понедељак, 06.04.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 17:17

Одавање приватних тајни је јавна ствар

Подаци у Војводини у протеклих пет година показују да се изузетно мали број људи одлучује да на суду покуша да заштити своје право на приватност
Аутор: Александра Петровићнедеља, 19.11.2017. у 22:00
По­кре­ну­то је се­дам по­сту­па­ка због по­вре­де тај­но­сти пи­са­ма и дру­гих по­шиљ­ки, 12 због нео­вла­шће­ног при­слу­шки­ва­ња и сни­ма­ња и 14 због нео­вла­шће­ног фо­то­гра­фи­са­ња. Ве­ћи­на је об­у­ста­вље­на или за­вр­ше­на осло­ба­ђа­ју­ћом пре­су­дом (Фото Пиксабеј)

Ма­ло љу­ди зна да су мно­ге тај­не за­шти­ће­не за­ко­ни­ма. У вре­ме­ну ка­да се о сви­ма све зна, ни­ко ви­ше не зна – шта је тај­на. То по­ка­зу­је и чи­ње­ни­ца да на те­ри­то­ри­ји Вој­во­ди­не то­ком по­след­њих пет го­ди­на ни­је во­ђен ни­је­дан кри­вич­ни по­сту­пак за нео­вла­шће­но от­кри­ва­ње тај­ни.

По­кре­ну­то је се­дам по­сту­па­ка због по­вре­де тај­но­сти пи­са­ма и дру­гих по­шиљ­ки, 12 по­сту­па­ка због нео­вла­шће­ног при­слу­шки­ва­ња и сни­ма­ња и 14 по­сту­па­ка због нео­вла­шће­ног фо­то­гра­фи­са­ња. Ве­ћи­на је об­у­ста­вље­на или за­вр­ше­на осло­ба­ђа­ју­ћом пре­су­дом.

По­дат­ке је са­оп­штио по­кра­јин­ски за­штит­ник гра­ђа­на – ом­буд­сман Зо­ран Па­вло­вић, на ме­ђу­на­род­ној на­уч­ној кон­фе­рен­ци­ји „Сло­бо­да, без­бед­ност, пра­во на при­ват­ност”, одр­жа­ној 16. и 17. но­вем­бра у Но­вом Са­ду.

Ука­за­но је да по­вре­да пра­ва на при­ват­ност ни­је ви­ше при­ват­ни не­го јав­ни про­блем. У јав­ном жи­во­ту при­сут­на је од­ре­ђе­на до­за ег­зи­би­ци­о­ни­зма и во­а­је­ри­зма, па је нео­ход­но под­се­ти­ти гра­ђа­не да има­ју пра­во на при­ват­ност.

– Оно што ми мо­же­мо да ура­ди­мо је­сте по­ди­за­ње стан­дар­да све­сти гра­ђа­на о њи­хо­вим људ­ским пра­ви­ма – ре­као је Па­вло­вић.

По­да­ци ко­ји су сти­гли у кан­це­ла­ри­ју ом­буд­сма­на из су­до­ва на те­ри­то­ри­ји Апе­ла­ци­о­ног су­да у Но­вом Са­ду, за пе­ри­од 2012–2017. го­ди­не, по­ка­зу­ју да се из­у­зет­но ма­ли број љу­ди од­лу­чу­је да на су­ду по­ку­ша да за­шти­ти сво­је пра­во на при­ват­ност, али и да ве­ћи­на од тог ма­лог бро­ја ни­је у то­ме ус­пе­ла.

На при­мер, ка­да је реч о нео­вла­шће­ном фо­то­гра­фи­са­њу, окон­ча­но је 13 од 14 по­кре­ну­тих по­сту­па­ка. Од то­га је 12 за­вр­ше­но об­у­ста­вом и осло­ба­ђа­ју­ћом пре­су­дом, а јед­на при­ват­на ту­жба је од­би­је­на.

За нео­вла­шће­но при­слу­шки­ва­ње и сни­ма­ње за­вр­ше­но је свих 12 по­кре­ну­тих по­сту­па­ка и са­мо је у јед­ном слу­ча­ју ту­же­ни осу­ђен. Оста­ли су осло­бо­ђе­ни или је по­сту­пак об­у­ста­вљен.

Од се­дам по­сту­па­ка због по­вре­де тај­но­сти пи­са­ма и дру­гих по­шиљ­ки, пет је за­вр­ше­но, а са­мо у јед­ном слу­ча­ју је до­не­та осу­ђу­ју­ћа пре­су­да.

Слич­на је и си­ту­а­ци­ја с кри­вич­ним де­лом „нео­вла­шће­но при­ку­пља­ње лич­них по­да­та­ка”. Од де­вет по­кре­ну­тих по­сту­па­ка окон­ча­но је се­дам, а од то­га са­мо је­дан осу­ђу­ју­ћом пре­су­дом.

По­кра­јин­ски ом­буд­сман из­нео је иде­ју да се у по­се­бан оде­љак Кри­вич­ног за­ко­ни­ка из­дво­је де­ла ко­ји­ма се на­ру­ша­ва­ју при­ват­ност и до­сто­јан­ство гра­ђа­на.

Ма­ло љу­ди зна да по­сто­ји кри­вич­но де­ло „нео­вла­шће­но от­кри­ва­ње тај­ни”. Бу­ду­ћи да ни­ко у Вој­во­ди­ни ви­ше од пет го­ди­на ни­је под­нео пред­лог ту­жи­ла­штву за кри­вич­но го­ње­ње због овог де­ла, мо­жда би не­ком мо­гло да пад­не на па­мет да се оно из­бри­ше из За­ко­ни­ка – за­то што га не­ма у суд­ској прак­си.

Нео­вла­шће­но от­кри­ва­ње тај­не мо­гу да из­вр­ше сви ко­ји у вр­ше­њу свог по­зи­ва са­зна­ју тај­не, а за­кон на­во­ди да то мо­гу би­ти – адво­кат, ле­кар или дру­го ли­це.

Ово де­ло ни­је ка­жњи­во у свим слу­ча­је­ви­ма. От­кри­ва­ње тај­ни је до­зво­ље­но „у оп­штем ин­те­ре­су или ин­те­ре­су дру­гог ли­ца, ко­ји је пре­те­жни­ји од ин­те­ре­са чу­ва­ња тај­не”. Ако је не­ко убио, украо, зло­у­по­тре­био по­ло­жај, из­вр­шио на­си­ље или при­мио ми­то он­да то ви­ше ни­је ње­го­ва тај­на не­го кри­вич­но де­ло, ко­је се ра­зо­тр­ки­ва у оп­штем ин­те­ре­су и у ин­те­ре­су дру­гих ли­ца.

Ме­ђу­тим, че­сто су оп­ту­же­ни из­ло­же­ни јав­но­сти у свим сег­мен­ти­ма свог жи­во­та, па се и де­та­љи њи­хо­ве при­ват­но­сти, ко­ји не­ма­ју ве­зе с кри­вич­ним де­лом, из­но­се у јав­ност. За­ди­ре се у до­сто­јан­ство и при­ват­ност оп­ту­же­них, али и чла­но­ва њи­хо­вих по­ро­ди­ца и при­ја­те­ља, укљу­чу­ју­ћи и ма­ло­лет­ни­ке и де­цу.

Ка­да је реч о жр­тва­ма зло­чи­на или не­срећ­них слу­ча­је­ва, јав­но­сти се сер­ви­ра­ју сви де­та­љи њи­хо­вог жи­во­та и окол­но­сти под ко­ји­ма су стра­да­ли. Не во­ди се ра­чу­на о до­сто­јан­ству по­кој­ни­ка, а бол и ту­га чла­но­ва по­ро­ди­це опи­су­је се до тан­чи­на.

Лич­но­сти из јав­ног жи­во­та и са естра­де та­ко­ђе су жр­тве от­кри­ва­ња тај­ни, иако то­га че­сто ни­су све­сне, па чак та­ко не­што до­жи­вља­ва­ју као вр­сту ре­кла­ме.

За­бо­ра­вља се да сва­ки гра­ђа­нин има пра­во на до­сто­јан­ство и при­ват­ност – у сре­ћи и ту­зи, у здра­вљу и бо­ле­сти, у кри­ви­ци и не­ви­но­сти.

„Људ­ско до­сто­јан­ство је не­при­ко­сно­ве­но и сви су ду­жни да га по­шту­ју и шти­те”, ка­же члан 23. Уста­ва Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. За­шти­та по­да­та­ка о лич­но­сти, не­по­вре­ди­вост ста­на, тај­ност пи­са­ма и дру­гих сред­ста­ва ко­му­ни­ци­ра­ња та­ко­ђе су га­ран­то­ва­ни Уста­вом, а од­сту­па­ња су до­зво­ље­на са­мо ако су нео­п­ход­на ра­ди во­ђе­ња кри­вич­ног по­ступ­ка или за­шти­те без­бед­но­сти Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

За­то је по­кра­јин­ски ом­буд­сман оку­пио су­ди­је, ту­жи­о­це, адво­ка­те, про­фе­со­ре и ом­буд­сма­не из Ср­би­је и зе­ма­ља у окру­же­њу. По­ку­ша­ће да за­јед­нич­ки про­на­ђу на­чин ка­ко да се за­шти­ти при­ват­ност, без ште­те за сло­бо­ду го­во­ра и без­бед­ност.


Коментари1
e417d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Живко
Није ни потребно се освртати на заштиту приватности, када на Фејсбуку и осталим ждерачима свакаквих глупости, и сами износимо своју интиму.Просто не могу да схватим шта се све ту не објављује,а још мање могу да схватим те фаце(који имају профил), шта они имају у глави кад се тиме баве.Вероватно смо,као народ,безнадежно усамљени и жељни правих пријатеља,а не видимо да је живот око нас.Мобилни апарати и интернет су нам се углавили у живот као крпељ у кожу, и крв нам сисају ли сисају.Нисмо способни више да живимо нормално,па нам се живот дешава уместо да га живимо......

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља