петак, 04.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 10.01.2018. у 20:20 Марија Бракочевић

Саветовање са седам држава

Око 900 странака годишње присуствује међународним саветодавним данима које већ седам година Фонд ПИО организује са представницима носилаца осигурања седам држава – Аустрије, Немачке, Хрватске, Мађарске, Македоније, ФБиХ и РС, и Црне Горе
Странке желе да добију информације у вези са периодима осигурања навршеним у другој држави, условима за остваривање права на пензију у складу са прописима друге земље, у којој се фази налази поступак остваривања њиховог права...(Фото Д. Јевремовић)

„Још ни­сам оти­шао у пен­зи­ју, али за от­при­ли­ке го­ди­ну да­на тре­ба­ло би и то да до­ђе на ред. Ин­те­ре­со­ва­ли су ме усло­ви под ко­ји­ма бих мо­гао да стек­нем пра­во на по­ро­дич­ну пен­зи­ју код Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Од са­ве­то­да­ва­ца у фон­ду до­био сам од­го­вор да ћу у то­ку 2018. сва­ка­ко мо­ћи да до­би­јем та­кву пен­зи­ју, али сам се прет­ход­но до­бро при­пре­мио за раз­го­во­ре са њи­ма. По­нео сам це­ло­куп­ну до­ку­мен­та­ци­ју”, за­до­во­љан је М. Т. из Ма­лог Звор­ни­ка, ко­ји је при­су­ство­вао са­ве­то­дав­ним раз­го­во­ри­ма са пред­став­ни­ци­ма Фон­да ПИО Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Наш чи­та­лац је­дан је од око 900 стра­на­ка ко­ли­ко их у го­ди­ни при­су­ству­је ме­ђу­на­род­ним са­ве­то­дав­ним да­ни­ма ко­ји се ина­че одр­жа­ва­ју два пу­та го­ди­шње, на­из­ме­нич­но у Ср­би­ји и у зе­мљи са ко­јом по­сто­ји скло­пљен уго­вор у обла­сти со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња.

– На­ша зе­мља спро­во­ди ме­ђу­на­род­не уго­во­ре у обла­сти со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња са 28 др­жа­ва, ко­ји­ма су уре­ђе­на пи­та­ња пен­зиј­ског, ин­ва­лид­ског, здрав­стве­ног и оси­гу­ра­ња за слу­чај не­за­по­сле­но­сти, ис­пла­те пен­зи­ја и дру­гих да­ва­ња. Да би ти уго­во­ри би­ли ефи­ка­сно при­ме­ње­ни, сва­ке го­ди­не и та­ко уна­зад се­дам го­ди­на, ор­га­ни­зу­ју се ме­ђу­на­род­ни са­ве­то­дав­ни да­ни. То су су­сре­ти екс­пе­ра­та из обла­сти пен­зиј­ског и ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња Ср­би­је и дру­гих др­жа­ва и оси­гу­ра­ни­ка, од­но­сно ко­ри­сни­ка пра­ва ко­ји има­ју пе­ри­о­де оси­гу­ра­ња на­вр­ше­не у тим др­жа­ва­ма уго­вор­ни­ца­ма – на­по­ми­њу у Фон­ду ПИО и под­се­ћа­ју да ре­а­ли­зу­ју и ре­дов­но одр­жа­ва­ју ме­ђу­на­род­не са­ве­то­дав­не да­не са пред­став­ни­ци­ма но­си­ла­ца оси­гу­ра­ња се­дам др­жа­ва – Аустри­је, Не­мач­ке, Хр­ват­ске, Ма­ђар­ске, Ма­ке­до­ни­је, Фе­де­ра­ци­јом Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Цр­не Го­ре. 

– Прак­са одр­жа­ва­ња са­ве­то­дав­них да­на ко­ји су се не­ка­да зва­ли „Да­ни раз­го­во­ра” по­сто­ја­ла је још у пе­ри­о­ду СФРЈ да би, на­кон ду­же па­у­зе, по­но­во би­ла ус­по­ста­вље­на од ок­то­бра 2010, и то са За­во­дом за пен­зиј­ско оси­гу­ра­ње Аустри­је у Бе­чу. Од та­да, са­ве­то­дав­ни да­ни се одр­жа­ва­ју два пу­та го­ди­шње, на­из­ме­нич­но у Аустри­ји и Ср­би­ји, што је прак­са и са но­си­о­ци­ма дру­гих др­жа­ва­ма са ко­ји­ма је наш фонд ус­по­ста­вио са­рад­њу – ис­ти­чу у Фон­ду ПИО.  

Ан­ке­та за оси­гу­ра­ни­ке
Већ не­ко­ли­ко го­ди­на, на ме­ђу­на­род­ним да­ни­ма са­ве­то­ва­ња ко­ји се одр­жа­ва­ју у Ср­би­ји, Фонд ПИО ме­ри за­до­вољ­ство ко­ри­сни­ка и оси­гу­ра­ни­ка кроз ан­ке­ту. За­да­так стра­на­ка је да је по­пу­не по­сле за­вр­шет­ка раз­го­во­ра са са­ве­то­дав­ци­ма. Ре­зул­та­ти по­ка­зу­ју да је на пи­та­ње „Да ли сте до­би­ли по­треб­не ин­фор­ма­ци­је и са­ве­те?”, по­тврд­но од­го­во­ри­ло око 90 од­сто ис­пи­та­них.

И у то­ку про­шле го­ди­не одр­жа­ни су ме­ђу­на­род­ни са­ве­то­дав­ни да­ни са свих се­дам др­жа­ва. Стран­ке су би­ле за­ин­те­ре­со­ва­не да до­би­ју ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња на­вр­ше­ним у дру­гој др­жа­ви, усло­ви­ма за оства­ри­ва­ње пра­ва на пен­зи­ју у скла­ду са про­пи­си­ма дру­ге зе­мље, у ко­јој се фа­зи на­ла­зи по­сту­пак оства­ри­ва­ња њи­хо­вог пра­ва... 

Над­ле­жни под­се­ћа­ју да се на са­ве­то­дав­ним да­ни­ма не до­но­се управ­ни ак­ти, од­но­сно ре­ше­ња, већ да­ју прав­ни са­ве­ти, по­треб­не ин­фор­ма­ци­је и то пре све­га из над­ле­жно­сти и у окви­ру про­пи­са ко­је при­ме­њу­је но­си­лац дру­ге др­жа­ве, не­по­сред­но од стра­не ино­стра­ног са­ве­то­дав­ца. 

– Нај­че­шћа пи­та­ња од­но­се се на ин­фор­ми­са­ње о усло­ви­ма за оства­ри­ва­ње пра­ва, по­себ­но пра­ва на пре­вре­ме­ну пен­зи­ју у Ср­би­ји, у ве­зи са пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња на­вр­ше­ним у дру­гој др­жа­ви, по­кре­та­ње по­ступ­ка оства­ри­ва­ња пра­ва, на­чин об­ра­чу­на пен­зи­ја, ви­си­ну или ис­пла­ту пен­зи­ја... Ста­ти­стич­ки по­да­ци по­ка­зу­ју да је до­сад нео­п­ход­не ин­фор­ма­ци­је и прав­ну по­моћ у ве­зи са оства­ри­ва­њем пра­ва из ПИО при­ме­ном ме­ђу­на­род­них уго­во­ра о со­ци­јал­ном оси­гу­ра­њу са на­ве­де­ним др­жа­ва­ма, до­би­ло ви­ше од 6.000 оси­гу­ра­ни­ка и ко­ри­сни­ка пра­ва. То­ком одр­жа­ва­ња са­ве­то­дав­них да­на раз­ме­њен је и раз­мо­трен ве­ли­ки број ур­ген­ци­ја – ис­ти­чу у Фон­ду ПИО. 

По­сле са­ве­то­ва­ња мо­гу­ће под­но­ше­ње зах­те­ва

Уко­ли­ко стран­ка до­би­је по­треб­не ин­фор­ма­ци­је о пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња и о то­ме да ис­пу­ња­ва усло­ве за оства­ри­ва­ње пра­ва, она мо­же да под­не­се зах­тев од­мах по окон­ча­њу са­ве­то­ва­ња. Што се ти­че стра­на­ка ко­је су до­шле на са­ве­то­ва­ње, а ко­је већ има­ју под­нет зах­тев, од­но­сно по­кре­нут по­сту­пак за оства­ри­ва­ње пра­ва при­ме­ном би­ла­те­рал­ног уго­во­ра, њи­хо­ви пред­ме­ти се, на осно­ву ре­зул­та­та ра­да екс­перт­ских ти­мо­ва са­ве­то­да­ва­ца из обе др­жа­ве и упра­во за­хва­љу­ју­ћи то­ме, бр­же и лак­ше ре­ша­ва­ју.

Коментари0
57a76
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља