уторак, 24.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 11.12.2017. у 08:00 О. Ми­ла­но­вић

Бегунац с више лица

Траже га полиције из региона, осуђиван је и сумњичен за изнуду, отмицу и преваре, а није искључено да му ликвидација Игора Митровића из Бара није прва
Место где је убијен Игор Мировић / Никола Јовановић (Фото МУП)

Ро­ђен је као Го­ран Аран­ђе­ло­вић, али је име про­ме­нио у Жељ­ко Ћо­сић. По­сле бек­ства из Ма­ке­до­ни­је 2005. го­ди­не, где је осу­ђен на ви­ше­го­ди­шњу ро­би­ју због дво­стру­ког уби­ства при­ли­ком пљач­ке, по­стао је Кли­мент Иса­ко­вић. На­кон то­га про­ме­нио је са­мо пре­зи­ме и то у Јо­ва­но­вић, а по­след­њи иден­ти­тет му је Ни­ко­ла Јо­ва­но­вић, че­сто име и пре­зи­ме у Ср­би­ји. Два од ви­ше на­ди­ма­ка су му Ће­ла и Ко­пи­лан. На­вод­но је ро­ђен у За­је­ча­ру или око­ли­ни и има из­ме­ђу 50 и 55 го­ди­на.

За осо­бом о ко­јој је реч, срп­ским др­жа­вља­ни­ном Ни­ко­лом Јо­ва­но­ви­ћем, или већ ка­кав по­след­њи иден­ти­тет има, рас­пи­са­на је по­тер­ни­ца због сум­ње да је пре ско­ро пет ме­се­ца убио Иго­ра Ми­тро­ви­ћа из Ба­ра. Пре­ма по­след­њим опе­ра­тив­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма по­ли­ци­је на­ла­зи се у Не­мач­кој. А мо­жда ви­ше и не. У по­тер­ни­ци сто­ји да је опа­сан, увек на­о­ру­жан и спре­ман да упо­тре­би оруж­је.

Да се кри­је у Не­мач­кој, по­твр­ђе­но је под­го­рич­кој „По­бје­ди”, из из­во­ра бли­ских ис­тра­зи, ко­ји твр­де да ин­тен­зив­но са­ра­ђу­ју са ко­ле­га­ма из Не­мач­ке и дру­гих зе­ма­ља, и оче­ку­ју да ће му уско­ро би­ти ста­вље­не ли­си­це. За­је­ча­рац се те­ре­ти да је 18. ју­ла у бли­зи­ни жр­тви­не ку­ће у ре­ги­о­ну Зе­ле­ног по­ја­са, из­ме­ђу Шу­ша­ња и Чр­ва­ња, при­шао во­зи­лу „фи­јат“ и из пи­што­ља ка­ли­бра де­вет ми­ли­ме­та­ра, за са­да не­по­зна­те мар­ке, ис­па­лио у Ми­тро­ви­ћа ви­ше про­јек­ти­ла.

Ис­ко­ри­стио је при­ли­ку ка­да се Ми­тро­вић во­зи­лом укљу­чи­вао са ло­кал­ног на ма­ги­страл­ни пут у Шу­ша­њу и ка­да је ње­го­ва су­пру­га иза­шла из во­зи­ла да ба­ци сме­ће у кон­теј­нер. Усмр­тио га је пред дво­је ма­ло­лет­не де­це, ко­ја су би­ла на зад­њем се­ди­шту ауто­мо­би­ла.

Јо­ва­но­вић је иден­ти­фи­ко­ван на осно­ву ре­зул­та­та ве­шта­че­ња, из­ја­ва све­до­ка, ви­део-за­пи­са, а ве­ли­ки зна­чај у ис­тра­зи да­ла је срп­ска по­ли­ци­ја ка­да је ко­ле­га­ма из Цр­не Го­ре до­ста­ви­ла по­дат­ке о овом ви­ше­стру­ком по­врат­ни­ку.

У до­си­јеу му пи­ше да је осу­ђи­ван и сум­њи­чен за из­ну­ду, от­ми­цу и пре­ва­ру, а ка­ко су ра­ни­је са­оп­шти­ли из цр­но­гор­ске по­ли­ци­је, ни­је ис­кљу­че­но да му ли­кви­да­ци­ја Ми­тро­ви­ћа ни­је пр­ва.

Ис­тра­жи­те­љи су утвр­ди­ли да је Јо­ва­но­вић пре уби­ства Ми­тро­ви­ћа бо­ра­вио у Ба­ру пет ме­се­ци, од фе­бру­а­ра до 18. ју­ла. Пре­ци­зно је из­у­чио кре­та­ње жр­тве и ње­го­ве на­ви­ке и че­као по­го­дан тре­ну­так за ег­зе­ку­ци­ју. Дан по­сле уби­ства узе­ти су сним­ци са ви­део-над­зо­ра и ве­шта­че­њем је утвр­ђе­но да је осо­ба са фо­то­гра­фи­је по­чи­ни­лац овог зло­чи­на. Та­да је Јо­ва­но­вић већ био ван гра­ни­ца Цр­не Го­ре.

Цр­но­гор­ски ис­тра­жи­те­љи су још на по­чет­ку ис­тра­ге ко­ле­га­ма из Ср­би­је, а и још пет зе­ма­ља, про­сле­ди­ли фо­то­гра­фи­ју Јо­ва­но­ви­ћа.

Утвр­ђе­но је да је Јо­ва­но­вић у Цр­ну Го­ру до­шао с ци­љем да уби­је Ми­тро­ви­ћа, с пла­ном раз­ра­ђе­ним до нај­сит­ни­јег де­та­ља. Мо­тив ли­кви­да­ци­је, ка­ко је не­зва­нич­но са­оп­ште­но, ле­жи у раз­ра­чу­на­ва­њи­ма због иле­гал­них по­сло­ва ве­за­них за тр­го­ви­ну нар­ко­ти­ци­ма.

Пра­во­сна­жном пре­су­дом у Ср­би­ји, Јо­ва­но­вић је осу­ђен на 13 и по го­ди­на ко­је је од­ле­жао до 1997. го­ди­не. На­кон то­га за кри­вич­но де­ло от­ми­ца осу­ђен је на осам го­ди­на и 2015. го­ди­не је иза­шао из за­тво­ра. На осно­ву ин­фор­ма­ци­ја ко­је има по­ли­ци­ја, срп­ске вла­сти по­тра­жу­ју Јо­ва­но­ви­ћа ка­ко би про­ве­ри­ли да ли је по­чи­нио не­ка уби­ства на те­ри­то­ри­ји на­ше зе­мље.

Пре ско­ро де­сет го­ди­на хап­шен је по­сле от­ми­це де­вој­ке, а по­ли­ци­ји је у ис­тра­зи по­мо­гла ње­го­ва го­вор­на ма­на, то што не зна да из­го­во­ри сло­во „р“. Јо­ва­но­вић је због от­ми­це мла­де Бо­ран­ке осу­ђен на осам го­ди­на за­тво­ра. Из за­тво­ра је иза­шао 2015. го­ди­не и пре­ма опе­ра­тив­ним са­зна­њи­ма по­ли­ци­је, на­ста­вио је са кри­ми­нал­ним ак­тив­но­сти­ма, ко­ји­ма се ина­че ба­вио од пу­но­лет­ства.

По­сле су­ђе­ња за от­ми­цу Бо­ран­ке, ме­ди­ји су об­ја­ви­ли да је пре­ко бра­ни­о­ца за­пре­тио сут­ки­њи ко­ја је во­ди­ла слу­чај да ће јој „уна­ка­зи­ти ли­це и по­ло­ми­ти но­ге, уко­ли­ко га не пу­сти из при­тво­ра”.

Коментари0
edc9b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља