среда, 03.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 10.01.2018. у 21:11 Данијела Давидов-Кесар
САРАДЊА ПОЛИТИКЕ И ИНСТИТУТА „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

Бесплатно саветовање код стручњака за исхрану

Лекари ће анализирати навике у исхрани заинтересованих читалаца који се у четвртак буду пријавили за нашу акцију, урадиће им одређена мерења и израдиће им индивидуалне дијетне планове
(Фото Д. Јевремовић)

Лист „По­ли­ти­ка” у са­рад­њи са Ин­сти­ту­том за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” ор­га­ни­зо­ва­ће у четвртак за чи­та­о­це на­шег ли­ста бес­плат­не пре­гле­де и ме­ре­ња, ана­ли­зи­ра­ће на­ви­ке у ис­хра­ни и ра­ди­ће ин­ди­ви­ду­ал­не ди­јет­не пла­но­ве.

За­ин­те­ре­со­ва­ни чи­та­о­ци мо­гу да се при­ја­ве на број те­ле­фо­на „По­ли­ти­ке” 011-330-1758, у четвртак од 13 до 13.30 са­ти, до по­пу­не тер­ми­на.

За пре­глед, ко­ји тра­је око по­ла са­та, ни­је по­треб­на здрав­стве­на књи­жи­ца ни упут.

Они чи­та­о­ци ко­ји се бу­ду при­ја­ви­ли за до­ла­зак у Са­ве­то­ва­ли­ште за ис­хра­ну Ин­сти­ту­та „Ба­тут” по­треб­но је да до­не­су ре­зул­та­те ла­бо­ра­то­риј­ских ана­ли­за кр­ви и ури­на (ком­плет­на крв­на сли­ка, би­о­хе­миј­ски пре­глед кр­ви, пре­глед ури­на) не ста­ри­је од два ме­се­ца, а уко­ли­ко по­сто­ји не­ки здрав­стве­ни про­блем тре­ба по­не­ти и пра­те­ћу ме­ди­цин­ску до­ку­мен­та­ци­ју (прет­ход­не ле­кар­ске из­ве­шта­је, от­пу­сне ли­сте...).

Ка­ко ис­ти­че др Сне­жа­на Де­ја­но­вић, спе­ци­ја­ли­ста хи­ги­је­не у Ин­сти­ту­ту „Ба­тут”, са­ве­то­ва­ње у ве­зи са ис­хра­ном у овој уста­но­ви под­ра­зу­ме­ва ин­ди­ви­ду­ал­ни при­ступ сва­ком па­ци­јен­ту. Сва­ка осо­ба, пре­ма по­лу, го­ди­на­ма, здрав­стве­ном ста­њу и фи­зич­кој ак­тив­но­сти, има спе­ци­фич­не по­тре­бе у по­гле­ду ис­хра­не. Ди­је­то­те­ра­пиј­ски план се пра­ви на пр­вом пре­гле­ду на осно­ву ан­тро­по­ме­триј­ских ме­ре­ња ко­ја под­ра­зу­ме­ва­ју од­ре­ђи­ва­ње те­ле­сне ма­се и ви­си­не, ин­дек­са те­ле­сне ухра­ње­но­сти, оби­ма стру­ка, ку­ка и над­лак­ти­це и ме­ре­ње де­бљи­не ко­жних на­бо­ра, лич­ну и по­ро­дич­ну анам­не­зу, ла­бо­ра­то­риј­ске ана­ли­зе, сте­пен фи­зич­ке ак­тив­но­сти и на­чи­на жи­во­та.

– Ана­ли­зом до­са­да­шњих на­ви­ка у ис­хра­ни утвр­ђу­ју се гре­шке у по­на­ша­њу у ис­хра­ни ко­је су ре­зул­ти­ра­ле не­а­де­кват­ним ста­њем ухра­ње­но­сти. Ве­о­ма су че­сте гре­шке у не­пра­вил­ном рас­по­ре­ду днев­них обро­ка, па по­не­кад са­мо по­што­ва­ње пра­вил­ног днев­ног ре­жи­ма ис­хра­не (три глав­на обро­ка и две ужи­не) уз уме­ре­ну ре­дук­ци­ју енер­гет­ског уно­са, до­но­си успех – на­гла­ша­ва др Де­ја­но­вић.

Са­ве­то­ва­ње под­ра­зу­ме­ва и из­ра­ду јед­но­днев­них и ви­ше­днев­них пла­но­ва ис­хра­не ко­ји­ма тре­ба да се за­до­во­ље енер­гет­ске и по­тре­бе за хран­љи­вим и за­штит­ним ма­те­ри­ја­ма и ко­ји тре­ба да бу­ду при­ла­го­ђе­ни рад­ним и дру­штве­ним ак­тив­но­сти­ма осо­ба ко­ји­ма су на­ме­ње­ни. Са­ве­ти о пра­вил­ном из­бо­ру на­мир­ни­ца, на­чи­ну при­пре­ме, рас­по­ре­ду уно­са и струк­ту­ри обро­ка су са­став­ни део сва­ког пр­вог пре­гле­да, као и не­из­о­став­на струч­на и пси­хо­ло­шка по­др­шка за­по­сле­них ле­ка­ра.

– На кон­трол­ним пре­гле­ди­ма пра­те се по­стиг­ну­ти ре­зул­та­ти, по­нов­ним ан­тро­по­ме­триј­ским ме­ре­њи­ма, а ана­ли­зом про­пи­са­ног пла­на ис­хра­не про­пи­су­ју се евен­ту­ал­не ко­рек­тив­не ме­ре. Успех ра­да не пред­ста­вља­ју са­мо по­стиг­ну­ти ре­зул­та­ти у про­ме­ни те­ле­сне те­жи­не већ и трај­но усво­је­ни обра­сци пра­вил­ног по­на­ша­ња у ис­хра­ни – до­да­ла је др Де­ја­но­вић.

Мр сц. мед. Је­ле­на Ка­ша­нин, спе­ци­ја­ли­ста хи­ги­је­не из Ин­сти­ту­та „Ба­тут”, на­гла­ша­ва да је пра­вил­на ис­хра­на од ве­ли­ког зна­ча­ја за пра­ви­лан раст и раз­вој чо­ве­ка и ње­го­во здрав­стве­но ста­ње. На­жа­лост, да­на­шњи брз на­чин жи­во­та до­вео је до то­га да чо­век, у не­до­стат­ку вре­ме­на, по­се­же за та­ко­зва­ном бр­зом хра­ном, ко­ја му је ла­ко до­ступ­на. Ис­хра­на је да­нас ви­ше не­пра­вил­на не­го пра­вил­на, оби­лу­је ма­сно­ћа­ма, ма­ли је унос во­ћа, по­вр­ћа, жи­та­ри­ца, а обро­ци су не­ре­дов­ни. Ова­ква не­пра­вил­на ис­хра­на је фак­тор ри­зи­ка за на­ста­нак раз­ли­чи­тих хро­нич­них не­за­ра­зних обо­ље­ња, као што су кар­ди­о­ва­ску­лар­на обо­ље­ња и ди­ја­бе­тес.

– Пра­вил­на ис­хра­на под­ра­зу­ме­ва, пре све­га, ре­дов­ност обро­ка у то­ку да­на, пра­ви­лан из­бор на­мир­ни­ца и њи­хов на­чин при­пре­ме. Ју­тро тре­ба за­по­че­ти до­руч­ком а за­тим во­ди­ти ра­чу­на да се у то­ку да­на обез­бе­де две воћ­не ужи­не, ру­чак и ве­че­ра, што за­ви­си од ду­жи­не рад­ног да­на. Да би се по­што­ва­ли прин­ци­пи пра­вил­не ис­хра­не и та­ко по­зи­тив­но ути­ца­ло на здра­вље, по­треб­но је пла­ни­ра­ти и при­пре­ми­ти обро­ке уна­пред. Уз до­во­љан унос теч­но­сти у то­ку да­на, на овај на­чин смо мно­го учи­ни­ли за се­бе и сво­је здра­вље – на­гла­ша­ва др Ка­ша­нин.

Пра­вил­на ис­хра­на је ба­зи­ра­на и на пра­вил­ном из­бо­ру и за­сту­пље­но­сти од­ре­ђе­них на­мир­ни­ца у то­ку да­на. Пре­по­ру­ке су да се у то­ку да­на уне­су на­мир­ни­це из гру­пе жи­та­ри­ца, ко­је су бо­га­те угље­ним хи­дра­ти­ма, за­тим во­ће и по­вр­ће ко­је са­др­жи оби­ље ви­та­ми­на и ми­не­ра­ла, а у ма­њем оби­му пре­по­ру­чу­је се унос на­мир­ни­ца жи­во­тињ­ског по­ре­кла. Ма­сно­ће и слат­ки­ше тре­ба из­бе­га­ва­ти.

Ча­роб­ни шта­пић не по­сто­ји

Да би до­шло до сма­ње­ња те­ле­сне ма­се по­треб­но је вре­ме. Мно­ги ни­су све­сни да је по­ве­ћа­ње те­ле­сне ма­се ишло по­сте­пе­но, из­ве­стан број ме­се­ци или го­ди­на, и да је исто то вре­ме по­треб­но да се она ре­ду­ку­је. У не­до­стат­ку вре­ме­на и стр­пље­ња, бр­зе, ко­мер­ци­јал­не ди­је­те та­да из­гле­да­ју као ча­роб­ни шта­пић. Ме­ђу­тим, на­кон не­ко­ли­ко ме­се­ци успе­шног др­жа­ња та­кве ди­је­те ја­вља се „јо-јо” ефе­кат и осо­ба је на по­чет­ку.

Та­кве ди­је­те не са­мо да ду­го­роч­но ни­су ефи­ка­сне не­го мо­гу да до­ве­ду и до број­них здрав­стве­них про­бле­ма. Ко­мер­ци­јал­не ди­је­те су ла­ко до­ступ­не и на пр­ви по­глед се мо­же учи­ни­ти да су лак­ше за др­жа­ње од ди­је­те ко­ју је пре­пи­сао спе­ци­ја­ли­ста ис­хра­не. Ефе­кат др­жа­ња та­кве „бр­зе ди­је­те” је ско­ро тре­ну­тан, али ни­је одр­жив. Нај­ва­жни­је је про­ме­ни­ти на­ви­ке, од­но­сно сте­ћи пра­вил­не на­ви­ке у ис­хра­ни, ко­је пре све­га под­ра­зу­ме­ва­ју ре­дов­ност обро­ка у то­ку да­на, а то омо­гу­ћа­ва­ју ди­је­те ко­је пре­пи­су­ју струч­ња­ци.

Коментари1
5db1b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Muradin Rebronja
Пре него што оду код лекара по савет, саветовао бих ваше уважене читаоце да стану на вагу, ујутро, након пражњења црева, и као од мајке рођени и да се измере. Да користе формулу за "идеалну" тежину: висина минус 110. Значи, двометраш треба да има 90 кг...А да би олакшали посао лекарима, нека направе списак свега што су унели у организам у току дана, како врсту тако и количину хране. Уједно, да забележе и шта су све радили у току дана (пешачили...и/или се излежавали). Гојазност је велики проблем, "мајка" многих знаних и незнаних болести. Лекарима ће бити драго да сазнају да је наше угоститељство достигло ниво којим можемо да примењујемо Хипократово начело "да нам храна буде лек а лек храна". Медицина "лечи" последице а не узрок. И овде се ради о науци, науци о исхрани безбедном и здравом храном. Довољно воћа, поврћа, салата, интегралних житарица и нискокалоричних млечних производа и што више физичких активности (гимнастика, брзо ходање, пливање...). Ради се о најновијој врсти туризма.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља