недеља, 16.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:01

Редовно обезбеђују бесплатне оброке

Иде­ја удру­же­ња „На­ша ку­ћа” ко­је већ го­ди­на­ма ре­а­ли­зу­је услу­гу „Ку­хи­ња на точ­ко­ви­ма” је­сте да се по­мог­не ста­ри­ји­ма и угро­же­ни­ма. – Често обилазе старачке домове
Аутор: Марија Бракочевићсреда, 03.01.2018. у 20:20
(Фото „Наша кућа)

Удру­же­ње за по­др­шку осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју „На­ша ку­ћа”, ко­је ове го­ди­не обе­ле­жа­ва де­це­ни­ју по­сто­ја­ња, раз­ви­ло је број­не ко­ри­сне про­гра­ме, а је­дан од нај­у­спе­шни­јих је „Ку­хи­ња на точ­ко­ви­ма”. Реч је о по­го­ну за при­пре­му и до­ста­ву обро­ка ко­ји већ пет го­ди­на функ­ци­о­ни­ше на те­ри­то­ри­ји бе­о­град­ских оп­шти­на Зве­зда­ра, Ста­ри град и Вра­чар, а на­стао је као не­ка вр­ста од­го­во­ра на спе­ци­фич­не по­тре­бе ло­кал­не за­јед­ни­це.

Ка­ко об­ја­шња­ва Ани­ца Спа­сов, пред­сед­ни­ца Удру­же­ња за по­др­шку осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју „На­ша ку­ћа”, уигра­на еки­па ку­ва­ра и по­моћ­них рад­ни­ка, ко­ји су ма­хом чла­но­ви удру­же­ња, сва­ко­днев­но пра­ви и до­ста­вља то­пле и ква­ли­тет­не обро­ке ста­рим и угро­же­ним су­гра­ђа­ни­ма, али и сам­ци­ма и па­ро­ви­ма ко­ји­ма је те­шко да на­ба­ве на­мир­ни­це или не­ма­ју сна­ге да ку­ва­ју. Мно­ги обро­ци ко­ји они „за­ме­се” у сво­јој ку­хи­њу су бес­плат­ни, јер се уигра­на дру­жи­на че­сто ра­до од­ри­че сво­је за­ра­де да би по­мо­гла ста­ри­ма и не­моћ­ни­ма ко­ји­ма је та­ква по­др­шка пре­ко по­треб­на.

– Осим про­фе­си­о­нал­них ку­ва­ра, за­по­сли­ли смо и мла­де љу­де с ин­те­лек­ту­ал­ним смет­ња­ма ко­ји же­ле, а не­ма­ју где да ра­де или на тр­жи­шту ра­да те­шко мо­гу да про­на­ђу по­сао. Ан­га­жо­ва­ни су на по­моћ­ним по­сло­ви­ма: пра­њу на­мир­ни­ца, па­ко­ва­њу и до­ста­ви обро­ка по те­ре­ну – об­ја­шња­ва Ани­ца Спа­сов.

Да би та­ква хра­на сти­гла до со­ци­јал­но угро­же­них се­ни­о­ра по­треб­но је да одво­је 20 од­сто од до­би­ти, а че­сто пра­ве обро­ке без на­кна­де и на сво­ју ште­ту. На ме­ни­ју су увек три глав­на је­ла. Са­мо је­ло ко­шта 350 ди­на­ра, а са при­ло­гом ста­је 400 ди­на­ра. 

Да ни­је са­мо реч о то­плој и уку­сној хра­ни већ и о су­сре­ти­ма ко­ји су јед­на­ко бит­ни ста­ри­јим ко­ри­сни­ци­ма, по­твр­ђу­је ис­ку­ство за­по­сле­них у удру­же­њу. Јер, те по­се­те су, иако крат­ке, зна­чај­не за спре­ча­ва­ње изо­ла­ци­је уса­мље­них пен­зи­о­не­ра. 

– Исти­на је да има и оних ко­ји су опре­зни и не­по­вер­љи­ви по­себ­но ка­да зна­ју да иза про­јек­та не сто­ји др­жа­ва. Пла­ше се да при­ме не­по­зна­те у свој дом, што је ра­зу­мљи­во, али се ни­ко до­сад ни­је по­жа­лио на ко­ли­чи­ну, ква­ли­тет или услу­гу. У про­на­ла­же­њу но­вих ко­ри­сни­ка од по­мо­ћи нам је и Во­лон­тер­ски сер­вис Зве­зда­ре ко­ји је стал­но на те­ре­ну, у су­сре­ту са нај­ста­ри­јим су­гра­ђа­ни­ма. Раз­го­ва­ра­ли смо и са пред­став­ни­ци­ма оп­шти­на Ста­ри град и Вра­чар о на­чи­ни­ма по­др­шке, све да би­смо се лак­ше при­бли­жи­ли ста­ри­ји­ма – ка­же Спа­сов и до­да­је да су њи­хо­ва циљ­на гру­па љу­ди ко­ји не мо­гу да до­би­ју ула­зну кар­ту за на­род­ну ку­хи­њу јер су, ре­ци­мо, те­шко по­крет­ни, али и они ко­ји су тек ма­ло из­над ли­ни­је си­ро­ма­штва. 

„Ку­хи­ња на точ­ко­ви­ма” по­че­ла је да ра­ди 2012. го­ди­не. До 2014. иде­ја да се по­мог­не ста­ри­ји­ма ко­ји се­би не мо­гу да при­пре­ме обро­ке, те­шко се кре­ћу или су пот­пу­но не­по­крет­ни, ре­а­ли­зо­ва­на је кроз пи­лот-про­је­кат у ко­јем је тим на точ­ко­ви­ма за­пра­во са­мо па­ко­вао и до­ста­вљао обро­ке, али ни­је имао свој рад­ни про­стор, од­но­сно ку­хи­њу.

– У том пе­ри­о­ду смо по­де­ли­ли укуп­но око 15.000 обро­ка, од­но­сно по 7.500 го­ди­шње, а има­ли смо и око 300 ко­ри­сни­ка у го­ди­ни ко­ји су ре­дов­но ко­ри­сти­ли на­ше услу­ге. Мно­ги од њих су би­ли у тре­ћем до­бу – при­се­ћа се Спа­сов, и до­да­је да је удру­же­ње го­ди­шње ис­по­ру­чи­ва­ло од 100 до 300 бес­плат­них обро­ка. Они су би­ли на­ме­ње­ни ста­ри­јим и угро­же­ним су­гра­ђа­ни­ма, ко­ји су би­ли у ста­њу ур­гент­не по­тре­бе. Мно­ги од њих ни­су оста­ри­ли усло­ве за оброк у на­род­ној ку­хи­њи, па су баш та­кви би­ли циљ­на гру­па ове дру­жи­не на точ­ко­ви­ма ка­да је реч о по­де­ли бес­плат­них обро­ка. 

Да би ова услу­га да­нас мо­гла да на­ста­ви истим тем­пом да се раз­ви­ја, а ње­ни за­по­сле­ни де­ле бес­плат­не обро­ке, по­треб­но је оку­пи­ти до­вољ­но до­на­то­ра ко­јих је, на­жа­лост, све ма­ње. 

– То не зна­чи да ви­ше не ор­га­ни­зу­је­мо та­кве ак­ци­је. Че­сто то ра­ди­мо по ста­рач­ким до­мо­ви­ма, али ка­да има­мо спон­зо­ре. Ипак, да би­смо оп­ста­ли, све ви­ше се окре­ће­мо ке­те­рин­гу. Он­да оства­ру­је­мо ве­ћу до­бит, па са­мим тим мо­же­мо да одво­јим и ви­ше сред­ста­ва за бес­плат­не обро­ке. Да би та­ква хра­на сти­гла до со­ци­јал­но угро­же­них се­ни­о­ра по­треб­но је да одво­ји­мо 20 од­сто од на­ше до­би­ти, а че­сто пра­ви­мо обро­ке без на­кна­де и на на­шу ште­ту – об­ја­шња­ва Спа­сов. 

„Ку­хи­ња на точ­ко­ви­ма” пра­ти трен­до­ве у ис­хра­ни та­ко да је не­дав­но  уве­де­на и но­ва ли­ни­ја здра­вих обро­ка, са­чи­ње­них од са­ла­та и по­та­жа од по­вр­ћа.


Коментари1
1c391
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Konstantin
Pozdravljam upormost udruzenja NASA KUCA da vec 10 godina preko niza programa pomazete ometenima u razvoju i tesko pokretnim osobama. Posebno pohvaljujem program Kuhinja na tockovima, jer je isti na pravi nacin sofisticiran za tesko pokretne i nepokretne starije osobe bez bliskih osoba ne samo kod dostave hrane vec i ostalih nuznih potrebstina. Da ne izostavim i vrlo visoku ocenu sto od svoje zarade u tom poslu odvajate za besplatni obrok najugrozenijima, a njih nije malo u ovoj Srbiji. Dobar je znak da se u Srbiji empatija prema bliznjima ne zagubi.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља