четвртак, 23.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:46

Стонотениски виртуози и у познијим годинама

На надметању у хали „Пинки” у Земуну међу највештијих осам такмичара пласирао се и пензионер из Русије
Аутор: Марија Бракочевићпонедељак, 15.01.2018. у 22:00
Сви такмичари били су у доброј форми ( Фо­тографије ар­хи­ва НУПС)

Они има­ју мно­го то­га за­јед­нич­ког. Ни­су са­мо обич­ни пен­зи­о­не­ри већ и ве­шти сто­но­те­ни­се­ри, пре све­га за­љу­бље­ни­ци у спорт. Не­дав­но су се оку­пи­ли на пр­вом сто­но­те­ни­ском пр­вен­ству пен­зи­о­не­ра ко­је је одр­жа­но у СЦ „Пин­ки” у Зе­му­ну, у ор­га­ни­за­ци­ји Но­вог удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Ср­би­је. Ујед­но, са­ла у Зе­му­ну би­ла је и ме­сто где се одр­жа­ло ме­ђу­на­род­но над­ме­та­ње на ко­јем се ме­ђу нај­ве­шти­јих осам так­ми­ча­ра пла­си­рао и пен­зи­о­нер из Ру­си­је. Нај­бо­љи ме­ђу нај­бо­љи­ма би­ли су Јо­ван Ден­чић, нај­мла­ђи у пен­зи­о­нер­ском ста­жу, али пр­ви на ли­сти, по­том Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, ко­ји је за­у­зео дру­гу по­зи­ци­ју, и на кра­ју Пре­драг Илић, ко­ји је мо­рао да се за­до­во­љи тре­ћим ме­стом, иако је по­знат као пр­вак Бал­ка­на у сто­ном те­ни­су у ка­те­го­ри­ји ве­те­ра­на. 

– До­сад се ни­ко ни­је до­се­тио да на­пра­ви баш ова­кво пр­вен­ство. Бу­ду­ћи да је над­ме­та­ње про­шло ка­ко смо и за­ми­сли­ли, од­лу­чи­ли смо да га  ор­га­ни­зу­је­мо два­пут го­ди­шње. Јер, све нас по­ве­зу­је, спорт, љу­бав пре­ма сто­ном те­ни­су и, на­рав­но, то што смо у пен­зи­о­нер­ским во­да­ма. Не­ки од нас су одав­но так­ми­ча­ри у овој спорт­ској ди­сци­пли­ни. До­ду­ше, не над­ме­ће­мо се у су­пер­ли­га­ма, али су не­ки при­зна­ти у ре­ги­о­нал­ним, што ни­је за пот­це­њи­ва­ње – ка­же Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, пот­пред­сед­ник НУПС-а, за­ду­жен за ор­га­ни­за­ци­ју пр­вен­ства. 

Овај ше­зде­сет сед­мо­го­ди­шњи пу­ков­ник у пен­зи­ји за­у­зео је дру­го ме­сто на пр­вен­ству у сто­ном те­ни­су, а у пен­зи­ји је већ 17 го­ди­на. От­кри­ва да од­ма­ле­на ужи­ва у ча­ри­ма сто­ног те­ни­са, али не за­бо­ра­вља да нас под­се­ти да у стре­ља­штву и да­ље др­жи ре­корд у тро­ста­ву.

– Био сам пр­вак ЈНА 1977. и спор­ти­ста го­ди­не ЈНА 1987. го­ди­не у стре­ља­штву. А љу­бав пре­ма сто­ном те­ни­су по­чео сам да гра­дим са де­вет го­ди­на, ка­да сам за­и­грао за тим из Про­ку­пља, ода­кле сам ро­дом. Пред пен­зи­ју сам био и члан еки­пе „Ми­мо­зе” из Хер­цег Но­вог ко­ја је по­ста­ла екип­ни пр­вак Цр­не Го­ре 2001. Та­да сам био на слу­жби у том гра­ду – по­хва­лио се дру­го­пла­си­ра­ни Алек­сан­дар. 

Да је кон­ку­рен­ци­ја на пр­вен­ству у сто­ном те­ни­су за пен­зи­о­не­ре би­ла ве­о­ма ја­ка по­твр­дио је и пла­сман пр­ва­ка Бал­ка­на за ве­те­ра­не Пре­дра­га Или­ћа ко­ји је мо­рао да се за­до­во­љи тре­ћим ме­стом.

– Над­ме­та­ње је би­ло ве­о­ма за­ни­мљи­во, сви смо га схва­ти­ли као не­ка­кав екс­пе­ри­мент ко­ји је на кра­ју био успе­шан. За сто­ни те­нис је ина­че ве­о­ма ва­жна фи­зич­ка спрем­ност. У прет­ход­ној го­ди­ни да­на био сам пре­ви­ше ан­га­жо­ван на пи­са­њу књи­ге из обла­сти ва­ти­кан­ско-ју­го­сло­вен­ских од­но­са, та­ко да сам тре­ни­ра­ње ма­ло за­по­ста­вио. То се осе­ти­ло и на те­ре­ну, па сам за­то и осво­јио тре­ће ме­сто, јер ни­сам био баш у за­вид­ној фор­ми – от­кри­ва Пре­драг, пен­зи­о­ни­са­ни про­фе­сор уни­вер­зи­те­та ко­ји се ба­вио ме­ђу­на­род­но-јав­ним пра­вом и ме­ђу­на­род­ним од­но­си­ма, и не­ка­да­шњи по­моћ­ник ми­ни­стра уну­тра­шњих по­сло­ва (2001-2005). У пен­зи­ји је од 2009. го­ди­не, а пре че­ти­ри го­ди­не у Плов­ди­ву је по­стао пр­вак Бал­ка­на у ве­те­ран­ској ка­те­го­ри­ји, од 65 до 69 го­ди­на.

– Ујед­но сам и дво­стру­ки пр­вак др­жа­ве у син­глу и ду­блу у сто­ном те­ни­су у ка­те­го­ри­ји ве­те­ра­на. Љу­бав пре­ма овом спор­ту да­ти­ра од 1964. го­ди­не ка­да сам пр­ви пут на ТВ од­гле­дао сто­но­те­ни­ски меч. У по­след­њих пет­на­е­стак го­ди­на ин­тен­зив­но играм, као ве­те­ран. Ипак сам са­мо ама­тер у сто­ном те­ни­су, али је­сам био пр­вак Бал­ка­на – по­хва­лио се Пре­драг.  

Пр­во ме­сто на так­ми­че­њу у Зе­му­ну осво­јио је ше­зде­се­то­го­ди­шњи Јо­ван Ден­чић, ина­че нај­мла­ђи по пен­зи­о­нер­ском ста­жу у еки­пи по­бед­ни­ка. Овај ро­дом Пи­ро­ћа­нац у рад­ном од­но­су про­вео је 41 го­ди­ну, од ко­јих је чак 33 во­зио ауто­бу­се на ли­ни­ји град­ског пре­во­за 17 и 18 у Бе­о­гра­ду. 

– Сто­ни те­нис је мој жи­вот. Све је по­че­ло у Ни­шу ка­да сам осво­јио пр­ву ме­да­љу, а са­да имам пу­ну со­бу пе­ха­ра. Ина­че сам за­љу­бље­ник у спорт, три до че­ти­ри пу­та не­дељ­но тре­ни­рам, као да сам су­пер­ли­гаш. Не­ка­да ми се чи­ни да ве­жбам и ви­ше од про­фе­си­о­нал­них спор­ти­ста. Играм за СТК „Чу­ка­рич­ки”, клуб ко­ји је у бе­о­град­ској ли­ги – от­кри­ва Јо­ван и при­зна­је да ни­је би­ло те­шко осво­ји­ти пр­во ме­сто.

– Ипак сам ја у до­број фор­ми, али ни оста­ли ни­су ма­ње ва­жни. Сви смо по­бед­ни­ци – за­кљу­чу­је нај­бо­љи уче­сник сто­но­те­ни­ског пр­вен­ства пен­зи­о­не­ра.


Коментари1
9860e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksandar Mihailovic
Rekreacija, fizičko vežbanje, šetnja i boravak u prirodi su bitni za sve, za ljude trećeg doba posebno. Ipak, na ovom prvom prvenstvu penzionera na svetu pokazana je i vrhunska igra, te je bila čast popeti se na pobednički podijum. Do sada su se održavala samo veteranska prvenstva koja okupljaju osobe od 40+ godina, ne samo penzionere. Novo udruženje penzionera Srbije, NUPS, uz veliku pomoć Stonoteniske Akademije Kocić, je ovom organizacijom postiglo mnogo veći efekat nego se očekivalo, prvenstvo je naišlo na veliko odobravanje penzionera, a u planu je uskoro organizacija šahovskog prvenstva koje će biti ranga velemajstorskog. Najviše je penzionera koji se bave upravo šahom. Učešće osoba trećeg doba u aktivnom sportu je veoma brojno i za primer mladim generacijama koje 90% svog vremena provode uz mobilne telefone, tabletee, laptopove, te im je sport "gubljenje vremena", zbog čega je jako puno zdravstvenih problema kod mladih, iskrivljenih kičmi,slabe fizičke spremnosti i bolešljivosti.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља