субота, 20.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:40

Бе­нефицирани пен­зио­нери нису под лупом ревизора

Они који су у пен­зију оти­шли као бив­ши рад­ници војске или МУП-а, а који су се ја­вља­ли редак­цији да питају да ли ће се њи­хова решења наћи под лупом јер је ревизор открио да је 65.000 њих добило ову при­вилегију под неја­сним околности­ма, не тре­ба да бри­ну
Аутор: Јасна Петровић-Стојановићуторак, 16.01.2018. у 22:00
Редови пред шалтерима ПИО (Фото А. Васиљевић)

Не­дав­ни по­да­так др­жав­ног ре­ви­зо­ра да је од око 110.000 рад­ни­ка ко­ји има­ју бе­не­фи­ци­ра­ни стаж у Ср­би­ји, чак 65.000 њих за­по­сле­но у др­жав­ним ор­га­ни­ма до­би­ло ту при­ви­ле­ги­ју на осно­ву не­ја­сно де­фи­ни­са­них кри­те­ри­ју­ма, за­бри­ну­ло је и мно­ге пен­зи­о­не­ре ко­ји су по осно­ву бе­не­фи­ци­ја пен­зи­о­ни­са­ни. Они ко­ји су се по­след­њих да­на тим по­во­дом ја­ви­ли на­шој ре­дак­ци­ји, бо­је се да им пен­зиј­ска ре­ше­ња не бу­ду због све­га ста­вље­на под лу­пу, иако су уве­ре­ни да су по За­ко­ну о ПИО оти­шли у пен­зи­ју. 

Је­дан бив­ши по­руч­ник, об­ја­шња­ва да је пен­зи­о­ни­сан пре три го­ди­не ка­да је имао 55 го­ди­не и 22 го­ди­не рад­ног ста­жа про­ве­де­них у вој­сци од че­га је 15 ефек­тив­но ра­дио на по­сло­ви­ма с уве­ћа­ним рад­ним ста­жом. Са­да му ни­је ја­сно да ли ће ипак мо­ра­ти да до­ка­зу­је свој стаж или не, и то због оних ко­ји су ра­де­ћи као фри­зе­ри, или бри­це у за­тво­ри­ма до­би­ја­ли бе­не­фи­ци­ју.

Пре­ма За­ко­ну о ПИО, ла­не је у пен­зи­ју под по­себ­ним усло­ви­ма мо­гао да оде при­пад­ник МУП-а, МИП-а, БИА, ВБА и Вој­ске Ср­би­је ко­ји је на­пу­нио 54,8 го­ди­на имаo 22,6 го­ди­на рад­ног ста­жа од че­га је нај­ма­ње 12,6 про­вео на рад­ном ме­сту с бе­не­фи­ци­јом.

 Ове го­ди­не ће исти ти у пен­зи­ју мо­ћи с на­вр­ше­них 55 го­ди­на жи­во­та 23 го­ди­не рад­ног ста­жа и нај­ма­ње 13 го­ди­на ста­жа где се он ра­чу­на уве­ћа­но, 14 ме­се­ци за го­ди­ну да­на.

По­себ­ни усло­ви ва­же и за спе­ци­јал­не је­ди­ни­це где се иде с 53 го­ди­не и 20 го­ди­на ста­жа, или за под­о­фи­ци­ре и офи­ци­ре – до чи­на пу­ков­ни­ка ко­ји у пен­зи­ју мо­гу с 53 го­ди­не ста­ро­сти и 40 го­ди­на рад­ног ста­жа.

По­сле­ди­ца ова­кве при­ме­не пра­ва на бе­не­фи­ци­ра­ни рад­ни стаж, по ко­ме су се ме­ђу по­вла­шће­ни­ма на­шли и фри­зе­ри, мо­ле­ри, му­зи­ча­ри је, ка­же вр­хов­ни др­жав­ни ре­ви­зор Све­тла­на То­ма-Ано­кић, да др­жа­ва укуп­но за бе­не­фи­ци­је го­ди­шње да­је око че­ти­ри ми­ли­јар­де ди­на­ра, од че­га је 59 од­сто тог нов­ца под зна­ком пи­та­ња.

Упи­та­ни да ли су при­ме­ти­ли да се по­след­њих го­ди­на зна­чај­ни­је по­ве­ћао број оних ко­ји се под по­себ­ним усло­ви­ма пен­зи­о­ни­шу, по­себ­но има­ју­ћи у ви­ду по­да­так др­жав­ног ре­ви­зо­ра да сва­ке го­ди­не 1.000 за­по­сле­них до­би­је бе­не­фи­ци­је, у ПИО фон­ду ка­жу да ће са­би­ра­ње по­да­та­ка по­тра­ја­ти, те да за са­да тај број не­ма­ју.

У ПИО још до­да­ју, да пен­зи­о­не­ри с бе­не­фи­ци­ја­ма, ме­ђу­тим, не тре­ба да бри­ну, по­сле но­вих са­зна­ња др­жав­ног ре­ви­зо­ра, јер не­ма осно­ва за по­себ­ном кон­тро­лом њи­хо­вих пен­зи­ја. 

Не­спор­но је да су ти оси­гу­ра­ни­ци, а са­да пен­зи­о­не­ри, има­ли пра­во на бе­не­фи­ци­ра­ни стаж оси­гу­ра­ња у скла­ду са ва­же­ћим пра­вил­ни­ци­ма, ка­жу у ПИО. 

На пи­та­ње, шта у слу­ча­ју да се утвр­ди да су у пен­зи­ју под по­себ­ним усло­ви­ма оти­шли упра­во фри­зе­ри, му­зи­ча­ри и дру­ги ко­је на­во­ди ДРИ, у ПИО од­го­ва­ра­ју да је са­да­шњим ко­ри­сни­ци­ма пен­зи­ја, пра­во на бе­не­фи­ци­ра­ни стаж оси­гу­ра­ња при­знат на осно­ву на­ве­де­них пра­вил­ни­ка ко­ји ва­же, а ни­су оспо­ре­ни у ме­ђу­вре­ме­ну. Та­ко да евен­ту­ал­не из­ме­не тих пра­вил­ни­ка мо­гу ути­ца­ти са­мо на пра­ва бу­ду­ћих пен­зи­о­не­ра.      

Ста­ти­сти­ка ПИО фон­да по­ка­зу­је да је на кра­ју 2016. го­ди­не уку­пан број про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца, ко­ја су пен­зи­о­ни­са­на под по­себ­ним усло­ви­ма, из­но­сио 39.830, док их је у но­вем­бру 2017. го­ди­не би­ло 38.552. Од то­га пен­зи­ју МИП-а при­ма 184 пен­зи­о­не­ра, МУП-а 979, док је у 2016. го­ди­ни 193 пен­зи­ја од­ла­зи­ло на бе­не­фи­ци­ра­ни стаж оства­рен у МИП-у и 1.044 у МУП-у.

Ме­ђу они­ма ко­ји има­ју пра­во на уве­ћа­ни стаж су и ру­да­ри, али др­жав­ни ре­ви­зор, бар пре­ма нај­но­ви­јем из­ве­шта­ју код њих ни­је на­шао би­ло ка­кве про­пу­сте. Ина­че, пра­во на бе­не­фи­ци­ју у 2016. го­ди­ни оства­ри­ло је 1.544 ру­да­ра, а ла­не не­што ма­ње 1.402.


Коментари7
a8f1d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ljutko ljutković
Ma ne dirajte bre beneficirane,nacionalne i sl.penzije !!Sve je to zasluženo!Odahnite uživaoci nezasluženog !Što davati npr sestri ili doktoru koji radi sa obolelim od teških zaraznih bolesti !?Aj što se on/ona zarazi,nego taj "suvenir" i kući odnese svojoj porodici !!Dajmo policajcima/cajkama,oficirima/oficirajkama(jel se tako kaže),a raja koja radi sa najtežim bolesnicima na onkologiji(udiše isparenja citostatika svaki dan),rendgenu i sl.-šta će to njima !?Posle se čudite(i ljutite), što masovno odoše u Nemačku, Austriju i Sloveniju !!!
Љубиша Несторовић
Док сам радио у краљевачком Магнохрому као ватростални зидар имао сам бенефицију три месеца на годину дана по спецификацији радних места. Ја и даље радим исти посао у приватној фирми али послодавцу на памет не пада да плаћа бенефицију јер не мора. Онда ме чуди да толико људи користи бенефицију без икакве везе и потребе. Ужас.
Marko
Kako ostalim penzionerima moze da se vrsi revizija resenja a ovoj grupi to nije moguce? Penzionerima koji su isli u invalidsku penziju cesljaju se resenja i donose nova a ovima koji su neosnovano dobili beneficije se to ne radi.Samo tuzba medjunarodnom sudu za ljudska prava to moze da resi,jer je u ovim slucajevima ono ugrozeno.
Aleksandar Mihailovic
@Dragoslav Stanisavljević. Šta mislite, zbog čega je umro Vaš ptijatelj, da li od težine olovke ili bolesti? Da li znate zbog čega se ide u invalidsku penziju? Kako možete da tako komentarišete problem Vašeg prijatelja, zar Vam nije jasno da je od nečega umro i da je zbog tog "nečeg" dobio invalidsku penziju? Očigledno je i da niste služili vojsku, možda "civilno" jer biste znali da "ćate" i dežuraju i idu na stražu i logorovanja, vežbe, "manevre" kako su ih zvali, a i u rat ako zatreba. Imaju i "uzbune" kao i svi drugi i sve neophodne obuke, ne samo gađanja, "redovna" kako kažete. Kada nešto ne znate, a želite da komentarišete, ili se prvo informišite ili izbegnite temu u kojoj ste na tankom ledu. Da ima i "lažnjaka" invalida ima, ali, Vaš prijatelj je umro, šta mislite, da li je bio "lažnjak"?
Препоручујем 4
Dragoslav Stanisavljević
I treba da se češljaju I onima koji otišli u penziju. Pa ne može beneficiju ćata u vojsci I policiji koji oružje uzme u ruke 2 puta tokom godine, I ti što mora da ode na redovno gađanje da ima beneficiju ili neki referent piskaralo u pisarnicama, kuvar u menzi,... Takođe, pozdravljam I klanham se onima koji zaista zaslužuju invalidsku penziju, ali nažalost mnogo zloupotreba priča se bilo. Bilo od strane folirant bolesnika, pa sprega sa ličnim lekarom, a potom I lek.komisijom. A kada odu u invalidsku penziju, migu da šljakaju I rintaju. Evo primera, jedan moj bivši kolega, laka mu zemlja preminuo skoro, dok radio bio bolestan, ništa teže od olovke ne sme da podigne, kičma ga boli, mora samo u fotelju da sedi. Dobio incaludsku penziju, a on u STR koju je držala njegova supruga, nosi gajbe, kutije pune banana, naranđzi,... Nije rekla kazala, lično sam video. E zbog takvih trebaju kontrole. Ovaj komentar neće da pogodi prave inv.penzionere, naprotiv mislim da će razumeti.
Препоручујем 5
Прикажи још одговора

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља