субота, 27.02.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 27.11.2017. у 22:00 Маријана Авакумовић

Три ми­ли­јар­де до­ла­ра сти­же у Евро­пу

Премијерка Србије у Будимпешти са представницима кинеских компанија (Фото Танјуг)

Бу­дим­пе­шта – Ки­на ће обез­бе­ди­ти још три ми­ли­јар­де до­ла­ра за раз­вој зе­ма­ља цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе, на­ја­вио је ју­че пре­ми­јер Ки­не Ли Ке­ћи­јанг на Са­ми­ту 16 плус 1. Он је об­ја­снио да ће Ки­не­ска бан­ка за раз­вој обез­бе­ди­ти две ми­ли­јар­де до­ла­ра и да ће у окви­ру Фон­да за фи­нан­си­ра­ње у окви­ру ме­ха­ни­зма 16 плус је­дан би­ти обез­бе­ђе­но још ми­ли­јар­да до­ла­ра.

Ки­не­ски пре­ми­јер је на ску­пу у спорт­ској аре­ни „Ла­сло Пап” ре­као да се ше­фо­ви вла­да са­ста­ју у пре­ле­пој Бу­дим­пе­шти то­ком је­се­ни, ка­да има пу­но во­ћа и на­гла­сио да је „ово до­бар пе­ри­од да пла­ни­ра­мо бу­дућ­ност. На­дам се да са­рад­ња са 16 зе­ма­ља ЦИЕ има ши­ру пер­спек­ти­ву”, ре­као је Ли, а пре­но­си Тан­југ.

Ка­же да је у пи­та­њу је­дин­стве­на са­рад­ња у окви­ру ме­ха­ни­зма 16 плус је­дан и да тре­ба про­на­ћи и но­ве пу­те­ве са­рад­ње.

Би­ла­те­рал­на тр­го­вин­ска раз­ме­на Ки­не и зе­ма­ља цен­трал­не и ју­го­и­сточ­не Евро­пе из­но­си­ла је про­шле го­ди­не 58,7 ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

Са­рад­ња Ки­не и 16 европ­ских зе­ма­ља ра­сла је у прет­ход­них пет го­ди­на и, ка­ко је на­вео, ин­ве­сти­ци­је ки­не­ских ком­па­ни­ја по­ра­сле су са шест на де­вет ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

Ли је ре­као да је број ки­не­ских ту­ри­ста у овом де­лу Евро­пе по­ве­ћан са 200.000 на ви­ше од 930.000 и да би тај број мо­гао да бу­де ду­пли­ран на­ред­них го­ди­на.

Ки­на је спрем­на да ис­по­ру­чи ви­ше сво­је ква­ли­тет­не ро­бе Евро­пи, на при­мер, ме­со, мед, во­ће, док је исто­вре­ме­но отво­ре­на за ква­ли­тет­не по­љо­при­вред­не про­из­во­де из европ­ских зе­ма­ља.

Ки­на је ју­че пот­пи­са­ла раз­не про­то­ко­ле са 16 зе­ма­ља у том сми­слу за из­воз по­љо­при­вред­них про­из­во­да у Ки­ну.

„У на­ред­них пет го­ди­на ми ће­мо има­ти увоз вре­дан осам би­ли­о­на до­ла­ра и на­да­мо се да ће зе­мље ЦИЕ по­ве­ћа­ти сво­је при­су­ство на на­шем ве­ли­ком тр­жи­шту”, ка­зао је Ли.

Он је на­гла­сио да Ки­на под­сти­че из­град­њу ин­ду­стриј­ских пар­ко­ва а вла­да под­сти­че ки­не­ске ком­па­ни­је ко­је мо­гу да ин­ве­сти­ра­ју у европ­ским зе­мља­ма.

Пре­ми­јер Ма­ђар­ска Вик­тор Ор­бан обе­ло­да­нио је да је ју­че рас­пи­сан тен­дер за об­но­ву пру­ге Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта. Он је оце­нио да је то је­дан од нај­ва­жни­јих про­је­ка­та у скло­пу ини­ци­ја­ти­ве „Је­дан по­јас, је­дан пут” и од стра­те­шке ва­жно­сти за „Но­ви пут сви­ле”.

„Ово је пр­ви ва­жан про­је­кат, ко­ји је ус­по­ста­вљен у са­рад­њи Ки­не са зе­мља­ма чла­ни­ца­ма ЕУ и кан­ди­да­ти­ма за при­јем у члан­ство Уни­је. Ство­ри­ће мо­гућ­но­сти да се са европ­ског де­ла мо­ра до­ђе до коп­на у цен­трал­ној Евро­пи”, об­ја­снио је Ор­бан.

Ор­бан је ука­зао да је не­ка­да Евро­па би­ла по­треб­на за мо­дер­ни­за­ци­ју Ки­не, а да је са­да на­сту­пио пе­ри­од ка­да је за раз­вој Евро­пе нео­п­ход­но да у ње­му уче­ству­је Ис­ток са сво­јом тех­но­ло­ги­јом и фи­нан­си­ја­ма. „Од успе­ха те са­рад­ње за­ви­си­ће и успех це­ле Евро­пе, а од ко­је ће про­фи­ти­ра­ти це­ла ЕУ”, под­ву­као је Ор­бан.

Ор­бан је ука­зао да ће ре­ги­он цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе у на­ред­ном пе­ри­о­ду по­ста­ја­ти све зна­чај­ни­ји еко­ном­ски про­стор на кон­ти­нен­ту, и да чи­ни про­стор од 129 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка са 16 зе­ма­ља.

Под­се­тио је да је од тих 16 зе­ма­ља 11 учла­ње­но у ЕУ, а пет су кан­ди­да­ти.

„Ве­ру­је­мо и ми­сли­мо да Евро­па не сме да по­ста­не твр­ђа­ва, јер ако то учи­ни ис­пу­сти­ће мо­гућ­ност раз­во­ја. Не тре­ба да за­тво­ри вра­та, по­себ­но са­да ка­да се су­о­ча­ва са иза­зо­ви­ма на ко­је мо­же­мо да од­го­во­ри­мо са­мо ако има­мо сна­жне са­ве­зни­ке”, под­ву­као је ма­ђар­ски пре­ми­јер.

Ор­бан је ка­зао да пре­ми­јер Бу­гар­ске Бој­ко Бо­ри­сов пре­у­зи­ма ор­га­ни­за­ци­ју иду­ћег Са­ми­та Ки­не и 16 зе­ма­ља цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе.

Осим Ср­би­је, ме­ђу 16 зе­ма­ља уче­сни­ца су: Ал­ба­ни­ја, Бо­сна и Хер­це­го­ви­на, Бу­гар­ска, Хр­ват­ска, Че­шка, Есто­ни­ја, Ма­ђар­ска, Ле­то­ни­ја, Ли­тва­ни­ја, Ма­ке­до­ни­ја, Цр­на Го­ра, Пољ­ска, Ру­му­ни­ја, Сло­вач­ка и Сло­ве­ни­ја.

Иде­ја о плат­фор­ми за са­рад­њу из­ме­ђу Ки­не и зе­ма­ља ЦИЕ ро­ђе­на је на­кон пр­вог еко­ном­ско-тр­го­вин­ског фо­ру­ма ко­ји је одр­жан 2011. у Бу­дим­пе­шти.

Зе­мље чла­ни­це плат­фор­ме 16+1 има­ју за циљ ја­ча­ње и про­ши­ре­ње ме­ђу­соб­не са­рад­ње у ши­ро­ком спек­тру обла­сти, ко­је об­у­хва­та­ју тр­го­ви­ну и ин­ве­сти­ци­је, по­ве­зи­ва­ње, фи­нан­си­је, по­љо­при­вре­ду, на­у­ку и тех­но­ло­ги­ју, здрав­ство, обра­зо­ва­ње, кул­ту­ру, од­но­се из­ме­ђу љу­ди...

Ки­на је од 2013. у зе­мље на ко­ри­до­ру „По­јас и пут” уло­жи­ла 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, а пред­сед­ник Си Ђин­пинг је на­ја­вио но­ва ула­га­ња од нај­ма­ње 80 ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

 Овај ве­ли­ки про­је­кат, у ко­ји је Ки­на спрем­на да уло­жи огром­не из­но­се нов­ца, укљу­чу­је из­град­њу и по­ве­зи­ва­ње ин­фра­струк­ту­ре, од­но­сно мре­же пу­те­ва и же­ле­зни­ца од ви­ше од 13.000 ки­ло­ме­та­ра за из­воз ро­бе, као и лу­ке и ин­ду­стриј­ске пар­ко­ве.

 

Бр­на­бић: Ср­би­ја по­све­ће­на уна­пре­ђе­њу од­но­са Ки­не и ЦИЕ

Ср­би­ја је у пот­пу­но­сти по­све­ће­на уна­пре­ђе­њу од­но­са из­ме­ђу Ки­не и зе­ма­ља цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе (ЦИЕ), ре­кла је пред­сед­ни­ца вла­де Ана Бр­на­бић на пле­нар­ној се­си­ји Са­ми­та Ки­не и зе­ма­ља ЦИЕ: „Ра­зно­ли­кост са­рад­ње пру­жа но­ве мо­гућ­но­сти за раз­вој, у Бу­дим­пе­шти”.

Бр­на­би­ће­ва је ис­та­кла да је фор­мат 16+1 са­рад­ње са Ки­ном зна­ча­јан и ва­жан ме­ха­ни­зам са­рад­ње на ви­со­ком по­ли­тич­ком ни­воу у обла­сти еко­но­ми­је и за ја­ча­ње са­рад­ње Ки­не са Европ­ском уни­јом.

Ва­жно је и што се на мар­ги­на­ма до­га­ђа­ја са­ста­ју пре­ми­је­ри зе­ма­ља оку­пље­них у тој ини­ци­ја­ти­ви и раз­го­ва­ра­ју о са­рад­њи у број­ним обла­сти­ма, до­да­ла је срп­ска пре­ми­јер­ка. „По­но­сна сам што мо­ја зе­мља пред­ста­вља јед­ну од та­ча­ка где се укр­шта ’Но­ви пут сви­ле’, на ли­ни­ји ру­те Екс­пре­сне по­мор­ско-коп­не­не ли­ни­је, где ће упра­во у Бе­о­гра­ду би­ти обе­ле­же­но отва­ра­ње ра­до­ва на про­јек­ту мо­дер­ни­за­ци­је пру­ге Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта”, под­ву­кла је Бр­на­би­ће­ва.

Она је на­гла­си­ла да три­ла­те­рал­ни про­је­кат мо­дер­ни­за­ци­је же­ле­зни­це на ли­ни­ји Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта пред­ста­вља пр­ви пре­ко­гра­нич­ни про­је­кат у том фор­ма­ту са­рад­ње, ко­ји је од огром­ног зна­ча­ја за Ср­би­ју и зе­мље ре­ги­о­на.

Бр­на­би­ће­ва је по­ру­чи­ла да Ср­би­ја ин­тен­зив­но на­ста­вља са ре­а­ли­за­ци­јом за­јед­нич­ких про­је­ка­та у обла­сти ин­фра­струк­ту­ре и до­да­ла да је и да­ље на вр­ху ли­сте зе­ма­ља са нај­ве­ћим бро­јем за­јед­нич­ких ре­а­ли­зо­ва­них и уго­во­ре­них про­је­ка­та у тој обла­сти са Ки­ном.

Го­во­ре­ћи о раз­ли­чи­тим обла­сти­ма са­рад­ње Ки­не и зе­ма­ља ЦИЕ, Бр­на­би­ће­ва је из­дво­ји­ла ди­ја­лог о ви­со­ком обра­зо­ва­њу. „Ула­га­ње у бо­ље обра­зо­ва­ње мла­дих је при­о­ри­тет, јер је омла­ди­на стуб бу­дућ­но­сти сва­ке зе­мље. По­но­сна сам јер Но­ви Сад пред­ста­вља но­ви те­мељ за ја­ча­ње ака­дем­ских и ин­те­лек­ту­ал­них ве­за из­ме­ђу на­ших зе­ма­ља”, на­ве­ла је Бр­на­би­ће­ва у обра­ћа­њу.

Коментари1
b44d9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

dasa12
Veoma dobro ali dok stignu, mada dok se urade projekti te pare će drugi da odnesu.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља