субота, 28.03.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:00

Пресуда првацима Херцег-Босне за крај рада Хашког трибунала

Евен­ту­ал­на ка­зна Ја­дран­ку Пр­ли­ћа и још пе­то­ри­ци хр­ват­ских функ­ци­о­не­ра то­ком ра­та у БиХ би­ће по­зна­та у среду
Аутор: Д. Станишићуторак, 28.11.2017. у 22:00
Ја­дран­ко Пр­лић, на функ­ци­ји ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва БиХ, и Го­ран Сви­ла­но­вић (Фо­то З. Ана­ста­си­је­вић)

 

Од на­шег до­пи­сни­ка
Са­ра­је­во – Апе­ла­ци­о­но ве­ће Ха­шког три­бу­на­ла ће да­нас, ка­ко је ра­ни­је на­ја­вио пред­се­да­ва­ју­ћи Жал­бе­ног ве­ћа Ме­ђу­на­род­ног кри­вич­ног су­да за бив­шу Ју­го­сла­ви­ју (МКСЈ) Кар­мел Аги­јус, из­ре­ћи ко­нач­ну пре­су­ду бив­шем пред­сед­ни­ку Вла­де Хер­цег-Бо­сне Ја­дран­ку Пр­ли­ћу и још пе­то­ри­ци бив­ших по­ли­тич­ких и вој­них функ­ци­о­не­ра Хер­цег-Бо­сне. То ће би­ти по­след­ња пре­су­да три­бу­на­ла у ње­го­вом  24-го­ди­шњем ра­ду.

Пр­во­сте­пе­ном пре­су­дом, од 29. ма­ја 2013. го­ди­не, ше­сто­ри­ца не­ка­да­шњих нај­ви­ших по­ли­тич­ких и вој­них зва­нич­ни­ка Хер­цег-Бо­сне осу­ђе­на су за рат­не зло­чи­не на укуп­но 111 го­ди­на за­тво­ра.

Нај­ду­жу за­твор­ску ка­зну, у тра­ја­њу од 25 го­ди­на, до­био је Ја­дран­ко Пр­лић, док су бив­ши ми­ни­стар од­бра­не Бру­но Сто­јић и ко­ман­дан­ти Глав­ног шта­ба ХВО-а ге­не­ра­ли Сло­бо­дан Пра­љак и Ми­ли­вој Пет­ко­вић осу­ђе­ни на по 20 го­ди­на за­тво­ра. Ко­ман­дант вој­не по­ли­ци­је ХВО-а Ва­лен­тин Ћо­рић до­био је 16 го­ди­на за­тво­ра, а на­чел­ник кан­це­ла­ри­је за раз­ме­ну за­ро­бље­ни­ка Бе­ри­слав Пу­шић шест го­ди­на ма­ње.

У обра­зло­же­њу пре­су­де на­во­ди се да је „ше­стор­ка” осу­ђе­на за „зло­чи­не про­тив чо­веч­но­сти, кр­ше­ње за­ко­на и оби­ча­ја ра­та и те­шке по­вре­де Же­нев­ске кон­вен­ци­је, а у ве­зи са до­га­ђа­ји­ма у пе­ри­о­ду 1992–1994. у осам оп­шти­на и пет за­ро­бље­нич­ких кам­по­ва на те­ри­то­ри­ји БиХ”.

Са­ра­јев­ски ме­ди­ји при­о­ри­тет­но на­по­ми­њу ка­ко је Пре­тре­сно ве­ће, у овом, нај­о­бим­ни­јем пред­ме­ту, „за­кљу­чи­ло да су од ја­ну­а­ра 1993. го­ди­не ше­сто­ри­ца оп­ту­же­них би­ли уче­сни­ци зло­чи­нач­ког по­ду­хва­та ко­ји је имао за циљ осни­ва­ње хр­ват­ског ен­ти­те­та у БиХ и ко­ји би омо­гу­ћио по­нов­но ује­ди­ња­ва­ње Хр­ва­та пу­тем ет­нич­ког чи­шће­ња му­сли­ман­ског ста­нов­ни­штва”.

У иш­че­ки­ва­њу ко­нач­не пре­су­де по­је­ди­ни ме­ди­ји „от­кри­ва­ју” и на­вод­не ста­во­ве ха­шког ту­жи­ла­штва, ко­је је, ка­ко ис­ти­чу, још у „жал­бе­ном по­ступ­ку, из­не­ло став да ’ше­стор­ка’ за­слу­жу­је ду­пло стро­же ка­зне од оних у пр­во­сте­пе­ном по­ступ­ку” и да је већ та­да „за­тра­жи­ло да бу­ду осу­ђе­ни на укуп­но 225 го­ди­на за­тво­ра”.

Па­жњу ме­ди­ја ових да­на при­вла­чи и мо­ли­тве­ни скуп ко­ји је за ха­шке оп­ту­же­ни­ке одр­жан у ка­те­дра­ли Ма­ри­је Мај­ке цр­кве у Мо­ста­ру на по­зив Удру­же­ња „Хр­ват­ско ср­це на­де”, Оде­ла за бра­ни­те­ље ХВО До­мо­вин­ског ра­та ХНС-а и Фон­да­ци­је за пру­жа­ње прав­не по­мо­ћи бра­ни­те­љи­ма ХВО. По­је­ди­ни хр­ват­ски ве­ли­ко­до­стој­ни­ци не по­др­жа­ва­ју ова­кав на­чин по­др­шке љу­ди­ма ко­ји­ма се су­ди, јер они то ви­де као из­да­ју ве­ре и као је­дан кла­си­чан на­чин ма­ни­пу­ла­ци­је и по­ли­ти­за­ци­је ре­ли­ги­је и вер­ских осе­ћа­ња.

„Тре­ба­ло би да ор­га­ни­зу­ју скуп за жр­тве. Ве­ра слу­жи исти­ни и до­бру, а не не­ком на­ви­ја­њу. Ов­де се ра­ди о ин­стру­мен­та­ли­за­ци­ји ве­ре и пре­тва­ра­њу ве­ре у ин­стру­мент на­ци­о­нал­не по­ли­ти­ке, а то је ни­шта дру­го не­го из­да­ја ве­ре”, из­ја­вио је фра Ми­ле Ба­бић.


Коментари1
addcd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dijaspora SRNJ
BH je viseputa zariste bila za zla! nema tu razlika medju njima ( Katolikus. Pravoslav Musliman iste sü!j Hrvatska je okupirana " sa Kamenjarima" iz Hercegovine i Posavinskim Bosancima, Srbija ima na grbaci tzv. RS , Da Sam neprijatelj Srbskog naroda( sto nisam)zelio bi da RS sto pre postane Deo Republike Srbije! ( komentar tome je suvisno jer " zatupljenost Bozja kazna!)

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља