недеља, 26.05.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:10
ПОРУКА ИД ПРИСТАЛИЦАМА У АЛБАНИЈИ ДА НАПАДАЈУ ЗА ПРАЗНИКЕ

Празне претње или реална опасност од терориста

Службе треба да испитају истинитост порука и да појачају активности током новогодишњих и божићних празника, сматрају стручњаци
Аутор: Александар Бојовићсреда, 06.12.2017. у 22:00
(Фото Пиксабеј)

„Имаш до­вољ­но вре­ме­на да на­ба­виш во­зи­ло и пре­га­зиш љу­де у ма­си или да ку­пиш нож и уда­риш на њих, или да на­пу­ниш пу­шку му­ни­ци­јом. И ако тво­ја ду­ша не мо­же да их при­хва­ти, уђи у њи­хо­ву гу­жву и уз­вик­ни: ’Алах је нај­ве­ћи!’”. Ово је по­ру­ка та­ко­зва­не Ислам­ске др­жа­ве, ко­ја је пу­тем сво­јих ко­му­ни­ка­ци­о­них ка­на­ла на­вод­но по­зва­ла при­ста­ли­це у Ал­ба­ни­ји да ор­га­ни­зу­ју на­па­де то­ком пред­сто­је­ћих бо­жић­них и но­во­го­ди­шњих пра­зни­ка, а пре­не­ли су је при­штин­ски ме­ди­ји. 

Ислам­ска др­жа­ва је 2018. про­гла­си­ла „кр­ва­вом го­ди­ном”, упр­кос ви­ше­стру­ким по­ра­зи­ма у Ира­ку у Си­ри­ји. 

„Уса­мље­ним ву­ко­ви­ма”, по­је­дин­ци­ма за ко­је се у мно­гим слу­ча­је­ви­ма и не зна да су при­ста­ли­це ИД јер де­лу­ју не­за­ви­сно, ова те­ро­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја ра­ни­је је по­ру­чи­ла да ан­га­жу­ју ми­гран­те и на­пад­ну Ко­ло­се­ум у Ри­му и Ва­ти­кан. Ко­ли­ко је ова буч­на прет­ња за­и­ста опа­сна, а ко­ли­ко у њој има на­ме­ре да се при­ву­че па­жња и упла­ше љу­ди? Са­го­вор­ни­ци „По­ли­ти­ке”, струч­ња­ци за без­бед­ност и ан­ти­те­ро­ри­зам, са­гла­сни су да би слу­жбе тре­ба­ло да ис­пи­та­ју исти­ни­тост ове по­ру­ке, јер се иза све­га мо­жда кри­је про­па­ган­да. Та­ко­ђе, до­да­ју да би на­ше слу­жбе тре­ба­ло да по­ја­ча­ју сво­је ак­тив­но­сти око пред­сто­је­ћих но­во­го­ди­шњих пра­зни­ка, упра­во због опа­сно­сти од те­ро­ри­стич­ких на­па­да. 

Ан­дре­ја Са­вић, пр­ви ди­рек­тор БИА, на­во­ди да ова по­ру­ка иза­зи­ва па­жњу, али нај­бит­ни­је је уста­но­ви­ти да ли је она ва­лид­на, од­но­сно да ли је за­сно­ва­на на про­ве­ре­ним чи­ње­ни­ца­ма. 

„То је кључ­но пи­та­ње, а на слу­жба­ма без­бед­но­сти је да се усред­сре­де на утвр­ђи­ва­ње исти­не. То мо­же би­ти и про­па­ганд­на фло­ску­ла при­пад­ни­ка тог екс­трем­ног кри­ла Ислам­ске др­жа­ве, ко­ја је у из­у­ми­ра­њу”, ка­же овај про­фе­сор на Фа­кул­те­ту за ди­пло­ма­ти­ју и без­бед­ност. 

Он до­да­је да, ка­да по­гле­да­мо ста­ти­сти­ке о на­ци­о­нал­ној струк­ту­ри рат­ни­ка, ви­ди­мо да је њи­хов број из Ал­ба­ни­је, Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, под­руч­ја БиХ, Ра­шке обла­сти до­ста ви­сок сра­змер­но по­пу­ла­ци­ји ста­нов­ни­штва. Они пред­ста­вља­ју прет­њу за наш ре­ги­он, сма­тра Са­вић. 

На ра­ти­шта у Си­ри­ју и Ирак оти­шло је од 400 до 500 љу­ди из ју­жне срп­ске по­кра­ји­не да се бо­ри на стра­ни та­ко­зва­не Ислам­ске др­жа­ве, по­ка­зу­ју по­да­ци вла­сти у При­шти­ни. Нај­ви­ше их је, ка­ко се про­це­њу­је, оти­шло из ме­ста Ка­ча­ник у бли­зи­ни гра­ни­це са Ма­ке­до­ни­јом. Ме­ђу­тим, про­це­не на­ших без­бед­но­сних слу­жби го­во­ре да је на Бли­ском ис­то­ку ду­пло ви­ше ко­сов­ских Ал­ба­на­ца са оруж­јем у ру­ка­ма. За раз­ли­ку од ју­жне срп­ске по­кра­ји­не, си­ту­а­ци­ја у цен­трал­ној Ср­би­ји у овом сми­слу је знат­но бо­ља: са овог под­руч­ја на стра­на ра­ти­шта оти­шло је око 50 љу­ди. Они ко­ји су се вра­ти­ли под стал­ном су лу­пом без­бед­но­сних слу­жби. 

„И у та­ла­си­ма ми­гра­ци­ја ко­ји су се до­го­ди­ли про­те­клих го­ди­на по­сто­је ри­зи­ци да су се ме­ђу ми­гран­те ин­фил­три­ра­ли спа­ва­чи Ислам­ске др­жа­ве”, на­во­ди Са­вић. 

Ге­не­рал Мо­мир Сто­ја­но­вић, не­ка­да­шњи ди­рек­тор Вој­но­бе­збед­но­сне аген­ци­је (ВБА), ка­же да те­ро­ри­сти ду­бо­ко про­ми­шља­ју сва­ку сво­ју ак­ци­ју и не ша­љу по­ру­ке тек та­ко.

„Оно што је си­гур­но је­сте да пред не­ке ва­жне да­ту­ме, као што су но­во­го­ди­шњи пра­зни­ци, сва­ка озбиљ­на зе­мља мо­ра да по­ја­ча ме­ре без­бед­но­сти. Но­си­о­ци екс­тре­ми­зма, по­го­то­во ислам­ског, у тим да­ни­ма има­ју ви­ше по­год­них ме­та, по­пут ве­ли­ких ску­по­ва, зна­чај­них све­ча­но­сти, ор­га­ни­зо­ва­них до­че­ка на тр­го­ви­ма, гу­жви у тр­жним цен­три­ма...”, об­ја­шња­ва Сто­ја­но­вић. 

Он сма­тра да у ве­зи са те­ро­ри­змом и ме­ди­ји тре­ба да по­ве­ду ра­чу­на ко­је ин­фор­ма­ци­је при­хва­та­ју и ка­ко их пре­но­се. 

„Пла­си­ра­њем та­квих те­за из­ну­ру­ју се и оба­ве­штај­но-без­бед­но­сни си­сте­ми кон­крет­них зе­ма­ља где се та­ко не­што на­ја­вљу­је. У по­след­ње вре­ме мно­ги ме­ди­ји спе­ку­ли­шу са ра­зним те­ро­ри­стич­ким на­ја­ва­ма у Ср­би­ји, ко­је се, на сре­ћу, ни­су об­и­сти­ни­ле. То ми ли­чи на про­па­ган­ду са ци­љем да се не­ка те­ма на­мет­не. Не­ће Ислам­ска др­жа­ва ни­ка­да да на­ја­вљу­је оно што ће ура­ди­ти”, сма­тра Сто­ја­но­вић. 

У ве­зи са овом по­ру­ком и по­зи­вом на на­па­де у Ал­ба­ни­ји, наш са­го­вор­ник за­кљу­чу­је да не­ко има ин­те­рес да се по­ја­ча­ју ме­ре без­бед­но­сти у Ал­ба­ни­ји, па он­да на овај на­чин то „уви­ја у облан­ду да Ислам­ска др­жа­ва та­мо пла­ни­ра те­ро­ри­стич­ку ак­тив­ност”. 

Пре­те­ћа ви­део-по­ру­ка ко­ја је пре око две го­ди­не ус­та­ла­са­ла јав­ност би­ла је на­ја­ва да ће цео за­пад­ни Бал­кан би­ти у ру­ка­ма ИД. На овом сним­ку ви­де­ло се ка­ко нај­пре Ср­би­ја, а по­том Хр­ват­ска, Бо­сна и Хер­це­го­ви­на, Цр­на Го­ра, Ма­ке­до­ни­ја, Ал­ба­ни­ја и Ко­со­во, уцр­та­но као за­себ­на др­жа­ва, би­ва­ју по­кри­ве­ни цр­ном бо­јом са сим­бо­ли­ма ка­ли­фа­та.


Коментари4
d1268
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ena
Pa vojska nije odbranila narod koji je finansira, 91, 99... Sad da verujemo da ċe ovaj put raditi to zbog čega postoje?
Baki
ID je "živela" na teritoriji Sirije zahvaljujući SAD, odnosno interesima SAD. I jedni i drugi bili su zadovoljni, SAD jer ih koristi, a ID jer su korišćeni bili zaštićeni. Valjda niko razuman u to ne sumnja. To nije jedini primer politike SAD. Zašto bi bilo nerealno to očekivati i na Balkanu, ako SAD nameravaju da "nešto urade". Osnovno je doznati da li to SAD nameravaju.
Nenad
Propaganda ili ne, dovoljno je da mlada izgubljena dusa poveruje u raj koji se obecava i napravi haos. Nema potrebe da ima bilo kakve kontakte sa ID i sl., mediji prenesu poruku a prazna glava odradi. Posle se ID javi kao organizator i prica se nastavlja...
Драган Пик-лoн
Илузорно је тражити чињенице у овом хаотичном свету.Главни магнет за ове ИД борце је "Бондсил" на Косову и Метохији.Ову реченицу можете тумацити како хоћете,но она ће бити све истинитија.Тачка!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља