понедељак, 19.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:03

Електронски сервиси штеде време корисника

За при­ступ великом бро­ју услуга Фонда ПИО нео­п­ход­на је при­ступна шифра која се, уз зах­тев и лич­ну кар­ту, може добити бес­платно на шал­терима
Аутор: Марија Бракочевићпонедељак, 29.01.2018. у 22:00
Доступни су у сваком тренутку, не само грађанима него и правним субјектима (Фото Драган Јевремовић)

Већ не­ко­ли­ко го­ди­на у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње (ПИО) функ­ци­о­ни­ше кон­такт цен­тар ко­ји је сва­ко­днев­но од осам до 15 са­ти отво­рен за пи­та­ња свих гра­ђа­на. Ме­ђу они­ма ко­ји се фон­ду нај­че­шће обра­ћа­ју за по­моћ су пен­зи­о­не­ри, иако при­ступ ин­фор­ма­ци­ја­ма са сај­та фон­да (www.pio.rs) за њих ни­је ни­ка­ква не­по­зна­ни­ца, јер ве­ли­ки број њих ко­ри­сти ин­тер­нет и имејл ко­му­ни­ка­ци­ју. По­ред ва­жних по­да­та­ка у ве­зи са оства­ри­ва­њем кон­крет­них пра­ва, гра­ђа­ни­ма су на рас­по­ла­га­њу и сви по­треб­ни обра­сци, као и број­ни ко­ри­снич­ки елек­трон­ски сер­ви­си.

За при­ступ нај­ве­ћем бро­ју та­квих сер­ви­са нео­п­хо­дан је ПИН код (при­ступ­на ши­фра) ко­ји се, уз по­пу­њен зах­тев и лич­ну кар­ту, мо­же до­би­ти бес­плат­но на шал­те­ри­ма фи­ли­ја­ла, слу­жби и ис­по­ста­ва фон­да, од­мах по под­не­том зах­те­ву. ПИН код се пре­у­зи­ма са­мо јед­ном и ко­ри­сти се трај­но, а њи­ме се обез­бе­ђу­је пот­пу­на си­гур­ност и за­шти­та лич­них по­да­та­ка ко­ри­сни­ка број­них услу­га. 

– Мо­же да се ко­ри­сти нео­гра­ни­че­но, а га­ран­ту­је за­шти­ту по­да­та­ка и си­гур­ност уви­да. До са­да је гра­ђа­ни­ма из­да­то ви­ше од 80.000 при­ступ­них ши­фри – на­по­ми­њу у Фон­ду ПИО и под­се­ћа­ју да до­би­је­ну ши­фру гра­ђа­ни мо­гу да ко­ри­сте и за е-сер­вис „Кре­та­ње пред­ме­та”. Реч је о елек­трон­ском сер­ви­су по­сред­ством ко­јег гра­ђа­ни мо­гу да пра­те кре­та­ње пред­ме­та од мо­мен­та под­но­ше­ња зах­те­ва до до­би­ја­ња ре­ше­ња, да зна­ју у ко­јој фа­зи из­ра­де је њи­хо­во ре­ше­ње, са ин­фор­ма­ци­јом ко­ји ре­фе­рент је за­ду­жен њи­хо­вим пред­ме­том...

Ве­о­ма ко­ри­стан је и та­ко­зва­ни кал­ку­ла­тор „Ка­да у пен­зи­ју” на сај­ту фон­да, за­хва­љу­ју­ћи ко­јем је гра­ђа­ни­ма омо­гу­ће­но да, уно­ше­њем основ­них по­да­та­ка, ин­фор­ма­тив­но пре­ра­чу­на­ју ка­да ће оства­ри­ти пра­во на ста­ро­сну и пре­вре­ме­ну ста­ро­сну пен­зи­ју. То је, до­да­ју над­ле­жни, ве­ли­ко олак­ша­ње, има­ју­ћи у ви­ду сук­це­сив­но по­ме­ра­ње усло­ва за пен­зи­о­ни­са­ње из го­ди­не у го­ди­ну. Ову мо­гућ­ност про­сеч­но ме­сеч­но ис­ко­ри­сти око 5.000 гра­ђа­на.

Елек­трон­ски сер­ви­си су до­ступ­ни у сва­ком тре­нут­ку, не са­мо гра­ђа­ни­ма већ и прав­ним су­бјек­ти­ма. 

Про­ве­ра ис­прав­но­сти М4-К при­ја­ве за по­сло­дав­це је елек­трон­ски сер­вис на­ме­њен прав­ним ли­ци­ма, ко­ји­ма је фонд омо­гу­ћио да елек­трон­ски оба­ве прет­ход­ну кон­тро­лу по­да­та­ка у М-4 при­ја­ва­ма и та­ко зна­чај­но уште­де вре­ме. У фон­ду ис­ти­чу да го­ди­шње око 30.000 по­сло­да­ва­ца ис­ко­ри­сти пред­но­сти си­стем­ске елек­трон­ске про­ве­ре ис­прав­но­сти по­да­та­ка из М-4 при­ја­ва.

Је­дан од но­ви­јих елек­трон­ских сер­ви­са Фон­да ПИО је и елек­трон­ска пре­да­ја при­ја­ва М-4 (е-м4). Овај сер­вис од мар­та 2016. го­ди­не по­сло­дав­ци­ма омо­гу­ћа­ва да зах­тев и при­ја­ву М-4 са по­да­ци­ма о ста­жу и за­ра­да­ма за 2015. и на­ред­не го­ди­не под­не­су елек­трон­ски, пре­ко веб-сер­ви­са на сај­ту фон­да. Тех­нич­ко упут­ство за ко­ри­шће­ње овог веб-сер­ви­са на­ла­зи се на на­слов­ној стра­ни сај­та. 

– Овим сер­ви­сом Фонд ПИО омо­гу­ћу­је по­сло­дав­ци­ма да на вре­ме ис­пу­не сво­је за­кон­ске оба­ве­зе и до­ста­ве при­ја­ве М-4 јед­но­став­но и без че­ка­ња на шал­те­ри­ма фи­ли­ја­ла фон­да, а осим елек­трон­ског зах­те­ва и по­пу­ње­не при­ја­ве М-4, по­сло­дав­ци не до­ста­вља­ју дру­гу до­ку­мен­та­ци­ју – об­ја­шња­ва­ју у фон­ду. 

 

Пријем зах­тева за потвр­де и уве­рења

Осигураницима и корисни­цима доступна је и услуга електронског при­је­ма зах­тева. По­себ­но погодује осо­бама са инвалидитетом, као и запосле­нима који не могу да излазе с посла јер им омо­гућа­ва да пре­ко веб-сер­виса, поста­вље­ног на сајту фон­да, под­несу зах­тев за потвр­де и уве­рења, за које им није потребна додат­на докумен­тација. Преу­зимање докумен­та сам под­носилац зах­тева заказује у тер­мину који му одговара, најраније за пет рад­них дана. За подизање потвр­де или уве­рења на шал­теру филија­ле, којој је под­нет зах­тев, потребно је да понесе само лич­ну кар­ту.

Из­дају милион потвр­да годишње

У Фонду ПИО се про­сеч­но годишње изда око милион раз­личитих потвр­да, о подацима из матич­не еви­ден­ције, оси­гурању, ста­жу, оства­реном пра­ву, сте­пену телесног оштеће­ња, о томе да ли посто­је обу­ста­ве од пен­зије, уве­рење о животу... Већ две године ова установа има сер­тификат за међу­народ­не стандар­де ква­литета посло­вања и без­бед­ности инфор­мација, тако да се сви пословни про­цеси електронског посло­вања оба­вља­ју у складу са стандар­дима. То зна­чи да корисни­ци и оси­гураници могу бити сигур­ни да је електронска комуникација са фон­дом пот­пуно без­бед­на за њи­хове лич­не подат­ке.

 


Коментари2
e2e57
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Vera
Za ljude koji zele da imaju uvid u svoje podatke dostupan je i odlican ovaj pristup podacima.Iz licnog iskustva mogu da napisem da mi poslodavac nije proknjizio jednu celu godinu i da je na moje reagovanje ispravio gresku svim zaposlenima (kao se ispostavilo kasnije).
Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić (28. jun 2017) sadrzi u poglavlju V. DIGITALIZACIJA podnaslov "Digitalne usluge drzave", umesto "Elektronski (javni) servisi drzave", lao naslovu ovog teksta.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља