недеља, 16.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:12
ИСТРАЖИВАЊЕ „ПОЛИТИКЕ” И АГЕНЦИЈЕ „ФАКТОР ПЛУС”

Година политичких битака

Грађани су у приличној конфузији, не знају довољно или не знају шта да мисле о проблему Косова и Метохије
Аутор: Биљана Баковићуторак, 02.01.2018. у 22:00

Као не­ко­ли­ко по­след­њих го­ди­на, и са­да на пре­ла­зу из 2017. у 2018, глав­на по­ли­тич­ка те­ма су – из­бо­ри. Гла­са­ње за град Бе­о­град, из­ве­сно, сле­ди нај­ка­сни­је у мар­ту, а њи­хов „суд­бин­ски” или ма­кар ве­ли­ки сим­бо­лич­ки зна­чај на­ди­ла­зи чи­ње­ни­цу да је реч „са­мо” о ло­кал­ним из­бо­ри­ма. И ма­да ни­је не­мо­гу­ће да у исто вре­ме ипак бу­ду ор­га­ни­зо­ва­ни и но­ви ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, они су за са­да у дру­гом пла­ну, јер је „бит­ка за Бе­о­град” већ до­вољ­но ин­те­ре­сант­на.

По тра­ди­ци­о­нал­ном но­во­го­ди­шњем ис­тра­жи­ва­њу „По­ли­ти­ке” и аген­ци­је „Фак­тор плус”, опо­зи­ци­о­на­ри су на ни­воу глав­ног гра­да у знат­но бо­љем по­ло­жа­ју не­го на ре­пу­блич­ком ни­воу, а на­пред­њач­ка ли­ста сто­ји не­што ло­ши­је. Ипак, уз мо­гућ­ност да со­ци­ја­ли­сти и ра­ди­ка­ли, по ре­цеп­ту из Ми­о­ни­це, за­јед­но на­сту­пе на бе­о­град­ским из­бо­ри­ма, СНС би са њи­ма имао прак­тич­но оси­гу­ра­ну скуп­штин­ску ве­ћи­ну. Реч је, на­рав­но, ка­ко ис­ти­че ди­рек­тор аген­ци­је „Фак­тор плус” Вла­ди­мир Пе­јић, о мо­гу­ћим из­бор­ним ли­ста­ма, па су и до­би­је­ни ре­зул­та­ти са­мо ин­ди­ка­ци­ја ста­ња, а не не­ка пре­ци­зна про­јек­ци­ја.

На­ша но­во­го­ди­шња ан­ке­та, спро­ве­де­на на узор­ку од 1.200 ис­пи­та­ни­ка у пе­ри­о­ду од 15. до 25. де­цем­бра, по­ка­зу­је да 42 од­сто гра­ђа­на ни­је за но­ве пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре (28 од­сто је­сте за њих), али и да ни­су си­гур­ни ко­ли­ки ће би­ти век вла­де Ане Бр­на­бић.

 

 „Не­ко је не­за­до­во­љан ра­дом вла­де, не­ко оче­ку­је ре­кон­струк­ци­ју, не­ко да ће Алек­сан­дар Ву­чић рас­пи­са­ти из­бо­ре... Вла­да по овим ре­зул­та­ти­ма не де­лу­је ста­бил­но, али то не зна­чи да не­ма ве­ћи­ну или да је не­ко спре­ман да је ру­ши. Јед­но­став­но, гра­ђа­ни из раз­ли­чи­тих раз­ло­га ве­ру­ју да не­ће из­гу­ра­ти баш цео ман­дат, а и мо­је ми­шље­ње се по­кла­па са њи­хо­вим”, ка­же Пе­јић. По­је­ди­нач­не оце­не за чла­но­ве вла­де су до­ста ујед­на­че­не и ни­ко се не из­два­ја, осим до­не­кле пре­ми­јер­ка Бр­на­бић – 3,1 је ње­на про­сеч­на оце­на. 

Ис­ти­ца­њу Ане Брнабић у овом по­гле­ду ве­ро­ват­но је до­при­не­ла и са­ма функ­ци­ја на ко­јој се на­ла­зи, јер је као ми­ни­стар ра­ни­је би­ла у ни­воу оста­лих ко­ле­га, док је, опет, по ми­шље­њу Вла­ди­ми­ра Пе­ји­ћа, пред­сед­ник Ву­чић сво­јом лич­но­шћу за­ра­дио бо­љу оце­ну за функ­ци­ју ко­ју оба­вља. Са про­сеч­ном оце­ном 4,1, ка­кву је обич­но имао и као пре­ми­јер, од­ско­чио је у од­но­су на оце­ну ко­ју је то­ком свог ман­да­та до­би­јао прет­ход­ни пред­сед­ник То­ми­слав Ни­ко­лић, а ко­ја је, по на­шим ис­тра­жи­ва­њи­ма, обич­но би­ла слич­на овој – 2,5, ко­јом су га ис­пи­та­ни­ци оце­ни­ли за пе­то­го­ди­шњи рад.

Ни­ко­лић сва­ка­ко ни­је имао Ву­чи­ћев ни­во по­пу­лар­но­сти, па ни­је ни та­ко из­не­на­ђу­ју­ће што га ове го­ди­не не­ма на ли­сти по­ли­ти­ча­ра ко­ји су оста­ви­ли нај­ја­чи по­зи­ти­ван ути­сак, иако је пре­дао ду­жност на­след­ни­ку пре ма­ње од по­ла го­ди­не. „Де­си­ло му се слич­но што и Бо­ри­су Та­ди­ћу кад је си­шао с вла­сти”, при­ме­ћу­је ди­рек­тор „Фак­то­ра плус”, об­ја­шња­ва­ју­ћи да се по­зи­ци­ја на ова­квим ли­ста­ма сти­че у скла­ду са оним шта по­ли­ти­ча­ри ра­де, ко­ли­ко се по­ја­вљу­ју у ме­ди­ји­ма, шта при­ча­ју и ка­ко про­ла­зе на из­бо­ри­ма. Увек се ту на­ђу (и на по­зи­тив­ној и на не­га­тив­ној ли­сти) и не­ки „се­зон­ски по­ли­ти­ча­ри”, ко­ји бле­сну па се уга­се, а да ли ће се то де­си­ти и са они­ма ко­ји се са­да пр­ви пут по­ја­вљу­ју – за­ви­си нај­ви­ше од њих са­мих.

„Ка­да је реч о лич­но­сти­ма на не­га­тив­ној ли­сти, осим ако се на њој ни­су на­шли због не­ког скан­да­ла, то са­мо по се­би не мо­ра да бу­де не­што ло­ше. То че­сто зна­чи да ти љу­ди про­сто иза­зи­ва­ју па­жњу, зна­чи да не­што ра­де и да има­ју ре­ак­ци­ју са су­прот­не стра­не, а не­ка­да и у окви­ру исте стран­ке”, об­ја­шња­ва Пе­јић.

Пи­та­ња о Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји по­ка­за­ла су да су гра­ђа­ни у при­лич­ној кон­фу­зи­ји, да не зна­ју до­вољ­но или не зна­ју шта да ми­сле о кључ­ном др­жав­ном и по­ли­тич­ком про­бле­му. „Ми­слим да у ско­ри­је вре­ме не­ће ни зна­ти. Чак не­ма­ју ни од­ре­ђен став шта би тре­ба­ло да бу­де пра­во ре­ше­ње. Чи­тав низ ових пи­та­ња по­ка­зу­је јед­ну по­де­ље­ност и збу­ње­ност и по­при­лич­но ве­ли­ки број љу­ди ко­ји ’не зна’ или ’не­ма став’. Од­луч­ни су са­мо у то­ме да се не пре­ђе цр­ве­на ли­ни­ја – да Ко­со­во не тре­ба да бу­де не­за­ви­сно и да Ср­би на КиМ не сме­ју да бу­ду угро­же­ни. Све оста­ло је по­при­лич­но не­ја­сно, а то је и ло­гич­но, јер ми се чи­ни да ни по­ли­ти­ча­ри­ма ни­је ја­сно”, оце­њу­је он.

Сет пи­та­ња о дру­гој ве­ли­кој те­ми – евро­ин­те­гра­ци­ја­ма, го­во­ри да су гра­ђа­ни по­ста­ли пе­си­ми­стич­ни­ји ка­да је реч о бр­зи­ни и мо­гућ­но­сти учла­ње­ња Ср­би­је у ЕУ. У на­шем но­во­го­ди­шњем ис­тра­жи­ва­њу пре две го­ди­не (2015/16), тек 14 од­сто ис­пи­та­ни­ка је од­го­во­ри­ло да ни­ка­да не­ће­мо ући у Европ­ску уни­ју, а са­да та­ко ми­сли њих 30 од­сто. Са 30 на 36 од­сто по­рас­тао је и број оних ко­ји ми­сле да би Ср­би­ја мо­гла да уђе у ЕУ тек по­сле 2024. го­ди­не. „Не­ки ми­сле да не­ће­мо ући јер не мо­же­мо ис­пу­ни­ти усло­ве, не­ки да нас ЕУ сва­ка­ко не­ће, а не­ки да са­ма ЕУ не­ће оп­ста­ти”, ис­ти­че Вла­ди­мир Пе­јић, за­кљу­чу­ју­ћи да је пут Ср­би­је ка ЕУ не­си­гу­ран, не­из­ве­стан и спор.


Коментари34
28f32
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksandar Mihailovic
Vanredni parlamentarni izbori su glupost, podaci namešteni učešćem u istraživanju samo ovisnika o rijalitije izborne. Ako se vlast opredeli za te izbore priznaje da je nesposobna, neefikasna, amaterska i pogrešno izabrana i može samo da odstupi sa političke scene Srbije za sva vremena ili da isključivo iz svojih džepova plaća te rijalitije, ni u snu, što bi bilo krivično delo pljačke, iz budžeta. Bezdušno je otimati deci od lečenja, prepuštati ih SMS porukama, sprovoditi teror nad penzionerima i praktično ih direktno ubijati zbog toga, u bolnicama bez ako sam ne doneseš određeni materijal ne možeš ni biti operisan, a rasipati pare za bilbordisanja, poziranja, koketiranja, šminkeraj i pričanje bajki. Sama potreba da se ide na vanredne bilo koje izbore znači neuspeh onih koji su prethodno izabrani. Ali, u nedefinisanom sistemu i državi u kojoj se nema dugoročna strategija opštedruštvenog razvoja sve je moguće, sa svakom vlašću počinje istorija, jedino zajedničko je utaja završnih računa.
Ilic Momcilo
Pre svega,zelim svima nama srecnu novu godinu.A srecna ce biti,samo ako se dozovemo pamati i prihvatimo osnove domaceg vaspitanja,da prestanu svadje,vredjana,lopovluci i prevare vidjenih ljudi,bilo da su sada na prvom ili su bili tu a sada su na nekom od drugih mesta.Zelim nam da veze sa stranim obavestajnim sluzbama prestanu i da se sve svede na otvorenu i iskrenu politiku,ili da se druge neopozivo odreknemo.Zelim nam da shvatimo da je novac,narocito onaj dobijen za usluge prava i jeziva prokletinja.Zelim nam da svi koji vide,nije mi jasno kako i odakle,"jedinstvenu" Srbiju iz davne proslosti i da prekinemo sa traganjem za svojom i stvaranjem nove plave krvi.Zelim nam da shvatimo da smo svi od istih krvi iz mesa i da se naucnici ujedine u brisanju razlike cak i u tome.Zelim nam da prestanemo da izmisljamo istoriju,iako smo procitala cak dve i li tri knjige. Bio ja u pravu ili ne dok ne stanemo sa nejedinstvom,nema nam spasa,samo ostaje da verujemo,a navikli smo, u skroz lazne istine.
banco
Nikako! Dajte naprednjaci, udavićete više ovaj narod siromašni i nazaposleni sa vašim sigurnim i kapilarnim glasovima. Više nam je muka od vašeg cirkusa!
Меха
Година борбе за душе грађана гласача, овде је увек та година, још кад би се властелини политичко-бирокрадског клера умилостивили да уведу годину борбе за бољи живот грађана или годину борбе против отимања грађанима или година борбе против корупције јелкама...... ееее то би било нешто.
Dalibor
Где је ДСС овде и зашто се занемарује у овим истраживањима?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља