четвртак, 02.04.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:34
ПРЕДСТАВЉАМО: ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Идентитет и историја народа чува се у језику

Настао пре тачно седамдесет година на темељима Лексикографског одсека, који је 1893. установила Српска краљевска академија, Институт је био и остао централна научна установа за проучавање нашег језика, његове прошлости и садашњости
Аутор: Дарко Пејовићпонедељак, 13.11.2017. у 09:00
Увод­на стра­ни­ца сај­та пре­пис.орг, на ко­ме је у ди­ги­тал­ном об­ли­ку из­ло­жен део ру­ко­пи­сне ба­шти­не

У про­у­ча­ва­ње и не­го­ва­ње основ­ног ору­ђа кул­ту­ре јед­ног на­ро­да, ге­не­ра­ци­је са­рад­ни­ка Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик угра­ди­ле су се­дам­де­сет го­ди­на ра­да. По­во­дом зна­чај­ног ју­би­ле­ја, у СА­НУ ће пре­ко­су­тра би­ти одр­жа­на све­ча­на ака­де­ми­ја. 

Ин­сти­тут је фор­ми­ран при Срп­ској ака­де­ми­ји на­у­ка 1947, на те­ме­љи­ма Лек­си­ко­граф­ског од­се­ка, ко­ји је 1893. уста­но­ви­ла Срп­ска кра­љев­ска ака­де­ми­ја. Де­фи­ни­сан је као цен­трал­на на­уч­на уста­но­ва за про­у­ча­ва­ње на­шег је­зи­ка, ње­го­ве про­шло­сти и са­да­шњо­сти. Ко­ли­ко је ве­ли­ко и бо­га­то то по­ље ис­тра­жи­ва­ња, ефект­но је опи­сао до­ско­ра­шњи ди­рек­тор Ин­сти­ту­та др Сре­то Та­на­сић: „Све што смо ство­ри­ли и све што нам се до­го­ди­ло, чу­ва се у је­зи­ку, за­то је је­зик нај­по­у­зда­ни­ји чу­вар исто­ри­је и иден­ти­те­та.”

За­да­так Ин­сти­ту­та је и рад на ве­ли­ком Реч­ни­ку срп­ско­хр­ват­ског књи­жев­ног и на­род­ног је­зи­ка, за­по­чет у Лек­си­ко­граф­ском од­се­ку. Од 1959. до 2015. об­ја­вље­но је 19 то­мо­ва Реч­ни­ка. О ка­квом је мо­ну­мен­тал­ном по­ду­хва­ту реч, илу­стру­је чи­ње­ни­ца да је пла­ни­ра­но нај­ма­ње три­де­сет то­мо­ва и об­у­хват око 500.000 пој­мо­ва.  

Ин­сти­тут па­ра­лел­но ре­а­ли­зу­је још че­ти­ри про­јек­та, ко­ји се ти­чу опи­са и стан­дар­ди­за­ци­је са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка, из­ра­де Реч­ни­ка цр­кве­но­сло­вен­ског је­зи­ка срп­ске ре­дак­ци­је и Ети­мо­ло­шког реч­ни­ка, као и ис­тра­жи­ва­ња ди­ја­ле­ка­та на це­ло­куп­ном срп­ском је­зич­ком про­сто­ру.

При Ин­сти­ту­ту је и се­ди­ште Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка, ко­ји ће у де­цем­бру обе­ле­жи­ти ју­би­леј – 20 го­ди­на по­сто­ја­ња.

„Ин­сти­тут има 65 са­рад­ни­ка, од ко­јих 41 има зва­ње док­то­ра на­у­ка. Ко­ле­ге ре­дов­но уче­ству­ју на кон­гре­си­ма и струч­ним ску­по­ви­ма сла­ви­ста у зе­мљи и ино­стран­ству, али и у ре­а­ли­за­ци­ји ка­пи­тал­них ме­ђу­на­род­них про­је­ка­та. Ин­сти­тут ко­му­ни­ци­ра са срод­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма у Пољ­ској, Че­шкој, Ма­ке­до­ни­ји, Сло­ве­ни­ји Ру­си­ји... С удру­же­њи­ма Ср­ба у Ру­му­ни­ји и Ма­ђар­ској има­мо уго­во­ре о са­рад­њи”, ис­ти­че др Ја­сна Вла­јић По­по­вић, ди­рек­тор  Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ. 

Ка­ко и при­ли­чи ку­ћи је­зи­ко­сло­ва­ца, Ин­сти­тут из­да­је чак че­ти­ри струч­на ча­со­пи­са. Три је по­кре­нуо Алек­сан­дар Бе­лић (1876–1960), нај­зна­чај­ни­ји срп­ски и је­дан од во­де­ћих свет­ских лин­гви­ста пр­ве по­ло­ви­не 20. ве­ка, ујед­но и пр­ви ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

„Срп­ски ди­ја­лек­то­ло­шки збор­ник”, пр­ви пут је иза­шао 1905. и сма­тра се јед­ним од на­ших нај­ста­ри­јих ча­со­пи­са. „Ју­жно­сло­вен­ски фи­ло­лог” се по­ја­вио 1913, а ауто­ри при­ло­га у по­чет­ку су го­то­во од­ре­да би­ли ино­стра­ни лин­гви­сти, с ко­ји­ма је Бе­лић, као ру­ски и не­мач­ки ђак, ус­по­ста­вио при­ја­тељ­ства још то­ком шко­ло­ва­ња. Ча­со­пис „Наш је­зик”, по­све­ћен кул­ту­ри го­во­ра и је­зич­ким по­у­ка­ма, по­чео је да из­ла­зи 1932, а од 2000. го­ди­не Ин­сти­тут из­да­је и ча­со­пис „Лин­гви­стич­ке ак­ту­ел­но­сти”. Осим по­бро­ја­не струч­не пе­ри­о­ди­ке, по­сто­ји бо­га­та про­дук­ци­ја мо­но­граф­ских сту­ди­ја и те­мат­ских збор­ни­ка. 

„По­но­сни смо и на ис­ко­рак у ди­ги­та­ли­за­ци­ју, на на­ше плат­фор­ме пре­пис.орг и рас­ков­ник.орг”, ка­же ди­рек­тор ин­сти­ту­та др Ја­сна Вла­јић По­по­вић. Део књи­шког и ру­ко­пи­сног на­сле­ђа је „пре­ве­ден” у ди­ги­тал­не фор­ме и обо­га­ћен ала­ти­ма за пре­тра­жи­ва­ње са­др­жа­ја. Та­ко су са­да сва три из­да­ња Ву­ко­вог реч­ни­ка до­ступ­на ко­ри­сни­ци­ма гло­бал­не мре­же, као и Ди­ја­ле­кат­ски реч­ник Гли­го­ри­ја Гли­ше Еле­зо­ви­ћа и Реч­ник го­во­ра ју­жне Ср­би­је Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа. 

„По­сто­је европ­ска ме­ри­ла ко­ја пре­ци­зно про­пи­су­ју шта је­дан је­зик тре­ба да има да би био ва­ља­но опи­сан. Пред на­ма је још мно­го по­сла да би­смо до­се­гли те стан­дар­де, а за оства­ре­ње та­квог ци­ља нео­п­ход­на је фи­нан­сиј­ска и сва­ка дру­га по­др­шка др­жа­ве”, за­кљу­чу­је др Ја­сна Вла­јић По­по­вић.


Коментари12
4a64d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Мали Ђокица
Питање је је ли Институт за српски језик САНУ још у САНУ? Јер је САНУ рекла да издавање Вуковог Рјечника, а поводом 200 годишњег јубилеја, није у надлежности САНУ????? Не верујем ни да ће сутра Вук бити на дневном реду. О каквом чувању језика они говоре?
Драгољуб Збиљић
СРБИ ПРЕКО НОРМАТИВНО ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ТУЂЕГ ПИСМА (ГАЈИЦЕ) ГУБЕ ИДЕНТИТЕТ. Српски идентитет не чува се само у језику него и у писму ћирилици. Хрватска латиница је, уместо забрањене српске ћирилице, први пут ушла у Србију у окупацији у Првом светском рату. Тада је хрватска абецеда (гајица) постојала у Србији за све време окупације. После Другог светског рата по налогу комунистичке власти то хрватско писмо фаворизовано је у Југославији и Србији где је за Србе наметнуто као друго писмо које је плански све више истискивало српско писмо. Данас је Матица
Коста
@Миодраг Миленовић "Нестали су и народи и њихови језици, али су остали многи материјални докази њиховог постојања...." Сасвим тачно. Погледјате Ирце, Шкоте и Велшане.
Ана
Институт за српски језик,као централна научна установа за про­у­ча­ва­ње српског је­зи­ка, морао би да се бави и будућношћу ,да у будућности српски језик и писмо не би постали прошлост.
Миодраг Миленовић
Можда делује ефектно, али "опис": „Све што смо ство­ри­ли и све што нам се до­го­ди­ло, чу­ва се у је­зи­ку, за­то је је­зик нај­по­у­зда­ни­ји чу­вар исто­ри­је и иден­ти­те­та” више приличи поетици него науци. Језик јесте чувар историје и идентитета једног народа, али нити се све што смо створили чува у језику, а није ни најпоузданији чувар. Нестали су и народи и њихови језици, али су остали многи материјални докази њиховог постојања...

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља