петак, 13.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:53

Фејсбук и Твитер одређују шта је истина а шта говор мржње

Немачки десничари и новинарске организације критикују закон који је друштвеним мрежама препустио борбу против лажних вести и позива на насиље
Аутор: Ненад Радичевићсреда, 03.01.2018. у 22:00
Профитним компанијама, попут оне коју води Марк Закерберг, поверено да одлучују шта је за цензуру (Фото Википедија/CC BY 3.0)

Од на­шег до­пи­сни­ка
Франк­фурт, Хај­дел­берг – С пр­вим да­ном 2018. у Не­мач­кој је на сна­гу сту­пио за­кон о ре­гу­ли­са­њу го­во­ра мр­жње и ла­жних ве­сти на дру­штве­ним мре­жа­ма, а на ње­го­вим сла­бо­сти­ма на­сто­је да по­ли­тич­ки про­фи­ти­ра­ју де­сни­ча­ри из Ал­тер­на­ти­ве за Не­мач­ку (АфД).

Ка­да је у пр­вим ми­ну­ти­ма 2018. по­ли­ци­ја Кел­на у не­мач­кој по­кра­ји­ни Се­вер­на Рај­на Вест­фа­ли­ја пре­ко „Тви­те­ра” упу­ти­ла но­во­го­ди­шњу че­стит­ку на не­ко­ли­ко је­зи­ка, па и на арап­ском, ре­а­го­ва­ла је функ­ци­о­нер­ка АфД-а и по­сла­ни­ца у Европ­ском пар­ла­мен­ту Бе­а­трикс фон Шторх, по­зна­та по ан­ти­и­слам­ским и ксе­но­фоб­ним из­ја­ва­ма.

„Шта ни­је у ре­ду са овом зе­мљом? За­што се са зва­нич­ног на­ло­га по­ли­ци­је Се­вер­не Рај­не Вест­фа­ли­је тви­ту­је на арап­ском? Зар ми­сле да ће на тај на­чин сми­ри­ти вар­вар­ске му­сли­ман­ске хор­де ко­је груп­но си­лу­ју?”, алу­ди­ра­ла је она на сек­су­ал­не на­па­де ко­је су на до­че­ку 2016. у Кел­ну по­чи­ни­ле ма­хом осо­бе ми­грант­ског по­ре­кла.

И ово би био уоби­ча­јен твит ове по­ли­ти­чар­ке да у Не­мач­кој 1. ја­ну­а­ра ни­је сту­пио на сна­гу кон­тро­верз­ни за­кон ко­ји на­ла­же дру­штве­ним мре­жа­ма и ин­тер­нет плат­фор­ма­ма ко­ји има­ју ви­ше од два ми­ли­о­на ко­ри­сни­ка, по­пут „Феј­сбу­ка”, „Тви­те­ра”, „Гу­гла”, „Ју­тју­ба”, „Снеп­че­та” и „Ин­ста­гра­ма”, да ус­по­ста­ве ме­ха­ни­зам ко­јим ће у ро­ку од 24 ча­са од не­чи­је при­мед­бе укла­ња­ти са­др­жа­је ко­ји са­др­же го­вор мр­жње, прет­ње на­си­љем и кле­ве­те. Уко­ли­ко пре­кр­ше ро­ко­ве, пре­ти им ка­зна до 50 ми­ли­о­на евра.

Број­не но­ви­нар­ске ор­га­ни­за­ци­је ис­та­кле су да је у за­ко­ну нај­спор­ни­је то што је вла­да пре­пу­сти­ла ин­тер­нет плат­фор­ма­ма да бри­шу са­др­жај и бло­ки­ра­ју ко­ри­сни­ке уме­сто да то ра­де су­до­ви. Про­фит­но ори­јен­ти­са­не ком­па­ни­је до­би­ле су за­да­так да од­лу­чу­ју шта је за цен­зу­ру јер је го­вор мр­жње, као и шта је за­пра­во исти­на а шта ла­жна вест.

Овај за­кон је нај­ви­ше кри­ти­ко­вао АфД, сма­тра­ју­ћи да је то „уво­ђе­ње цен­зу­ре”, а њи­хо­ва функ­ци­о­нер­ка се ме­ђу пр­ви­ма на­шла на ње­го­вом уда­ру. По­сле спор­не об­ја­ве, њен на­лог на „Тви­те­ру” био је 12 са­ти бло­ки­ран, а слич­ну бло­ка­ду је до­би­ла и на „Феј­сбу­ку”. По­ли­ци­ја је са­оп­шти­ла да је про­тив ње под­не­ла кри­вич­ну при­ја­ву ту­жи­ла­штву због сум­ње да под­сти­че мр­жњу, док је ту­жи­лац у Кел­ну Улф Ви­лун ре­као да ту­жи­ла­штво са­да мо­ра да од­лу­чи да ли по­ру­ка Штор­хо­ве „под­сти­че љу­де да по­чи­не на­си­ље про­тив од­ре­ђе­ног де­ла дру­штва”.

Ше­фи­ца по­сла­нич­ке гру­пе АфД-а у Бун­де­ста­гу Алис Вај­дел је по­др­жа­ла сво­ју ко­ле­ги­ни­цу, об­ја­вив­ши на „Феј­сбу­ку” да „го­ди­на по­чи­ње цен­зор­ским за­ко­ном и пре­да­јом на­ших вла­сти уве­зе­ним пљач­ка­шким ми­грант­ским ру­ља­ма ко­је би­ју и за­ба­да­ју но­же­ве, а на ко­је би тре­ба­ло да се на­вик­не­мо”. Не­ду­го по­том је и њен на­лог бло­ки­ран.

То је би­ло по­вод ше­фу АфД-а Алек­сан­де­ру Га­у­лан­ду да про­гла­си да је „сло­бо­да из­ра­жа­ва­ња за­вр­ше­на са 2017. го­ди­ном”.

„Цен­зор­ски за­кон (ми­ни­стра прав­де) Хај­ка Ма­са већ по­ка­зу­је сво­је не­га­тив­не ефек­те пр­вог да­на но­ве го­ди­не. Ова шта­зи­јев­ска так­ти­ка ме под­се­ћа на ДДР (Ис­точ­ну Не­мач­ку)”, ис­та­као је он, по­звав­ши ко­ри­сни­ке дру­штве­них мре­жа да из­но­ва и из­но­ва об­ја­вљу­ју обри­са­не ко­мен­та­ре.

Убр­зо је АфД об­ја­вио сар­ка­стич­ну фо­то­гра­фи­ју Вај­де­ло­ве и Штор­хо­ве са изо­лир тра­ка­ма пре­ле­пље­ним пре­ко уста и уз по­ру­ку „зах­те­вај­те сло­бо­ду из­ра­жа­ва­ња у Ира­ну и спре­чи­те је у Не­мач­кој”.

Да ов­де ни­је реч са­мо о по­ку­ша­ју АфД-а да од ове при­че по­ли­тич­ки про­фи­ти­ра ви­де­ло се ка­да је по­зна­ти не­мач­ки са­ти­рич­ни ма­га­зин „Ти­та­ник” на свом тви­тер на­ло­гу об­ја­вио ка­ко ће им као „гост тви­те­раш” је­дан дан тви­то­ве пи­са­ти Штор­хо­ва. У по­ку­ша­ју да је са­ти­рич­но опо­на­ша­ју, они су у ње­но име на­пи­са­ли ка­ко гле­да свет­ско пр­вен­ство у пи­ка­ду, уз ко­мен­тар: „Бе­ли му­шкар­ци пи­ју и га­ђа­ју, то је по­след­њи ба­сти­он на­ше не­мач­ке тра­ди­ци­је.”

По­сле са­мо не­ко­ли­ко ми­ну­та, ова об­ја­ва на на­ло­гу „Ти­та­ни­ка” је обри­са­на од стра­не „Тви­те­ра”, али са­ти­ри­ча­ри ни­су од­у­ста­ли од пра­вље­ња па­ро­ди­је па су га по­но­во об­ја­ви­ли уз фо­то­гра­фи­ју да им је прет­ход­ни твит обри­сан, по­сле че­га им је на­лог су­спен­до­ван.

Ово је по­ка­за­ло да су кри­ти­ке оправ­да­не, јер је не­по­зна­тим „цен­зо­ри­ма” ко­ји ра­де за ин­тер­нет плат­фор­ме очи­глед­но те­шко да по­ли­ти­ку за­сно­ва­ну на го­во­ру мр­жње или ла­жи­ма раз­лу­че од са­ти­ре и па­ро­ди­је. То се по­ка­за­ло и ка­да је „Феј­сбук” су­спен­до­вао про­фил пред­став­ни­ка јед­не је­вреј­ске ор­га­ни­за­ци­је у Не­мач­кој, јер је об­ја­вио ви­део-сни­мак на ко­јем се ви­ди ка­ко је је­дан Је­вре­јин у Бер­ли­ну на ме­ти ан­ти­се­мит­ског вер­бал­ног на­па­да.


Коментари4
7fc4d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Зорица Аврамовић
Забрана такозваног говора мржње, па и на друштвеним мрежама, најобичнија је бесмислица, лицемерје без краја и почетка! Јер, никуда не воде лажни мирозборитељи! Њихове маске су одавно пале, а рукавице - све сами дроњци!
EvGenije
U početku sam na tzv. govor mržnje gledao kao na zapadnjačku verziju čuvenog verbalnog delikta koji se kažnjavao u tzv. socijalističkim sistemima i zbog koga je politički zapad žestoko kritikovao politički Istok. Što taj govor mržnje postaje sve stariji i sve prisutniji, polako uviđam d sam pogrešio. Nije govor mržnje, i njemu bliska politička korektnost, nikakav delikt u građanskom smislu te reči već polako prerastaju u dogmu u religijskom smislu te reči, a svako kršenje te dogme smatraće se svojevrsnom blasfemijom zbog čega će prekršioci snositi žestoke sankcije (znajući tradiciju Zapada u tom smislu, u doglednoj budućnosti ponovo možemo očekivati lomače na kojima će goreti i knjige i ljudi). Biće to neka čudna mešavina situacija iz Bunjuelovog "Diskretnog šarma buržoazije" i Kafkinog "Procesa". Šta to znači za slobodu reči i nauku ne treba ni govoriti.
Sasa Trajkovic
Pravo pitanje je ko je uveo jezik POLITIČKE KOREKTNOSTI u medijima i ko je zapravo pravi vlasnik svih globalnih medija kao i da li je INTERNET sredstvo manipulacija, špijunaže i elektronskih ratova, sajber kriminala kao i kakva je veza Tvitera i GOOGLA i vlade SAD a. Duboka država , globalisti i kncept neo liberalizma u potrošačkog društva koje se navodnom DEMOKTRATIJOM nameće svuda u svetu???
Mrgud
Projekat koji je pripreman već deceniju i po sve čvršće steže kandže oko poslednjih tragova slobodoumlja na Zapadu - svi koji nisu usvojili neoliberalni diskurs kao ličnu religiju etiketirani su kao (ne obavezno ovim redom) desničari, ekstremni desničari, homofobi, ksenofobi, nacionalisti, beli supremacisti, rasisti, fašisti, neonacisti. Za to vreme pravi neonacisti divljaju u Ukrajini (i to je u redu), deci od dve godine u Velikoj Britaniji pune glavu seksualnim obrazovanjem koje promoviše "netradicionalne" vrednosti, u SAD je u prilogu CNN osvanula božićna slikovnica u kojoj je deda Mraz u braku sa crnim muškarcem, "tamnopute" izbeglice u Nemačkoj, Austriji, Švedskoj napadaju žene sve češće... I retki smeju da kažu šta misle jer će "dobiti etiketu" koja može da im uništi život. "Govor mržnje" je i kod nas po zlu poznata floskula, koja važi samo za odabrane. Orvelova vizija je uveliko postala naša svakodnevnica, a mi smo krivi jer smo je ćutke prihvatili.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља