недеља, 21.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:04
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

Насиље нерасветљено и после три недеље

Након инцидента у коме су двојица осмака узнемиравала другарицу из разреда, физички обрачун родитеља. – Руководство осмолетке још не зна детаље и чека званичне извештаје
Аутор: Ана Јо­ва­но­вићнедеља, 10.12.2017. у 21:41
(Фото Д. Жарковић)

Мо­дер­ну, про­стра­ну и на­из­глед мир­ну осмо­лет­ку на са­мом кра­ју Бу­ле­ва­ра кра­ља Алек­сан­дра из­ба­цио је из ко­ло­се­ка слу­чај вр­шњач­ког на­си­ља. По­ку­шај зло­ста­вља­ња де­вој­чи­це и при­си­ља­ва­ња на сек­су­ал­ни од­нос за ко­ји су оп­ту­же­на дво­ји­ца де­ча­ка ба­цио је у сен­ку све успе­хе Основ­не шко­ле „Дра­гој­ло Ду­дић”. И про­свет­ни свет је уз­не­ми­ри­ла вест из зве­здар­ског на­се­ља Ма­ли Мо­кри Луг где су, ка­ко се чу­ло, дво­ји­ца уче­ни­ка осмог раз­ре­да сек­су­ал­но на­па­ство­ва­ла дру­га­ри­цу из раз­ре­да и по­ту­ри­ли јој па­ке­тић ма­ри­ху­а­не. У ме­ђу­вре­ме­ну, у овој шко­ли је до­шло и до озбиљ­них раз­ми­ри­ца из­ме­ђу ро­ди­те­ља уочи са­стан­ка Са­ве­та ро­ди­те­ља.

Про­шло је ви­ше од три не­де­ље, а тач­ни де­та­љи овог слу­ча­ја у шко­ли ни­су у пот­пу­но­сти по­зна­ти. У осмо­лет­ки не мо­гу да по­твр­де шта се до­го­ди­ло док ко­на­чан ис­ход не бу­де утвр­ђен у ту­жи­ла­штву ко­је је за­ду­же­но за овај про­блем.

– Ми смо пред­у­зе­ли ме­ре из сво­је над­ле­жно­сти. Са­зна­ли смо да су код уче­ни­ка ко­ји су уче­ство­ва­ли у ин­ци­ден­ту про­на­ђе­ни нар­ко­ти­ци и оба­ве­ште­ни смо о њи­хо­вом не­при­ме­ре­ном по­на­ша­њу по­сле на­ста­ве – об­ја­шња­ва Ђу­ро Ко­сић, ди­рек­тор осмо­лет­ке „Дра­гој­ло Ду­дић”.

Он об­ја­шња­ва да су уче­ни­ци по­сле на­ста­ве ис­ко­ри­сти­ли при­ли­ку да се са­кри­ју иза шко­ле.

– Де­вој­чи­ца се по­жа­ли­ла на­став­ни­ци да су је мал­тре­ти­ра­ли дру­га­ри и ис­при­ча­ла је да не­ки де­ча­ци же­ле да је са­че­ка­ју по­сле ча­со­ва и да се пла­ши. Та на­став­ни­ца је од­мах ре­а­го­ва­ла и по­зва­ла ње­ну мај­ку. Оба­ве­ште­на је и по­ли­ци­ја. На­став­ни­ца је на­пи­са­ла из­ја­ву и пре­да­ла је над­ле­жни­ма, а ин­спек­то­ри су са­слу­ша­ли де­вој­чи­цу и оба де­ча­ка у при­су­ству ро­ди­те­ља – при­ча Ко­сић.

Ка­ко и да­ље ни­ко ни­је си­гу­ран шта се за­и­ста де­си­ло, зве­здар­ска осмо­лет­ка по­ку­ша­ва да бар у то­ку про­це­са утвр­ђи­ва­ња за­шти­ти ђа­ке. Шко­ла не­ма школ­ског по­ли­цај­ца, али је ко­лек­тив мак­си­мал­но ан­га­жо­ван.

– Же­ли­мо да утвр­ди­мо да ли је реч о на­си­љу и ко­ји је сте­пен тог на­си­ља. По­ве­ћа­ли смо ни­во без­бед­но­сти у кру­гу шко­ле. Сав те­рет пао је на на­став­ни­ке и за­по­сле­не јер се са­да де­жу­ра на ви­ше ме­ста у кру­гу осмо­лет­ке. Не­ма­мо стал­но обез­бе­ђе­ње, али смо у кон­так­ту с МУП-ом Зве­зда­ра ко­ји че­сто оби­ла­зе шко­лу – ка­же Ко­сић и на­во­ди да им је без­бед­ност ђа­ка на пр­вом ме­сту. Упр­кос то­ме, сна­шао их је про­блем ко­ји у по­след­ње вре­ме по­га­ђа и основ­не и сред­ње шко­ле. О слу­ча­ју вр­шњач­ког на­си­ља оба­ве­ште­но је и Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја.

– Ди­рек­тор шко­ле се у скла­ду с про­це­ду­ра­ма обра­тио Ми­ни­стар­ству. Ра­ди при­ку­пља­ња ин­фор­ма­ци­ја, пред­ла­га­ња ме­ра и ак­тив­но­сти шко­ле, Ми­ни­стар­ство се у скла­ду са сво­јим ин­ге­рен­ци­ја­ма и ка­па­ци­те­ти­ма укљу­чи­ло из не­ко­ли­ко пер­спек­ти­ва, са­ве­то­дав­но-кон­сул­та­тив­не и кон­трол­не уло­ге. Са­гле­да­ва­њем си­ту­а­ци­је пред­ло­жи­ли смо ме­ре у нај­бо­љем ин­те­ре­су де­це и ква­ли­тет­ном ра­ду шко­ле, као и у обла­сти за­шти­те од на­си­ља – ис­ти­чу у ре­сор­ном ми­ни­стар­ству.

Ко­сић на­во­ди да су до­би­ли упут­ства ка­ко да­ље да по­сту­па­ју и са ђа­ци­ма али и с ро­ди­те­љи­ма ко­ји су у стра­ху. 

Док, ка­ко се чу­је, де­вој­чи­ца још не до­ла­зи на на­ста­ву, с уче­ни­ци­ма ко­ји су би­ли ак­те­ри на­си­ља шко­ла је по­че­ла да ра­ди у сми­слу сва­ко­днев­них раз­го­ва­ра ка­ко би се си­ту­а­ци­ја пре­ва­зи­шла на нај­бо­љи мо­гу­ћи на­чин.

А шта ће се да­ље де­ша­ва­ти с осма­ци­ма ко­ји су би­ли на­сил­ни пре­ма вр­шња­ки­њи, ни­ко не уме да од­го­во­ри. Да ли ће и да­ље на­ста­ви­ти шко­ло­ва­ње у ОШ „Дра­гој­ло Ду­дић”, или ће би­ти рас­по­ре­ђе­ни у раз­ли­чи­та оде­ље­ња, а мо­жда и из­ме­ште­ни у дру­ге шко­ле...

– Не мо­же­мо да ка­же­мо да ће­мо би­ло ко­га из­ба­ци­ва­ти или пре­ме­сти­ти у дру­гу шко­лу. Ка­да по­сту­пак бу­де окон­чан де­ло­ва­ће­мо у скла­ду с про­пи­си­ма – ис­ти­че Ко­сић. 

И ово ни­је пр­ви про­блем у шко­ли „Дра­гој­ло Ду­дић”. Већ не­ко­ли­ко го­ди­на су­о­ча­ва се с не­во­ља­ма. Про­шле го­ди­не, док је тра­ја­ло ре­но­ви­ра­ње школ­ског про­сто­ра, де­ца су ишла у три раз­ли­чи­те осмо­лет­ке у бли­зи­ни. Би­ли су оте­жа­ни усло­ви ра­да, а про­ме­ње­но је и не­ко­ли­ко ди­рек­то­ра. 

То је, мо­жда, и је­дан у ни­зу раз­ло­га не­сла­га­ња ро­ди­те­ља ко­ји је кул­ми­ни­рао по­чет­ком ми­ну­ле не­де­ље ка­да је је­дан од њих фи­зич­ки на­ср­нуо на дру­гог. То и је­сте је­дан од ве­ћих про­бле­ма – су­прот­ста­вље­не стра­не мај­ки и оче­ва у Са­ве­ту ро­ди­те­ља, од ко­јих би по­је­дин­ци ве­ро­ват­но хте­ли и да ру­ко­во­де шко­лом.


Коментари1
0451a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Метузалем
Жртва не иде, а силеџије (хулигани) иду у школу?!?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља