понедељак, 22.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:50

Житељима Белошевца суд забранио да прилазе цркви

Познаваоци прилика у Крагујевцу кажу да је држава морала да реагује када је постало јасно да локална опозициона групација жели да изазове немире у граду, злоупотребљавајући протесте житеља насеља због пресељења пароха
Аутор: Бране Карталовићпетак, 19.01.2018. у 21:41
Празна црква у Белошевцу (Фото Б. Карталовић)

Кра­гу­је­вац – Ми­лу­ти­ну Бу­ла­то­ви­ћу и Ср­ђа­ну Или­ћу, окри­вље­ни­ма за по­вре­ду сло­бо­де ис­по­ве­да­ња ве­ре и вр­ше­ња вер­ских об­ре­да, Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу је, по­сле са­слу­ша­ња, из­ре­као ме­ру за­бра­не при­ла­же­ња, са­ста­ја­ња и ко­му­ни­ци­ра­ња са оште­ће­ним све­ште­ни­ци­ма Дру­ге бе­ло­ше­вач­ке па­ро­хи­је, као и ме­ру за­бра­не по­се­ћи­ва­ња цр­кве Све­тог ве­ли­ко­му­че­ни­ка кне­за Ла­за­ра у овом кра­гу­је­вач­ком при­град­ском на­се­љу.

Пре­ма од­лу­ци су­ди­је за прет­ход­ну по­сту­пак, овим Бе­ло­шев­ча­ни­ма је за­бра­ње­но да цр­кви Ла­за­ри­ци и све­ште­ни­ци­ма С. Н., Р. Љ., М. Ж. и М. А. при­ла­зе на уда­ље­ност ма­њу од 100 ме­та­ра.

Иста ме­ра је ра­ни­је из­ре­че­на и Мир­ја­ни Ра­до­са­вље­вић, Тан­ко­са­ви Сте­фа­но­вић и Сло­бо­дан­ки Ра­до­ва­но­вић, ко­је су окри­вље­не за исто кри­вич­но де­ло као и њи­хо­ве ком­ши­је.

Ово пе­то­ро Кра­гу­јев­ча­на су би­ли ак­тив­ни уче­сни­ци ви­ше­ме­сеч­ног про­те­ста жи­те­ља Бе­ло­шев­ца због од­лу­ке Епи­ско­па шу­ма­диј­ског Јо­ва­на да от­пу­сти њи­хо­вог ду­го­го­ди­шњег па­ро­ха, све­ште­ни­ка Са­шу Ог­ња­но­ви­ћа. Њих је по­ли­ци­ја, по на­ло­гу Основ­ног јав­ног ту­жи­ла­штва, при­ве­ла у уто­рак по под­не и сре­ду ују­тру ка­да се не­ко­ли­ко де­се­ти­на Бе­ло­шев­ча­на оку­пи­ло ис­пред се­ди­шта кра­гу­је­вач­ког ту­жи­ла­штва.

По­ли­ци­ја је Бу­ла­то­ви­ћу и Или­ћу од­ре­ди­ла ме­ру за­др­жа­ва­ња у тра­ја­њу од 48 са­ти, а Основ­но јав­но ту­жи­ла­штво је за ову дво­ји­цу окри­вље­них тра­жи­ло од­ре­ђи­ва­ње при­тво­ра. Овај зах­тев, пре­ма ре­чи­ма порт­па­рол­ке и се­кре­та­ра Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу Је­ле­не Да­мља­но­вић, су­ди­ја за прет­ход­ни по­сту­пак ни­је при­хва­тио, са обра­зло­же­њем да не­ма за­кон­ских усло­ва за од­ре­ђи­ва­ње при­тво­ра. Уме­сто то­га, из­ре­че­на им је ме­ра за­бра­не при­ла­ска цр­кви Ла­за­ри­ци и све­ште­но­у­пра­ви­те­љи­ма на ма­ње од 100 ме­та­ра. 

Про­то­на­ме­сни­ку Ог­ња­но­ви­ћу је 23. ав­гу­ста про­шле го­ди­не из­ре­че­на ме­ра при­вре­ме­ног ка­нон­ског от­пу­ста из Дру­ге бе­ло­ше­вач­ке па­ро­хи­је, због, ка­ко је на­ве­де­но у од­лу­ци вла­ди­ке Јо­ва­на, не­по­зна­ва­ња ти­пи­ка, по­ја­ња и бо­го­слу­же­ња. Су­ге­ри­са­но му је да по­тра­жи ка­нон­ски при­јем у не­ку дру­гу епар­хи­ју Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, а три ме­се­ца ка­сни­је, од­лу­ком од 17. но­вем­бра 2017, све­ште­ник Ог­ња­но­вић је пре­ме­штен у Дру­гу ре­ко­вач­ку па­ро­хи­ју. По­што је од­био да при­хва­ти но­ву ду­жност, Епар­хи­ја шу­ма­диј­ска је про­тив Ог­ња­но­ви­ћа по­кре­ну­ла цр­кве­ну ис­тра­гу ко­ја још ни­је окон­ча­на.

Не­за­до­вољ­ни овим од­лу­ка­ма, жи­те­љи Бе­ло­шев­ца су ор­га­ни­зо­ва­ли про­тест, на­во­де­ћи да раз­ло­зи за от­пу­шта­ње њи­хо­вог ду­го­го­ди­шњег па­ро­ха, ко­ји се ду­жно­сти бо­го­слу­жи­те­ља у Ла­за­ри­ци при­хва­тио пре де­сет го­ди­на, ни­су ка­нон­ске при­ро­де, већ да иза све­га сто­ји на­ме­ра вла­ди­ке Јо­ва­на да у јед­ној од нај­ве­ћих па­ро­хи­ја у Шу­ма­ди­ји при­ку­пи што ви­ше нов­ца. Твр­ди­ли су да отац Са­ша ни­је имао „та­ри­фу”, већ да је при­ли­ком вер­ских об­ре­да од па­ро­хи­ја­на при­мао са­мо оно што би му са­ми да­ли. У на­ме­ри да за­шти­те све­ште­ни­ка Ог­ња­но­ви­ћа, жи­те­љи Бе­ло­шев­ца су упу­ти­ли пи­смо вр­ху СПЦ.

По­сле све отво­ре­ни­јих вер­бал­них су­ко­ба по­је­ди­на­ца са но­вим упра­ви­те­љи­ма цр­кве у Бе­ло­шев­цу, ко­ји су кул­ми­ни­ра­ли ше­стог ја­ну­а­ра на Бад­ње ве­че, Епар­хи­ја шу­ма­диј­ска је 15. ја­ну­а­ра из­да­ла са­оп­ште­ње у ко­ме је про­то­на­ме­сни­ка Ог­ња­но­ви­ћа и ње­го­ве при­ста­ли­це оп­ту­жи­ла за рас­кол­ни­штво и по­зва­ла их на по­ка­ја­ње. По­др­шку вла­ди­ци Јо­ва­ну, у ње­го­вим на­по­ри­ма на уна­пре­ђе­њу цр­кве­ног жи­во­та и очу­ва­њу ка­нон­ског по­рет­ка цр­кве, пру­жи­ли су сви ар­хи­је­реј­ски на­ме­сни­ци Епар­хи­је шу­ма­диј­ске, као и за­ме­ник шу­ма­диј­ског епи­ско­па, про­то­је­реј ста­вро­фор проф. др Зо­ран Кр­стић.

Про­те­сте Бе­ло­шев­ча­на од по­чет­ка пра­ти кра­гу­је­вач­ка по­ли­ци­ја, а ис­пред ов­да­шњег ту­жи­ла­штва, то­ком са­слу­ша­ња окри­вље­них за по­вре­ду сло­бо­де ис­по­ве­да­ња ве­ре и вр­ше­ња вер­ских об­ре­да, би­ло је при­сут­но и не­ко­ли­ко при­пад­ни­ка Жан­дар­ме­ри­је. По­зна­ва­о­ци при­ли­ка у Кра­гу­јев­цу ка­жу да је др­жа­ва мо­ра­ла да ре­а­гу­је у тре­нут­ку ка­да је по­ста­ло ја­сно да јед­на ло­кал­на опо­зи­ци­о­на гру­па­ци­ја же­ли да иза­зо­ве не­ми­ре у гра­ду, зло­у­по­тре­бља­ва­ју­ћи про­те­сте жи­те­ља на­се­ља у ко­ме има од­ре­ђен број при­ста­ли­ца. 


Коментари14
406a3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Pavle
Kakva glupost, sta ima Vladika sa tim da li pop ima tarifu ili nema, novac od obreda ide popu jer popovi nemaju platu, a ne Vladiki. Vladiki tj eparhiji crkvenu taksu tj razrez uplacuje Crkvena opstina....nego popovima uvek lakse da sve svale na Vladike kako bi oni izgledali pred narodom dobri i posteni. A tom popu ako nije bitno materijalno sto ne prihvati tu siromasniju parohiju u Rekovcu?
Zana
Oni koji nisu sigurni gde je Belosevac a gde Rekovac neka pogledaju na mapi, a ako je vladika Jovan zaista izjavio da mestani moraju primiti svakoga koga im posalje pa makar I crnog djavola onda su ga izgleda i dobili jer "ko sa djavolom tikve sadi one mu se o glavu razbijaju".
Милош Миленковић, Крагујевчанин
У целом догађају је крив Јован, који по свом обичају распаљује ствари и ствара проблеме. То је исто радио и код нас у Западној Америци када је био владика. Једино је решење да Јован напусти Шумадијску епархију и да дође владика на чијем срцу лежи Светосавље. Суду није место да забрањује верницима да долазе у Цркву, АЛИ, надлежност им јесте да кажњавају криминалце који онемогућавају верницима да долазе на Богослужења.
Иван М.
Милоше, 'владика на чијем срцу лежи Светосавље', добра ти је та. Ако и лежи предубоко је закопано. Дедер испричај још неки ако имаш... Ево и ја да додам неки :'Када је парох Саво Косојевић 24.01.2011 извео екуменистичку 'Православну' литургију у Марибору и при том увео Католичке свештенике у сам Православни олтар! што по канонима заслужује расчињење, без повратка, све владике су се дигле и одмах га по Богу и истини која јесте у Православљу избацили из цркве. Јел' добар? Или овај:'Када се владика Порфирије сагао и пољубио Папи руку, нешто што је свети владика Петар Цетињски са резигнацијом одбио када му је речено да уради, цео сабор СПЦ се састао да јеретика расчини и Православље очува неокрњеним. Јел' бољи овај? Баш си ти неки шаљивџија...
Препоручујем 4
Danilo
Ne treba pribegavati nasilju. Ako niste zadovoljni izborom novog sveštenika, lepo mu se zahvaliti za usluge koje vam nudi. Pa ko duže izdrži...
petar
sud i tuzilastvo kada treba da sude tajkunima i lopovima koji su opjackali drzavu,,,,onda njihove mere traju decenijama i nista ne urade korisno za drzavu,,,,,a kada narod koji brani svog svestenika,,onda su efikasni,,sram ih bilo,,podrzavam te hrabrfe ljude koji brane svog svestenika,,,,,,,a vladiku treba udaljiti iz kragujevca,,,ko je on,,,,,?voze se u skupim kolima,,,,mesto da dele sudbinu naroda,,,,,bravo za belosevcane,,,steta sto vas ceo kragujevac ne podrzava,,,a morali bi,,,

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља