субота, 27.02.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 28.11.2017. у 22:00 Маријана Авакумовић

Брисел би да успори кинеске инвестиције

Европ­ска ко­ми­си­ја раз­ма­тра ускла­ђе­ност про­јек­та из­град­ње пру­ге Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта са ЕУ пра­ви­ли­ма, ре­кла је Ма­ја Ко­ци­јан­чич порт­па­рол­ка Европ­ске ко­ми­си­је
Ана Брнабић је подсетила да је слично било и са „Железаром Смедерево” коју је преузео кинески „Хестиг” (Фото Танјуг)

Сме­та­ју ли Евро­пи ки­не­ске ин­ве­сти­ци­је? Да ли је Бри­сел, на­ку­пио до­вољ­но стра­ха да у све­му ки­не­ском ви­ди не­ло­јал­ну кон­ку­рен­ци­ју? Тек што је ре­шен про­блем са пре­у­зи­ма­њем сме­де­рев­ске „же­ле­за­ре” од стра­не ки­не­ског „Хе­сти­ла” на ред је до­шла пру­га Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта.

Мо­гу­ће не­по­што­ва­ње европ­ских про­пи­са раз­лог је што је Европ­ска уни­ја под лу­пу ста­ви­ла из­град­њу бр­зе пру­ге из­ме­ђу Бе­о­гра­да и Бу­дим­пе­ште, у окви­ру ки­не­ске ини­ци­ја­ти­ве „По­јас и пут”. На те­сту је фи­нан­сиј­ска одр­жи­вост про­јек­та вред­ног не­што ви­ше од две ми­ли­јар­де до­ла­ра (за ко­ји је ки­не­ска Екс­порт-им­порт бан­ка обез­бе­ди­ла но­вац са грејс пе­ри­о­дом од се­дам го­ди­на и ка­ма­том од два од­сто) и да ли се ти­ме кр­ше за­ко­ни ЕУ пре­ма ко­ји­ма за ве­ли­ке са­о­бра­ћај­не про­јек­те мо­ра­ју да бу­ду рас­пи­са­ни јав­ни тен­де­ри.

„Европ­ска ко­ми­си­ја раз­ма­тра ускла­ђе­ност овог про­јек­та са ЕУ пра­ви­ли­ма”, ре­кла је Ма­ја Ко­ци­јан­чич, порт­па­рол­ка Европ­ске ко­ми­си­је пре два да­на, на дан отва­ра­ња ше­стог Са­ми­та 16+1 и дан уочи по­чет­ка ра­до­ва на пру­зи у Бе­о­гра­ду.

Про­је­кат мо­дер­ни­за­ци­је же­ле­зни­це до­го­во­рен из­ме­ђу Ма­ђар­ске, Ср­би­је и Ки­не 2013. већ ду­же вре­ме се на­ла­зи под ис­тра­гом Европ­ске ко­ми­си­је због мо­гућ­но­сти на­ру­ша­ва­ња пра­ви­ла ЕУ о кон­ку­рент­но­сти.

Ма­да је на отва­ра­њу са­ми­та у Бу­дим­пе­шти пред­сед­ник Ма­ђар­ске Вик­тор Ор­бан ја­сно на­ја­вио рас­пи­си­ва­ње тен­де­ра, што је ки­не­ској аген­ци­ји Син­хуа по­твр­дио и шеф ма­ђа­р­ске ди­пло­ма­ти­је Пе­тер Си­јар­то. „Тен­дер­ска про­це­ду­ра тра­ја­ће око шест ме­се­ци до го­ди­ну да­на, а још две го­ди­не би­ће по­треб­но за про­јек­те и до­зво­ле, па се по­че­так ра­до­ва не оче­ку­је пре кра­ја 2020.”, ре­као је Си­јар­то.

Го­во­ре­ћи о од­но­си­ма ЕУ и Ки­не Ко­ци­јан­чи­че­ва је ре­кла: „Фор­мат 16+1 до­пу­ња­ва од­но­се ко­је има­ју ЕУ и Ки­на. ЕУ ни­је део тог фор­ма­та, али уче­ству­је као по­сма­трач”.

Она је до­да­ла да је уло­га Европ­ске ко­ми­си­је и Европ­ске слу­жбе за спољ­не по­сло­ве да „по­др­же зе­мље чла­ни­це ко­је при­па­да­ју том фор­ма­ту”, као и да „по­мог­не ускла­ђи­ва­њу ак­тив­но­сти са уса­гла­ше­ним ЕУ–Ки­на од­но­си­ма”.

По­зна­ва­о­ци европ­ских за­ко­на ка­жу да је основ­ни фо­кус ис­тра­ге Европ­ске ко­ми­си­је на Ма­ђар­ској, ко­ја као зе­мља чла­ни­ца у пот­пу­но­сти под­ле­же стро­гим европ­ским за­ко­ни­ма о кон­ку­рент­но­сти. Исто­вре­ме­но, Ср­би­ја, као кан­ди­дат за члан­ство, ни­је у пу­ној оба­ве­зи ка­да је ЕУ за­ко­но­дав­ство у пи­та­њу. У Бри­се­лу су ви­ше пу­та на­гла­ша­ва­ли да су у кон­так­ту са на­ци­о­нал­ним вла­сти­ма др­жа­ва ко­је се на­ла­зе у окви­ру про­јек­та пру­га Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта.

У слу­ча­ју да се до­ка­же кр­ше­ње ЕУ за­ко­на о јав­ним тен­де­ри­ма ка­зне мо­гу би­ти нов­ча­не и по­кре­та­ње про­це­ду­ре за пре­кид ак­тив­но­сти ко­је на­ру­ша­ва­ју ЕУ за­ко­но­дав­ство.

 Из­град­ња бр­зе же­ле­знич­ке пру­ге из­ме­ђу Бе­о­гра­да и Бу­дим­пе­ште за Ки­ну је при­лич­но ва­жна и пред­ста­вља део про­јек­та по­ве­зи­ва­ња лу­ке Пи­реј са остат­ком Евро­пе, а у ци­љу ефи­ка­сни­јег тран­спор­та ки­не­ске ро­бе.

Исто­вре­ме­но, де­о­ни­ца бр­зе пру­ге из­ме­ђу Бе­о­гра­да и Бу­дим­пе­ште тре­ба­ло би да по­слу­жи као при­мер да ки­не­ске ком­па­ни­је мо­гу да гра­де у скла­ду са нај­ви­шим ЕУ стан­дар­ди­ма.

Ана Бр­на­бић, пре­ми­јер­ка Ср­би­је, сма­тра да Европ­ска уни­ја не ко­чи мо­дер­ни­за­ци­ју пру­ге Бе­о­град–Бу­дим­пе­шта.

„Ми­слим да не пре­и­спи­ту­ју овај про­је­кат, али је ва­жно да про­ве­ре да ли је у скла­ду са свим пра­ви­ли­ма ЕУ што се ти­че кон­ку­рен­ци­је. Ми­слим да ће то би­ти све у ре­ду”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва за Тан­југ.

Она је под­се­ти­ла да је слич­но би­ло и са „Же­ле­за­ром Сме­де­ре­во”, ко­ју је пре­у­зео ки­не­ски „Хе­стил”.

Сре­ди­ном апри­ла про­шле го­ди­не, два ме­се­ца пре не­го што ће би­ти ста­вљен пот­пис на пре­ла­зак сме­де­рев­ске „Же­ле­за­ре“ у ру­ке ки­не­ског „Хе­сти­ла“, срп­ска де­ле­га­ци­ја је са зеб­њом ишла у Бри­сел. Та­мо је то­ком не­ко­ли­ко да­на пре­го­во­ра тре­ба­ло да убе­ди ЕК да сме­де­рев­ска „же­ле­за­ра” не­ће про­да­ва­ти ки­не­ски че­лик Евро­пи. Ана­ли­зи­ра­не су и суб­вен­ци­је ко­је је Ср­би­ја да­ва­ла „же­ле­за­ри”, али је ЕК не­дав­но са­оп­шти­ла да че­ли­ча­на у вла­сни­штву „Хе­сти­ла” не тре­ба да вра­ћа др­жав­ну по­моћ, ко­ју је у про­шло­сти при­ма­ла. По­том је Ср­би­ја у одво­је­ном про­це­су до­ка­за­ла и да ни­је про­да­ва­ла че­лик у ЕУ по дам­пинг це­на­ма.

Љу­бо­драг Са­вић, про­фе­сор Еко­ном­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, сма­тра да ЕУ по­ку­ша­ва на све на­чи­не да огра­ни­чи ути­цај Ки­не, јер је до­жи­вља­ва као озбиљ­ну кон­ку­рен­ци­ју.

– ЕУ има стрикт­не за­ко­не ко­ји шти­те зе­мље чла­ни­це. Она не мо­же да за­бра­ни Ки­ни да ин­ве­сти­ра, али мо­же да успо­ра­ва и огра­ни­ча­ва про­јек­те – ка­же Са­вић.

Бри­сел­ски пор­тал „По­ли­ти­ко” у тек­сту по­во­дом Са­ми­та 16+1 у Бу­дим­пе­шти на­во­ди да су у окви­ру ки­не­ског про­гра­ма „Је­дан по­јас, је­дан пут” убри­зга­на фи­нан­сиј­ска сред­ства у ин­фра­струк­тур­ну, ло­ги­стич­ку и тран­спорт­ну мре­жу „ка­ко би се ки­не­ским про­из­во­ди­ма омо­гу­ћио лак­ши ула­зак на европ­ско тр­жи­ште”. „Ки­на го­ди­на­ма про­мо­ви­ше ве­ли­ке ин­ве­сти­ци­је и ини­ци­ја­ти­ву 16+1 ка­ко би по­ве­ћа­ла свој ути­цај у зе­мља­ма цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе, али су ти ње­ни на­по­ри у по­след­ње вре­ме упа­ли­ли аларм­но звон­це у Бри­се­лу, на­ро­чи­то због ак­тив­но­сти Пе­кин­га на Бал­ка­ну”, на­во­ди се у тек­сту.

Да ЕУ има раз­ло­га за страх, по­ка­за­ла је пре го­ди­ну и ви­ше да­на на при­ме­ру бри­тан­ске че­ли­ча­не „Та­та стил“, ко­ју су Ки­не­зи угу­ши­ли пре­ве­ли­ком по­ну­дом јеф­ти­ни­јег че­ли­ка. До те ме­ре да је ин­диј­ски ин­ве­сти­тор на­ја­вио по­вла­че­ње са ен­гле­ског тр­жи­шта и ти­ме у пи­та­ње до­вео 14.000 рад­них ме­ста. Та­да је Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја при­зна­ла да по­ла го­ди­не ин­ди­рект­но по­ма­же че­лич­ној ин­ду­стри­ји, а про­из­во­ђа­чи­ма су, ка­ко је ре­кла, иза­шли у су­срет и ка­да је реч о ан­ти­дам­пинг ме­ра­ма, али и ка­да је реч о це­ни енер­ге­на­та.

Из Бри­се­ла та­да ни­је би­ло опо­ме­не због др­жав­не по­мо­ћи, ко­ја је у слу­ча­ју Ср­би­је бри­жљи­во ана­ли­зи­ра­на да би­смо до­би­ли зе­ле­но све­тло за про­да­ју „Же­ле­за­ре” Ки­не­зи­ма. Пре­ма Спо­ра­зу­му о ста­би­ли­за­ци­ји и при­дру­жи­ва­њу, ко­ји смо пот­пи­са­ли са ЕУ, из­нос др­жав­не по­мо­ћи не сме да пре­ђе 50 од­сто бу­ду­ће у овом слу­ча­ју ки­не­ске ин­ве­сти­ци­је.

Коментари11
00473
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

dr Slobodan Devic
Kasno Makro na Kosovo stize ...
pera
U ovim komentarima ima svakakvih izmisljotina. Jos pre 20 godina kada je Kina pocela da prihvata u svojoj komunistickoj zemlji kapital iz kapitalistickih zemalja niko se nije pitao kuda to vodi. Ja sam imao priliku da jednom postavim to pitanje. On mi je jednostavno odgovorio pa ciji je to kapital. Privatni i oni koji ga imaju mogu da rade sta hoce sa njim. Gde su tada bile pametne glave u SAD i EU da kazu tako ne moze jer dovesce do propasti kapitalistickih zemalja jer odose masine u Kinu a njihovi radnici ostadose bez posla. Pa sta sada hoce kada nisu bili sposobni da se bore protiv takve politike a sada formiraju Komisije koje u EU godinama ne mogu da nadju resenja jer ih neznaju jer da su znali ne bi se sve ovo desilo. Kino samo napred jer ono sto proizvedes moras negde i da prodas. Da jos pitam te pametne glave gde su bile kada su kinezi pre 30 godina gradili pruge kroz Afriku.
janoš
Zvaničnocima EU kada su u pitanju kineske investicije nešto fali u načinu razmišljanja.Treba da shvate da je to korisno.Kinezi su shvatili da ako nekome prodaješ taj mora biti sposoban i da plati.Valjda shvataju da "put svile"ima dva smera.
Божидар
Јелте, јел стварно!? Или забранити Мају Коцијанчич и затражити од неког другог од ЕУ комисије због њеног могућег пристраног посматрања на ову тему или престати са писањем о тим темама. Њена земља има и те каквог интереса да било шта што не води преко њене земље не прође никакву комисију. А за ЕУ комисију питање. Како су дозволи Кини да узме на концесију луку Пиреј, тачније контејнерски терминал? Не знају? А како су пре неколико месеци онда дозволили да се прода контејнерски терминал у Зебружу? Опет не знају или се праве луди. Битно је да код нас ништа не успе и да нас држе на што нижем економском нивоу. Проблем? Па имају они неколико квиска!
Mihailo Krunić
E, ako je ovo politika EU o slučaju razvoja putne mreže u Evropi, a ne u azijskoj Kini, treba reći otvoreno:Daleko nam kuća od vaše EU.
Simic Koch Miro
EU samo odgovara zemlja sa robovima sto rade za 300€ dok srbske vlasti izdaju vajnu statstiku od preko 500€ odgovor je jednostavan miljardama teski objekti su u Spaniji i Portugalu su ostali bez prozora i radnih mesta milioni nezaposlenih po Evropi a zbog zasto PA JEDNOSTAVNO PRESKUPA PROIZVODNJA JOS SRBI,BUGARI I RUMUNI SU OSTALI ALI I JE I Puma skinula kapu i otisla u aziju!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља