четвртак, 12.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:26

Универзитету нема ко да врати имовину задужбина

Аген­ци­ја за ре­сти­ту­ци­ју од­би­ла је све на­ше зах­те­ве за по­вра­ћај, Управ­ни суд већ је не­ко­ли­ко жал­би не­га­тив­но ре­шио, а Устав­ни суд огла­сио се не­на­дле­жним. Тре­нут­но је све у ру­ка­ма вла­де, ка­же проф. др Жи­ван Ла­зо­вић, про­рек­тор БУ
Аутор: Милица Димитријевићсубота, 25.11.2017. у 21:44
Бо­та­нич­ка ба­шта „Је­вре­мо­вац” (Фото Томислав Јањић)

Пла­шим се да ће­мо, ако се не­што не про­ме­ни, на кра­ју оста­ти без за­ду­жби­на. Над­ле­жни­ма по­ку­ша­ва­мо да об­ја­сни­мо да је ва­жно да се те­ста­мен­тар­на во­ља за­ду­жби­на­ра по­шту­је – ре­чи су Вла­ди­ми­ра Бум­ба­ши­ре­ви­ћа, рек­то­ра, ко­је је, у ви­ду сво­је­вр­сног апе­ла, по за­вр­шет­ку по­след­ње сед­ни­це Се­на­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду упу­тио но­ви­на­ри­ма.

Про­блем о ко­јем рек­тор го­во­ри од­но­си се на чи­ње­ни­цу да За­кон о вра­ћа­њу имо­ви­не и обе­ште­ће­њу, усво­јен 2011, оне­мо­гу­ћа­ва Уни­вер­зи­тет да по­вра­ти имо­ви­ну ко­ју су му у дру­гој по­ло­ви­ни 19. и пр­вој по­ло­ви­ни 20. ве­ка да­ро­ва­ли до­бро­тво­ри, а ко­ја је на­кон 1945. на­ци­о­на­ли­зо­ва­на. У пи­та­њу су, из­ме­ђу оста­лих, Лу­ка Ће­ло­вић, Алек­сан­дар Ка­ра­ђор­ђе­вић, Ми­лан и На­та­ли­ја Обре­но­вић, од­но­сно Бо­та­нич­ка ба­шта „Је­вре­мо­вац”, За­ду­жби­на ка­пе­та­на Ми­ше Ана­ста­си­је­ви­ћа (се­ди­ште Рек­то­ра­та БУ), Сту­дент­ски дом кра­ља Алек­сан­дра...

Од 77 за­ду­жби­на и 11 фон­до­ва, ве­ћи део је про­пао то­ком Дру­гог свет­ског ра­та, док је пре­о­ста­ла имо­ви­на по­др­жа­вље­на, па су се за­ду­жби­не и фон­до­ви га­си­ли. Сре­ди­ном де­ве­де­се­тих го­ди­на, кад су се сте­кли прав­ни усло­ви, Уни­вер­зи­тет је об­но­вио рад 11 за­ду­жби­на и две фон­да­ци­је. Тре­нут­но је ак­тив­но осам, за­хва­љу­ју­ћи то­ме што су им бе­о­град­ске оп­шти­не Ста­ри град и Вра­чар омо­гу­ћи­ле ко­ри­шће­ње не­крет­ни­на на њи­хо­вој те­ри­то­ри­ји (Па­ли­лу­ла, Сав­ски ве­нац, Зве­зда­ра и Зе­мун то ни­су учи­ни­ли). Уни­вер­зи­тет је, бо­ре­ћи се да по­вра­ти имо­ви­ну укуп­но 35 за­ду­жби­на и фон­до­ва, за све њих на вре­ме под­нео зах­те­ве за ре­сти­ту­ци­ју. Али, Аген­ци­ја за ре­сти­ту­ци­ју их је ли­стом од­би­ла. 

– За­ду­жби­не ко­је су об­но­ви­ле рад Аген­ци­ја је про­ту­ма­чи­ла као но­во­о­сно­ва­не, сма­тра­ју­ћи да из­ме­ђу њих и оста­ви­о­ца не­ма прав­ног кон­ти­ну­и­те­та. Код за­ду­жби­на ко­је ни­су об­но­ви­ле рад обра­зло­же­ње се сво­ди­ло на то да Уни­вер­зи­тет ни­је њи­хов прав­ни след­бе­ник и да не мо­же у њи­хо­во име да под­не­се зах­тев, иако до­ку­мен­та­ци­ја о по­кло­ни­ма, те­ста­мен­ти, ре­ше­ња он­да­шњег Ми­ни­стар­ства про­све­те и вер­ских по­сло­ва и оста­вин­ска ре­ше­ња не­сум­њи­во по­твр­ђу­ју да је Уни­вер­зи­тет при­мар­ни ко­ри­сник пред­рат­не за­ду­жби­нар­ске имо­ви­не. То за­и­ста де­лу­је не­схва­тљи­во – об­ја­шња­ва проф. др Жи­ван Ла­зо­вић, про­рек­тор Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду.

Опи­са­на си­ту­а­ци­ја, о ко­јој је наш лист већ пи­сао, не са­мо да у ме­ђу­вре­ме­ну ни­је ре­ше­на, већ је и по­гор­ша­на. Уни­вер­зи­тет се обра­тио и Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја, као дру­го­сте­пе­ној ин­стан­ци, али ни ту ни­је на­и­шао на раз­у­ме­ва­ње, па је под­нео жал­бе Управ­ном су­ду, ко­ји је већ не­ко­ли­ко слу­ча­је­ва не­га­тив­но ре­шио, на­го­ве­шта­ва­ју­ћи та­ко не­по­во­љан ис­ход и свих оста­лих.

– Обра­ти­ли смо се и Устав­ном су­ду, с мол­бом да пре­и­спи­та дис­кри­ми­ни­шу­ће чла­но­ве За­ко­на, али се он по­чет­ком ове го­ди­не огла­сио не­на­дле­жним. Тре­нут­но је све у ру­ка­ма Вла­де РС, ко­ја би, уко­ли­ко то же­ли, од­но­сно уко­ли­ко је све­сна да би де­фи­ни­тив­но од­у­зи­ма­ње за­ду­жбин­ске имо­ви­не Уни­вер­зи­те­ту пред­ста­вља­ло кр­ше­ње еле­мен­тар­них ци­ви­ли­за­циј­ских нор­ми, па и те­мељ­них вред­но­сти ЕУ, мо­гла да ини­ци­ра из­ме­ну За­ко­на или да до­не­се по­се­бан акт ко­јим би од при­ме­не ње­го­вих спор­них чла­но­ва из­у­зе­ла ин­сти­ту­ци­је од на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја, као што су БУ, Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти или Ма­ти­ца срп­ска. У до­са­да­шњим раз­го­во­ри­ма с пред­став­ни­ци­ма ре­сор­ног ми­ни­стар­ства до­би­ја­ли смо де­кла­ра­тив­ну по­др­шку, без опи­пљи­вих ре­зул­та­та. Прет­ход­ни пре­ми­јер ни­је нам од­го­во­рио на до­пис у ко­јем смо тра­жи­ли при­јем и раз­го­вор. Пре око ме­сец да­на обра­ти­ли смо се пре­ми­јер­ки Ани Бр­на­бић, али ни­смо до­би­ли ни­ка­кав од­го­вор. Ис­тра­ја­ће­мо још јед­но вре­ме, али ка­да све ис­цр­пи­мо пре­о­ста­је нам да се обра­ти­мо су­ду у Стра­збу­ру – ис­ти­че Ла­зо­вић, до­да­ју­ћи да је из­у­зе­ће ко­је по­ми­ње већ при­ме­ње­но за Срп­ску пра­во­слав­ну цр­кву и Је­вреј­ску за­јед­ни­цу. 

– Уко­ли­ко би имо­ви­ну о ко­јој је реч Уни­вер­зи­тет на кра­ју из­гу­био, она ће го­то­во си­гур­но пре­ћи у при­ват­не ру­ке. Чак и да оста­не у др­жав­ном вла­сни­штву, ако не бу­де ко­ри­шће­на за по­тре­бе ви­со­ког обра­зо­ва­ња, то ће опет би­ти кр­ше­ње во­ље за­ду­жби­на­ра – за­кљу­чу­је са­го­вор­ник.

Се­ку­лић: Др­жа­ва мо­же да омо­гу­ћи по­се­бан трет­ман

Иако се пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић још ни­је из­ја­сни­ла да ли ће по­мо­ћи Уни­вер­зи­те­ту да по­вра­ти за­ду­жбин­ску имо­ви­ну, Стра­хи­ња Се­ку­лић, ди­рек­тор Аген­ци­је за ре­сти­ту­ци­ју, ис­та­као је да за­ко­но­да­вац мо­же да до­не­се но­ви за­кон у ко­ме ће Уни­вер­зи­тет, СА­НУ и Ма­ти­ца срп­ска има­ти по­се­бан трет­ман и за ко­је не­ће ва­жи­ти од­ред­ба да не мо­гу да по­вра­те имо­ви­ну ко­ја је опре­де­ље­на на ко­ри­шће­ње у обра­зов­не свр­хе, уко­ли­ко их ни­су ко­ри­сти­ли у кон­ти­ну­и­те­ту.

– Ако хо­ће, др­жа­ва мо­же да од­ре­ди да ти објек­ти при­па­да­ју по­ме­ну­тим ин­сти­ту­ци­ја­ма. То се мо­же учи­ни­ти и ак­том Вла­де, али је то спе­ци­фич­но пи­та­ње. Тре­ба би­ти фер и пре­ма др­жа­ви, јер се све те ин­сти­ту­ци­је фи­нан­си­ра­ју из бу­џе­та и ко­ри­сте др­жав­ну имо­ви­ну, а ни­су не­ки од ре­пу­бли­ке не­за­ви­сни су­бјек­ти ко­ји­ма су од­у­зе­ти објек­ти. За­то је про­блем пре­ди­мен­зи­о­ни­ран. СА­НУ ни­је ни под­не­ла зах­тев за по­вра­ћај имо­ви­не њи­хо­вим за­ду­жби­на­ма, јер су ви­де­ли да у за­ко­ну не по­сто­ји та мо­гућ­ност, па ће то пи­та­ње ве­ро­ват­но ре­ша­ва­ти дру­га­чи­је – ре­као је Се­ку­лић. Д. Ј. С.


Коментари8
882ab
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Malo sutra
Univerzitet maltretira gradjane koji žive u tim "zaduzbinama", povećavaju kirije, stanari plaćaju porez na stanove koji nisu ni njihovi. Ova država je sramota čeka da stanari umru, da se isele, da univerzitet dobije stanove. Sve je farsa.
Новак
Професори су сетешко огрешили омладе,као комунисти и као људи,студентима ништа нису дали.
Stefan Milov
Treba videti kako se ponaša direktorica Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, Otpustila je profesore pod “tehnološki višak”, a zaposlila je 24 za godinu dana novih uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Pre neki dan je kupila novi službeni auto, a kaže da je Škola 12 mil. dinara u gubitku za prvih 6 meseci. Dozvoljava profesorima da dolaze jedanput nedeljno za 80000 din. mesečne plate. ZAŠTO NOVINARI OVO NE ISPITAJU?
Zorana
Нетреба им дати, јер никад није ни била њихова. Погледајте само како користе неке од тих зграда, за своје личне потребе узимају новац итд. Професори користе само за своје привилегије, док студенти тек по неку стипендију добију, само пажљиво апитајтете их и видећете колико су ти професори неискрени...
Zoran Matejić
SRPSKA SRAMOTA! Jos uvek nismo u stanju da se odreknemo komunizma, da otkrijemo sve zlocine komunizma i da pocnemo da se borimo za ono sto je nase (i za nove granice nasuprot ovim odredjenim komunizmom).
dzordz
e komunizam. besplatno skolovanje. finasisranje univerziteta i nauke u celini. mnogo je taj komunizam ulozio u obrazovanje, da bi ga nezahvalnici i desnicari pljuvali. verujem cak da nisu ni skolovani. ali, jos se trosi nasledstvo od komunizma. videcemo za 20-30 godina sta ce biti. jedan jedini park u beogradu nije uspostavljen za 20 godina kapitalizma.
Препоручујем 0

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља