уторак, 15.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 00:36

У октобру нова уредба о нацио­нал­ним пен­зија­ма

Конкурс за кан­дидате највероват­није сле­деће године, поручују из Ми­нистарства кул­туре
Аутор: Мирјана Сретеновићпонедељак, 29.01.2018. у 22:00
Адам Црнобрња, Тамара Огњевић и Владимир Недељковић (фото А. Васиљевић)

Уред­ба ко­ја пре­ци­зи­ра усло­ве и на­чин до­де­ле при­зна­ња умет­ни­ци­ма за вр­хун­ски до­при­нос на­шој кул­ту­ри би­ће до­не­та у ок­то­бру ове го­ди­не, а но­ви кон­курс за до­де­лу при­зна­ња нај­ве­ро­ват­ни­је ће би­ти рас­пи­сан сле­де­ће го­ди­не, из­ја­вио је Вла­ди­мир Не­дељ­ко­вић, са­вет­ник у Ми­ни­стар­ству кул­ту­ре, на ју­че­ра­шњем окру­глом сто­лу у За­во­ду за про­у­ча­ва­ње кул­тур­ног раз­вит­ка. У овој уста­но­ви ју­че су струч­ња­ци из ра­зних обла­сти кул­ту­ре раз­го­ва­ра­ли о кри­те­ри­ју­ми­ма до­де­ле на­ци­о­нал­них при­зна­ња. 

Пр­ва уред­ба, под­се­ти­мо, до­не­та је 2006. го­ди­не и но­си­ла је на­зив Уред­ба о на­ци­о­нал­ним пен­зи­ја­ма. По­чет­на иде­ја би­ла је да се нов­ча­ни из­но­си до­де­љу­ју са­мо­стал­ним умет­ни­ци­ма ко­ји­ма др­жа­ва упла­ћу­је до­при­но­се на нај­ни­жу осно­ви­цу, да би ка­сни­је на­зив био про­ме­њен у при­зна­ња за вр­хун­ски до­при­нос кул­ту­ри. До са­да је ово при­зна­ње до­би­ло 503 умет­ни­ка. Тре­нут­но га при­ма 322 умет­ни­ка, бу­ду­ћи да је је­дан број до­бит­ни­ка у ме­ђу­вре­ме­ну пре­ми­нуо. Го­ди­не 2011. у уред­бу је уне­та но­ви­на да за при­зна­ња мо­гу да кон­ку­ри­шу и струч­ња­ци у кул­ту­ри, а ве­ћа по­др­шка да­та је и на­ци­о­нал­ним ма­њи­на­ма. До­де­ла при­зна­ња об­у­ста­вље­на је 2013. по од­лу­ци ми­ни­стра Ива­на Та­сов­ца. 

Ју­че је за­кљу­че­но да су при­зна­ња по­треб­на, а пред­ло­же­но је да их не тре­ба ве­зи­ва­ти за од­ла­зак умет­ни­ка у пен­зи­ју. Фи­лип Бо­јић, аси­стент на Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, под­се­тио је да се у Ру­си­ји при­зна­ња не до­де­љу­ју са­мо умет­ни­ци­ма у пен­зи­ји, већ и оним мла­ђи­ма као под­сти­цај за да­љи рад. На­гла­сио је и да је у Цр­ној Го­ри при­зна­ње пост­хум­но до­де­ље­но по­ро­ди­ци пре­ми­ну­лог сли­ка­ра Да­де Ђу­ри­ћа.

Код нас то ни­је слу­чај јер из­нос при­зна­ња не мо­же да се на­сле­ди. Ка­да је пре­ми­нуо пе­сник Сло­бо­дан Па­ви­ће­вић, ко­ји се на­шао на спи­ску до­бит­ни­ка овог при­зна­ња, на ње­го­во ме­сто је иза­бран дру­ги пе­сник. На­ве­ден је и при­мер Ша­ба­на Бај­ра­мо­ви­ћа (1936–2008), ко­јег је ма­га­зин Тајм иза­брао за јед­ног од де­сет нај­ве­ћих блуз пе­ва­ча на све­ту, а ко­ји ни­је мо­гао да кон­ку­ри­ше за ово при­зна­ње, јер ни­је оства­рио пра­во на ста­ро­сну пен­зи­ју, што је је­дан од усло­ва кон­кур­са.

Адам Цр­но­бр­ња из Срп­ског ар­хе­о­ло­шког дру­штва го­во­рио је о про­мо­ци­ји ових при­зна­ња.

– Ка­да спор­ти­сти до­би­ју на­ци­о­нал­на при­зна­ња то са­зна­мо из днев­ни­ка, а ка­да до­би­ју умет­ни­ци, не чу­је­мо име­на свих до­бит­ни­ка. При­зна­ња се до­де­љу­ју и струч­ња­ци­ма у кул­ту­ри, али тре­ба пре­ци­зи­ра­ти да ли је реч о њи­хо­вом на­уч­ном или ис­тра­жи­вач­ком ра­ду. На­уч­но­и­стра­жи­вач­ки рад пот­па­да под Ми­ни­стар­ство про­све­те. Кри­те­ри­ју­ми за умет­ни­ке и за струч­ња­ке у кул­ту­ри за­то не мо­гу да бу­ду исти. Та­ко­ђе, са­мо­стал­ним умет­ни­ци­ма др­жа­ва упла­ћу­је до­при­но­се, а за струч­ња­ке у кул­ту­ри не упла­ћу­је. Мо­же ли то да се про­ме­ни? Не­ма­ју сви струч­ња­ци у кул­ту­ри сре­ћу да бу­ду за­по­сле­ни у ин­сти­ту­ци­ја­ма – ре­као је Цр­но­бр­ња. 

У са­да­шњој уред­би сто­ји да до­бит­ник, из­ме­ђу оста­лог, тре­ба да бу­де но­си­лац „ре­пу­блич­ке на­гра­де за по­се­бан до­при­нос раз­во­ју кул­ту­ре”, па је Та­ма­ра Ог­ње­вић из На­ци­о­нал­ног ко­ми­те­та Ме­ђу­на­род­ног са­ве­та му­зе­ја (ИКОМ) Ср­би­ја пи­та­ла ко­је је то нај­ве­ће др­жав­но при­зна­ње. Она је пре­дло­жи­ла мо­гућ­ност да умет­ни­ци или струч­ња­ци у кул­ту­ри мо­гу са­ми да кон­ку­ри­шу за при­зна­ње, за­то што ни­су сви чла­но­ви удру­же­ња, а зна се да су удру­же­ња до са­да пред­ла­га­ла кан­ди­да­те. Ука­за­ла је и на то да не по­сто­је на­гра­де за жи­вот­но де­ло у по­је­ди­ним обла­сти­ма из ко­је до­ла­зе струч­ња­ци у кул­ту­ри. У том сми­слу је и Је­ле­на Мар­ко­вић из На­род­не би­бли­о­те­ке пи­та­ла шта би био вр­хун­ски до­при­нос кул­ту­ри из обла­сти би­бли­о­те­кар­ства, ре­кав­ши до­ду­ше да у тој обла­сти по­сто­је од­ре­ђе­не на­гра­де...

Ли­ди­ја Хам из На­род­ног му­зе­ја пред­ло­жи­ла је да се го­ди­шње огра­ни­чи број до­бит­ни­ка, чи­ме се чу­ва диг­ни­тет при­зна­ња, а Вла­ди­мир Не­дељ­ко­вић из Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре је ис­та­као да се број умет­ни­ка од­ре­ђу­је пре­ма сред­стви­ма ко­ја се те го­ди­не одо­бре из бу­џе­та РС. 

С об­зи­ром да ни­је реч о пен­зи­ји, јав­но­сти је не­ја­сно за­што су ова при­зна­ња под­ле­гла сма­ње­њу од 10 од­сто, у скла­ду са по­ли­ти­ком штед­ње ко­ју спро­во­ди Вла­да Ср­би­је, као у слу­ча­ју ста­ро­сних пен­зи­ја; док спорт­ска „на­ци­о­нал­на пен­зи­ја”, ка­ко је ре­че­но, ни­је под­ле­гла том сма­ње­њу. Јед­но од пи­та­ња од­но­си­ло се и на то да ли ака­де­ми­ци, ко­ји при­ма­ју ме­сеч­ну апа­на­жу, тре­ба да при­ма­ју и на­ци­о­нал­ну пен­зи­ју. Тре­нут­но умет­ни­ци ко­ји су до­би­ли ово при­зна­ње при­ма­ју ме­сеч­ни не­то из­нос од 45.000 ди­на­ра.


Коментари7
4a949
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovan
"Процењује се да у Србији тренутно око 250.000 људи са 65 и више година не прима пензију. Највећи број њих су жене. Приватни послодавци прибегавају пријављивању радника на најнижу основицу или им плаћају на руке и без пријаве Фонду ПИО”, истиче Надежда Сатарић, из Удружења грађана „Снага пријатељства Амити”. Политика , среда, 24.01.2018. Не бих вас дaље зaдржавao.
Radovan
Uporno se kriju i uporno se ne pominju visine nacionalnih penzija sportistima. Njihove su penzije duplo veće nego umetničke i ništa im nije zakinuto kao što je zakinuto umetnicima. Šta ostaje iza njih: kafići, kafane, ovaj ili onaj biznis i život van Srbije. Ako ukinete umetnicima nacionalne penzije ukinite ih i sportistima. Dakle Srbi su za uravnilovke sem ako nije reč o totemizmu
Sasa Trajkovic
Ako pod demokratijom i pluarizmom podrazumevate da svaki anonimus koji se i podpisuje pseudonimom može imati mišljenje ili stav o nac. penzijema ali i o našim umetnicima koji su svojim radom ali i konkretnim rezultatima na polju umetnosti promovisali ne samo sebe već i zemlju u kojoj su započeli svoje um. karijere onda je to poruka svakome ko ima odgovarajuću kvalifikaciju i umetničku reputaciju u svetu da svoju " penziju " stekne recimo u Francuskoj kao građani Francuske a da ga pritom ne svojataju kao " našeg " umetnika. Setili smo se mi u Pupina i Nikole Tesle a da pritom ova zemlje i ovo društvo recimo ukine nac. penziju sličnim velikanima.
Нена Сошонова
Укинути их, заслужнима за културу Србије поделити медаље и ордене, а социјалним случајевима дати месечну помоћ у висини просечне пензије у Србији(25.000.-дин). То исто урадити и са спортистима који су донели медаље Србији...
Nenad
Nacionalne penzije pod hitno ukinuti,uspesni ljudi tokom zivota treba da sebe obezbede a drzava treba da im da orden ili povelju.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља