan na ovaj način, i pride BAS je A.D. treba videti da li država gradi privatniku stanicu, što je apsurdno i verovatno protiv zakonito.
Bocko
@drbane,London Vi ne razumete poentu. A još maliciozno karaterišete nečije mišljenje. Niko nije spominjao Sarajevsku i karađorđevu i to okarakterisao kao odlično. Već nova lokacija ništa ne rešava ka nečemu boljem. Sami ste rekli, plus dva bulevara - u c naselju koji će se širiti i za to ima izraziti potencijal biće izgrađena autobuska stanica. To je apsurd svoje vrste. Zašto je Grad Niš iselio Niš-ekspres sa Bulevara? Zato što autobusima tu nije mesto. A sada to isto rade u Beogradu i za najviše 15 godina će se tražiti nova lokacija i izmeštanje... Da Gazeli neće autobusi naškoditi a da se to potkrepi činjenicom da se 30 godina koristi preko svojih mogućnosti čak duplo, pa da treba i na dalje tako nastaviti , a ovim slučajem će to biti izraženije ne treba komentarisati.
Препоручујем 8
DrBane,lodon
KA0 po obicaju gluposti.70% dolazi s juga i uradi sta?Natrpa se na mostar petlju i skrene desno u uzas sarajevske i KRADJORDJEVICEVE.oVAKO PRESKOCI MOSTAR I NA KRAJU GAZELE SIDJE I SKRENE LEVO U VELIKU NEOPTERECENU STANICU PLUS 2 BULEVARA.izvinte na velkim slovima greska.Saobracajno mnogo prohodnije i raskrcice se guzve u Sarajevskoj.Zamostove ne brinite Gazela je izdrzala 30 godina duplo veci saobracaj od njenog projekta.Autobusi joj nece naskoditi.
Препоручујем 22
Ranko Milošević
Ovi prave takav dar-mar u Beogradu da će novoj vlasti koja dođe trebati decenija da sve raskrči i dovede u kakvo-takvo normalno stanje. Deru građane porezima, doprinosima, drakonskim saobraćajnim kaznama da bi mogli da izmišljaju "Beograde na vodi", autobuske stanice gde im mesto nije i dižu sebi bezvredne spomenike trošeći nemilice narodne pare.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља