понедељак, 08.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 30.11.2017. у 12:28 Андерс Кристијан Хоугор
НОРДИЈСКИ МОДЕЛ

Век успешне сарадње

Калемегдан: изложба у част стогодишњице дипломатских односа Србије и Данске (Фото Амбасада Данске)

О то­ме ка­кве су мо­гућ­но­сти да та­ко­зва­ни нор­диј­ски мо­дел бу­де при­ме­њен на Бал­ка­ну, и то пр­вен­стве­но на по­љу по­ми­ре­ња у ре­ги­о­ну, не­дав­но је у Бе­о­гра­ду са пред­сед­ни­ком Ср­би­је Алек­сан­дром Ву­чи­ћем раз­го­ва­рао ге­не­рал­ни се­кре­тар Нор­диј­ског са­ве­та ми­ни­ста­ра Даг­фин Хеј­број­тен. Ка­ко про­це­њу­ју упу­ће­ни, са­рад­њи ме­ђу овим зе­мља­ма ка­кву има­мо да­нас нај­пре је прет­хо­ди­ла ре­ги­о­нал­на са­рад­ња у обла­сти за­ко­но­дав­ства. О би­ла­те­рал­ним од­но­си­ма Ср­би­је са Дан­ском, Нор­ве­шком, Фин­ском и Швед­ском, као и о њи­хо­вим да­љим пер­спек­ти­ва­ма, за „По­ли­ти­ку” у на­ред­них не­ко­ли­ко да­на пи­шу ам­ба­са­до­ри ових зе­ма­ља у Бе­о­гра­ду. 

Андерс Кристијан Хоугор*

Дав­не 1917. го­ди­не, Кра­ље­ви­на Ср­би­ја је име­но­ва­ла пр­вог ам­ба­са­до­ра за Дан­ску, а овај до­га­ђај ми узи­ма­мо као по­че­так ди­пло­мат­ских од­но­са из­ме­ђу на­ше две зе­мље. Ове го­ди­не сто­га обе­ле­жа­ва­мо сто­го­ди­шњи­цу од ус­по­ста­вља­ња ди­пло­мат­ских од­но­са и ме­ни је ве­ли­ка част што сам део ових про­сла­ва.Ве­зе из­ме­ђу Дан­ске и Ср­би­је су увек би­ле ја­ке, а у прет­ход­них сто го­ди­на смо има­ли ин­тен­зив­ну раз­ме­ну љу­ди, зна­ња, до­ба­ра и ка­пи­та­ла. Је­дан од нај­ва­жни­јих љу­ди ко­је бих спо­ме­нуо је­сте док­тор Вил­хелм Те­о­дор Мел­гор.

Као члан Дан­ске ме­ди­цин­ске ми­си­је у Пр­вом свет­ском ра­ту, док­тор Ви­ли се, ка­ко је од ми­ло­ште био зван, бри­нуо о ци­ви­ли­ма у ни­шкој бол­ни­ци, а та­ко­ђе је и ишао у кућ­не по­се­те по се­ли­ма у око­ли­ни Ни­ша. Ре­дов­но је и на до­бро­вољ­ној осно­ви по­се­ћи­вао и деч­је си­ро­ти­ште. С вре­ме­ном, док­тор Ви­ли је име­но­ван за глав­ног док­то­ра у бол­ни­ци у Кур­шу­мли­ји где је ода­брао да жи­ви до кра­ја жи­во­та. Ме­мо­ри­јал­на та­бла на ку­ћи у ко­јој је жи­вео у Кур­шу­мли­ји чу­ва се­ћа­ње на ње­га и ње­го­ву по­моћ Ср­би­ма.

Ма­ло за­тим су сти­гле три­де­се­те го­ди­не и со­бом до­не­ле сјај­ну ини­ци­ја­ти­ву у по­во­ју – про­ши­ре­ње Бе­о­гра­да! Не­ко­ли­ко дан­ских ком­па­ни­ја је уче­ство­ва­ло у овом про­јек­ту, по­ста­вља­ју­ћи те­ме­ље оп­шти­не ко­ју да­нас зна­мо под име­ном Но­ви Бе­о­град. Уз мно­штво дан­ских ин­же­ње­ра, дан­ске ком­па­ни­је су чак до­не­ле и бул­до­жер ко­ји је та­ко по­стао део исто­ри­је Бе­о­гра­да.

Ово су са­мо два при­ме­ра ко­ји по­ка­зу­ју да су од­но­си из­ме­ђу на­ших зе­ма­ља увек укљу­чи­ва­ли по­све­ће­не љу­де и ја­ке ком­па­ни­је, што је и сад слу­чај. Да­нас, око че­тр­де­сет дан­ских ком­па­ни­ја по­слу­је у Ср­би­ји, а оче­ку­јем да их до­ђе још. Има то­ли­ко то­га што мо­же­мо ура­ди­ти за­јед­но – од по­љо­при­вре­де до во­до­при­вре­де, од от­па­да до енер­ги­је, од од­бра­не до здра­вља. 

По­све­ће­ни про­фе­со­ри и сту­ден­ти дан­ског је­зи­ка на Уни­вер­зи­те­ту у Бе­о­гра­ду та­ко­ђе до­при­но­се из­град­њи на­ших од­но­са, а по­сто­је мно­ги ен­ту­зи­ја­стич­ни по­је­дин­ци и гру­пе ко­ји уче­ству­ју у раз­ме­ни зна­ња и кул­ту­ра на­ших две­ју зе­ма­ља – пле­сне тру­пе, џез ор­ке­стри, сред­њо­школ­ци и уни­вер­зи­тет­ски сту­ден­ти на раз­ме­ни, пе­сни­ци, глум­ци и ре­жи­се­ри, пи­сци, про­фе­со­ри, вој­но осо­бље, ди­пло­ма­те и јав­ни слу­жбе­ни­ци.

То­ком мо­је слу­жбе у Бе­о­гра­ду, ам­ба­са­да ће по­ку­ша­ти да оја­ча тр­го­вин­ску раз­ме­ну, али и да ор­га­ни­зу­је ви­ше про­је­ка­та из обла­сти кул­ту­ре и јав­не ди­пло­ма­ти­је. Све ово у ци­љу ши­ре­ња зна­ња и при­су­ства Дан­ске у овом ре­ги­о­ну. Дан­ска је при­ја­тељ Ср­би­је и мо­же­те ра­чу­на­ти на на­шу по­др­шку на пу­ту ка Европ­ској уни­ји. Ре­фор­ме ко­је Ср­би­ја спро­во­ди у овом пе­ри­о­ду ће до­не­ти ко­ри­сти гра­ђа­ни­ма и дру­штву у це­ли­ни. 

За сто го­ди­на, ве­ру­јем да ће Ср­би­ја би­ти ја­ка, ста­бил­на де­мо­кра­ти­ја, отво­ре­на за ино­ва­ци­је и го­сто­при­мљи­ва као што је то да­нас. На­дам се да ће Дан­ци и дан­ске ком­па­ни­је до­при­не­ти овом раз­во­ју. 

*Ам­ба­са­дор Кра­ље­ви­не Дан­ске

Коментари1
09d85
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bosa S
Ono sto mi se ne svidja je da prisvajate jubileje i datume Kraljevine kad vam odgovara. Sa druge strane nipodastavate srpsku kraljevsku porodicu na sve nacine. Na nedavnoj svadbi imali ste evropske kraljevske svite u Beogradu i nikakav medijski znacaj niste im dali. Sve su to prilike da se stvore prijatelji i popravi budzet. Ova Srbija nema nista zajednicko sa Kraljevinom, zasto prisvajate jubileje koje niste zasluzili.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља