среда, 02.12.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 29.01.2018. у 22:00 Бранислав Радивојша

Докторат (ни)је породич­на ствар

Син кра­гује­вач­ког про­фесора Не­бојше Ар­сеније­вића је док­торирао, над­лежни органи утврдиће да ли по закону или не. – Ко­декс про­фесио­нал­не ети­ке каже да чла­нови уни­вер­зитет­ске заједнице не сме­ју сво­јим сродницима да обезбеђу­ју повла­шће­не положаје
Ректорат Универзитета у Крагујевцу (Фото Б. Карталовић)

Ми­ни­стар про­све­те Мла­ден Шар­че­вић из­ја­вио је да су „алар­ми­ра­не” Аген­ци­ја за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је и Ко­ми­си­ја за етич­ка пи­та­ња Уни­вер­зи­те­та, ка­ко би се ре­шио про­блем у ве­зи са спор­ним док­то­ра­том си­на рек­то­ра Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу. 

– Ин­спек­ци­ји је на­ло­же­но да се за­др­жи на уни­вер­зи­те­ту и ис­тра­жи шта још мо­же – ре­као је ми­ни­стар, а по­је­ди­ни ме­ди­ји су ових да­на из­ве­сти­ли да је рек­тор Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић омо­гу­ћио свом си­ну да упи­ше док­то­рат пре не­го што је ди­пло­ми­рао и да га је на­вод­но и за­по­слио на фа­кул­те­ту.

Шта је од то­га исти­на утвр­ди­ће над­ле­жни ор­га­ни, али по­што се о ра­зним слу­ча­је­ви­ма не­по­ти­зма на на­шим уни­вер­зи­те­ти­ма не го­во­ри та­ко рет­ко, пи­та­мо пред­сед­ни­ка Ко­ми­си­је за про­фе­си­о­нал­ну ети­ку Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу про­фе­со­ра Дра­га­на Бо­шко­ви­ћа за­што ко­ми­си­ја ни­је ре­а­го­ва­ла по­во­дом овог слу­ча­ја. Бо­шко­вић ка­же да је про­це­ду­ра та­ква да се ово те­ло са­ста­је тек кад му не­ко упу­ти до­пис.

 

– Фор­ми­ра­ни смо пре го­ди­ну да­на и у том пе­ри­о­ду ни­смо одр­жа­ли ни­јед­ну сед­ни­цу, јер ни­је би­ло ни­јед­ног зах­те­ва ни жал­бе по­во­дом кр­ше­ња етич­ких прин­ци­па. Да смо до­би­ли зах­тев, ми би­смо се са­ста­ли – ка­же овај про­фе­сор, ко­ји је и про­рек­тор за на­у­ку кра­гу­је­вач­ког уни­вер­зи­те­та.

На пи­та­ње да ли је кр­ше­ња етич­ких прин­ци­па би­ло у слу­ча­ју док­то­ра­та си­на рек­то­ра Уни­вер­зи­те­та, Бо­шко­вић од­го­ва­ра да ко­ми­си­ја не за­ка­зу­је сед­ни­це на осно­ву чар­шиј­ских и дру­гих при­ча, не­го са­мо на осно­ву до­пи­са.

По­зна­ва­о­ци ко­дек­са про­фе­си­о­нал­не ети­ке на уни­вер­зи­те­ти­ма по­во­дом нај­но­ви­јег кра­гу­је­вач­ког слу­ча­ја упо­зо­ра­ва­ју да се не мо­же сва­ки из­бор ро­ђа­ка про­фе­со­ра уни­вер­зи­те­та сма­тра­ти не­за­ко­ни­тим, па чак ни у си­ту­а­ци­ја­ма ка­да је реч о из­бо­ру си­на или ћер­ке на­став­ни­ка на истом фа­кул­те­ту. Етич­ки ко­декс Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, до­ду­ше, го­во­ри о су­ко­бу ин­те­ре­са ко­је су чла­но­ви уни­вер­зи­тет­ске за­јед­ни­це ду­жни да из­бе­га­ва­ју, и да се тај су­коб сво­ди на при­ват­ни ин­те­рес.

Ко­декс по­ми­ње и ли­ца по­ве­за­на по крв­ном срод­ству и слич­но, али овај про­пис го­во­ри и о оба­ве­зи не­ди­скри­ми­на­ци­је би­ло ко­га. Кад смо про­фе­со­ра Дра­го­ра Хи­бе­ра, пред­сед­ни­ка Од­бо­ра за про­фе­си­о­нал­ну ети­ку Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, пи­та­ли у ко­јем је слу­ча­ју за­по­шља­ва­ње си­на про­фе­со­ра на истом фа­кул­те­ту не­по­ти­зам, он нам је по­ме­нуо за­ни­мљив слу­чај са свог, Прав­ног фа­кул­те­та.

Син јед­ног вр­ло ува­же­ног про­фе­со­ра, пен­зи­о­ни­са­ног де­се­так го­ди­на ра­ни­је, при­мљен је за аси­стен­та на том фа­кул­те­ту. – Ми смо тим по­во­дом ис­тра­жи­ли све про­пи­се и на­ша ко­ми­си­ја утвр­ди­ла је да не­ма до­ку­мен­та ко­ји ис­кљу­чу­је мо­гућ­ност ње­го­вог из­бо­ра. И по­ред то­га, етич­ку стра­ну од­лу­ке пре­пу­сти­ли смо сва­ком чла­ну На­став­но-на­уч­ног ве­ћа, да сам про­це­ни ка­ко ће да гла­са, иако је реч о кан­ди­да­ту чи­ја је про­сеч­на оце­на 10,00.

А ка­ко ре­а­го­ва­ти у си­ту­а­ци­ја­ма кад је та­квих ро­ђач­ких слу­ча­је­ва ви­ше? Хи­бер ка­же да је то „ло­ше”, ма­да, ако не­ма по­вре­де про­пи­са, не­ма ни фор­мал­них раз­ло­га за за­у­ста­вља­ње та­квих од­лу­ка. Сви смо ми по уста­ву рав­но­прав­ни, па и де­ца про­фе­со­ра, и ако се ис­по­ста­ви да за­до­во­ља­ва­ју кри­те­ри­ју­ме из­бо­ра ви­ше не­го дру­ги, он­да ни­ко не­ма осно­ва за при­го­вор.

На при­мед­бу да Ко­декс про­фе­си­о­нал­не ети­ке го­во­ри о то­ме да чла­но­ви уни­вер­зи­тет­ске за­јед­ни­це не сме­ју сво­јим срод­ни­ци­ма да обез­бе­ђу­ју по­вла­шће­не по­ло­жа­је, про­фе­сор Хи­бер ка­же да онај ко сма­тра да има та­квих не­до­зво­ље­них рад­њи тре­ба у сва­ком кон­крет­ном слу­ча­ју да под­не­се при­ја­ву фа­кул­тет­ском од­бо­ру, па ако ни­је за­до­во­љан од­лу­ком тог од­бо­ра, мо­же да се жа­ли уни­вер­зи­тет­ском. Али ако се ис­по­ста­ви да срод­ник у по­ступ­ку из­бо­ра ни­је по­вла­шћен, он­да ни­ко не мо­же да му то пра­во оспо­ра­ва, јер он­да је реч о ње­го­вој дис­кри­ми­на­ци­ји, на­во­ди овај про­фе­сор.

У ве­зи с ак­ту­ел­ним кра­гу­је­вач­ким слу­ча­јем бе­ле­жи­мо и са­свим су­прот­ну прак­су Елек­тро­тех­нич­ког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, о ко­јој нам го­во­ри в. д. де­ка­на др Ми­ло То­ма­ше­вић. На ЕТФ-у се, на­и­ме, до­след­но по­шту­је не­пи­са­на од­лу­ка да се де­ца на­став­ни­ка са овог фа­кул­те­та не при­ма­ју у рад­ни од­нос. Про­фе­сор То­ма­ше­вић ка­же да од­лу­ка има и ло­ше по­сле­ди­це, јер де­ша­ва­ло се да ве­о­ма ква­ли­тет­ни мла­ди љу­ди ни­су мо­гли да оста­ну на фа­кул­те­ту са­мо због сво­јих род­бин­ских ве­за, али на ЕТФ-у се про­це­њу­је да „њи­хо­во не­за­по­шља­ва­ње ства­ра ма­њу ште­ту од си­ту­а­ци­је ка­да се не­по­ти­зам ус­по­ста­ви као је­дан од на­чи­на за­по­шља­ва­ња”.

– Не­по­ти­зам има не­же­ље­не по­сле­ди­це јер се стру­ка за­тва­ра у уске кру­го­ве. На уни­вер­зи­тет се та­да не до­ла­зи пре­ма спо­соб­но­сти­ма, не­го пре­ма ро­ђач­ким ве­за­ма – на­по­ми­ње То­ма­ше­вић, а на при­мед­бу да по­ро­дич­них ло­за има и ме­ђу глум­ци­ма, ле­ка­ри­ма, па чак и спор­ти­сти­ма, ка­же да су те ло­зе не­кад ра­зу­мљи­ве, јер де­ца уче од сво­јих ро­ди­те­ља, у по­ро­дич­ном кру­гу, али та­кве мо­гућ­но­сти се че­сто зло­у­по­тре­бља­ва­ју, и те зло­у­по­тре­бе су про­блем.

 

Ди­пло­мирао после рока за при­ја­ву

Ми­нистарство про­све­те ју­че је оба­вести­ло Са­вет Универ­зитета у Крагујевцу да су инспекцијским над­зором над Фа­кул­тетом медицин­ских нау­ка утврђе­не непра­вил­ности у раду и да, у складу са чла­ном 127 За­кона о високом образовању и мишље­њем над­лежног сек­тора, налаже самосталној високошколској установи да поништи јавну испра­ву и сте­чена наставно-научна зва­ња сту­ден­ту Алек­сан­дру Ар­сеније­вићу.

По­водом ове одлуке наведено је да је Алек­сан­дар Ар­сеније­вић упи­сан на док­тор­ске сту­дије и да је рок за при­ја­ву био 12. октобар 2012, док је у дипло­ми од 9. децем­бра 2012. Универ­зитета у Крагујевцу Фа­кул­тета Ме­дицин­ских нау­ка наведено да је Ар­сеније­вић сте­као високо образовање и струч­ни назив док­тора медицине 31. октобра 2012, односно после рока за при­ја­ву на кон­курс за упис на док­тор­ске сту­дије.

Ми­нистарство ука­зује чла­новима Са­вета и на првосте­пену меру јавног обја­вљи­вања пре­поруке за раз­решење са јавне функције рек­тора Универ­зитета Не­бојше Ар­сеније­вића, коју је донела Аген­ција за бор­бу про­тив коруп­ције.

Коментари21
9442a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Vesna Tihomirovic
Ljudi sa kragujevackog univerziteta su preplaseni.... posle svih audio snimaka zakljucite zasto...
Milos
Ovo je lakrdija! Ministar ga kao osudjuje, a juce se objavljena lista odobrenih bilateralnih projekata sa Kinom sa fondom kakav u ovoj zemlji odavno nije bio. Ko je jedan od 6 dobitnika? Ovaj isti rektor!!!! Pa, kako to? Ima li neko da obrati paznju?
Misa Stojicevic
Gde su profesori ostalih fakulteta i univerziteta i akademici da se oglase po ovom pitanju? Da li cutanje znaci odobravanje? Ili… bolje da ne talasaju… jer su i sami ogrezli u kriminal. Analiziracu ovu konstataciju: "Сви смо ми по уста­ву рав­но­прав­ни, па и де­ца про­фе­со­ра, и ако се ис­по­ста­ви да за­до­во­ља­ва­ју кри­те­ри­ју­ме из­бо­ра ви­ше не­го дру­ги, он­да ни­ко не­ма осно­ва за при­го­вор". Sta se desava u slucaju da se na konkurs prijavi bolji kandidat a da komisija izabere goreg (dete nekog uticajnog roditelja)? Mozda niste upuceni, ali to je gotovo uobicajena praksa. Zasto ni u jednom pravilniku ne pise da se na konkursu prima najbolji po rangu i merljivim rezultatima definisanim po kriterijumima ministarstva, vec se komisiji daje sloboda da pod pritiskom ili "diskreciono" prima katastrofalne kandidate. Da li ste svesni cinjenice da se konkursi podesavaju za osobe sa prosecnom ocenom 7.20? Kako je moguce da neko zavrsi osnovne sa 7.0 a "bolonjske doktorske" sa 10.00?
Marijam
Vrana vrani oci ne izvadi!
Pedja
Nije sporan samo doktorat sina. Sporan je doktorat i njegove svalerke. Pa cak kazu i da su njegov doktorat i naucni radovi sumnjivi. Finansijske malverzacije, fondovi, nezakonite plate, otkazi, vredjanje, ponizavanje. Ovom coveku nista nije sveto. On sada trazi podrsku od studenata i profesora fakulteta, koju je odmah dobio od, zamislite, bas Pravnog Fakulteta gde i dalje rade profesori iz afere "Indeks". Ako ovakvo ponasanje prodje nekaznjeno, pravi, posteni studenti NEMAJU STA DA TRAZE U KRAGUJEVCU!!! I to je cinjenica!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља