четвртак, 28.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 21.11.2017. у 22:02 Ј. Ко­при­ви­ца

„Салватор Мунди” као мушка „Мона Лиза”

Успех недавне аукције Да Винчијеве слике стручњаци тумаче маркетиншким тријумфом, али и апетитом тржишта
Леонардо да Вин­чи:­ „Сал­ва­тор Мун­ди”

Не­де­љу да­на на­кон што је сли­ка Ле­о­нар­да да Вин­чи­ја „Сал­ва­тор Мун­ди” про­да­та за 450 ми­ли­о­на до­ла­ра, по­став­ши та­ко нај­ску­пље умет­нич­ко де­ло ика­да, свет­ски ме­ди­ји и да­ље по­ста­вља­ју не­из­бе­жно пи­та­ње: „Да ли је за­и­ста то­ли­ко вред­но”. Иако је про­шле сре­де на аук­ци­ји у њу­јор­шком „Кри­сти­ју” „Сал­ва­тор Мун­ди” („Спа­си­тељ све­та”) сру­шио све ре­кор­де, бри­тан­ски „Те­ле­граф” пи­та да ли јед­но умет­нич­ко де­ло мо­же има­ти то­ли­ку це­ну и за­што је свет и да­ље та­ко об­у­зет Да Вин­чи­јем. „Њу­јорк тајмс” се ба­ви пи­та­њи­ма да ли је Мун­ди за­и­ста „му­шка Мо­на Ли­за” и да ли је не­по­зна­ти ку­пац па­за­рио „сли­ку или бренд”.

Исто­вет­не те­ме отва­ра и „Гар­ди­јан”, уз ту­ма­че­ње ка­ко је јед­но де­ло ус­пе­ло да до­стиг­не три пу­та ве­ћу це­ну од про­це­ње­не ко­ја је из­но­си­ла око 120 ми­ли­о­на до­ла­ра.

Де­ло је ра­ђе­но у уљу на др­ве­ној под­ло­зи и при­ка­зу­је Ису­са Хри­ста ко­ји у ле­вој ру­ци др­жи кри­стал­ну ку­глу, док де­сном, по­диг­ну­том, бла­го­си­ља. Иако је сли­ка, ко­ја је би­ла у из­ра­зи­то ло­шем ста­њу, са не­ко­ли­ко на­кнад­но до­да­тих сло­је­ва бо­је, де­ло­ва­ла као ко­пи­ја, струч­ња­ци Ме­тро­по­ли­тен му­зе­ја, уз еми­нент­не са­рад­ни­ке из Ве­ли­ке Бри­та­ни­је и Ита­ли­је, по­твр­ди­ли су ње­ну аутен­тич­ност пре не­ко­ли­ко го­ди­на. Да Вин­чи­је­ва сли­ка из 1500. го­ди­не нај­пре је би­ла у вла­сни­штву ен­гле­ског кра­ља Чар­лса Пр­вог, да би јој се из­гу­био сва­ки траг. У јав­но­сти се по­ја­ви­ла по­но­во у 19. ве­ку ка­да ју је ку­пио је­дан бри­тан­ски ко­лек­ци­о­нар, а као де­ло Ђо­ва­ни­ја Бол­тра­фи­ја, јед­ног од Да Вин­чи­је­вих уче­ни­ка, про­да­та је 1958. го­ди­не, та­ко­ђе на аук­ци­ји, за су­му од са­мо пе­де­се­так до­ла­ра.

Успех не­дав­не аук­ци­је упу­ће­ни ту­ма­че мар­ке­тин­шким три­јум­фом, али и апе­ти­том са­мог тр­жи­шта. За­ни­мљи­во је да ку­ћа „Кри­сти” де­ло ни­је ста­ви­ла у оде­љак ста­рих мај­сто­ра, већ са­вре­ме­них де­ла. То је сли­ку „на­мет­ну­ло” нај­бо­га­ти­јим куп­ци­ма. Би­ла је из­ло­же­на у лон­дон­ској На­ци­о­нал­ној га­ле­ри­ји и го­то­во да је об­и­шла свет ди­жу­ћи та­ко огром­ну пра­ши­ну. И аук­ци­ја је на­ја­вљи­ва­на као „је­дин­стве­на про­да­ја”, јер је јед­на од де­сет Ле­о­нар­до­вих сли­ка за ко­је се зна да по­сто­је.  

„У пи­та­њу је нај­бо­ље де­ло аук­ци­о­нар­ства у мо­дер­но вре­ме. А сва­ка­ко је по­мо­гло то што је Христ до­ча­ран на нов и уз­бу­дљив на­чин. Тр­жи­ште ста­рих мај­сто­ра је по­не­кад по­пут змиј­ског ле­гла у ко­ме има мно­го под­ме­та­ња, а ово де­ло из­ме­ште­но је па­мет­но из те `средине` што се ис­пла­ти­ло”, оце­нио је за „Гар­ди­јан” Бен­дор Гро­све­нор, исто­ри­чар умет­но­сти.

Иако ни­је по­зна­то ко је пла­тио 450 ми­ли­о­на до­ла­ра за сли­ку, прет­по­ста­вља се да је у пи­та­њу ку­пац из Ази­је или Бли­ског ис­то­ка. 

Су­прот­но не­ким на­во­ди­ма, „Сал­ва­тор Мун­ди” ни­је по­след­њи Ле­о­нар­до ко­ји се чу­ва у при­ват­ним ко­лек­ци­ја­ма. Вој­во­да од Беј­клуа и Квин­сбе­ри­ја по­се­ду­је Ле­о­нар­до­ву „Ма­до­ну с пре­сли­цом”, и ако би се ко­јим слу­ча­јем ре­шио да је ста­ви на аук­ци­ју би­ла би пр­ва сли­ка ко­ја би до­сти­гла, ка­ко про­це­њу­ју струч­ња­ци, це­ну од ми­ли­јар­ду до­ла­ра.   

Иако се спе­ку­ли­са­ло и око аутен­тич­но­сти сли­ке, сви ти на­пи­си са­мо су пра­ви­ли бес­пла­тан мар­ке­тинг сли­ци. Али, ни­је са­мо у то­ме кључ успе­ха на аук­ци­ји, оце­њу­ју ме­ди­ји, већ и у раз­о­ру­жа­ва­ју­ћој ле­по­ти са­ме сли­ке. 

„У пи­та­њу је ве­о­ма се­ку­ла­ран при­каз Хри­ста. Не­ма кр­ста, не­ма оре­о­ла, али има не­ке дво­знач­но­сти у ње­го­вој по­ја­ви ко­ја из­ра­жа­ва дух вре­ме­на”, ка­зао је за „Гар­ди­јан” тр­го­вац умет­ни­на­ма Фи­лип Молд, до­да­ју­ћи да би се ова сли­ка са­свим ко­мот­но мо­гла на­ћи тик уз де­ло не­ког им­пре­си­о­ни­сте, или Џек­со­на По­ло­ка или Ен­ди­ја Вор­хо­ла.     

То­мас Кем­бел, не­ка­да­шњи ди­рек­тор Ме­тро­по­ли­тен му­зе­ја, сма­тра да је до­стиг­ну­та це­на из­не­на­ђу­ју­ћа, али да то не тре­ба да чу­ди на тр­жи­шту где су „спе­ку­ла­ци­је и мар­ке­тинг за­ме­ни­ли струч­ност као ме­ру вред­но­сти”. Без об­зи­ра на то, са­ма ци­фра сли­ци га­ран­ту­је „сла­ву”, па ако се икад бу­де на­шла у не­ком од му­зе­ја би­ће „ле­пак” за по­се­ти­о­це, као што је то слу­чај са Мо­на Ли­зом у Лу­вру.

Коментари5
fcb79
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

klofuta vid
Lici na Mona Lisu...lik i poprsje skoro da su zenski....
Milan
Ko je video te milione i od koga su? Nepoznati kupac? Pa onda je i prodaja nepoznata. A time je i izveštaj o tome nepotpun i potpuno nezanimljiv. Bajka za malu decu.
miroslav
Cena se povećala samo tri puta od procene, pa to je normalno za prodaju umetnina na aukcijama. Vrlo često se cena na aukciji podigne od dogovorene-procenjene za 10 i 20 puta. Cenu formiraju kupci a umetnina vredi toliko para, za koliko je prodana. Pročetna cena je dogovor između vlasnika umetnine i prodavača tj aukcjonara. To je najkorektnijih načina prodaje umetnina. Ako kolekcijonaru neka umetnina nedostaje u kolekciji, spreman je zbog svoje strasti dizati cenu do pobede. Ova slika je upravo iz tih razloga i ne samo njega, dostigla takvu cenu. Treba spomenuti i proviziju aukcjonara, koja iznosi od 20% do 25% od postignute cene i ona se zaračuna vlasniku umetnine i kupcu umetnine. Dakle zarada aukcjonara je od 40% do 5o%, na postignutu cenu umetnine. Sve je jasno, kao dan i sve je korktno i transparentno. Treba znati odabrati i treba znati kupiti umetninu, kako na buvljoj pijaci, galeriji, antikvarijatu ili aukciji. Sve je to "znanje imanje".
Misa
U odlicnom je stanju da bi bila original, narocito ako se zna da je Leonardo eksperimentisao sa bojama i zbog toga njegovi radovi nisu sacuvani u boljem stanju. Slika je verovatno falsifikat.
Zoran z
A da li transfer nekog fudbalera moze da kosta nekoliko stotina miliona evra? Vredi li i on toliko?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља