петак, 23.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:03

Српкиње рано улазе у менопаузу

Симптоми попут раздражљивости, депресивности, несанице, валунга, припали би историји медицине ако би се применила одговарајућа терапија, сматра др Светлана Вујовић
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 22.11.2017. у 21:11
(Фото Пиксабеј)

Услед ста­ре­ња по­пу­ла­ци­је у це­лом све­ту, про­це­њу­је се да ће до 2050. го­ди­не ви­ше од 30 од­сто же­на има­ти ви­ше од 60 го­ди­на, због че­га ће сва­ка же­на у про­се­ку тре­ћи­ну жи­во­та про­ве­сти у ста­њу ме­но­па­у­зе. Да­нас на пла­не­ти жи­ви око 500 ми­ли­о­на же­на ста­ри­јих од 50 го­ди­на, а 25 ми­ли­о­на њих го­ди­шње про­ђе кроз ме­но­па­у­зу ко­ја пред­ста­вља за­вр­ше­так ре­про­дук­тив­не спо­соб­но­сти. За­бри­ња­ва по­да­так да Ср­би­ја има нај­ве­ћи број же­на у Евро­пи ко­је у ме­но­па­у­зу ула­зе пре 40. го­ди­не, што је под­ста­кло струч­ња­ке да поч­ну да ра­де ис­пи­ти­ва­ња због че­га се то де­ша­ва и ка­кав ути­цај на то има­ју стрес, ге­не­ти­ка, бом­бар­до­ва­ње… 

Ка­ко ис­ти­че про­фе­сор др Све­тла­на Ву­јо­вић, је­дан од нај­ве­ћих свет­ских струч­ња­ка из ове обла­сти, ве­о­ма је ва­жно да се ре­про­дук­тив­ни пе­ри­од (вре­ме ка­да же­на мо­же да ро­ди) „пре­ве­де” у ме­но­па­у­зу без ијед­не те­го­бе.

Сва­ка те­го­ба у ме­но­па­у­зи пред­ста­вља не­моћ ме­ди­ци­не и отва­ра вра­та број­ним бо­ле­сти­ма (кар­ди­о­ва­ску­лар­ним, пси­хи­ја­триј­ским, ре­у­ма­то­ло­шким…). 

– Нео­п­ход­но је да се у вре­ме ка­да до­тад уред­не мен­стру­а­ци­је по­ста­ну не­у­ред­не сва­кој же­ни ин­ди­ви­ду­ал­но од­ре­ди ни­во хор­мо­на у кр­ви, ура­ди пре­глед дој­ки, ма­те­ри­це, јај­ни­ка као и оп­шти ин­тер­ни­стич­ки пре­глед и та­да од­ре­ди тач­на до­за ле­ка ко­ји јој је по­тре­бан. Не­чи­ње­ње у овој обла­сти има да­ле­ко­се­жне по­сле­ди­це, а из­два­ја­ња здрав­стве­них фон­до­ва би­ва­ју бес­по­треб­но огром­на – на­гла­си­ла је др Ву­јо­вић на не­дав­но одр­жа­ном тре­ћем свет­ском ин­тер­на­ци­о­нал­ном ску­пу по­све­ће­ном ме­но­па­у­зи и про­це­су ста­ре­ња код му­шка­ра­ца и дру­гом срп­ском кон­гре­су одр­жа­ном на ову те­му.

На ску­пу у Бе­о­гра­ду нај­е­ми­нент­ни­ји ле­ка­ри из 36 зе­ма­ља из­ло­жи­ли су нај­но­ви­ја са­зна­ња из ове обла­сти пред 500 уче­сни­ка, по­ја­снив­ши да труд­но­ћа по­сле 40. го­ди­не ви­ше ни­је та­бу те­ма. На­гла­ше­но је да пра­ће­ње на­чи­на оста­ја­ња у дру­гом ста­њу у овом пе­ри­о­ду по­ста­је нео­п­ход­но пра­ће­ње раз­во­ја дру­штва и ци­ви­ли­за­ци­је.

– Сек­су­ал­ност по­сле 60. пред­ста­вља по­се­бан иза­зов. С об­зи­ром на то да по­след­ње сту­ди­је из Окс­фор­да по­ка­зу­ју да осо­бе од 50. до 70. го­ди­не има­ју ве­ћи број сек­су­ал­них од­но­са од оних од 40 или 50 го­ди­на са­мо до­ка­зу­ју да су љу­ди у че­тр­де­се­тим го­ди­на­ма за­у­зе­ти по­ро­ди­цом, ка­ри­је­ром и да не­ма­ју до­вољ­но вре­ме­на за бли­ско­сти. За раз­ли­ку од њих, љу­ди и ка­сни­јим го­ди­на­ма, уко­ли­ко пра­те и при­ме­њу­ју зна­ња ме­ди­ци­не, мо­гу ви­ше да ужи­ва­ју у сек­су­ал­но­сти. Још јед­на но­ви­на ко­ја је из­не­та на ску­пу је то да на на­ста­ја­ње кар­ци­но­ма дој­ке у ме­но­па­у­зи ути­че не­ле­че­ње, то јест не­да­ва­ње хор­мо­на. Ста­ре­њу му­шка­ра­ца по­све­ће­на је по­себ­на па­жња, због че­га је ука­за­но на на­чи­не ка­ко мо­гу да оста­ну веч­но мла­ди – до­да­је др Ву­јо­вић.

И же­не и му­шкар­ци ве­ли­ким де­лом око 50. го­ди­не осе­ћа­ју симп­то­ме ме­но­па­у­зе по­пут раз­дра­жљи­во­сти, де­пре­сив­но­сти, ло­ши­је кон­цен­тра­ци­је, лак­шег за­ма­ра­ња, не­са­ни­це, ва­лун­га, ма­ње ела­стич­но­сти, за­те­за­ња у ми­ши­ћи­ма, ва­ри­ја­ци­је при­ти­ска, на­ду­то­сти, до­би­ја­ња у те­жи­ни, сма­ње­не пол­не же­ље, што зна­чај­но сма­њу­је рад­ну спо­соб­ност, од­но­се у по­ро­ди­ци и у ши­рој за­јед­ни­ци. Ове те­го­бе, ка­же др Ву­јо­вић, при­па­да­ју исто­ри­ји ме­ди­ци­не уко­ли­ко се при­ме­ни од­го­ва­ра­ју­ћа те­ра­пи­ја.

– Кли­мак­те­ри­јум је пе­ри­од у жи­во­ту же­не ко­ји прет­хо­ди ме­но­па­у­зи и мо­же да тра­је и по че­ти­ри го­ди­не. У том пе­ри­о­ду же­на још има ову­ла­ци­ју по­вре­ме­но па је нео­п­ход­но да­ти јој те­ра­пи­ју кон­тра­цеп­ти­ви­ма уко­ли­ко же­ли да спре­чи труд­но­ћу, али и да има ре­дов­не мен­стру­а­ци­је ко­је су знак до­брог здра­вља же­не – до­да­је др Ву­јо­вић.

Скуп у срп­ској пре­сто­ни­ци је по ње­ним ре­чи­ма до­при­нео по­ве­ћа­њу угле­да Ср­би­је у све­ту јер су на отва­ра­ње би­ли по­зва­ни сви пред­став­ни­ци ам­ба­са­да зе­ма­ља из ко­јих су до­шли про­фе­со­ри пре­да­ва­чи. На­пра­вље­на је бе­о­град­ска де­кла­ра­ци­ја о ле­че­њу осо­ба у овом жи­вот­ном до­бу ко­ја ће ва­жи­ти сле­де­ћих го­ди­ну да­на да не би би­ло „по­де­ље­них ми­шље­ња” о те­ра­пи­ји. На­ша са­го­вор­ни­ца је омо­гу­ћи­ла да се нај­бо­љи мла­ди док­то­ри из стра­них зе­ма­ља срет­ну са на­шим ме­ди­ци­на­ри­ма, а це­лу ор­га­ни­за­ци­ју кон­гре­са во­ди­ли су во­лон­те­ри, сту­ден­ти, док­то­ри. Овом при­ли­ком су уго­во­ре­на че­ти­ри на­уч­на про­јек­та са Ита­ли­јом, Бри­та­ни­јом, Ки­ном.


Коментари8
d4751
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stefan Petkovic
To je posledica odlaganja roditeljstva jer bi da zive do cetrdesete kao da imaju 25, a to znaci uzimanje lekova protiv dece, a to se onda odrazi bas ovako. Onda kuku lele. Posto tekst pokazuje da je "modernoj zeni" seks iznad roditeljstva.
Srba, Velika Britanija
Stefane gresitite. Zena je skoro savrsena, skoro da nema potreba - ni za seksom ni za roditeljstvom.
Препоручујем 12
Jelisaveta
Da li se neko zapitao da to nije mozda posledica ranog stupanja u seksualne odnose?Druga stvar, u odnosu na nase majke i bake, mi zivimo u tranziciji (prelasku iz socijalizma u kapitalizam, novo komponovani kapitalisti rade svasta i tu ne postoje zakoni koji bi zastitili prava radnika) a stres ima veliki uticaj na ceo organizam i pogotogu hormone.Ovo pisem iz licnog iskustva.
Ана
Менопауза пре четрдесете ,пад плодности и повећан број злоћудних тумора на репродуктивним органима , код мушкараца и код жена, јасно указују да су фактори ризика много већи и присутнији од деведесетих.Зашто је то тако није тешко закључити али је тешко доказати и понудити какво ,такво решење.Нека нам је Бог у помоћи од (не )људи и последица свега што су нам учинили и даље чине.
Горан
Павле,седи-један! Промашена тема..овде се неко брине о здрављу жена и како да лакше преброде јако тежак перид у животу.
Pavle Petrovic
A zasto bi Srpkinje bile masine za proizvodnju beba (citaj topovskog mesa) velikosrpskoj eliti? Zato da bi im oduzeli dete u najboljim godinama i ubili ga na nekom ratistu, ili unakazili mentalno ili fizicki ili oboje, ili od njega napravili necoveka po ugledu na sebe? Potpuno razorili zivot tog deteta? A oni profitirali od tih ratova i uhvatili/odrzavali se na vlasti gde mogu najlakse da pljackaju? Ko je lud da ovim sadistima i kriminalcima ide niz dlaku, da im ispunjava zelje, a da sebi i svojima potpuno upropasti zivot? Da rodi dete, da bi tako zaokruzena porodica zajedno grcala u jarmu ovih psihopata?
Ања
Павле ви немојте ни да се жените ,ни децу да имате.Погледајте шта су од вас направили.Свака Српкиња би вас у великом луку заобишла.
Препоручујем 27
Olivera Marković
Ih! Onda, smatrate da je bolje da mi Srpkinje uopšte ne rađamo decu? I kome se tačno rađaju deca, kome se time čini usluga? Ili, mogu da rađaju, ali da onda budu ženska deca? E svašta vala. Niko ne insistira na "mašini za pravljenje beba". Naprotiv, teraju nas da nikako nemamo decu, da se porodica uništi, i da sa 40 godina uđemo u menopauzu.
Препоручујем 52

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља