субота, 19.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:38
ШТА ЈЕ ДОНЕО ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Жене спремније да изађу из зачараног круга насиља

Смањен број убистава жена и деце, силеџије у мањем броју дижу руку на чланове породице. – Жртве у сеоским срединама не пријављују насилнике
Аутор: Дејана Ивановићнедеља, 12.11.2017. у 22:00
У ма­њим гра­до­ви­ма и ру­рал­ним под­руч­ји­ма же­не се те­же од­лу­чу­ју да при­ја­ве на­сил­ни­ке (Фото Л. Адровић)

Не­дав­ни зло­чин у Стој­ни­ку код Со­по­та, ка­да је Д. Н. убио Ј. Ј., са ко­јом је, по при­ча­ма ме­шта­на, био у ван­брач­ној ве­зи, а за­тим пре­су­дио се­би, тре­ћи је дра­стич­ни слу­чај на­си­ља у по­ро­ди­ци ко­ји се тра­гич­но за­вр­шио у пе­ри­о­ду од ју­ла до ју­че. Ова­кви зло­чи­ни не мо­гу се ис­ко­ре­ни­ти, али се њи­хов број мо­же сма­њи­ти, а баш у то­ме, сма­тра­ју над­ле­жни, по­ма­же За­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци ко­ји се при­ме­њу­је од 1. ју­на. У про­те­клих пет ме­се­ци, пре­ма нај­но­ви­јим по­да­ци­ма МУП-а Ср­би­је, из­ре­че­не су 9.093 хит­не ме­ре, од че­га 2.969 при­вре­ме­них уда­ље­ња на­сил­ни­ка из ста­на и 6.124 при­вре­ме­не ме­ре за­бра­не да учи­ни­лац кон­так­ти­ра са жр­твом и при­ла­зи јој.

Пре­ма еви­ден­ци­ја­ма ко­је во­ди Оде­ље­ње за пре­вен­ци­ју и су­зби­ја­ње на­си­ља у по­ро­ди­ци МУП-а, уку­пан број про­ду­же­них хит­них ме­ра је 4.493, а пре­кр­шај­них 532, ка­же за „По­ли­ти­ку” Би­ља­на По­по­вић Ив­ко­вић, др­жав­ни се­кре­тар Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва.

– Же­не у Ср­би­ји, за­хва­љу­ју­ћи до­след­ној при­ме­ни овог за­ко­на, са­да има­ју ви­ше са­мо­по­у­зда­ња, хра­бри­је су и спрем­ни­је да иза­ђу из за­ча­ра­ног кру­га на­си­ља и ужа­са у ко­јем жи­ве. Осо­ба ко­ја тр­пи на­си­ље је ис­цр­пље­на, упла­ше­на, ни­ко јој не ве­ру­је и ни­ко је из окру­же­ња не по­др­жа­ва и за­то је ва­жно да им по­мог­не­мо да до­не­су од­лу­ку, да бу­ду упор­не и да не од­у­ста­ну од про­це­су­и­ра­ња брач­них или ван­брач­них парт­не­ра. На­си­ље у по­ро­ди­ци ни­је ви­ше лич­на ствар, већ дру­штве­но и др­жав­но пи­та­ње и др­жа­ва ће до­след­ном при­ме­ном за­ко­на стро­го ка­жња­ва­ти на­си­ље – ка­же Би­ља­на По­по­вић Ив­ко­вић.

У ма­њим гра­до­ви­ма и ру­рал­ним под­руч­ји­ма же­не се те­же од­лу­чу­ју да при­ја­ве на­сил­ни­ке. То је, ка­ко на­во­ди на­ша са­го­вор­ни­ца, утвр­ђе­но на осно­ву из­ре­че­них хит­них ме­ра по по­ли­циј­ским упра­ва­ма.

– Баш то би­ће убу­ду­ће фо­кус на­шег ра­да у са­рад­њи са дру­гим др­жав­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма и не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма. То су углав­ном же­не еко­ном­ски за­ви­сне, су­о­че­не са број­ним по­те­шко­ћа­ма ко­је њи­хов по­ло­жај у за­јед­ни­ци у ко­јој жи­ве чи­ни из­у­зет­но не­по­вољ­ним. Же­ли­мо да им по­мог­не­мо да по­но­во из­гра­де са­мо­по­у­зда­ње и да ко­рак по ко­рак, уз по­др­шку, до­не­су ва­жну од­лу­ку, а то је жи­вот без на­си­ља – на­во­ди др­жав­на се­кре­тар­ка МУП-а.

До­след­на и аде­кват­на по­ли­ти­ка ка­жња­ва­ња на­си­ља у по­ро­ди­ци по­сто­ји, али упо­ре­до се мо­ра ра­ди­ти на пре­вен­ци­ји, јер су, на­жа­лост, род­на дис­кри­ми­на­ци­ја и па­три­јар­хал­ни мо­дел од­но­са ство­ри­ли сте­ре­о­ти­пе о под­ре­ђе­ној уло­зи же­не, што је не­до­пу­сти­во, на­по­ми­ње Би­ља­на По­по­вић Ив­ко­вић.

Но­ви за­кон дао је од­лич­не ре­зул­та­те, по хит­ном по­ступ­ку из­ри­чу се ме­ре за­шти­те, а вр­ло је бит­но што је, из­гле­да, до све­сти на­сил­ни­ка до­пр­ла ин­фор­ма­ци­ја да у слу­ча­ју на­сил­нич­ког по­на­ша­ња ви­ше не­ће мо­ћи та­ко ла­ко да се из­ву­ку не­ка­жњи­во као што је то би­ло до са­да, сма­тра Ве­сна Ста­но­је­вић, ко­ор­ди­на­тор­ка Си­гур­не ку­ће.

– Баш то упо­зо­ре­ње на­сил­ни­ци­ма да ће од­го­ва­ра­ти за сво­је по­ступ­ке је нај­ва­жни­је. Ми то ви­ди­мо по њи­хо­вим ко­мен­та­ри­ма то­ком раз­го­во­ра. Ка­да нас на­сил­ник пи­та: „Је л’ то са­да зна­чи да ја не смем ви­ше да по­гле­дам сво­ју же­ну по­пре­ко”, ви­ди­те да они раз­ми­шља­ју о по­сле­ди­ца­ма, без об­зи­ра на то што пред на­ма ка­ри­ки­ра­ју про­пи­се. Да је си­ту­а­ци­ја да­нас дру­га­чи­ја не­го пре пет ме­се­ци, ви­ди се и по по­да­ци­ма ко­ји ука­зу­ју да је број тра­гич­них слу­ча­је­ва ма­њи: пре не­дав­ног зло­чи­на код Со­по­та, прет­ход­не две тра­ге­ди­је од­и­гра­ле су се у ју­лу, и то код цен­та­ра за со­ци­јал­ни рад. У овој го­ди­ни уби­је­не су 22 же­не и дво­је де­це, а прет­ход­них го­ди­на у истом пе­ри­о­ду би­ло је да­ле­ко ви­ше слу­ча­је­ва са смрт­ним ис­хо­дом – ка­же за „По­ли­ти­ку” Ве­сна Ста­но­је­вић.

Да је број жр­та­ва ко­је су стра­да­ле од ру­ке на­сил­ни­ка ма­њи по­ка­зу­је и по­да­так да је у 2016. го­ди­ни, до 13. но­вем­бра, уби­је­но 27 же­на и тро­је де­це. Же­на у си­гур­ној ку­ћи има и да­ље, али то се и оче­ки­ва­ло, јер ни­је­дан за­кон не мо­же да ре­ши сва­ки по­је­ди­нач­ни слу­чај на­си­ља у по­ро­ди­ци, али те же­не са­да има­ју на­ду да ће се си­ту­а­ци­ја у ко­јој се на­ла­зе ре­ша­ва­ти у њи­хо­ву ко­рист, што по­ка­зу­је и то да су над­ле­жни спрем­ни да им по­мог­ну у сва­ком по­гле­ду, а то се пу­но раз­ли­ку­је од ра­ни­јег пе­ри­о­да, об­ја­шња­ва на­ша са­го­вор­ни­ца.


Коментари0
13ef2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља