уторак, 24.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 16.01.2018. у 22:00 Бране Карталовић

Почиње трка за крагујевачког ректора

За сада је је­дино извесно да ће се за место првог човека Универ­зитета у Крагујевцу поново кан­дидовати актуелни рек­тор Не­бојша Ар­сеније­вић
Ректората Универзитета у Крагујевцу (Фото Б.Карталовић)

Кра­гу­је­вац – Са­вет Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу по­кре­нуо је по­сту­пак за из­бор рек­то­ра ове ви­со­ко­школ­ске уста­но­ве ко­ја у свом са­ста­ву има 12 фа­кул­те­та, шест у Кра­гу­јев­цу и исто то­ли­ко у дру­гим гра­до­ви­ма цен­трал­не Ср­би­је. За са­да је је­ди­но из­ве­сно да ће се за ме­сто пр­вог чо­ве­ка Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу по­но­во кан­ди­до­ва­ти ак­ту­ел­ни рек­тор Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић, ко­ји је на ту функ­ци­ју пр­ви пут сту­пио 2015. го­ди­не. 

Рек­тор се би­ра на три го­ди­не, а на том ме­сту мо­же оста­ти нај­ви­ше два ман­да­та, с тим да се по но­вом за­ко­ну, ко­ји је на сна­гу сту­пио кра­јем про­шле го­ди­не, прет­ход­ни ман­дат не ра­чу­на. То зна­чи да проф. др Ар­се­ни­је­вић мо­же би­ти рек­тор и на­ред­них шест го­ди­на уко­ли­ко за тај свој на­ум бу­де имао по­др­шку ко­ле­га, то јест на­став­но-на­уч­них ве­ћа фа­кул­те­та ко­ја пред­ла­жу кан­ди­да­те за ову ви­со­ку функ­ци­ју. 

Из­бор пр­вог чо­ве­ка кра­гу­је­вач­ког уни­вер­зи­те­та, са­свим је из­ве­сно, не­ће про­те­ћи без тр­за­ви­ца, има­ју­ћи, пре све­га, у ви­ду ви­ше­ме­сеч­ни су­коб гру­пе ов­да­шњих про­фе­со­ра са ак­ту­ел­ним рек­то­ром ко­ји се ни­ка­ко не сти­ша­ва. Ар­се­ни­је­вић је и пред ака­дем­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и пред ор­га­ни­ма пра­во­су­ђа оп­ту­жен за кр­ше­ње за­ко­на, не­по­ти­зам и мо­бинг за­по­сле­них на Рек­то­ра­ту Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу. 

Са дру­ге стра­не, Ар­се­ни­је­вић је у ви­ше на­вра­та за „По­ли­ти­ку” из­ја­вљи­вао да се у све­му при­др­жа­вао за­ко­на ко­ји му да­је за пра­во да би­ра и по­ста­вља нај­бли­же са­рад­ни­ке. У из­ја­ви за наш лист, он је по­твр­дио да ће се по­но­во кан­ди­до­ва­ти за рек­то­ра. 

Пре­ма са­зна­њи­ма „По­ли­ти­ке”, Ар­се­ни­је­ви­ће­ви про­тив­ни­ци још ни­су до­не­ли од­лу­ку ко ће му се су­прот­ста­ви­ти, а вре­ме­на има­ју до 14. фе­бру­а­ра ка­да Ко­ми­си­ја за спро­во­ђе­ње по­ступ­ка о из­бо­ру рек­то­ра Се­на­ту Уни­вер­зи­те­та тра­ба да до­ста­ви из­ве­штај о кан­ди­да­ти­ма. 

На­став­но-на­уч­на ве­ћа кра­гу­је­вач­ких фа­кул­те­та има­ју пра­во да пред­ло­же са­мо јед­ног кан­ди­да­та за рек­то­ра ко­ји се би­ра из ре­да ре­дов­них про­фе­со­ра ко­ји су у стал­ном рад­ном од­но­су са пу­ним рад­ним вре­ме­ном, то јест на­став­ни­ка иза­бра­них на нео­д­ре­ђе­но вре­ме. 

Сед­ни­ца Се­на­та Уни­вер­зи­те­та на ко­јој ће се утвр­ди­ти ли­ста кан­ди­да­та би­ће одр­жа­на нај­ка­сни­је 28. фе­бру­а­ра. Ко­нач­ну од­лу­ку, по­сле не та­ко јед­но­став­не про­це­ду­ре, до­но­си Са­вет Уни­вер­зи­те­та на сед­ни­ци ко­ја мо­ра би­ти одр­жа­на нај­ка­сни­је до сед­мог мар­та. Иза­бра­ни рек­тор сту­па на функ­ци­ју пр­вог сеп­тем­бра ове го­ди­не, а уко­ли­ко пред­ло­же­ни кан­ди­дат не до­би­је ве­ћи­ну гла­со­ва, чи­тав по­сту­пак мо­ра­ће да се по­но­ви. 

Пре до­ла­ска на ме­сто рек­то­ра, Ар­се­ни­је­вић је био ди­рек­тор Кли­нич­ког цен­тра „Кра­гу­је­вац” и де­кан Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка, а ра­ни­је је во­дио и ов­да­шњи Ин­сти­тут за јав­но здра­вље. Ро­ђен је 1958. го­ди­не, сту­ди­је ме­ди­ци­не је за­вр­шио у Бе­о­гра­ду, а за уже на­уч­не обла­сти је ода­брао ми­кро­би­о­ло­ги­ју и иму­но­ло­ги­ју. Но­си­лац је вред­них на­уч­них и дру­штве­них при­зна­ња, а до­бит­ник је и Ђур­ђев­дан­ске на­гра­де гра­да Кра­гу­јев­ца. 

На ме­сту рек­то­ра, 2015, за­ме­нио је ро­ђе­ног бра­та Сло­бо­да­на Ар­се­ни­је­ви­ћа, ко­ји је ту функ­ци­ју оба­вљао шест го­ди­на. У ин­тер­вјуу ко­ји је та­да дао за наш лист, ко­мен­та­ри­шу­ћи ме­ша­ње по­ли­тич­ких пар­ти­ја у рад ака­дем­ске за­јед­ни­це, из­ја­вио је да „ни­је све и сва­ко на про­да­ју”. Иако је до­во­ђен у ве­зу са не­ким стран­ка­ма, Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић је у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” на­вео да је члан са­мо Срп­ског ле­кар­ског дру­штва. 

Кра­гу­је­вач­ки уни­вер­зи­тет се не­дав­но, пр­ви пут у сво­јој исто­ри­ји, на­шао на Шан­гај­ској ли­сти 500 нај­бо­љих ви­со­ко­школ­ских уста­но­ва у све­ту. Ран­ги­ран је за област ма­те­ма­ти­ке, за­хва­љу­ју­ћи до­стиг­ну­ћи­ма ов­да­шњег При­род­но-ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та. 

Упр­кос овом не­сум­њи­вом успе­ху, део ов­да­шње, али и срп­ске на­уч­не јав­но­сти не пре­ста­је да по­ста­вља пи­та­ње ка­ко је у јед­ном де­мо­крат­ском си­сте­му ко­ји под­ра­зу­ме­ва сме­њи­вост вла­сти мо­гу­ће да ро­ђе­на бра­ћа чи­та­ву де­це­ни­ју упра­вља­ју кра­гу­је­вач­ком ака­дем­ском за­јед­ни­цом у ко­јој су, вре­ме­ном, ме­сто на­шли број­ни чла­но­ви по­ро­ди­це Ар­се­ни­је­вић, за­по­сле­ни углав­ном на ов­да­шњем Фа­кул­те­ту ме­ди­цин­ских на­у­ка.

Коментари8
42b33
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Protiv Nepotizma
Nista nije bolji izbor nastavnika i saradnika na tom univerzitetu. Konkursi se obicno prilagodjavaju prema zeljenom kandidatu. Najbolji kandidati pisu prigovore i ne mogu da se izbore sa tiranijom pojedinaca, pocev od katedre preko dekanata do rektorata. Tacno je da je zaposlio pola familije, ali nista bolja situacija nije ni sa redovnim profesorima drugih fakulteta koji svoju decu zele da udome. Zasto niko ne napravi analizu zaposlenih i objavi je?
Bojan
Samo u mucenoj Srbiji, kandidat za najvisu akademsku funkciju na Univeryitetu moze biti kandidat koji je pravosnazno osudjen od strane Agencije za borbu protiv korupcije. Samo u Srbiji rektor moze imati resenje da je kriv zbog nepotizma i biti i dalje na funkciji.
Александар Предојевић
Пре Арсенијевићеве кандидатуре би требало испитати законитост запошљавања чланова породице Арсенијевић на крагујевачке факултете. Ту има толико кршења закона, криминалних радњи које потпуно морално дисквалификују оба брата.
Janko Đ
Ne može dr Arsenijević nikoga da tuži za plagijat kad je još 2001. god. plagirao poglavlje u Opštoj bakteriologiji. Čovek uzeo stranu knjigu i počeo da prepisuje. Mi smo imali Resavce u školi, ali oni nisu ni fakultet mogli da završe. Inače, to je i jedino na(pre)pisano poglavlje knjige u čitavoj karijeri ovog nastavnika. Ko sve može da bude rektor. Bruka i sramota za akademsku zajednicu Kragujevca i Srbije. Da ne pominjem kako je doktorirao.....
Јулија
Пошто за ректора не може бити изабрано лице које прекрши Кодекс професионалне етике, против Арсенијевића треба покренути поступак пред Одбором за професионалну етику и тражити изрицање најтеже санкције за његов непотизам и друге видове неакадемског понашања ... наравно уз очекивање да ће чланови Одбора смети да га осуде

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља