четвртак, 18.01.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:47

Се­лек­тор без тре­нер­ског ис­ку­ства

Аутор: Ра­до­слав Ме­дићсреда, 10.01.2018. у 08:48

По­сле са­мо два ме­ча на клу­пи Ср­би­је, про­тив Ки­не и Ју­жне Ко­ре­је, пре не­ко­ли­ко да­на Мла­де­ну Кр­ста­ји­ћу је ски­ну­то в. д. ста­ње и име­но­ван је за но­вог се­лек­то­ра на­ше нај­бо­ље фуд­бал­ске се­лек­ци­је ко­ја је под ру­ко­вод­ством Сла­во­љу­ба Му­сли­на из­бо­ри­ла ме­сто на Свет­ском пр­вен­ству у Ру­си­ји. Струч­ни са­вет је пред­ло­жио Кр­ста­ји­ћа, Из­вр­шни од­бор је то при­хва­тио, а пред­сед­ник Сла­ви­ша Ко­ке­за је по­твр­дио да ће нас Кр­ста­јић, као се­лек­тор пред­во­ди­ти на пред­сто­је­ћој свет­ској фуд­бал­ској смо­три!? 

На­из­глед, све је те­кло по утвр­ђе­ној про­це­ду­ри, фор­ма је ис­по­што­ва­на, али ов­де је реч о су­шти­ни о ко­јој из­гле­да ни­ко ни­је во­дио ра­чу­на. Про­сто је не­ве­ро­ват­но да ни­ко у ФСС ни­је ре­а­го­вао и отво­рио јав­ну рас­пра­ву о овом зна­чај­ном пи­та­њу. Те­шко је по­ве­ро­ва­ти да ни­су има­ли баш ни­шта про­тив да на нај­од­го­вор­ни­је ме­сто у стру­ци бу­де по­ста­вљен по­чет­ник ко­ји ни дан ни­је ра­дио као тре­нер. По све­му су­де­ћи, у пи­та­њу је крај­ње опор­ту­ни­стич­ки став, ка­ко се не би за­ме­ри­ли пред­сед­ни­ку са­ве­за, Сла­ви­ши Ко­ке­зи, ко­ји је глав­ни ре­жи­сер сме­не до­ско­ра­шњег се­лек­то­ра Му­сли­на и по­ста­вља­ња Кр­ста­ји­ћа на ње­го­во ме­сто. Ни­ко од чел­ни­ка са­ве­за ни­је јав­но ре­као да за сме­ну Му­сли­на ни­је би­ло озбиљ­ни­јих ар­гу­ме­на­та. Ни­шта не ре­ко­ше ни о по­ста­вље­њу но­вог се­лек­то­ра и се­бе све­до­ше на не­ме по­сма­тра­че, што им ни­ка­ко не при­ли­чи, јер мно­ги од њих има­ју успе­шне играч­ке, тре­нер­ске и функ­ци­о­нер­ске би­о­гра­фи­је. 

Ве­ру­јем да ни­ко не­ма ни нај­ма­њу при­мед­бу на играч­ку ка­ри­је­ру Мла­де­на Кр­ста­ји­ћа, ко­ја је би­ла за при­мер. Овај не­ка­да­шњи ре­пре­зен­та­ти­вац Ју­го­сла­ви­је и Ср­би­је, успе­шни играч Пар­ти­за­на и не­ко­ли­ко ре­но­ми­ра­них ино­стра­них клу­бо­ва, на­жа­лост не­ма да­на ис­ку­ства као тре­нер, а до­био је при­ли­ку да во­ди на­шу фуд­бал­ску ре­пре­зен­та­ци­ју на Свет­ско пр­вен­ство у Ру­си­ји. 

Ни­ка­да се ни­је до­го­ди­ло да нај­бо­љу се­лек­ци­ју во­ди по­чет­ник. При из­бо­ру се­лек­то­ра во­ди­ло се увек ра­чу­на да на ову нај­ва­жни­ју функ­ци­ју у фуд­ба­лу бу­де иза­бран – до­ка­за­ни струч­њак, иза ко­га сто­је зна­чај­ни ре­зул­та­ти и ис­ку­ство, што би мо­гло са­мо до­не­кле га­ран­то­ва­ти успех. На­рав­но и та­квим струч­ња­ци­ма од ауто­ри­те­та се де­ша­ва­ло да не ис­пу­не оче­ки­ва­ња јав­но­сти, а шта да се тек оче­ку­је од по­чет­ни­ка?! 

Во­лео бих да гре­шим у слу­ча­ју Мла­де­на Кр­ста­ји­ћа и да ће у Ру­си­ји да по­стиг­не ве­ли­ки успех. На­жа­лост, све ово што се де­ша­ва­ло по­след­њих ме­се­ци не на­го­ве­шта­ва та­ко не­што. Вре­ме ће бр­зо по­ка­за­ти да ли је од­лу­ка ФСС би­ла пра­ва, или ће­мо по­тро­ши­ти углед још јед­ног зна­чај­ног игра­ча ко­ји је пре­ам­би­ци­о­зно ушао у ову при­чу.  

Ра­до­слав Ме­дић, но­ви­нар, Оџа­ци


Почетна / Погледи /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља